Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν οι τύποι εμφανίζουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα ή σφάλματα, αυτό μπορεί να σας φέρει σε αμηχανία, ιδίως εάν δεν γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια.

Πολλά πράγματα μπορεί να είναι λάθος. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν ασυμφωνίες παρενθέσεων, λάθη πληκτρολόγησης ή αναφορές σε δεδομένα σε περιοχές που δεν υπάρχουν. Οι ακόλουθες βέλτιστες πρακτικές μπορούν να σας βοηθήσουν να αποτρέψετε ή να διορθώσετε συνηθισμένα λάθη όταν δημιουργείτε ή χρειάζεται να διορθώσετε τους τύπους σας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη βέλτιστη πρακτική:

Για να αποφύγετε αυτό το συνηθισμένο λάθος:

Ξεκινήστε κάθε συνάρτηση με το σύμβολο ίσον (=)

Εάν η καταχώρηση δεν ξεκινά με το σύμβολο ίσον, δεν είναι τύπος και δεν θα γίνει υπολογισμός της — ένα συνηθισμένο λάθος που είναι εύκολο να κάνετε.

Για παράδειγμα, όταν πληκτρολογείτε SUM(A1:A10), το Excel Online εμφανίζει τη συμβολοσειρά κειμένου SUM(A1:A10) αντί για ένα αποτέλεσμα τύπου. Εάν πληκτρολογήσετε 11/2, θα δείτε μια ημερομηνία, όπως 11-Φεβ ή 11/02/2009 και όχι το πηλίκο της διαίρεσης 11 δια 2.

Για να αποφύγετε αυτά τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα, πρέπει να ξεκινάτε πάντα με το σύμβολο ίσον. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε: =SUM(A1:A10) και =11/2

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των αριστερών και των δεξιών παρενθέσεων

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι παρενθέσεις αποτελούν μέρος ενός ταιριαστού ζεύγους. Σε έναν τύπο που χρησιμοποιεί μια συνάρτηση, κάθε αριστερή παρένθεση χρειάζεται μια δεξιά παρένθεση για να λειτουργεί σωστά η συνάρτηση.

Για παράδειγμα, ο τύπος =IF(B5<0);"Μη έγκυρο";B5*1,05) δεν θα λειτουργεί, διότι υπάρχουν δύο δεξιές αλλά μόνο μία αριστερή παρένθεση.

Ο σωστός τύπος έχει αυτήν τη μορφή: =IF(B5<0;"Μη έγκυρο";B5*1,05).

Εισαγάγετε όλα τα απαιτούμενα ορίσματα

Οι περισσότερες συναρτήσεις έχουν απαιτούμενα ορίσματα, δηλαδή τιμές που πρέπει να παρέχετε για να λειτουργεί η συνάρτηση. Μόνο ορισμένες συναρτήσεις (όπως η PI ή η TODAY) δεν λαμβάνουν ορίσματα. Ελέγξτε τη σύνταξη του τύπου που εμφανίζεται όταν αρχίσετε να πληκτρολογείτε ένα σύμβολο ίσον και μια συνάρτηση, για να βεβαιωθείτε ότι εισάγετε όλα τα απαιτούμενα ορίσματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση UPPER αποδέχεται μόνο μία συμβολοσειρά κειμένου ή αναφορά κελιού ως όρισμά της: =UPPER("γεια") ή =UPPER(C2)

Επίσης, ορισμένες συναρτήσεις, όπως η SUM, απαιτούν μόνο αριθμητικά ορίσματα, ενώ άλλες συναρτήσεις, όπως η REPLACE, απαιτούν τιμή κειμένου για τουλάχιστον ένα από τα ορίσματά τους. Εάν χρησιμοποιήσετε εσφαλμένο τύπο δεδομένων, ορισμένες συναρτήσεις μπορεί να επιστρέψουν μη αναμενόμενα αποτελέσματα ή να εμφανίσουν το σφάλμα #ΤΙΜΗ!.

Χρησιμοποιήστε μη μορφοποιημένους αριθμούς στους τύπους

Μην εισαγάγετε αριθμούς που έχουν μορφοποιηθεί με σύμβολα δολαρίου ($) ή διαχωριστικά χιλιάδων (.) στους τύπους, επειδή τα σύμβολα δολαρίου δηλώνουν απόλυτες αναφορές και τα διαχωριστικά χιλιάδων προκαλούν σφάλματα στους τύπους. Οι μορφοποιημένοι αριθμοί δεν χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του τύπου. Αντί να πληκτρολογήσετε $1.000, πληκτρολογήστε 1000 στον τύπο.

Εάν χρησιμοποιήσετε μορφοποιημένους αριθμούς σε ορίσματα, θα έχετε μη αναμενόμενα αποτελέσματα υπολογισμού, αλλά μπορεί επίσης να δείτε το σφάλμα #ΑΡΙΘ!. Για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε τον τύπο =ABS(-2.134) για να βρείτε την απόλυτη τιμή του -2134, το Excel Online εμφανίζει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!, επειδή η συνάρτηση ABS δέχεται μόνο ένα όρισμα.

Μπορείτε να μορφοποιήσετε το αποτέλεσμα του τύπου με διαχωριστικά χιλιάδων και σύμβολα νομισματικών μονάδων μετά την εισαγωγή του τύπου, χρησιμοποιώντας μη μορφοποιημένους αριθμούς και εφαρμόζοντας μια μορφή αριθμού.

Χρησιμοποιήστε το σωστό τύπο δεδομένων κελιού

Ο τύπος μπορεί να μην επιστρέφει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, εάν ο τύπος δεδομένων του κελιού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς.

Για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε έναν απλό τύπο =2+3 σε ένα κελί που έχει μορφοποιηθεί ως κείμενο, το Excel Online δεν μπορεί να υπολογίσει τα δεδομένα που εισαγάγατε. Το μόνο που θα δείτε στο κελί είναι =2+3.

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, αλλάξτε τον τύπο δεδομένων του κελιού από Κείμενο σε Γενική ως εξής:

  1. Επιλέξτε το κελί.

  2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος Μορφή αριθμών και επιλέξτε Γενική.

  3. Πατήστε το πλήκτρο F2 για να θέσετε το κελί σε κατάσταση επεξεργασίας και πατήστε το πλήκτρο Enter για να αποδεχθείτε τον τύπο.

Μια ημερομηνία που πληκτρολογείτε σε ένα κελί με τον τύπο δεδομένων "Αριθμός" μπορεί να εμφανίζεται ως αριθμητική τιμή ημερομηνίας και όχι ως ημερομηνία. Για να εμφανίσετε αυτόν τον αριθμό ως ημερομηνία, επιλέξτε μια μορφή Ημερομηνία στη συλλογή Μορφή αριθμών.

Χρησιμοποιήστε το σύμβολο * για τον πολλαπλασιασμό αριθμών

Μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το x ως τελεστή πολλαπλασιασμού σε έναν τύπο, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον αστερίσκο (*).

Όταν χρησιμοποιείτε ένα x στον τύπο σας, το Excel Online δεν υπολογίζει το αποτέλεσμα και εμφανίζει τον τύπο του κελιού, τοποθετώντας ένα διάστικτο κόκκινο περίγραμμα γύρω από το κελί για να σας ενημερώσει ότι υπάρχει ένα σφάλμα τύπου.

Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά γύρω από κείμενο σε τύπους

Εάν δημιουργείτε έναν τύπο που περιλαμβάνει κείμενο, περικλείστε το κείμενο σε εισαγωγικά.

Για παράδειγμα, ο τύπος ="Σήμερα είναι " & TEXT(TODAY();"ηηηη ηη μμμμ") συνδυάζει το κείμενο "Σήμερα είναι" με τα αποτελέσματα των συναρτήσεων TEXT και TODAY και επιστρέφει το αποτέλεσμα Σήμερα είναι Δευτέρα 30 Μαΐου στο κελί.

Στον τύπο, η τιμή "Σήμερα είναι " έχει κενό διάστημα πριν από το τελικό εισαγωγικό. Αυτό παρέχει το κενό διάστημα που θέλετε να υπάρχει μεταξύ των λέξεων Σήμερα είναι και Δευτέρα 30 Μαΐου. Χωρίς εισαγωγικά γύρω από το κείμενο, ο τύπος μπορεί να εμφανίσει το σφάλμα #ΟΝΟΜΑ?.

Μην χρησιμοποιείτε ένθεση για περισσότερες από 64 συναρτήσεις σε έναν τύπο

Μπορείτε να συνδυάσετε (ή να κάνετε ένθεση για) έως 64 επίπεδα συναρτήσεων μέσα σε έναν τύπο.

Για παράδειγμα, ο τύπος =IF(SQRT(PI())<2;"Λιγότερο από δύο!";"Περισσότερο από δύο!") έχει 3 επίπεδα συναρτήσεων: Η συνάρτηση PI είναι ένθετη στη συνάρτηση SQRT, η οποία με τη σειρά της είναι ένθετη στη συνάρτηση IF.

Αποφύγετε τη διαίρεση αριθμητικών τιμών με το μηδέν

Η διαίρεση ενός κελιού με ένα άλλο κελί που είτε περιέχει την τιμή μηδέν (0) είτε δεν περιέχει καμία τιμή, μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση του σφάλματος #ΔΙΑΙΡ./0!.

Για να αποφύγετε αυτό το σφάλμα, κάντε ένθεση της διαίρεσης μέσα στη συνάρτηση IFERROR. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τους ακόλουθους δύο τύπους σε κελιά σε ένα φύλλο εργασίας:

=IFERROR(3/0;0)

=IFERROR(3/7;0)

Ο πρώτος τύπος επιστρέφει την τιμή 0 επειδή η συνάρτηση IFERROR αναγνωρίζει ότι η διαίρεση με το μηδέν έχει ως αποτέλεσμα σφάλμα. Ο δεύτερος τύπος επιστρέφει την τιμή της διαίρεσης 3/7, δεν υπάρχει σφάλμα, επειδή δεν διαιρείτε με το μηδέν.

Για να διευκολυνθείτε στη δημιουργία τύπων, μπορεί επίσης να θέλετε να μάθετε συμβουλές και τεχνάσματα για τους τύπους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×