Ρύθμιση παραμέτρων του προτύπου φόρμας στην ανίχνευση της κατάστασης σύνδεσης μιας φόρμας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας του οποίου οι φόρμες βασίζονται σε μια σύνδεση δικτύου για την επεξεργασία ή την επιστροφή δεδομένων και τις οποίες είστε εξοικειωμένοι με τη σύνταξη δέσμης ενεργειών, μπορείτε να συντάξετε μια δέσμη ενεργειών που εντοπίζει την κατάσταση σύνδεσης δικτύου των φορμών που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών για να ελέγξετε αν μια νέα φόρμα είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο και εάν η φόρμα να συνδεθείτε με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων πριν από τη φόρμα στέλνει ένα ερώτημα με την εξωτερική προέλευση δεδομένων του Microsoft Office InfoPath. Σε αυτό το άρθρο παρέχει Microsoft JScript και παραδείγματα Visual Basic Scripting Edition (VBScript) για τον καθορισμό εάν φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας σας είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο και εάν αυτές τις φόρμες μπορούν να συνδεθούν με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Παράδειγμα JScript

Παράδειγμα VBScript

Χρήση του παραδείγματος δέσμης ενεργειών σε ένα πρότυπο φόρμας

Επισκόπηση

Για να καθορίζεται η κατάσταση σύνδεσης δικτύου μιας φόρμας που βασίζεται στο δικό σας πρότυπο φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα MachineOnlineState του αντικειμένου Application. Κατόπιν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο IsDestinationReachable του ίδιου αντικειμένου Applicationγια να καθορίσετε, αν η φόρμα μπορεί να βρει το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Η ιδιότητα MachineOnlineState περιέχει μια τιμή που αναπαριστά την κατάσταση σύνδεσης της φόρμας. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να έχει τις παρακάτω τιμές:

Τιμή

Περιγραφή

0

Ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο. Η ιδιότητα μπορεί να έχει αυτήν την τιμή, αν ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο ή αν είναι απενεργοποιημένη η κάρτα δικτύου του υπολογιστή.

1

Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο. Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο με χρήση καλωδίου δικτύου, αυτή η τιμή υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής είναι σε δίκτυο. Εάν ο υπολογιστής διαθέτει ασύρματη κάρτα δικτύου σε λειτουργία, αυτή η τιμή υποδεικνύει ότι λειτουργεί η ασύρματη κάρτα δικτύου. Ωστόσο, ο υπολογιστής ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο δίκτυο.

2

Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, αλλά οι παράμετροι του Windows Internet Explorer έχουν ρυθμιστεί για λειτουργία χωρίς σύνδεση. Όταν οι παράμετροι του Internet Explorer είναι ρυθμισμένοι για λειτουργία χωρίς σύνδεση, η σύνδεση δεδομένων σε βάση δεδομένων ή σε υπηρεσία Web ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

Αφού καθορίσετε ότι ο υπολογιστής του χρήστη είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο IsDestinationReachable για να καθορίσετε αν η φόρμα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Με αυτήν τη μέθοδο λαμβάνεται η διεύθυνση Uniform Resource Locator (URL) ή η διεύθυνση Uniform Resource Name (URN) του εξωτερικού αρχείου δεδομένων ως παράμετρος και επιστρέφεται μία από τις παρακάτω δυαδικές τιμές:

Αληθές    Εντοπίστηκε από τη φόρμα το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων στο δίκτυο.

Ψευδές    Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός από τη φόρμα του εξωτερικού αρχείου προέλευσης δεδομένων. Το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων ενδέχεται να είναι εκτός σύνδεσης ή ενδέχεται να είναι στο δίκτυο, αλλά μη διαθέσιμο.

Τα παραδείγματα δέσμης ενεργειών σε αυτό το άρθρο καθορίζουν μόνο αν η φόρμα είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Σε αυτό το άρθρο, τα παραδείγματα δέσμης ενεργειών χρησιμοποιούνται κατά το πρώτο άνοιγμα της φόρμας από τον χρήστη. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών όποτε θέλετε να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου πριν από την εκτέλεση μιας ενέργειας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε ένα συγκεκριμένο κουμπί της φόρμας για να καθορίσει αν υπάρχει σύνδεση δικτύου προς το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Ανεξάρτητα από το πότε επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών, μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια δέσμη ενεργειών, η οποία να εκτελεί μια ενέργεια που να βασίζεται στο αν η φόρμα είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ή όχι. Για παράδειγμα, αν ο υπολογιστής είναι εκτός σύνδεσης ή αν δεν είναι δυνατό να συνδεθεί σε εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να ορίσετε στο InfoPath να εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα στον χρήστη, το οποίο να υποδεικνύει ότι δεν είναι διαθέσιμο το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Μπορείτε να προσαρμόσετε το προειδοποιητικό μήνυμα ώστε να ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν αν δεν είναι διαθέσιμο το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να τους ενημερώνετε να προσπαθήσουν να συμπληρώσουν τη φόρμα αργότερα ή να επικοινωνήσει ο χρήστης με την ανάλογη υπηρεσία υποστήριξης.

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα JScript

var machineState = Application.MachineOnlineState;
var displayMessage = machineState;
switch(machineState)
{
case 0:
{
displayMessage = "The computer is not connected to a network.";
break;
}
case 1:
{
if (!Application.IsDestinationReachable("http://example"))
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, "
+ "but the external data source is not "
+ "available. Contact the data source "
+ "administrator for more information.";
}
else
{
displayMessage = "The computer is connected to a network.";
}
break;
}
case 2:
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
+ "Internet Explorer is in offline mode. Some "
+ "data connections may not work until you "
+ "set Internet Explorer to online mode. To "
+ "switch to online mode, on the File menu in "
+ "Internet Explorer, click Work Offline.";
break;
}
default:
{
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
+ machineState;
}
}
XDocument.UI.Alert(displayMessage);

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα VBScript

Dim machineState, displayMessage, returnValue
machineState = Application.MachineOnlineState
displayMessage = machineState
returnValue = False
Select Case machineState
Case 0
displayMessage = "The computer is not connected to a network."
Case 1
returnValue = Application.IsDestinationReachable("http://example")
If returnValue = False Then
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "the external data source is "
displayMessage = displayMessage + "not available. Contact the "
displayMessage = displayMessage + "data source administrator "
displayMessage = displayMessage + "for more information."
Else
displayMessage = "The computer is connected to a network."
End If
Case 2
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer is in "
displayMessage = displayMessage + "offline mode. Some data "
displayMessage = displayMessage + "connections may not work "
displayMessage = displayMessage + "until you set Internet "
displayMessage = displayMessage + "Explorer to online mode. "
displayMessage = displayMessage + "To switch to online mode, "
displayMessage = displayMessage + "on the File menu in "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer, click "
displayMessage = displayMessage + "Work Offline."
Case Else
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
displayMessage = displayMessage + machineState + "."
End Select
XDocument.UI.Alert(displayMessage)

Αρχή της σελίδας

Χρήση του παραδείγματος δέσμης ενεργειών σε ένα πρότυπο φόρμας

Εάν θέλετε να δοκιμάσετε ένα παράδειγμα δέσμης ενεργειών πριν να το χρησιμοποιήσετε στο πρότυπο φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω διαδικασία για να δημιουργήσετε ένα κενό πρότυπο φόρμας και μετά να αντιγράψετε ένα από τα παραδείγματα δέσμης ενεργειών αυτού του άρθρου στο συμβάν OnLoad. Η δέσμη ενεργειών στο συμβάν OnLoad εκτελείται όποτε δημιουργείται μια νέα φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας. Κατόπιν μπορείτε να εκτελέσετε προεπισκόπηση του προτύπου φόρμας για να δοκιμάσετε το παράδειγμα δέσμης ενεργειών με τον υπολογιστή σας συνδεδεμένο στο δίκτυο, αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο ή συνδεδεμένο στο δίκτυο αλλά με ρυθμισμένο τον Internet Explorer σε λειτουργία χωρίς σύνδεση.

 1. Αντιγράψτε ένα από τα παραδείγματα δέσμης ενεργειών που αναφέρονται πιο πάνω σε αυτό το άρθρο και μετά επικολλήστε τα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως είναι το Σημειωματάριο της Microsoft.

  Σημείωση: Η αντιγραφή του παραδείγματος δέσμης ενεργειών σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου πριν από την προσθήκη του παραδείγματος στο πρότυπο φόρμας εμποδίζει την εμφάνιση σημείων μορφοποίησης γλώσσας Hypertext Markup Language (HTML) στη δέσμη ενεργειών.

 2. Στο InfoPath, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση προτύπου φόρμας.

 3. Στην περιοχή Σχεδίαση νέου, στο παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Κενό και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 4. Από προεπιλογή, οι παράμετροι των νέων προτύπων φόρμας είναι ρυθμισμένες στη χρήση JScript ως γλώσσα δέσμης ενεργειών. Για να χρησιμοποιήσετε VBScript ως γλώσσα δέσμης ενεργειών, αλλάξτε τη γλώσσα δέσμης ενεργειών του προτύπου φόρμας.

  Πώς γίνεται;

  1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

  2. Στη λίστα Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Προγραμματισμός.

  3. Στη λίστα Γλώσσα κώδικα προτύπου φόρμας, στην περιοχή Γλώσσα προγραμματισμού, κάντε κλικ στην επιλογή VBScript και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 5. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγραμματισμός και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Στο συμβάν φόρτωσης. Το πρόγραμμα επεξεργασίας της Microsoft για δέσμες ενεργειών ξεκινά με τον δείκτη του ποντικιού στο συμβάν OnLoad.

 6. Στο συμβάν OnLoad του προγράμματος επεξεργασίας της Microsoft για δέσμες ενεργειών, αντικαταστήστε το κείμενο // Write your code here (JScript) ή το ' Write your code here (VBScript) με το παράδειγμα δέσμης ενεργειών που αντιγράψατε στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

 7. Τροποποιήστε το παράδειγμα δέσμης ενεργειών για να ταιριάζει στο περιβάλλον σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να τροποποιήσετε τα μηνύματα και να αλλάξετε το http://example με τη διεύθυνση URL ή URN του εξωτερικού αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 8. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας της Microsoft για δέσμες ενεργειών, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

 9. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×