Πώς λειτουργεί ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας για τις εφαρμογές-πελάτες του Office 2013 και του Office 2016

Διαβάστε αυτό το άρθρο για να μάθετε πώς οι εφαρμογές-πελάτες του Office 2013 και του Office 2016 κάνουν χρήση των δυνατοτήτων του σύγχρονου ελέγχου ταυτότητας με βάση τη ρύθμιση των παραμέτρων του ελέγχου ταυτότητας στον μισθωτή του Office 365 για το Exchange Online, το SharePoint Online και το Skype για επιχειρήσεις Online.

Διαθεσιμότητα του σύγχρονου ελέγχου ταυτότητας για τις υπηρεσίες του Office 365

Για τις υπηρεσίες του Office 365, η προεπιλεγμένη κατάσταση του σύγχρονου ελέγχου ταυτότητας είναι:

Συμπεριφορά των εφαρμογών-πελατών του Office στην είσοδο του χρήστη

Οι εφαρμογές-πελάτες του Office 2013 υποστηρίζουν από προεπιλογή τον έλεγχο ταυτότητας παλαιού τύπου. "Παλαιού τύπου" σημαίνει ότι υποστηρίζουν είτε τη σύνδεση μέσω του Βοηθού εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online είτε τη μέθοδο του βασικού ελέγχου ταυτότητας. Προκειμένου αυτά τα προγράμματα-πελάτες να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες του σύγχρονου ελέγχου ταυτότητας, πρέπει να οριστούν κλειδιά μητρώου για το πρόγραμμα-πελάτη των Windows. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση του σύγχρονου ελέγχου ταυτότητας για το Office 2013 σε συσκευές Windows.

Διαβάστε το θέμα Πώς χρησιμοποιείται ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας (ADAL) στο Skype για επιχειρήσεις για να μάθετε πώς λειτουργεί στο Skype για επιχειρήσεις.

Οι εφαρμογές-πελάτες του Office 2016 υποστηρίζουν από προεπιλογή τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας, οπότε δεν χρειάζεται κάποια ενέργεια προκειμένου το πρόγραμμα-πελάτης να χρησιμοποιεί αυτές τις νέες ροές. Ωστόσο, για τη χρήση ελέγχου ταυτότητας παλαιού τύπου είναι απαραίτητη η εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών.

Κάντε κλικ στις συνδέσεις παρακάτω για να δείτε πώς λειτουργεί ο έλεγχος ταυτότητας των εφαρμογών-πελατών των Office 2013 και Office 2016 με τις υπηρεσίες του Office 365 ανάλογα με το αν είναι ενεργοποιημένος ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας ή όχι.

Exchange Online

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τη συμπεριφορά του ελέγχου ταυτότητας για τις εφαρμογές-πελάτες του Office 2013 ή του Office 2016 όταν συνδέονται με το Exchange Online με ή χωρίς σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας.

Έκδοση της εφαρμογής-πελάτη του Office

Υπάρχει κλειδί μητρώου;

Είναι ενεργός ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας;

Συμπεριφορά του ελέγχου ταυτότητας με ενεργό τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας για τον μισθωτή (προεπιλογή)

Συμπεριφορά του ελέγχου ταυτότητας με ανενεργό τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας για τον μισθωτή

Office 2016

Όχι, ή EnableADAL = 1

Ναι

Πρώτα γίνεται απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας. Εάν ο διακομιστής απορρίψει τη σύνδεση με τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας, τότε χρησιμοποιείται ο βασικός έλεγχος ταυτότητας. Ο διακομιστής απορρίπτει τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας όταν αυτός δεν έχει ενεργοποιηθεί στον μισθωτή.

Πρώτα γίνεται απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας. Εάν ο διακομιστής απορρίψει τη σύνδεση με τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας, τότε χρησιμοποιείται ο βασικός έλεγχος ταυτότητας. Ο διακομιστής απορρίπτει τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας όταν αυτός δεν έχει ενεργοποιηθεί στον μισθωτή.

Office 2016

Ναι, EnableADAL = 1

Ναι

Πρώτα γίνεται απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας. Εάν ο διακομιστής απορρίψει τη σύνδεση με τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας, τότε χρησιμοποιείται ο βασικός έλεγχος ταυτότητας. Ο διακομιστής απορρίπτει τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας όταν αυτός δεν έχει ενεργοποιηθεί στον μισθωτή.

Πρώτα γίνεται απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας. Εάν ο διακομιστής απορρίψει τη σύνδεση με τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας, τότε χρησιμοποιείται ο βασικός έλεγχος ταυτότητας. Ο διακομιστής απορρίπτει τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας όταν αυτός δεν έχει ενεργοποιηθεί στον μισθωτή.

Office 2016

Ναι, EnableADAL = 0

Όχι

Βασικός έλεγχος ταυτότητας

Βασικός έλεγχος ταυτότητας

Office 2013

Όχι

Όχι

Βασικός έλεγχος ταυτότητας

Βασικός έλεγχος ταυτότητας

Office 2013

Ναι, EnableADAL = 1

Ναι

Πρώτα γίνεται απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας. Εάν ο διακομιστής απορρίψει τη σύνδεση με τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας, τότε χρησιμοποιείται ο βασικός έλεγχος ταυτότητας. Ο διακομιστής απορρίπτει τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας όταν αυτός δεν έχει ενεργοποιηθεί στον μισθωτή.

Πρώτα γίνεται απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας. Εάν ο διακομιστής απορρίψει τη σύνδεση με τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας, τότε χρησιμοποιείται ο βασικός έλεγχος ταυτότητας. Ο διακομιστής απορρίπτει τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας όταν αυτός δεν έχει ενεργοποιηθεί στον μισθωτή.

SharePoint Online

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τη συμπεριφορά του ελέγχου ταυτότητας για τις εφαρμογές-πελάτες του Office 2013 ή του Office 2016 όταν συνδέονται με το SharePoint Online με ή χωρίς σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας.

Έκδοση της εφαρμογής-πελάτη του Office

Υπάρχει κλειδί μητρώου;

Είναι ενεργός ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας;

Συμπεριφορά του ελέγχου ταυτότητας με ενεργό τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας για τον μισθωτή (προεπιλογή)

Συμπεριφορά του ελέγχου ταυτότητας με ανενεργό τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας για τον μισθωτή

Office 2016

Όχι, ή EnableADAL = 1

Ναι

Μόνο με τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας.

Αποτυχία στη σύνδεση.

Office 2016

Ναι, EnableADAL = 1

Ναι

Μόνο με τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας.

Αποτυχία στη σύνδεση.

Office 2016

Ναι, EnableADAL = 0

Όχι

Μόνο με τον Βοηθό εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online.

Μόνο με τον Βοηθό εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online.

Office 2013

Όχι

Όχι

Μόνο με τον Βοηθό εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online.

Μόνο με τον Βοηθό εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online.

Office 2013

Ναι, EnableADAL = 1

Ναι

Μόνο με τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας.

Αποτυχία στη σύνδεση.

Skype για επιχειρήσεις Online

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τη συμπεριφορά του ελέγχου ταυτότητας για τις εφαρμογές-πελάτες του Office 2013 ή του Office 2016 όταν συνδέονται με το Skype για επιχειρήσεις Online με ή χωρίς σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας.

Έκδοση της εφαρμογής-πελάτη του Office

Υπάρχει κλειδί μητρώου;

Είναι ενεργός ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας;

Συμπεριφορά του ελέγχου ταυτότητας με ενεργό τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας για τον μισθωτή

Συμπεριφορά του ελέγχου ταυτότητας με ανενεργό τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας για τον μισθωτή (προεπιλογή)

Office 2016

Όχι, ή EnableADAL = 1

Ναι

Πρώτα γίνεται απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας. Εάν ο διακομιστής απορρίψει τη σύνδεση με τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας, τότε χρησιμοποιείται ο Βοηθός εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online. Ο διακομιστής απορρίπτει τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας όταν αυτός δεν είναι ενεργοποιημένος στους μισθωτές του Skype για επιχειρήσεις Online.

Πρώτα γίνεται απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας. Εάν ο διακομιστής απορρίψει τη σύνδεση με τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας, τότε χρησιμοποιείται ο Βοηθός εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online. Ο διακομιστής απορρίπτει τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας όταν αυτός δεν είναι ενεργοποιημένος στους μισθωτές του Skype για επιχειρήσεις Online.

Office 2016

Ναι, EnableADAL = 1

Ναι

Πρώτα γίνεται απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας. Εάν ο διακομιστής απορρίψει τη σύνδεση με τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας, τότε χρησιμοποιείται ο Βοηθός εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online. Ο διακομιστής απορρίπτει τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας όταν αυτός δεν είναι ενεργοποιημένος στους μισθωτές του Skype για επιχειρήσεις Online.

Πρώτα γίνεται απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας. Εάν ο διακομιστής απορρίψει τη σύνδεση με τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας, τότε χρησιμοποιείται ο Βοηθός εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online. Ο διακομιστής απορρίπτει τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας όταν αυτός δεν είναι ενεργοποιημένος στους μισθωτές του Skype για επιχειρήσεις Online.

Office 2016

Ναι, EnableADAL = 0

Όχι

Μόνο με τον Βοηθό εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online.

Μόνο με τον Βοηθό εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online.

Office 2013

Όχι

Όχι

Μόνο με τον Βοηθό εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online.

Μόνο με τον Βοηθό εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online.

Office 2013

Ναι, EnableADAL = 1

Ναι

Πρώτα γίνεται απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας. Εάν ο διακομιστής απορρίψει τη σύνδεση με τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας, τότε χρησιμοποιείται ο Βοηθός εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online. Ο διακομιστής απορρίπτει τον σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας όταν αυτός δεν είναι ενεργοποιημένος στους μισθωτές του Skype για επιχειρήσεις Online.

Μόνο με τον Βοηθό εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online.

Δείτε επίσης

Χρήση του σύγχρονου ελέγχου ταυτότητας του Office 365 με τις εφαρμογές-πελάτες του Office

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×