Προσθήκη, ρύθμιση παραμέτρων ή διαγραφή λίστας ή βιβλιοθήκης από μια σελίδα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις σελίδες εμφανίζοντας λίστες και βιβλιοθήκες σε αυτές. Αυτό ενδέχεται να σας φανεί χρήσιμο εάν, για παράδειγμα, θέλετε να συγκεντρώσετε τα έγγραφα, το ημερολόγιο και τις εργασίες ενός έργου όλα σε μία σελίδα. Εμφανίζετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη σε μια σελίδα προσθέτοντας ένα Τμήμα Web στη σελίδα.

Για να προσθέσετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη σε μια σελίδα, πρέπει να έχετε τουλάχιστον το δικαιώματα που λαμβάνονται με την προσθήκη στην προεπιλεγμένη ομάδα μελών < όνομα τοποθεσίας > για την τοποθεσία. Για να δημιουργήσετε μια λίστα, πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον τα δικαιώματα που λαμβάνονται με την προσθήκη στην προεπιλεγμένη ομάδα "Σχεδίαση" για την τοποθεσία.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη μιας υπάρχουσας λίστας ή βιβλιοθήκης σε σελίδα

Δημιουργήστε μια νέα λίστα ή βιβλιοθήκη και προσθέστε την σε μια σελίδα

Αλλαγή της προβολής μιας λίστας ή βιβλιοθήκης σε σελίδα

Ελαχιστοποίηση ή επαναφορά λίστας ή βιβλιοθήκης σε σελίδα

Διαγραφή λίστας ή βιβλιοθήκης από σελίδα

Προσθήκη υπάρχουσας λίστας ή βιβλιοθήκης σε σελίδα

 1. Από μια σελίδα, στην Κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

  εντολή 'Επεξεργασία' στην καρτέλα 'Επεξεργασία'

  Σημείωση: Εάν η εντολή Επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη, ίσως δεν διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα για να επεξεργαστείτε τη σελίδα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 2. Κάντε κλικ στη σελίδα όπου θέλετε να εμφανίζεται μια λίστα ή βιβλιοθήκη που υπάρχουν ήδη. Στην Κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπάρχουσα λίστα.

 3. Στην περιοχή τμήματα Web, επιλέξτε τη λίστα ή βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να προσθέσετε στη σελίδα, όπως τις εργασίες, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη. Στη σελίδα αναφέρεται σε τμήματα Web, επειδή χρησιμοποιείτε το τμήμα Web προβολής λίστας για να εμφανίσετε την επιλεγμένη λίστα ή βιβλιοθήκη.

  Όταν επιλέγετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, η περιγραφή της λίστας ή της βιβλιοθήκης εμφανίζεται στην περιοχή Πληροφορίες για το Τμήμα Web.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα μιας λίστας που έχει προστεθεί σε μια σελίδα χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως.

Λίστα Εργασίες σε σελίδα

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέας λίστας ή βιβλιοθήκης και προσθήκη τους σε σελίδα

 1. Από μια σελίδα στην Κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

  εντολή 'Επεξεργασία' στην καρτέλα 'Επεξεργασία'

  Σημείωση: Εάν η εντολή Επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη, μπορεί να μην έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για επεξεργασία της σελίδας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

 2. Κάντε κλικ στη σελίδα όπου θέλετε να εμφανίζεται η νέα λίστα ή βιβλιοθήκη. Στην Κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία λίστας.

  Σημείωση: Εάν η εντολή λίστας είναι απενεργοποιημένη, μπορεί να μην έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δημιουργήσετε μια λίστα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία λίστας, πληκτρολογήστε τον Τίτλο λίστας, επιλέξτε τον τύπο της λίστας ή της βιβλιοθήκης που θέλετε να προσθέσετε στη σελίδα, όπως Βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Δημιουργία λίστας

 4. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα μιας βιβλιοθήκης εγγράφων που έχει προστεθεί σε μια σελίδα χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως.

Βιβλιοθήκη Σχεδιασμός προϊόντος σε σελίδα

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή προβολής μιας λίστας ή βιβλιοθήκης σε σελίδα

Ίσως θέλετε να αλλάξετε την προβολή που χρησιμοποιείτε για να εμφανίσετε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη σε μια σελίδα. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να εμφανίσετε μια προβολή με λιγότερα στοιχεία που είναι τα πιο σχετικά με την εργασία της ομάδας σας.

 1. Από μια σελίδα, στην Κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

 2. Στη σελίδα, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία Τμήματος Web.

 3. Στις ιδιότητες της λίστας ή της βιβλιοθήκης που βρίσκονται στη σελίδα, κάντε κλικ στο κάτω βέλος του πεδίου Επιλεγμένη προβολή, επιλέξτε την προβολή που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Ιδιότητες προβολής

Εάν οι διαθέσιμες προβολές δεν καλύπτουν τις ανάγκες σας, μπορείτε να μεταβείτε στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη και να δημιουργήσετε νέες προβολές. Την επόμενη φορά που θα τροποποιήσετε το Τμήμα Web, οι προβολές θα είναι διαθέσιμες στη λίστα Επιλεγμένες προβολές.

Αρχή της σελίδας

Ελαχιστοποίηση ή επαναφορά μιας λίστας ή βιβλιοθήκης σε σελίδα

 1. Από μια σελίδα, στην Κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

  εντολή 'Επεξεργασία' στην καρτέλα 'Επεξεργασία'

 2. Στη σελίδα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ελαχιστοποίηση. Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να επαναφέρετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

 3. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα μιας λίστας εργασιών και μιας βιβλιοθήκης εγγράφων που έχουν ελαχιστοποιηθεί σε μια σελίδα χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως.

Ελαχιστοποιημένη λίστα ή βιβλιοθήκη σε σελίδα

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή μιας λίστας ή βιβλιοθήκης από σελίδα

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία δεν διαγράφει τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη από μια τοποθεσία. Διαγράφει το από μια σελίδα.

 1. Από μια σελίδα στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

  εντολή 'Επεξεργασία' στην καρτέλα 'Επεξεργασία'

 2. Στη σελίδα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στο κάτω βέλος, επιλέξτε Διαγραφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 3. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×