Πώς μπορείτε να εμφανίσετε μια λίστα του OneDrive για επιχειρήσεις συλλογές τοποθεσιών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο παρέχει ο διαχειριστής μια δέσμη ενεργειών PowerShell που θα εμφανίζουν κάθε τοποθεσία OneDrive για επιχειρήσεις στην εταιρεία σας.

Βήμα 1: Σύνδεση κελύφους διαχείρισης του SharePoint Online για την εταιρεία σας

Βήμα 2: Συλλογή μια λίστα με όλα του OneDrive για επιχειρήσεις τοποθεσιών με χρήση του Windows PowerShell

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο τέλος αυτού του θέματος για συμβουλές σχετικά με τη χρήση αυτής της δέσμης ενεργειών.

Πριν ξεκινήσετε

 • Εγκαταστήστε το κέλυφος διαχείρισης του SharePoint. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση του περιβάλλοντος του SharePoint Online Management Shell του Windows PowerShell.

  Σημαντικό: Διαχειριστής μισθωτή που εκχωρεί τον εαυτό τους δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών για την τοποθεσία OneDrive για επιχειρήσεις χρηστών να ανοίξετε βιβλιοθήκες εγγράφων OneDrive για επιχειρήσεις χρηστών και να εκτελέσετε τις ίδιες εργασίες με τον κάτοχο της. Είναι σημαντικό να ελέγχου και να παρακολουθείτε ποιος έχει εκχωρηθεί δικαιώματα διαχειριστή μισθωτή στην εταιρεία σας.

 • Η δέσμη ενεργειών PowerShell απαιτεί ότι έχει εγκατασταθεί το μοντέλο αντικειμένων του προγράμματος-πελάτη του SharePoint (CSOM). Αυτό υποδεικνύεται από την ακόλουθη γραμμή: [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client").

 • Οι δέσμες ενεργειών PowerShell δείγματος που παρέχεται σε αυτό το θέμα δεν υποστηρίζονται στην περιοχή οποιαδήποτε Microsoft βασική υποστήριξη προγράμματος ή της υπηρεσίας. Τα δείγματα δεσμών ενεργειών παρέχονται ΩΣ IS χωρίς εγγύησης κανένα είδος. Microsoft περαιτέρω αποποιείται σιωπηρή εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιαδήποτε ρητή ΕΓΓΥΗΣΗΣ εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Πλήρη κίνδυνο που προκύπτει από τη χρήση ή την απόδοση της τα δείγματα δεσμών ενεργειών και την τεκμηρίωση παραμένει μαζί σας. Σε καμία περίπτωση η Microsoft, τους δημιουργούς ή οποιονδήποτε άλλο που περιλαμβάνονται στο δημιουργίας, παραγωγής ή παράδοσης από τις δέσμες ενεργειών ευθύνεται για τυχόν ζημιών (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια διαφυγόντα κέρδη, διακοπής της επιχείρησης, απώλεια πληροφορίες για την επιχείρηση ή άλλες ' αποκοπή, απώλεια) που προκύπτει από τη χρήση του ή αδυναμία να χρησιμοποιήσετε το δείγμα δεσμών ενεργειών ή την τεκμηρίωση, ακόμα και αν Microsoft ειδοποιείται την πιθανότητα πρόκλησης αυτών των ζημιών.

Βήμα 1: Σύνδεση κελύφους διαχείρισης του SharePoint Online για την εταιρεία σας

 1. Στον τοπικό υπολογιστή σας, ανοίξτε το κέλυφος διαχείρισης του SharePoint Online και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

  $credentials = Get-Credential

  Στο παράθυρο διαλόγου Αίτηση διαπιστευτηρίων του Windows PowerShell, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό καθολικού διαχειριστή του Office 365 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Εκτελέστε την παρακάτω εντολή για να συνδεθείτε στο κέλυφος στον οργανισμό σας του SharePoint Online:

  Connect-SPOService -Url https://<yourdomain>-admin.sharepoint.com –credential $credentials
 3. Για να επαληθεύσετε ότι είστε συνδεδεμένοι στον οργανισμό σας του SharePoint Online, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να συνδεθείτε με τη ριζική τοποθεσία της εταιρείας σας:

  Get-SPOSite https://<yourdomain>.sharepoint.com

Βήμα 2: Συλλογή μια λίστα με όλα του OneDrive για επιχειρήσεις τοποθεσιών με χρήση του Windows PowerShell

Σε αυτό το βήμα, μπορείτε να εκτελέσετε μια δέσμη ενεργειών PowerShell για να δημιουργήσετε μια λίστα με όλες τις τοποθεσίες OneDrive για επιχειρήσεις στην εταιρεία σας. Αυτή η λίστα αποθηκεύεται σε ένα αρχείο κειμένου.

 1. Αποθηκεύστε το ακόλουθο κείμενο σε ένα αρχείο κειμένου. Για παράδειγμα, που θα μπορούσε να το αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο με το όνομα GetOD4BSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of MySites should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 2. Επεξεργαστείτε τις παρακάτω μεταβλητές στην αρχή του αρχείου δέσμης ενεργειών και χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία σας. Τα παρακάτω παραδείγματα λαμβάνεται ως δεδομένο ότι το όνομα τομέα της εταιρείας σας, είναι contoso.com.

  • $AdminURI   Καθορίζει το URI της υπηρεσίας διαχείρισης του SharePoint Online, για παράδειγμα, https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Καθορίζει ένα λογαριασμό καθολικού διαχειριστή στην εταιρεία σας Office 365, για παράδειγμα, admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Καθορίζει τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό που έχει οριστεί από τον $AdminAccount, για παράδειγμα, "J$P1ter1".

  • $LogFile   Καθορίζει την πλήρη διαδρομή του αρχείου κειμένου που έχει δημιουργηθεί και περιέχει μια λίστα με όλες τις τοποθεσίες OneDrive για επιχειρήσεις στην εταιρεία σας. Για παράδειγμα, για να αποθηκεύσετε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας, χρησιμοποιήστε 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

 3. Αποθηκεύστε το αρχείο κειμένου ως αρχείο δέσμης ενεργειών PowerShell, αλλάζοντας το επίθημα ονόματος αρχείου σε .ps1. Για παράδειγμα, αποθηκεύστε το αρχείο GetOD4BSites.txt ως GetOD4BSites.ps1.

 4. Στο κέλυφος διαχείρισης SharePoint Online, μεταβείτε στο φάκελο όπου βρίσκεται η δέσμη ενεργειών που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη δέσμη ενεργειών, για παράδειγμα:

  .\GetOD4BSites.ps1

Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η δέσμη ενεργειών, δημιουργείται ένα αρχείο κειμένου στη θέση που καθορίζεται από τη μεταβλητή $LogFile στη δέσμη ενεργειών. Αυτό το αρχείο περιέχει μια λίστα με όλες τις τοποθεσίες OneDrive για επιχειρήσεις στην εταιρεία σας του SharePoint Online. Το ακόλουθο κείμενο παρέχει ένα παράδειγμα του τρόπου πρέπει να μορφοποιηθούν στη λίστα των τοποθεσιών σε αυτό το αρχείο. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να καταργήσετε τοποθεσίες από αυτό το αρχείο.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Επιστροφή στην αρχή

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια τοποθεσία OneDrive για επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας το cmdlet Get-SPOSite και να αλλάξετε την κυριότητα, χρησιμοποιώντας το cmdlet Set-SPOSite . Όταν είστε κάτοχος της τοποθεσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονική SharePoint προγράμματος-πελάτη πλευρά αντικειμένου μοντέλο (CSOM) να λάβουν περαιτέρω λειτουργίες διαχείρισης.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×