Προσθήκη πινάκων και στηλών σε διαγράμματα μοντέλου βάσης δεδομένων

Οι πίνακες σε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων αντιπροσωπεύουν τη δομή ενός πίνακα σε μια βάση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος πίνακα, των ονομάτων στηλών, των πρωτευόντων κλειδιών και των τύπων δεδομένων. Χρησιμοποιώντας το πρότυπο Διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε νέους πίνακες, να αλλάξετε υπάρχοντες πίνακες ή να κάνετε αποσυμπίληση πινάκων από μια υπάρχουσα βάση δεδομένων.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες μοντελοποίησης βάσης δεδομένων;

Πιθανότατα, η έκδοση του Microsoft Office Visio που χρησιμοποιείτε να μην περιλαμβάνει τις δυνατότητες που θέλετε. Για να μάθετε ποια έκδοση του Visio έχετε, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Microsoft Office Visio στο μενού Βοήθεια. Το όνομα της έκδοσης είναι στην πρώτη γραμμή κειμένου, στο παράθυρο διαλόγου.

Το Microsoft Office Visio Standard δεν περιλαμβάνει το πρότυπο Διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων.

Το Microsoft Office Visio Professional υποστηρίζει τις δυνατότητες αποσυμπίλησης για το πρότυπο Διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων (δηλαδή τη χρήση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων για τη δημιουργία ενός μοντέλου στο Visio), αλλά δεν υποστηρίζει την αντίστροφη διεργασία (δηλαδή τη χρήση ενός μοντέλου βάσης δεδομένων του Visio για την παραγωγή κώδικα SQL). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αποσυμπίληση υπάρχουσας βάσης δεδομένων.

Αν χρησιμοποιείτε το Visio Pro για Office 365 και θέλετε πληροφορίες σχετικά με τη συμπίληση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων σε ένα μοντέλο βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Αποσυμπίληση υπάρχουσας βάσης δεδομένων..

Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε την πλήρη οικογένεια δυνατοτήτων μοντελοποίησης βάσης δεδομένων, για αποσυμπίληση και αντίστροφα, στο Visio for Enterprise Architects. Το Visio for Enterprise Architects περιλαμβάνεται στη συνδρομή για το MSDN Premium, η οποία είναι διαθέσιμη μαζί με το Visual Studio Professional και τις εκδόσεις βάσει ρόλων του Visual Studio Team System.

Δημιουργία πίνακα σε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων με το οποίο θέλετε να εργαστείτε.

 2. Είτε από το στάμπο Σχέση οντότητας είτε από το Σχεσιακό αντικείμενο, σύρετε ένα σχήμα Οντότητα πάνω στο σχέδιο.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο σχήμα για να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων.

 4. Στην ενότητα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον πίνακα.

 5. Στην περιοχή Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες, πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων.

 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απαιτείται για τις στήλες που δεν είναι δυνατό να έχουν τιμές "null".

 7. Επιλέξτε PK (πρωτεύον κλειδί) για τις στήλες που προσδιορίζουν μοναδικά κάθε γραμμή του πίνακα βάσης δεδομένων.

 8. Στην περιοχή Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Ευρετήρια, Εναύσματα, Έλεγχος ή Εκτεταμένο για να δημιουργήσετε αυτά τα προαιρετικά στοιχεία.

Συμβουλή: Όταν σύρετε ένα σχήμα οντότητας στο διάγραμμα αυτό έχει ένα προεπιλεγμένο όνομα. Για να αλλάξετε τις προεπιλογές, στο μενού Βάση δεδομένων, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Μοντελοποίηση και μεταβείτε στην καρτέλα Διάφορες λογικές παράμετροι.

Προσθήκη στήλης σε έναν πίνακα

Αφού δημιουργήσετε έναν πίνακα, πρέπει να προσθέσετε στήλες και να ορίσετε ιδιότητες στηλών, όπως τύπο δεδομένων και πρωτεύοντα κλειδιά.

 1. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα στο διάγραμμά σας.

 2. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην ενότητα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες.

 3. Κάντε κλικ στο πρώτο κενό κελί με τίτλο Φυσικό όνομα και πληκτρολογήστε ένα όνομα.

 4. Για να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων για μια στήλη, κάντε κλικ στο πεδίο Τύπος δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων από τη λίστα ή πληκτρολογήστε τον σε μια λίστα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να πληκτρολογήσετε decimal(8,2) ή char(30).

 5. Για να απαγορεύσετε τις μηδενικές τιμές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απαιτείται.

 6. Για να καθορίσετε ότι η στήλη είναι ένα πρωτεύον κλειδί, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου PK.

Προσθήκη πρωτεύοντος κλειδιού

Οι σχέσεις χρησιμοποιούν πρωτεύοντα και εξωτερικά κλειδιά, για να αντιστοιχίσουν τις γραμμές ενός πίνακα με τις αντίστοιχες γραμμές ενός άλλου πίνακα. Τουλάχιστον ένας από τους πίνακες στη σχέση πρέπει να έχει ένα πρωτεύον κλειδί για να δημιουργήσει μια σχέση.

 1. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα στο διάγραμμά σας.

 2. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην ενότητα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο PK για τη στήλη για την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα πρωτεύον κλειδί. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύνθετο κλειδί, μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα πλαίσια ελέγχου.

Σημείωση: Οι τύποι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρωτεύοντα κλειδιά.

Κατάργηση πίνακα

Όταν καταργείτε έναν πίνακα από ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων, μπορείτε είτε να καταργήσετε τον πίνακα μόνο στο διάγραμμα είτε από το υποκείμενο μοντέλο και το διάγραμμα. Μπορεί να είναι χρήσιμο να καταργήσετε πίνακες μόνο στο διάγραμμα ενώ επιχειρείτε να εκτελέσετε περισσότερα σενάρια.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα του μοντέλου σας και πατήστε το πλήκτρο DELETE στο πληκτρολόγιό σας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαγραφή αντικειμένου κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για να καταργήσετε τον πίνακα τόσο από το σχέδιο όσο και από το υποκείμενο μοντέλο.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Όχι για να καταργήσετε τον πίνακα μόνο από το σχέδιο.

   Σημείωση: Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Όχι και αποφασίσετε αργότερα να προσθέσετε τον πίνακα ξανά στο σχέδιο, μπορείτε να τον σύρετε στο σχέδιο από το παράθυρο Πίνακες και προβολές.

Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε αν θα γίνεται κατάργηση των διαγραμμένων σχέσεων από το υποκείμενο μοντέλο. Στο μενού Βάση δεδομένων, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Μοντελοποίηση και, στην καρτέλα Λογικό διάγραμμα, κάντε την επιλογή που θέλετε.

Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με έναν πίνακα

Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τους πίνακες στο διάγραμμά σας, όπως πρωτεύοντα κλειδιά (PK), εξωτερικά κλειδιά (FKn), εναλλακτικά πλήκτρα (AKn), μοναδικές εγγραφές (UN) και ευρετήρια (In), καθώς και τύπους δεδομένων.

 1. Στο μενού Βάση δεδομένων, επιλέξτε Επιλογές και κάντε κλικ στο στοιχείο Έγγραφο.

 2. Στην καρτέλα Πίνακες, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στο διάγραμμα.

  Εάν έχετε ορίσει τη σημειογραφία σας σε "Σχεσιακή", τα σχόλια θα εμφανίζονται στην αριστερή στήλη. Εάν χρησιμοποιείτε IDEF1X, τα σχόλιά σας θα είναι μέσα σε παρενθέσεις, δίπλα στο όνομα της στήλης.

Δείτε επίσης

Δημιουργία μοντέλου βάσης δεδομένων (γνωστού και ως διάγραμμα σχέσης οντότητας)

Καθορισμός σχέσης σε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων

Ορισμός και επεξεργασία τύπων δεδομένων σε διαγράμματα μοντέλου βάσης δεδομένων

Αποσυμπίληση υπάρχουσας βάσης δεδομένων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×