Προσθήκη ή αλλαγή του πρωτεύοντος κλειδιού ενός πίνακα στην Access

Προσθήκη ή αλλαγή του πρωτεύοντος κλειδιού ενός πίνακα στην Access

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ένα πρωτεύον κλειδί είναι ένα πεδίο ή σύνολο πεδίων με τιμές που είναι μοναδικές σε έναν πίνακα. Τιμές του αριθμού-κλειδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανατρέξετε σε όλες τις εγγραφές, επειδή κάθε εγγραφή έχει μια διαφορετική τιμή για το κλειδί. Κάθε πίνακας μπορεί να έχει μόνο ένα πρωτεύον κλειδί. Η Access να δημιουργήσετε αυτόματα ένα πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού για εσάς όταν δημιουργείτε έναν πίνακα ή μπορείτε να καθορίσετε τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως πρωτεύον κλειδί. Σε αυτό το άρθρο εξηγεί πώς και γιατί να χρησιμοποιήσετε πρωτεύοντα κλειδιά.

Για να ορίσετε το πρωτεύον κλειδί ενός πίνακα, ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης. Επιλέξτε το πεδίο (ή τα πεδία) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, στην Κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτεύον κλειδί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε αυτό το άρθρο προορίζονται για χρήση μόνο με βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access. Η Access διαχειρίζεται αυτόματα πρωτεύοντα κλειδιά για νέους πίνακες σε εφαρμογές web της Access και βάσεις δεδομένων web. Παρόλο που είναι δυνατό να αντικαταστήσετε αυτές τις αυτοματοποιημένες πρωτεύοντα κλειδιά, δεν συνιστάται να κάνετε.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των πρωτεύοντα κλειδιά στην Access

Ορισμός του πρωτεύοντος κλειδιού χρησιμοποιώντας πεδία που έχετε ήδη στην Access

Κατάργηση του πρωτεύοντος κλειδιού

Αλλαγή του πρωτεύοντος κλειδιού στην Access

Πρόσθετες πληροφορίες

Επισκόπηση των πρωτεύοντα κλειδιά στην Access

Η Access χρησιμοποιεί πεδία πρωτεύοντος κλειδιού για να συσχετίσετε δεδομένα από πολλούς πίνακες και τον συνδυασμό δεδομένων με λογικό τρόπο γρήγορα. Μπορείτε να συμπεριλάβετε τα πεδία πρωτεύοντος κλειδιού σε άλλους πίνακες για αναφορά στον πίνακα που είναι η προέλευση του πρωτεύοντος κλειδιού. Σε αυτούς τους άλλους πίνακες, τα πεδία ονομάζονται ξένα κλειδιά. Για παράδειγμα, ένα πεδίο Αναγνωριστικό πελάτη στον πίνακα "πελάτες" ενδέχεται να εμφανιστεί επίσης στον πίνακα "Παραγγελίες". Στον πίνακα "πελάτες", είναι το πρωτεύον κλειδί. Στον πίνακα "Παραγγελίες" ονομάζεται ξένο κλειδί. Ένα ξένο κλειδί, απλά λόγια, είναι πρωτεύον κλειδί ενός άλλου πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα βασικές αρχές σχεδίασης βάσης δεδομένων.

Πρωτεύον κλειδί και εξωτερικό κλειδί ανάμεσα σε δύο φύλλα δεδομένων της Access

1. Πρωτεύον κλειδί

2. Εξωτερικό κλειδί

Εάν μετακινείτε υπάρχοντα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων, ενδεχομένως έχετε ήδη ένα πεδίο το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως το πρωτεύον κλειδί. Συχνά, σε έναν πίνακα, ως πρωτεύον κλειδί λειτουργεί ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός, όπως ένας αριθμός ταυτότητας ή ένας σειριακός αριθμός ή κωδικός. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε έναν πίνακα "Πελάτες", όπου κάθε πελάτης έχει ένα μοναδικό κωδικό. Το αναγνωριστικό του πελάτη είναι το πρωτεύον κλειδί.

Η Access δημιουργεί αυτόματα ένα ευρετήριο για το πρωτεύον κλειδί, το οποίο επιταχύνει τα ερωτήματα και τις άλλες εργασίες. Επίσης, η Access εξασφαλίζει ότι η κάθε εγγραφή διαθέτει μια τιμή στο πεδίο του πρωτεύοντος κλειδιού και ότι είναι πάντοτε μοναδική.

Όταν δημιουργείτε έναν νέο πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων, η Access δημιουργεί ένα πρωτεύον κλειδί για εσάς αυτόματα και εκχωρεί ένα όνομα πεδίου "Αναγνωριστικό" και τον τύπο δεδομένων "Αυτόματη αρίθμηση".

Πώς επιλέγουμε το ιδανικό πρωτεύον κλειδί;

Μια καλή επιλογή για πιθανό πρωτεύον κλειδί πρέπει να διαθέτει διάφορα χαρακτηριστικά:

 • Αναγνωρίζει κάθε γραμμή μοναδικά

 • Δεν είναι ποτέ κενό ή με μηδενική τιμή — περιέχει πάντα μια τιμή.

 • Οι τιμές που περιέχει αλλάζουν σπάνια (ιδανικά, ποτέ)

Εάν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε ένα καλό κλειδί, δημιουργήστε ένα πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" για να χρησιμοποιήσετε ως το κλειδί. Ένα πεδίο αυτόματης αρίθμησης δημιουργεί αυτόματα μια τιμή για τον εαυτό όταν πρώτα αποθηκεύεται κάθε εγγραφή. Επομένως, ένα πεδίο αυτόματης αρίθμησης ικανοποιεί όλα τα τρία χαρακτηριστικά του ένα καλό πρωτεύον κλειδί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ενός πεδίου "Αυτόματη αρίθμηση", ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη ένα πεδίο αυτόματης αρίθμησης ως πρωτεύον κλειδί.

Πρωτεύον κλειδί "Αυτόματη Αρίθμηση" που επισημαίνεται ως αναγνωριστικό στην προβολή σχεδίασης πίνακα της Access

Ένα πεδίο "Αυτόματη Αρίθμηση" αποτελεί καλό πρωτεύον κλειδί.

Παραδείγματα κακής επιλογής για πρωτεύοντα κλειδιά

Οποιοδήποτε πεδίο δεν διαθέτει ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά καλού πιθανού κλειδιού αποτελεί κακή επιλογή για πρωτεύον κλειδί. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα πεδίων που δεν θα ήταν καλά πρωτεύοντα κλειδιά για έναν πίνακα επαφών, μαζί με τους λόγους για τους οποίους δεν θα ήταν καλές επιλογές.

Κακή επιλογή πρωτεύοντος κλειδιού

Αιτία

Προσωπικό όνομα

Ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστα μοναδικό, ενώ επίσης ενδέχεται να αλλάξει

Αριθμός τηλεφώνου

Ενδέχεται να αλλάξει.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ενδέχεται να αλλάξει.

Ταχυδρομικός κώδικας

Ένας ταχυδρομικός κώδικας μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερα από ένα άτομα

Συνδυασμοί δεδομένων και αριθμών

Το τμήμα δεδομένων μπορεί να αλλάξει, δυσκολεύοντας τη συντήρηση. Μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση αν το τμήμα δεδομένων επαναλαμβάνεται ως ξεχωριστό πεδίο. Για παράδειγμα, αν συνδυάζετε την πόλη και κάποιον αύξοντα αριθμό (π. χ. , NEWYORK0579) θα είναι κακή επιλογή αν η πόλη αποθηκεύεται και ως πεδίο.

Αριθμοί μητρώου κοινωνικής ασφάλισης

 • Είναι ιδιωτικές πληροφορίες και δεν επιτρέπεται η χρήση τους σε κυβερνητικές υπηρεσίες και ορισμένους οργανισμούς.

 • Ορισμένα άτομα δεν έχουν Α.Μ.Κ.Α.

 • Ορισμένα άλλα άτομα μπορεί να έχουν περισσότερους από έναν Α.Μ.Κ.Α. στην πορεία της ζωής τους

Σύνθετα κλειδιά: χρήση συνδυασμού πολλών πεδίων ως πρωτεύοντος κλειδιού

Σε ορισμένες περιπτώσεις, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δύο ή περισσότερα πεδία σε έναν πίνακα ως πρωτεύον κλειδί. Για παράδειγμα, ενός πίνακα στοιχεία παραγγελιών που αποθηκεύει στοιχεία γραμμής για παραγγελίες ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε δύο πεδία πρωτεύοντος κλειδιού: Αναγνωριστικό παραγγελίας και αναγνωριστικό προϊόντος. Έναν αριθμό-κλειδί που έχει περισσότερα από ένα πεδίο ονομάζεται σύνθετο κλειδί.

Ορισμός του πρωτεύοντος κλειδιού χρησιμοποιώντας πεδία που έχετε ήδη στην Access

Για να λειτουργεί σωστά ένα πρωτεύον κλειδί, το πεδίο πρέπει να ορίζει μοναδικά κάθε γραμμή, να μην περιέχει μηδενική τιμή, να μην είναι κενό και να αλλάζει σπάνια (στην ιδανική περίπτωση, ποτέ). Για να ορίσετε το πρωτεύον κλειδί:

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα όπου θέλετε να ορίσετε το πρωτεύον κλειδί και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης, από το μενού συντόμευσης.

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε το Παράθυρο περιήγησης, πατήστε το πλήκτρο F11 για να το εμφανίσετε.

 3. Επιλέξτε το πεδίο ή τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως πρωτεύοντα κλειδιά.

  Για να επιλέξετε ένα πεδίο, κάντε κλικ στο δείκτη επιλογής γραμμής του επιθυμητού πεδίου.

  Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα πεδία για να δημιουργήσετε ένα σύνθετο κλειδί, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο δείκτη επιλογής γραμμής για κάθε πεδίο.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτεύον κλειδί.

  Ομάδα "Εργαλεία" της καρτέλας "Σχεδίαση"

  Στα αριστερά του πεδίου ή των πεδίων που ορίσατε ως πρωτεύον κλειδί θα εμφανιστεί ένας δείκτης κλειδιού.

Κατάργηση του πρωτεύοντος κλειδιού στην Access

Όταν καταργείτε το πρωτεύον κλειδί, το πεδίο ή τα πεδία που προηγουμένως λειτουργούσαν ως πρωτεύοντα κλειδιά δεν παρέχουν πλέον τα κύρια μέσα αναγνώρισης μιας εγγραφής.

Η κατάργηση του πρωτεύοντος κλειδιού δεν διαγράφει τα πεδία από τον πίνακα, καταργεί όμως το ευρετήριο που δημιουργήθηκε για το πρωτεύον κλειδί.

 1. Για να καταργήσετε ένα πρωτεύον κλειδί, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν συμμετέχει σε σχέσεις πινάκων. Εάν προσπαθήσετε να καταργήσετε ένα πρωτεύον κλειδί που είναι μέρος μία ή περισσότερες σχέσεις, η Access σας προειδοποιεί ότι πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις σχέσεις.

  Για να διαγράψετε μια σχέση πινάκων, ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα:   

  1. Εάν οι πίνακες που συμμετέχουν στη σχέση πίνακα είναι ανοιχτό, κλείστε τους. Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια σχέση πίνακα μεταξύ ανοικτών πινάκων.

  2. Στην το καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, με το ομάδα σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή σχέσεις.

   Εικόνα της κορδέλας της Access

  3. Εάν οι πίνακες που συμμετέχουν στη σχέση πινάκων δεν εμφανίζονται, στην την καρτέλα Σχεδίαση, στην την ομάδα σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση πίνακα.

  4. Επιλέξτε τους πίνακες για να προσθέσετε στο το διαλόγου Εμφάνιση πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Add και κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

   Ομάδα "Σχέσεις" της καρτέλας "Σχεδίαση" της Κορδέλας

  5. Κάντε κλικ στη γραμμή της σχέσης πινάκων που θέλετε να διαγράψετε (η γραμμή θα γίνει έντονη, όταν την επιλέξετε) και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  6. Στην το καρτέλα Σχεδίαση, στην την σχέσεις ομάδα, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 2. Μετά τη διαγραφή των σχέσεων, στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα από όπου θέλετε να καταργήσετε το πρωτεύον κλειδί και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε το Παράθυρο περιήγησης, πατήστε το πλήκτρο F11 για να το εμφανίσετε.

 3. Κάντε κλικ στο δείκτη επιλογής γραμμής για το τρέχον πρωτεύον κλειδί.

  Εάν το πρωτεύον κλειδί αποτελείται μόνο από ένα πεδίο, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής γραμμών του συγκεκριμένου πεδίου.

  Εάν το πρωτεύον κλειδί αποτελείται από πολλά πεδία, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής γραμμών όλων των πεδίων του πρωτεύοντος κλειδιού.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτεύον κλειδί.

  Ο δείκτης κλειδιού καταργείται από το πεδίο ή τα πεδία που είχατε ορίσει προηγουμένως ως πρωτεύον κλειδί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν αποθηκεύετε έναν νέο πίνακα χωρίς να έχετε ορίσει πρωτεύον κλειδί, η Access σάς ζητά να δημιουργήσετε ένα. Εάν επιλέξετε το στοιχείο Ναι, η Access δημιουργεί ένα πεδίο αναγνωριστικού, που χρησιμοποιεί δεδομένα τύπου Αυτόματης Αρίθμησης, προκειμένου να δώσει μοναδικές τιμές στην κάθε εγγραφή. Εάν ο πίνακας περιλαμβάνει ήδη ένα πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση", η Access το χρησιμοποιεί ως πρωτεύον κλειδί.

Αλλαγή του πρωτεύοντος κλειδιού στην Access

Εάν αποφασίσετε να αλλάξετε το πρωτεύον κλειδί ενός πίνακα, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Καταργήστε το υπάρχον πρωτεύον κλειδί με χρήση των οδηγιών της ενότητας Κατάργηση του πρωτεύοντος κλειδιού.

 2. Ορισμός του πρωτεύοντος κλειδιού χρησιμοποιώντας τις οδηγίες στην ενότητα Ορισμός του πρωτεύοντος κλειδιού.

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση της βάσης δεδομένων και την επιλογή του κατάλληλου πρωτεύοντος κλειδιού, ανατρέξτε στα άρθρα:

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×