Προσθήκη γραμμών σφάλματος ή άνω και κάτω ράβδων σε ένα γράφημα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι γραμμές σφάλματος εκφράζουν πιθανά ποσά σφάλματος με τα οποία σχετίζονται γραφικά κάθε σημείο δεδομένων ή δείκτης δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορεί να μπορείτε να εμφανίζετε 5 τοις εκατό πιθανά θετικά και αρνητικά ποσά σφάλματος στα αποτελέσματα ενός επιστημονικού πειράματος. Μπορείτε να προσθέσετε γραμμές σφάλματος σε σειρές δεδομένων σε γραφήματα περιοχής 2-Δ, ράβδων, στηλών, γραμμών, μετοχών, xy (διασποράς) ή φυσαλίδων. Για γραφήματα xy (διασποράς) και γραφήματα φυσαλίδων, μπορείτε να εμφανίσετε γραμμές σφάλματος για τις τιμές x, τις τιμές y ή και τα δύο.

Γραμμές σφάλματος σε ένα γράφημα

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Έκφραση σφαλμάτων ως ποσοστό, τυπική απόκλιση ή τυπικό σφάλμα

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να προσθέσετε γραμμές σφάλματος σε.

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα n Desig γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος.

  Στην καρτέλα "Σχεδίαση γραφήματος", επιλέξτε "Προσθήκη στοιχείου γραφήματος"

 3. Τοποθετήστε το δείκτη σε Γραμμές σφάλματος και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Τυπικό σφάλμα

Εφαρμογή του τυπικού σφάλματος, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:

Τύπος τυπικού σφάλματος

s = αριθμός σειράς
I = αριθμός σημείου της σειράς s
m = πλήθος σειρών για το σημείο y στο γράφημα
n = πλήθος σημείων σε κάθε σειρά
y is = τιμή δεδομένων της σειράς s και το Iοστό σημείο
n y = συνολικό πλήθος τιμών δεδομένων σε όλες τις σειρές

Ποσοστό

Εφαρμογή ενός ποσοστού της τιμής για κάθε σημείο δεδομένων στη σειρά δεδομένων

Τυπική απόκλιση

Εφαρμογή πολλαπλάσιου της τυπικής απόκλισης, με τη χρήση του παρακάτω τύπου:

Τύπος τυπικής απόκλισης

s = αριθμός σειράς
I = αριθμός σημείου της σειράς s
m = πλήθος σειρών για το σημείο y στο γράφημα
n = πλήθος σημείων σε κάθε σειρά
y is = τιμή δεδομένων της σειράς s και το Iοστό σημείο
n y = συνολικό πλήθος τιμών δεδομένων σε όλες τις σειρές
M = αριθμητικός μέσος

Έκφραση σφαλμάτων ως προσαρμοσμένων τιμών

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να προσθέσετε γραμμές σφάλματος σε.

 2. Στην καρτέλα " Σχεδίαση γραφήματος ", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές γραμμές σφάλματος.

 3. Στο παράθυρο " Μορφοποίηση γραμμών σφάλματος ", στην καρτέλα Επιλογές γραμμής σφάλματος, στην περιοχή Πλήθος σφαλμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καθορισμός τιμής.

 4. Στην περιοχή Πλήθος σφαλμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καθορισμός τιμής.

  Εμφανίζει το τμήμα παραθύρου μορφοποίηση γραμμών σφάλματος με προσαρμοσμένες επιλεγμένο για πλήθος σφαλμάτων

 5. Στα πλαίσια Θετική τιμή σφάλματος και Αρνητική τιμή σφάλματος πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε για κάθε σημείο δεδομένων, διαχωρισμένες με ελληνικά ερωτηματικά (για παράδειγμα, 0,4;0,3; 0,8) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τιμές σφάλματος ως μια περιοχή κελιών από το ίδιο βιβλίο εργασίας του Excel. Για να επιλέξετε την περιοχή κελιών, στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες γραμμές σφάλματος, καταργήστε τα περιεχόμενα από το πλαίσιο Θετική τιμή σφάλματος ή Αρνητική τιμή σφάλματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή των κελιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Προσθήκη άνω και κάτω ράβδων

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε στη σειρά δεδομένων που θέλετε να προσθέσετε γραμμές για να επάνω/κάτω.

 2. Στην καρτέλα " Σχεδίαση γραφήματος ", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος, τοποθετήστε το δείκτη στο Άνω και κάτω ράβδοι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή επάνω/κάτω ράβδοι.

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

Δείτε επίσης

Δημιουργία γραφήματος

Αλλαγή γραφήματος

Αλλαγή τύπου γραφήματος

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Γραμμές σφάλματος σε ένα γράφημα

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Έκφραση σφαλμάτων ως ποσοστό, τυπική απόκλιση ή τυπικό σφάλμα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε γραμμές σφάλματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 3. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές σφαλμάτων.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Γραμμές σφαλμάτων με τυπικό σφάλμα

Εφαρμογή του τυπικού σφάλματος, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:

Τύπος τυπικού σφάλματος

s = αριθμός σειράς
I = αριθμός σημείου της σειράς s
m = πλήθος σειρών για το σημείο y στο γράφημα
n = πλήθος σημείων σε κάθε σειρά
y is = τιμή δεδομένων της σειράς s και το Iοστό σημείο
n y = συνολικό πλήθος τιμών δεδομένων σε όλες τις σειρές

Γραμμές σφαλμάτων με ποσοστό

Εφαρμογή ενός ποσοστού της τιμής για κάθε σημείο δεδομένων στη σειρά δεδομένων

Γραμμές σφαλμάτων με τυπική απόκλιση

Εφαρμογή πολλαπλάσιου της τυπικής απόκλισης, με τη χρήση του παρακάτω τύπου:

Τύπος τυπικής απόκλισης

s = αριθμός σειράς
I = αριθμός σημείου της σειράς s
m = πλήθος σειρών για το σημείο y στο γράφημα
n = πλήθος σημείων σε κάθε σειρά
y is = τιμή δεδομένων της σειράς s και το Iοστό σημείο
n y = συνολικό πλήθος τιμών δεδομένων σε όλες τις σειρές
M = αριθμητικός μέσος

Έκφραση σφαλμάτων ως προσαρμοσμένων τιμών

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε γραμμές σφάλματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

   Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 3. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές σφαλμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές γραμμών σφαλμάτων.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Εάν βλέπετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γραμμών σφάλματος, επιλέξτε τη σειρά στην οποία θέλετε να προσθέσετε γραμμές σφάλματος.

 4. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο στοιχείο Γραμμές σφαλμάτων.

 5. Στην περιοχή Πλήθος σφαλμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καθορισμός τιμής.

 6. Μεταβείτε στο Excel.

  Κατά τη μετάβαση στο Excel, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες γραμμές σφάλματος.

 7. Στα πλαίσια Θετική τιμή σφάλματος και Αρνητική τιμή σφάλματος πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε για κάθε σημείο δεδομένων, διαχωρισμένες με ελληνικά ερωτηματικά (για παράδειγμα, 0,4;0,3; 0,8) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τιμές σφάλματος ως μια περιοχή κελιών από το ίδιο βιβλίο εργασίας του Excel. Για να επιλέξετε την περιοχή κελιών, στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες γραμμές σφάλματος, καταργήστε τα περιεχόμενα από το πλαίσιο Θετική τιμή σφάλματος ή Αρνητική τιμή σφάλματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή των κελιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 8. Μεταβείτε στο Word.

 9. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση γραμμών σφάλματος, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Προσθήκη άνω και κάτω ράβδων

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε άνω/κάτω ράβδους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 3. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Άνω και κάτω ράβδοι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επάνω/κάτω ράβδο που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

PowerPoint

Γραμμές σφάλματος σε ένα γράφημα

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Έκφραση σφαλμάτων ως ποσοστό, τυπική απόκλιση ή τυπικό σφάλμα

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε γραμμές σφάλματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές σφαλμάτων.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Γραμμές σφαλμάτων με τυπικό σφάλμα

Εφαρμογή του τυπικού σφάλματος, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:

Τύπος τυπικού σφάλματος

s = αριθμός σειράς
I = αριθμός σημείου της σειράς s
m = πλήθος σειρών για το σημείο y στο γράφημα
n = πλήθος σημείων σε κάθε σειρά
y is = τιμή δεδομένων της σειράς s και το Iοστό σημείο
n y = συνολικό πλήθος τιμών δεδομένων σε όλες τις σειρές

Γραμμές σφαλμάτων με ποσοστό

Εφαρμογή ενός ποσοστού της τιμής για κάθε σημείο δεδομένων στη σειρά δεδομένων

Γραμμές σφαλμάτων με τυπική απόκλιση

Εφαρμογή πολλαπλάσιου της τυπικής απόκλισης, με τη χρήση του παρακάτω τύπου:

Τύπος τυπικής απόκλισης

s = αριθμός σειράς
I = αριθμός σημείου της σειράς s
m = πλήθος σειρών για το σημείο y στο γράφημα
n = πλήθος σημείων σε κάθε σειρά
y is = τιμή δεδομένων της σειράς s και το Iοστό σημείο
n y = συνολικό πλήθος τιμών δεδομένων σε όλες τις σειρές
M = αριθμητικός μέσος

Έκφραση σφαλμάτων ως προσαρμοσμένων τιμών

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε γραμμές σφάλματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

   Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές σφαλμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές γραμμών σφαλμάτων.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Εάν βλέπετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γραμμών σφάλματος, επιλέξτε τη σειρά στην οποία θέλετε να προσθέσετε γραμμές σφάλματος.

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο στοιχείο Γραμμές σφαλμάτων.

 4. Στην περιοχή Πλήθος σφαλμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καθορισμός τιμής.

 5. Μεταβείτε στο Excel.

  Κατά τη μετάβαση στο Excel, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες γραμμές σφάλματος.

 6. Στα πλαίσια Θετική τιμή σφάλματος και Αρνητική τιμή σφάλματος πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε για κάθε σημείο δεδομένων, διαχωρισμένες με ελληνικά ερωτηματικά (για παράδειγμα, 0,4;0,3; 0,8) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τιμές σφάλματος ως μια περιοχή κελιών από το ίδιο βιβλίο εργασίας του Excel. Για να επιλέξετε την περιοχή κελιών, στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες γραμμές σφάλματος, καταργήστε τα περιεχόμενα από το πλαίσιο Θετική τιμή σφάλματος ή Αρνητική τιμή σφάλματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή των κελιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 7. Μεταβείτε στο PowerPoint.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση γραμμών σφάλματος, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Προσθήκη άνω και κάτω ράβδων

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε άνω/κάτω ράβδους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Άνω και κάτω ράβδοι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επάνω/κάτω ράβδο που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

Excel

Γραμμές σφάλματος σε ένα γράφημα

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Έκφραση σφαλμάτων ως ποσοστό, τυπική απόκλιση ή τυπικό σφάλμα

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε γραμμές σφάλματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές σφαλμάτων.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Γραμμές σφαλμάτων με τυπικό σφάλμα

Εφαρμογή του τυπικού σφάλματος, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:

Τύπος τυπικού σφάλματος

s = αριθμός σειράς
I = αριθμός σημείου της σειράς s
m = πλήθος σειρών για το σημείο y στο γράφημα
n = πλήθος σημείων σε κάθε σειρά
y is = τιμή δεδομένων της σειράς s και το Iοστό σημείο
n y = συνολικό πλήθος τιμών δεδομένων σε όλες τις σειρές

Γραμμές σφαλμάτων με ποσοστό

Εφαρμογή ενός ποσοστού της τιμής για κάθε σημείο δεδομένων στη σειρά δεδομένων

Γραμμές σφαλμάτων με τυπική απόκλιση

Εφαρμογή πολλαπλάσιου της τυπικής απόκλισης, με τη χρήση του παρακάτω τύπου:

Τύπος τυπικής απόκλισης

s = αριθμός σειράς
I = αριθμός σημείου της σειράς s
m = πλήθος σειρών για το σημείο y στο γράφημα
n = πλήθος σημείων σε κάθε σειρά
y is = τιμή δεδομένων της σειράς s και το Iοστό σημείο
n y = συνολικό πλήθος τιμών δεδομένων σε όλες τις σειρές
M = αριθμητικός μέσος

Έκφραση σφαλμάτων ως προσαρμοσμένων τιμών

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε γραμμές σφάλματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος.

   Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές σφαλμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές γραμμών σφαλμάτων.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Εάν βλέπετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γραμμών σφάλματος, επιλέξτε τη σειρά στην οποία θέλετε να προσθέσετε γραμμές σφάλματος.

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο στοιχείο Γραμμές σφαλμάτων.

 4. Στην περιοχή Πλήθος σφαλμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καθορισμός τιμής.

 5. Στα πλαίσια Θετική τιμή σφάλματος και Αρνητική τιμή σφάλματος πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε για κάθε σημείο δεδομένων, διαχωρισμένες με ελληνικά ερωτηματικά (για παράδειγμα, 0,4;0,3; 0,8) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τιμές σφάλματος ως μια περιοχή κελιών από το ίδιο βιβλίο εργασίας του Excel. Για να επιλέξετε την περιοχή κελιών, στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες γραμμές σφάλματος, καταργήστε τα περιεχόμενα από το πλαίσιο Θετική τιμή σφάλματος ή Αρνητική τιμή σφάλματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή των κελιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση γραμμών σφάλματος, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Προσθήκη άνω και κάτω ράβδων

 1. Στο γράφημα, επιλέξτε τη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε άνω/κάτω ράβδους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη γραφήματος

  Για παράδειγμα, σε ένα γράφημα γραμμών, επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα και θα επιλεγεί ο δείκτης δεδομένων για τη συγκεκριμένη σειρά δεδομένων.

 2. Στην περιοχή Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Άνω και κάτω ράβδοι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επάνω/κάτω ράβδο που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη γραφήματος", ομάδα "Ανάλυση"

  Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος, ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

Δείτε επίσης

Δημιουργία γραφήματος

Επεξεργασία δεδομένων σε ένα γράφημα

Αλλαγή γραφήματος

Απόκρυψη τιμών και ενδείξεων σφαλμάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×