Προσθήκη ενός κανόνα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες για αυτόματα εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, ορίστε την τιμή ενός πεδίου, ερώτημα ή υποβολή σε σύνδεση δεδομένων, εναλλαγή προβολών, ή άνοιγμα ή κλείσιμο μιας φόρμας σε απόκριση σε συγκεκριμένα συμβάντα και συνθήκες. Τα συμβάντα να συμπεριλάβετε μια αλλαγή σε ένα συγκεκριμένο πεδίο ή την ομάδα του προέλευση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή ενός κουμπιού, την εισαγωγή μιας επαναλαμβανόμενη ενότητα ή γραμμής σε μια επαναλαμβανόμενος πίνακας, ή το άνοιγμα ή την υποβολή μιας φόρμας. Οι συνθήκες μπορούν να περιλαμβάνουν υπολογισμούς, εκφράσεις XPath, ρόλοι χρήστη και, εάν η τιμή του πεδίου είναι κενή, είναι μέσα σε μια καθορισμένη περιοχή, ισούται με την τιμή από ένα άλλο πεδίο, ή αρχίζει με ή περιέχει συγκεκριμένους χαρακτήρες.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πολλές ενέργειες για κάθε κανόνα. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα που να εμφανίζει ένα μήνυμα παραθύρου διαλόγου για να ειδοποιεί τον χρήστη ότι θα εμφανιστεί μια νέα προβολή φόρμας, έναν κανόνα που να αλλάζει την προβολή της φόρμας και κατόπιν να χρησιμοποιεί μια σύνδεση δεδομένων κατά τη συμπλήρωση από τον χρήστη ενός στοιχείου ελέγχου που είναι συνδεδεμένο σε πεδίο.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Ζητήματα συμβατότητας

Προσθήκη κανόνα που θα εκτελείται όταν ένας χρήστης ανοίγει τη φόρμα

Προσθήκη κανόνα σε ένα στοιχείο ελέγχου

Προσθήκη κανόνα σε ένα πεδίο ή μια ομάδα

Προσθήκη κανόνα όταν ο χρήστης υποβάλλει μια φόρμα

Επισκόπηση

Όταν θέλετε να εφαρμόσετε εταιρική λογική στο πρότυπο φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες. Με έναν κανόνα μπορούν να γίνουν τα εξής:

 • Εμφάνιση ενός μηνύματος παραθύρου διαλόγου    Μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα για την εμφάνιση ενός παραθύρου διαλόγου σε χρήστη, εάν πληρείται μια συγκεκριμένη συνθήκη στη φόρμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίσετε ένα μήνυμα σε μια έκθεση δαπανών, εάν ο χρήστης εισαγάγει μια τιμή που υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό.

 • Εμφάνιση μιας έκφρασης παραθύρου διαλόγου    Μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων από μια έκφραση XPath, με την οποία υπολογίζονται οι τιμές διάφορων πεδίων στη φόρμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ενέργεια στο μέσο διάφορων κανόνων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ενός σύνθετου υπολογισμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ενέργεια για να επιβεβαιώσετε ότι ο υπολογισμός λειτουργεί σωστά, παρακολουθώντας κάθε αλλαγή που συμβαίνει στις τιμές κατά τη διάρκεια του υπολογισμού.

 • Εναλλαγή προβολών    Μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα για την πλοήγηση σε πολλές προβολές ή για να αλλάξετε την προβολή μιας φόρμας που βασίζεται στο ρόλο χρήστη που σχετίζεται με το χρήστη που ανοίγει τη φόρμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα σε ένα κουμπί που επιτρέπει στους χρήστες να μεταβαίνουν στην προηγούμενη ή στην επόμενη προβολή, κάνοντας κλικ στο κουμπί.

 • Ορισμός τιμής ενός πεδίου    Μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα που να υπολογίζει την τιμή ενός πεδίου. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα σε ένα πεδίο που εμφανίζει την ημερομηνία λήξης του έργου βάσει της ημερομηνίας από άλλο πεδίο σε συνδυασμό με έναν ορισμένο αριθμό ημερών.

 • Ερώτημα με τη χρήση μιας σύνδεσης δεδομένων    Μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα που στέλνει ερώτημα μέσω μιας σύνδεσης δεδομένων, όταν παρουσιάζεται μια συνθήκη στη φόρμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα που στέλνει ερώτημα μέσω μιας σύνδεσης δεδομένων, όταν ένας χρήστης εισάγει το φάκελό αριθμός υπαλλήλου σε μια φόρμα αναφοράς εξόδων.

 • Υποβολή με χρήση σύνδεσης δεδομένων    Μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα που να υποβάλει όλα τα δεδομένα μιας φόρμας σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων μέσω μιας σύνδεσης δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα σε ένα πρότυπο φόρμας για μια εφαρμογή έγκρισης που υποβάλει τα δεδομένα της φόρμας σε υπηρεσία Web και σε βάση δεδομένων, όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα κουμπί Υποβολή της φόρμας.

 • Άνοιγμα μιας νέας φόρμας για συμπλήρωση    Μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα που να ανοίγει ένα νέο αντίγραφο φόρμας που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας ή σε άλλο πρότυπο φόρμας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα σε ένα πρότυπο φόρμας για μια εφαρμογή έγκρισης που κάνει τα εξής: εάν η τιμή σε ένα πεδίο υπερβαίνει ένα σταθερό όριο, τότε ο κανόνας ανοίγει μια νέα φόρμα που βασίζεται σε άλλο πρότυπο φόρμας, το οποίο χρησιμοποιείται για ηλεκτρικές και κατασκευαστικές εφαρμογές έγκρισης.

 • Κλείσιμο μιας φόρμας    Μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα που να κλείνει τη φόρμα όταν προκύπτει ένα συμβάν στη φόρμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα που να κλείνει μια φόρμα αφού ο χρήστης υποβάλει τη φόρμα και αφού επιβεβαιωθεί από το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων ότι η υποβολή της φόρμας έγινε με επιτυχία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι τύποι των κανόνων που μπορείτε να εφαρμόσετε στο πρότυπο της φόρμας σας εξαρτώνται από τα στοιχεία ελέγχου και τα πεδία στο πρότυπο φόρμας.

Οι κανόνες σε ένα στοιχείο ελέγχου που συνδέεται με ένα πεδίο εφαρμόζονται αυτόματα σε αυτό το πεδίο και οι κανόνες ενός πεδίου εφαρμόζονται αυτόματα στο στοιχείο ελέγχου που συνδέεται με αυτό το πεδίο. Εάν συνδέσετε ένα στοιχείο ελέγχου με πεδίο που περιέχει υπάρχοντες κανόνες, οι κανόνες εφαρμόζονται αυτόματα στο στοιχείο ελέγχου. Εάν προσθέσετε έναν κανόνα σε στοιχείο ελέγχου, αυτός ο κανόνας εφαρμόζεται αυτόματα στο πεδίο που συνδέεται με αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Εάν προσθέσετε πολλούς κανόνες στο πρότυπο φόρμας, το Microsoft Office InfoPath εκτελεί κάθε κανόνα με τη σειρά που εμφανίζονται οι κανόνες στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες. Έχετε την επιλογή να διακόψετε την επεξεργασία των υπόλοιπων κανόνων μετά την εκτέλεση ενός κανόνα που προηγείται στη σειρά.

Αρχή της σελίδας

Προβλέψεις συμβατότητας

Παρόλο που μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα στο πρότυπο φόρμας που εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου στους χρήστες σας, παράθυρα διαλόγου να μην εμφανίζονται αυτόματα σε φόρμες που συμπληρώνουν οι χρήστες σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Παράθυρα διαλόγου που εμφανίζονται αυτόματα μόνο σε φόρμες που συμπληρώνονται στο InfoPath.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός κανόνα που εκτελείται όταν ένας χρήστης ανοίγει τη φόρμα

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

 2. Στη λίστα Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και αποθήκευση.

 3. Στην περιοχή Συμπεριφορά κατά το άνοιγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες.

 4. Στο παράθυρο διάλογου Κανόνες, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα.

 6. Για να καθορίσετε μια συνθήκη σχετικά με το πότε θα πρέπει να εκτελείται ο κανόνας, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός συνθήκης, εισαγάγετε τη συνθήκη και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Ο κανόνας θα εκτελεστεί όταν θα πληρείται η συνθήκη που καθορίζεται σε αυτό το βήμα.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενέργειας.

 8. Στη λίστα Ενέργεια, κάντε κλικ στην ενέργεια που θέλετε και μετά εισαγάγετε τις επιλογές για αυτήν την ενέργεια.

 9. Επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8 για κάθε ενέργεια που θέλετε να εκτελείται για αυτόν τον κανόνα.

 10. Για να εμποδίσετε την εκτέλεση κανόνων μετά την κάλυψη της συνθήκης του συγκεκριμένου κανόνα και την εκτέλεση του κανόνα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή της επεξεργασίας κανόνων με την ολοκλήρωση αυτού του κανόνα.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 12. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός κανόνα σε στοιχείο ελέγχου

Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με πεδίο που έχει έναν ή περισσότερους κανόνες, οι κανόνες του πεδίου εφαρμόζονται αυτόματα στο στοιχείο ελέγχου. Κάθε κανόνας που προσθέτετε στο στοιχείο ελέγχου προστίθεται επίσης στο πεδίο. Εάν προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου σε προβολή προτύπου φόρμας και μετά συνδέσετε το στοιχείο ελέγχου με ένα πεδίο με υπάρχοντες κανόνες, οι υπάρχοντες κανόνες εφαρμόζονται αυτόματα στο στοιχείο ελέγχου. Εάν προσθέσετε έναν κανόνα σε ένα πεδίο και το πεδίο είναι συνδεδεμένο με στοιχείο ελέγχου, οι κανόνες εφαρμόζονται αυτόματα και στο στοιχείο ελέγχου.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες.

 4. Στο παράθυρο διάλογου Κανόνες, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα.

 6. Για να καθορίσετε μια συνθήκη σχετικά με το πότε θα πρέπει να εκτελείται ο κανόνας, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός συνθήκης, εισαγάγετε τη συνθήκη και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Ο κανόνας θα εκτελεστεί όταν θα πληρείται η συνθήκη που καθορίζεται σε αυτό το βήμα.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενέργειας.

 8. Στη λίστα Ενέργεια, κάντε κλικ στην ενέργεια που θέλετε και μετά εισαγάγετε τις επιλογές για αυτήν την ενέργεια.

 9. Επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8 για κάθε ενέργεια που θέλετε να εκτελείται για αυτόν τον κανόνα.

 10. Για να εμποδίσετε την εκτέλεση κανόνων μετά την κάλυψη της συνθήκης του συγκεκριμένου κανόνα και την εκτέλεση του κανόνα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή της επεξεργασίας κανόνων με την ολοκλήρωση αυτού του κανόνα.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 12. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός κανόνα σε πεδίο ή ομάδα

Εάν ένα στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με πεδίο που έχει υπάρχοντες κανόνες, αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται αυτόματα και στο στοιχείο ελέγχου. Κάθε κανόνας που προσθέτετε στο πεδίο προστίθεται επίσης στο στοιχείο ελέγχου.

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο Αρχείο προέλευσης δεδομένων στο μενού Προβολή.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο πεδίο.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κανόνες και συγχώνευση.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα.

 6. Για να καθορίσετε μια συνθήκη σχετικά με το πότε θα πρέπει να εκτελείται ο κανόνας, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός συνθήκης, εισαγάγετε τη συνθήκη και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Ο κανόνας θα εκτελεστεί όταν θα πληρείται η συνθήκη που καθορίζεται σε αυτό το βήμα.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενέργειας.

 8. Στη λίστα Ενέργεια, κάντε κλικ στην ενέργεια που θέλετε και μετά εισαγάγετε τις επιλογές για αυτήν την ενέργεια.

 9. Επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8 για κάθε ενέργεια που θέλετε να εκτελείται για αυτόν τον κανόνα.

 10. Για να εμποδίσετε την εκτέλεση κανόνων μετά από αυτόν τον κανόνα (για το τρέχον συμβάν), ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή της επεξεργασίας κανόνων με την ολοκλήρωση αυτού του κανόνα.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 12. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη κανόνα όταν ο χρήστης υποβάλλει μια φόρμα

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να εκτελέσετε έναν ή περισσότερους κανόνες, όταν ο χρήστης υποβάλλει τους φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα στο πρότυπο φόρμας που υποβάλλει αυτόματα τη φόρμα σε μια βάση δεδομένων και σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν ένας χρήστης επιλέγει να υποβάλετε τη συμπληρωμένη φόρμα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν κανόνα στο πρότυπο φόρμας που μεταβαίνει στη φόρμα σε μια διαφορετική προβολή, όταν ο χρήστης υποβάλλει τη φόρμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πριν ξεκινήσετε αυτήν τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο φόρμας σας έχει τουλάχιστον μία σύνδεση δεδομένων υποβολής. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή συνδέσεων δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για την υποβολή.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Επιλογές υποβολής ", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται στους χρήστες να υποβάλουν αυτήν τη φόρμα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν επιλέγετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το InfoPath προσθέτει το κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή στο μενού Αρχείο, όταν οι χρήστες συμπληρώνουν τη φόρμα.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση προσαρμοσμένης ενέργειας με χρήση κανόνων και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες για την υποβολή φορμών, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτό τον κανόνα, το οποίο να περιγράφει τη θέση υποβολής. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβάλουν τη φόρμα χρησιμοποιώντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο εάν η τιμή σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο είναι μεγαλύτερη από $50, πληκτρολογήστε Υποβολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για μεγαλύτερο από $50.

 6. Για να ορίσετε μια συνθήκη που πρέπει να είναι αληθή πριν από τη χρήση αυτού του κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός συνθήκης στο παράθυρο διαλόγου κανόνα. Στο παράθυρο διαλόγου συνθήκη, ορίστε τις συνθήκες που πρέπει να είναι αληθή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες , κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενέργειας.

 8. Στη λίστα ενεργειών, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να πραγματοποιείται όταν ο χρήστης υποβάλλει μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε τις κατάλληλες επιλογές για αυτήν την ενέργεια.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Για να προσθέσετε πρόσθετες ενέργειες, επαναλάβετε τα βήματα 7 έως 9 για κάθε πρόσθετη ενέργεια.

 11. Για να προσθέσετε άλλους κανόνες, επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 9 για κάθε πρόσθετο κανόνα.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  1. Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού " Υποβολή " που εμφανίζεται στη Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή που εμφανίζεται στο μενού αρχείο, όταν οι χρήστες να συμπληρώνουν τη φόρμα, πληκτρολογήστε το νέο όνομα στο πλαίσιο Λεζάντα στο πλαίσιο διαλόγου " Επιλογές υποβολής ".

   Συμβουλή: Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου σε αυτό το κουμπί και εντολών, πληκτρολογήστε ένα εμπορικό και (&) πριν από το χαρακτήρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μια συντόμευση πληκτρολογίου. Για παράδειγμα, για να αντιστοιχίσετε συνδυασμό πλήκτρων ALT + B ως τη συντόμευση πληκτρολογίου για το κουμπί " Υποβολή " και την εντολή, πληκτρολογήστε Su & πί.

 13. Για να εμποδίσετε τους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την εντολή Υποβολή ή το κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων όταν συμπληρώνουν τη φόρμα σας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση του στοιχείου μενού "Υποβολή" και του κουμπιού της γραμμής εργαλείων "Υποβολή".

  1. Από προεπιλογή, μετά την υποβολή μιας φόρμας, το InfoPath διατηρεί ανοιχτή τη φόρμα και εμφανίζει ένα μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να κλείσετε τη φόρμα ή να δημιουργήσετε μια νέα κενή φόρμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια συμπληρωμένη φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε στη λίστα μετά την υποβολή.

   • Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προσαρμοσμένων μηνυμάτων και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα μηνύματά σας στα πλαίσια στην επιτυχίας και σε περίπτωση αποτυχίας.

    Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε ένα μήνυμα στο πλαίσιο σε περίπτωση αποτυχίας για να πείτε στους χρήστες τι να κάνετε εάν δεν είναι δυνατό να υποβάλουν τους φόρμα. Για παράδειγμα, που μπορεί να προτείνει ότι οι χρήστες αποθηκεύουν τη φόρμα τους και επικοινωνήστε με κάποιον για περαιτέρω οδηγίες.

   • Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται ένα μήνυμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια φόρμα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση επιτυχίας και αποτυχίας μηνύματα.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×