Προσθήκη σύνδεσης δεδομένων σε βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να προσθέσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας που εκτελεί ερωτήματα σε βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server. Δεν μπορείτε να προσθέσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας που υποβάλει δεδομένα φόρμας σε βάση δεδομένων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων για την υποβολή δεδομένων σε βάση δεδομένων, χρησιμοποιήστε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων προς μια υπηρεσία Web που λειτουργεί με αυτήν τη βάση δεδομένων. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων σε υπηρεσία Web στην ενότητα Δείτε επίσης.

Για να προσθέσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων σε βάση δεδομένων πρέπει να κάνετε τα εξής:

Βήμα 1: Προσθήκη δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων στο πρότυπο φόρμας    Με αυτό το βήμα δημιουργείται το δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων με τα κατάλληλα πεδία και ομάδες, βάσει του τρόπου αποθήκευσης των δεδομένων στη βάση δεδομένων. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας, ώστε να επιτρέπεται στις φόρμες η χρήση αυτής της σύνδεσης δεδομένων κατά το πρώτο άνοιγμα της φόρμας.

Βήμα 2: Ρύθμιση των παραμέτρων του προτύπου φόρμας για χρήση της σύνδεσης δεδομένων    Εάν θέλετε οι χρήστες σας να χρησιμοποιούν αυτήν τη σύνδεση δεδομένων μετά το άνοιγμα της φόρμας, μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα ή ένα κουμπί στο πρότυπο φόρμας για να επιτρέπεται στους χρήστες να λαμβάνουν δεδομένα από αυτήν τη σύνδεση δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Βήμα 1: Προσθήκη μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων

Βήμα 2: Ρύθμιση παραμέτρων του προτύπου φόρμας για χρήση της σύνδεσης δεδομένων

Επισκόπηση

Όταν δημιουργείτε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, το Microsoft Office InfoPath δημιουργεί μια κύρια σύνδεση δεδομένων προς αυτό το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Το InfoPath δημιουργεί κατόπιν το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας, βάσει του τρόπου αποθήκευσης των δεδομένων στο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Ωστόσο, το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων που χρησιμοποιείται στην κύρια σύνδεση δεδομένων ενδέχεται να μην έχει τις τιμές που θέλετε να βάλετε στα στοιχεία ελέγχου του προτύπου φόρμας. Αυτές οι τιμές ενδέχεται να υπάρχουν σε άλλο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, όπως μια άλλη βάση δεδομένων του SQL Server. Για τη λήψη τιμών από άλλο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να προσθέσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας.

Μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων είναι μια σύνδεση δεδομένων που προσθέτετε σε ένα πρότυπο φόρμας. Αυτή η σύνδεση δεδομένων μπορεί να είναι μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος ή μια σύνδεση δεδομένων υποβολής. Μπορείτε να προσθέσετε μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος στο πρότυπο φόρμας μόνο ως δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων σε βάση δεδομένων του SQL Server. Η προσθήκη αυτής της σύνδεσης δεδομένων γίνεται μόνο αν θέλετε δεδομένα από ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης, το οποίο διαφέρει από το αρχείο στην κύρια σύνδεση δεδομένων. Δεν μπορείτε να προσθέσετε μια σύνδεση δεδομένων υποβολής σε βάση δεδομένων του SQL Server ως δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων.

Όταν προσθέτετε μια σύνδεση δεδομένων σε μια βάση δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί μια δευτερεύουσα προέλευση δεδομένων με πεδία δεδομένων και ομάδες που αντιστοιχεί στον τρόπο που τα δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Επειδή η δομή δεδομένων στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων πρέπει να συμφωνεί με τον τρόπο που τα δεδομένα αποθηκεύονται σε πίνακες της βάσης δεδομένων, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα πεδία ή τις ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους κάθε σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα, έτσι ώστε οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα όταν η φόρμα τους δεν είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Ανάλογα με τη φύση των δεδομένων, ενδέχεται να θέλετε να εμφανίσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος, μόνο όταν οι χρήστες είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

Σημείωση ασφαλείας: Εάν χρησιμοποιείτε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων για την ανάκτηση ευαίσθητα δεδομένα από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, σε περίπτωση που ο υπολογιστής χαθεί ή κλοπής. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.

Όταν προσθέτετε μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος σε ένα πρότυπο φόρμας, από προεπιλογή, οι φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας χρησιμοποιούν τη σύνδεση δεδομένων όταν ανοίγονται από ένα χρήστη. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας σας, ώστε να χρησιμοποιεί τη σύνδεση δεδομένων ερωτήματος με έναν από τους εξής τρόπους:

 • Προσθήκη κανόνα    Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν κανόνα για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων κάθε φορά που προκύπτει η συνθήκη του κανόνα.

 • Κουμπί "Προσθήκη"    Μπορείτε να προσθέσετε ένα κουμπί στο πρότυπο φόρμας που οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ για τη λήψη δεδομένων με χρήση της σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος.

 • Χρήση προσαρμοσμένου κώδικα    Εάν δεν μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα ή ένα κουμπί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένου κώδικα για τη λήψη δεδομένων με χρήση της σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος. Χρήση προσαρμοσμένου κώδικα απαιτεί προγραμματιστή, για να δημιουργήσετε το προσαρμοσμένο κώδικα.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Πριν να προσθέσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων σε βάση δεδομένων του SQL Server στο πρότυπο φόρμας, χρειάζεστε τις παρακάτω πληροφορίες από τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων:

 • Όνομα του διακομιστή με τη βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε με αυτό το πρότυπο φόρμας.

 • Όνομα της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε με αυτό το πρότυπο φόρμας.

 • Έλεγχος ταυτότητας που απαιτείται από τη βάση δεδομένων. Στη βάση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιείται είτε ο έλεγχος ταυτότητας των Microsoft Windows είτε ο έλεγχος ταυτότητας του SQL Server για τον καθορισμό του τρόπου πρόσβασης των χρηστών στη βάση δεδομένων.

 • Όνομα του πίνακα που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να στέλνονται στη φόρμα. Αυτός είναι ο πρωτεύων πίνακας. Εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν πίνακες στη βάση δεδομένων, χρειάζεστε τα ονόματα αυτών των άλλων, εξαρτημένων πινάκων. Χρειάζεστε επίσης τα ονόματα των πεδίων στους εξαρτημένους πίνακες, τα οποία σχετίζονται με πεδία του πρωτεύοντα πίνακα.

 • Καθορισμός της ασφαλούς αποθήκευσης των αποτελεσμάτων ερωτήματος στη φόρμα για χρήση χωρίς σύνδεση.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 1: Προσθήκη δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Συνδέσεις δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 3. Στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας σύνδεσης σε, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων (Microsoft SQL Server ή Microsoft Office Access μόνο) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή βάσης δεδομένων.

 6. Στο παράθυρο διαλόγουΕπιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αρχείου προέλευσης.

 7. Στη λίστα Σε τι είδους αρχείο προέλευσης δεδομένων θέλετε να συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στο πλαίσιο Όνομα διακομιστή, πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή με τη βάση δεδομένων.

 9. Στην περιοχή Πιστοποιήσεις σύνδεσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν στη βάση δεδομένων καθορίζονται τα άτομα με πρόσβαση βάσει των πιστοποιήσεων που χρησιμοποιούνται σε δίκτυο των Microsoft Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows.

  • Εάν στη βάση δεδομένων καθορίζονται τα άτομα με πρόσβαση βάσει συγκεκριμένου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης που λαμβάνετε από τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση του παρακάτω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης και μετά πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στα πλαίσια Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στη λίσταΕπιλέξτε τη βάση δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε, κάντε κλικ στη βάση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση σε συγκεκριμένο πίνακα, κάντε κλικ στο όνομα του πρωτεύοντα πίνακα και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 12. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο οποίο αποθηκεύονται οι πληροφορίες σύνδεσης δεδομένων.

 13. Για να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 14. Προσθέστε τυχόν άλλους πίνακες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη σύνδεση δεδομένων ερωτήματος.

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πίνακα.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πίνακα ή ερωτήματος, κάντε κλικ στο όνομα του θυγατρικού πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Το InfoPath προσπαθεί να ορίσει τις σχέσεις αντιστοιχίζοντας ονόματα πεδίων και στους δύο πίνακες. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προτεινόμενη σχέση, επιλέξτε τη σχέση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σχέσης. Για να προσθέσετε μια σχέση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχέσης. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη σχέσης, κάντε κλικ στο όνομα κάθε σχετικό πεδίο στην αντίστοιχη στήλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  4. Για να προσθέσετε κι άλλους εξαρτημένους πίνακες, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

 15. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 16. Για να είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος όταν η φόρμα δεν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση αντιγράφου των δεδομένων στο πρότυπο φόρμας.

  Σημείωση ασφαλείας: Ενεργοποιώντας αυτό το πλαίσιο ελέγχου αποθηκεύονται τα δεδομένα στον υπολογιστή του χρήστη, όταν χρησιμοποιείται από τη φόρμα αυτή η σύνδεση δεδομένων. Εάν η φόρμα λαμβάνει ευαίσθητα δεδομένα από αυτήν τη σύνδεση δεδομένων, ενδέχεται να θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, ώστε να συμβάλετε στην προστασία των δεδομένων σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί ο υπολογιστής.

 17. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 18. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα διακριτικό όνομα για αυτήν τη δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων. Εάν θέλετε η φόρμα να λαμβάνει αυτόματα δεδομένα κατά το άνοιγμά της, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ανάκτηση δεδομένων, όταν ανοίγει η φόρμα.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 2: Ρύθμιση παραμέτρων του προτύπου φόρμας για χρήση της σύνδεσης δεδομένων

Εάν θέλετε στις φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας να χρησιμοποιείται αυτή η σύνδεση δεδομένων μετά το άνοιγμα της φόρμας από το χρήστη, μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα στο πρότυπο φόρμας που χρησιμοποιεί αυτήν τη σύνδεση δεδομένων βάσει μιας συγκεκριμένης συνθήκης ή μπορείτε να προσθέσετε ένα κουμπί στο πρότυπο φόρμας, στο οποίο να μπορούν να κάνουν κλικ οι χρήστες για να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη σύνδεση δεδομένων.

Προσθήκη ενός κανόνα

Μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα στο πρότυπο φόρμας, για να λαμβάνετε δεδομένα από τη σύνδεση δεδομένων ερωτήματος, όποτε πληρείται η συνθήκη για τον κανόνα. Στην παρακάτω διαδικασία θεωρείται ότι έχετε δημιουργήσει μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος για το πρότυπο φόρμας και ότι έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους ενός στοιχείου ελέγχου στο πρότυπο φόρμας, ώστε να εμφανίζονται τα δεδομένα από αυτήν τη σύνδεση δεδομένων.

 1. Εάν το πρότυπο φόρμας έχει πολλές προβολές, κάντε κλικ στο όνομα της προβολής στο μενού " Προβολή " για να μεταβείτε στην προβολή με το στοιχείο ελέγχου όπου θέλετε να εμφανίσετε τα δεδομένα από το δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε έναν κανόνα.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 4. Στην περιοχή Επικύρωση και Κανόνες, κάντε κλικ στο στοιχείο Κανόνες.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 6. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα.

 7. Για να καθορίσετε μια συνθήκη, όταν πρέπει να εκτελέσετε τον κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός συνθήκης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τη συνθήκη. Ο κανόνας θα εκτελεστεί όταν πραγματοποιείται η συνθήκη. Εάν δεν ορίσετε μια συνθήκη, ο κανόνας θα εκτελείται κάθε φορά που ο χρήστης αλλάζει την τιμή στο στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί μετακίνηση του δρομέα μακριά από αυτό το στοιχείο ελέγχου.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενέργειας.

 9. Στη λίστα Ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ερώτημα με χρήση σύνδεσης δεδομένων.

 10. Στη λίστα Σύνδεση δεδομένων, κάντε κλικ στη σύνδεση δεδομένων ερωτήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ κάθε ανοιχτού παραθύρου διαλόγου για να κλείσει.

 11. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Προσθήκη κουμπιού

Μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου κουμπιού στο πρότυπο φόρμας, στο οποίο να μπορούν να κάνουν κλικ οι χρήστες για να λαμβάνουν δεδομένα από τη σύνδεση δεδομένων ερωτήματος.

 1. Εάν το πρότυπο φόρμας έχει πολλές προβολές, κάντε κλικ στο όνομα της προβολής στο μενού " Προβολή " για να μεταβείτε στην προβολή με το στοιχείο ελέγχου όπου θέλετε να εμφανίσετε τα δεδομένα από το δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Σύρετε ένα στοιχείο ελέγχου κουμπιού στο πρότυπο φόρμας.

 4. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου κουμπιού που μόλις προσθέσατε στο πρότυπο φόρμας.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 6. Στη λίστα Ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

 7. Στο πλαίσιο Ετικέτα, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στο κουμπί του προτύπου φόρμας.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 9. Στο παράθυρο διαλόγου Ανανέωση, κάντε κλικ στην επιλογή Ένα δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 10. Στη λίστα Επιλογή δευτερεύοντος αρχείου προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων που σχετίζεται με τη σύνδεση δεδομένων ερωτήματος.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ κάθε ανοιχτού παραθύρου διαλόγου για να κλείσει.

 12. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×