Ροή επικολλημένου κειμένου στην επόμενη σελίδα ή πλαίσιο κειμένου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν ένα πλαίσιο κειμένου ή αυτόματο σχήμα στη δημοσίευσή σας περιέχει περισσότερο κείμενο από μπορεί να εμφανίσει, ο Publisher αποθηκεύει το επιπλέον κείμενο στο υπερχείλιση. Με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να μετακινήσετε το κείμενό σας αποφυγή υπερχείλισης και επιστροφή στη δημοσίευσή σας μετακινώντας το κείμενο σε ένα άλλο πλαίσιο κειμένου ή αυτόματο σχήμα. Όταν κάνετε επικόλληση κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε TE000128306 για αυτόματη ροή του επιπλέον κειμένου στην επόμενη σελίδα ή πλαίσιο κειμένου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη μετακίνηση κειμένου έξω από την περιοχή υπερχείλισης, κάντε κλικ σε μια σύνδεση στην ενότητα Δείτε επίσης, η οποία εμφανίζεται όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

Όταν επικολλάτε σε ένα πλαίσιο κειμένου περισσότερο κείμενο από όσο μπορεί να χωρέσει — για παράδειγμα, όταν επικολλάτε κείμενο που έχετε αντιγράψει από μια άλλη δημοσίευση ή από άλλο πρόγραμμα — ένα μήνυμα σας ρωτά εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ροή. Το ίδιο μήνυμα εμφανίζεται όταν εισάγετε περισσότερο κείμενο από ένα αρχείο κειμένου (εντολή Αρχείο κειμένου του μενού Εισαγωγή) από όσο μπορεί να χωρέσει στο πλαίσιο κειμένου. Η αυτόματη ροή σας επιτρέπει να εντοπίσετε ένα κενό πλαίσιο κειμένου ή να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο κειμένου που θα χωρά το πλεονάζον κείμενο.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα αυτόματης ροής, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να ελέγξετε τον τρόπο ροής του κειμένου στη δημοσίευσή σας:

 • Χρήση αυτόματης ροής για να εντοπίσετε ένα κενό πλαίσιο κειμένου ή να δημιουργήσετε ένα νέο πλαίσιο κειμένου για να τοποθετήσει το επιπλέον κείμενο.

 • Εισαγάγετε το κείμενο χωρίς χρήση αυτόματης ροής (αφήστε το κείμενο για να μεταβείτε σε υπερχείλιση), και, στη συνέχεια, Εντοπίστε ή δημιουργήστε ένα πλαίσιο κειμένουγια να τοποθετήσει το επιπλέον κείμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν επικολλάτε κείμενο απευθείας σε μια δημοσίευση χωρίς να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου, ένα μεγάλο πλαίσιο κειμένου εισάγεται στην τρέχουσα σελίδα και το επικολλημένο κείμενο εισάγεται χωρίς αυτόματη ροή ή υπερχείλιση. Για να μετακινήσετε κείμενο στην επόμενη σελίδα ή πλαίσιο κειμένου σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου κειμένου (έτσι ώστε το κείμενο επιπλέον τίθεται σε υπερχείλιση) και, στη συνέχεια, Εντοπίστε ή δημιουργήστε ένα πλαίσιο κειμένου για να τοποθετήσει το επιπλέον κείμενο.

Συμβουλές για την προσθήκη σελίδων και πλαισίων κειμένου

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόματη ροή για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα, εισάγεται μια κενή σελίδα στο τέλος της δημοσίευσης. Εάν θέλετε να έχετε περισσότερο έλεγχο στη διάταξη της δημοσίευσης, μπορείτε να προσθέσετε σελίδες πριν να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ροή, ή μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια κειμένου μόνοι σας. Μπορείτε να συμπεριλάβετε τη μορφοποίηση που θέλετε, κάνοντας τα εξής:

 1. Στην ανοιγμένη δημοσίευση, επιλέξτε τη σελίδα η οποία θα μπει πριν ή μετά τις σελίδες που θέλετε να προσθέσετε.

 2. Από το μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην εντολή Σελίδα.

 3. Για να προσθέσετε περισσότερες από μία νέα σελίδα στη δημοσίευση, πληκτρολογήστε τον αριθμό των σελίδων που θέλετε στο πλαίσιο Αριθμός νέων σελίδων.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο κειμένου μεγέθους μίας σελίδας για κάθε νέα σελίδα, επιλέξτε Δημιουργία ενός πλαισίου κειμένου σε κάθε σελίδα.

  • Για να αντιγράψετε όλα τα αντικείμενα και τη μορφοποίηση από μια σελίδα σε κάθε νέα σελίδα, επιλέξτε Αναπαραγωγή όλων των αντικειμένων στη σελίδα και κατόπιν πληκτρολογήστε στο πλαίσιο τον αριθμό της σελίδας που θέλετε να αντιγράψετε.

Χρήση Αυτόματης Ροής

Εάν η δημοσίευσή σας περιέχει τουλάχιστον ένα κενό πλαίσιο κειμένου και θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ροή για να μετακινήσετε κείμενο σε αυτό το πλαίσιο κειμένου, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι στο μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ροή.

  Επιλέγετε το πρώτο κενό πλαίσιο κειμένου στη δημοσίευσή σας και ένα νέο μήνυμα σάς ρωτά εάν θέλετε να συνεχίσετε τη ροή κειμένου στο επιλεγμένο πλαίσιο κειμένου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να γίνει ροή του κειμένου στο υπάρχον πλαίσιο κειμένου.

  Εάν εισαχθεί περισσότερο κείμενο από όσο μπορεί να χωρέσει στο πλαίσιο κειμένου, επιλέγεται το επόμενο κενό πλαίσιο κειμένου κ ο.κ.

  Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στα κενά πλαίσια της δημοσίευσής σας ώστε να χωρέσει όλο το κείμενο που εισάγετε, ένα μήνυμα σάς ρωτά εάν θέλετε να δημιουργήσετε πλαίσια κειμένου.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να προσθέσετε νέες σελίδες στη δημοσίευσή σας, μία για κάθε πλαίσιο κειμένου που χρειάζεται για να χωρέσει όλο το κείμενο που έχετε εισαγάγει στη δημοσίευσή σας.

Εάν η δημοσίευσή σας δεν περιέχει κενά πλαίσια κειμένου και θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ροή για να μετακινήσετε κείμενο σε νέο πλαίσιο κειμένου, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι στο μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ροή.

  Ένα μήνυμα σάς ρωτά εάν θέλετε να δημιουργήσετε πλαίσια κειμένου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι, για να προσθέσετε νέες σελίδες στη δημοσίευσή σας, μία για κάθε πλαίσιο κειμένου που χρειάζεται για να χωρέσει όλο το κείμενο που έχετε εισαγάγει στη δημοσίευσή σας.

Εντοπισμός ή δημιουργία πλαισίου κειμένου για κείμενο σε υπερχείλιση

Εάν εισάγετε περισσότερο κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου από αυτό το κείμενο χωράει στο πλαίσιο, και δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη ροή, το κείμενο εισάγεται στο πλαίσιο κειμένου και το κείμενο που λειτουργεί δεν χωρά τίθεται σε υπερχείλιση. Η ένδειξη υπερχείλισης Δείκτης υπερχείλισης εμφανίζεται στο κάτω μέρος του πλαισίου κειμένου για να εμφανίσετε ότι περισσότερο κείμενο βρίσκεται σε περιοχή υπερχείλισης και αυτήν τη στιγμή δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Σύνδεση πλαισίων κειμένου για κατάργηση υπερχείλισης κειμένου σε δημοσίευση

1. Ο δείκτης υπερχείλισης εμφανίζεται κάτω από ένα πλαίσιο κειμένου που περιέχει περισσότερο κείμενο από όσο μπορεί να εμφανίσει.

2. Αφότου ορίσετε ένα πλαίσιο κειμένου για τη ροή του επιπλέον κειμένου σε αυτό, κάντε κλικ στο επόμενο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Δημιουργία σύνδεσης για πλαίσιο κειμένου στη γραμμή εργαλείων Σύνδεση πλαισίων κειμένου για να μετακινήσετε το πλεονάζον κείμενο του επιλεγμένου πλαισίου κειμένου σε ένα κενό πλαίσιο κειμένου της δημοσίευσης.

3. Ο δείκτης μετατρέπεται σε δοχείο που αδειάζει, όταν τον τοποθετείτε επάνω σε ένα κενό πλαίσιο κειμένου στη δημοσίευση.

4. Το κείμενο υπερχείλισης ρέει μέσα στο κενό πλαίσιο κειμένου και εμφανίζεται ο δείκτης Μετάβαση στο προηγούμενο πλαίσιο κειμένου που δείχνει ότι τα πλαίσια κειμένου είναι συνδεδεμένα.

Για να μετακινήσετε το κείμενο υπερχείλισης σε ένα νέο ή υπάρχον πλαίσιο κειμένου, ώστε να είναι ορατό, κάντε τα εξής:

 1. Εάν δεν υπάρχει κενό πλαίσιο κειμένου στη δημοσίευσή σας, δημιουργήστε ένα νέο πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος και τη θέση που θέλετε.

  Πώς

  1. Εάν θέλετε το νέο πλαίσιο κειμένου να εμφανίζεται σε νέα σελίδα της δημοσίευσης, κάντε κλικ στην εντολή Σελίδα του μενούΕισαγωγή, κάντε κλικ στο στοιχείο Εισαγωγή κενών σελίδων στην περιοχή Επιλογές και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  2. Στη γραμμή εργαλείων " αντικείμενα ", κάντε κλικ στο Πλαίσιο κειμένου Εικόνα κουμπιού .

  3. Στη δημοσίευσή σας, κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να εμφανίζεται η μία γωνία του κειμένου και κατόπιν σύρετε διαγωνίως, μέχρι το πλαίσιο να αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε.

 2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου με το κείμενο σε υπερχείλιση (το πλαίσιο κειμένου που έχει περισσότερο κείμενο από όσο μπορεί να χωρέσει).

 3. Στη γραμμή εργαλείων Σύνδεση πλαισίων κειμένου, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία σύνδεσης για πλαίσιο κειμένου.

  Ο δείκτης μετατραπεί σε ένα δοχείο Δοχείο σύνδεσης πλαισίων κειμένου, που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση πλαισίων κειμένου. .

 4. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο νέο πλαίσιο κειμένου (ο δείκτης αλλάζει σε μια pouring δοχείο Κανάτα που γεμίζει με κείμενο ένα συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου ) και κάντε κλικ στο εσωτερικό.

  Το κείμενο υπερχείλισης από το πρώτο πλαίσιο κειμένου εμφανίζεται στο συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου.

 5. Εάν το συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου εμφανίζει την ένδειξη υπερχείλισης Δείκτης υπερχείλισης , επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 μέχρι να εμφανιστεί όλο το κείμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×