Περισσότερες λειτουργίες σενάρια για το Office 365 PowerShell

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα σενάρια του PowerShell για να ορίσετε Skype για επιχειρήσεις Online πολιτική και διαχείριση συλλογές τοποθεσιών του SharePoint Online.

Ρύθμιση παραμέτρων του Skype για επιχειρήσεις Online πολιτικής

Skype για επιχειρήσεις Online πολιτικές ελέγχετε καθολικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις του Office 365 που μπορεί να ρυθμιστεί μόνο με το PowerShell παραδείγματα.

Εάν η εταιρεία σας θα τακτικά προσκαλείτε εξωτερικούς χρήστες σε μια σύσκεψη (ονομάζεται επίσης διασκέψεις), μπορείτε να τροποποιήσετε τη σύσκεψη ρυθμίσεις παραμέτρων για να επιτρέψετε στους χρήστες εκτός της εταιρείας σας (ανώνυμοι χρήστες) για να συμμετάσχετε σε μια περίοδο λειτουργίας διάσκεψης.

Για να ξεκινήσετε, πρέπει να συνδεθείτε με το Skype για επιχειρήσεις Online με ένα όνομα λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασης ή με έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA). Για τις οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση με το Skype για επιχειρήσεις Online.

Την ακόλουθη εντολή ενημερώσεις του Skype για επιχειρήσεις Online πολιτικής για να ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ στους χρήστες εκτός του οργανισμού σας για να συμμετάσχετε σε περιόδους λειτουργίας διάσκεψης της εταιρείας σας:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $True

Την ακόλουθη εντολή ενημερώνει του Skype για επιχειρήσεις Online πολιτικής για να μην ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ στους χρήστες εκτός του οργανισμού σας από τη συμμετοχή σε περιόδους λειτουργίας διάσκεψης της εταιρείας σας:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $False

Skype για επιχειρήσεις Online παρέχει τη λειτουργικότητα εγγραφής σύσκεψης ήχου και περιεχομένου, ώστε να είναι δυνατό να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση ή κοινή χρήση με άτομα που δεν συμμετοχή στη σύσκεψη. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Skype για επιχειρήσεις Online πολιτικής για να αποτρέψετε ή να επιτρέπεται σε όλους τους χρήστες από την εταιρεία σας για να καταγράψετε μια σύσκεψη Skype για επιχειρήσεις. Από προεπιλογή, οι χρήστες έχουν εκχωρηθεί τη δυνατότητα εγγραφής συσκέψεων.

Αυτή η εντολή ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ από τους συμμετέχοντες εγγραφής του Skype για επιχειρήσεις Online συσκέψεις:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $True

Αυτή η εντολή ΑΠΟΤΡΈΠΕΙ τη δυνατότητα των συμμετεχόντων σε εγγραφή του Skype για επιχειρήσεις Online συσκέψεις:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $False

Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ποιος μπορεί να είναι Παρουσιαστής, κατά τη διάρκεια του Skype για επιχειρήσεις Online συσκέψεις. Επιτρέποντάς τους συμμετέχοντες για να μοιραστείτε το περιεχόμενο διευκολύνει την συνεργασίας στη διάρκεια συσκέψεων. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Skype για επιχειρήσεις Online πολιτικής για να επιτρέψετε σε όλους τους χρήστες από την εταιρεία σας να οριστούν ως παρουσιαστές όταν συμμετέχετε σε μια σύσκεψη.

Αυτή η εντολή ορίζει ΌΛΟΥΣ τους συμμετέχοντες ως παρουσιαστές:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Everyone"

Αυτή η εντολή ορίζει ΜΌΝΟ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ ως παρουσιαστές:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Company"

Αυτή η εντολή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΊ την αυτόματη προσδιορισμού των συμμετεχόντων παρουσιαστές:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "None"

Διαγραφή συλλογής τοποθεσιών του SharePoint Online και τις δευτερεύουσες τοποθεσίες

Στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365, όταν διαγράφετε μια συλλογή τοποθεσιών του SharePoint Online, αυτό μετακινείται το SharePoint Κάδος Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών όπου θα παραμείνει και μπορούν να αποκατασταθούν για τις επόμενες 30 ημέρες. Για να διαγράψετε οριστικά μια συλλογή τοποθεσιών του SharePoint Online και όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες χωρίς τη χρήση του Κάδου Ανακύκλωσης, πρέπει να χρήση του PowerShell. Αυτό το σενάριο δείχνει πώς να αμέσως και οριστική διαγραφή συλλογής τοποθεσιών του SharePoint Online.

Για να ξεκινήσετε, πρέπει να συνδεθείτε στο SharePoint Online. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση με το SharePoint Online PowerShell .

Για να αμέσως και οριστική διαγραφή συλλογής τοποθεσιών, συμπληρώστε διεύθυνση URL της συλλογής τοποθεσιών μεταξύ του διπλά εισαγωγικά, καταργώντας το κείμενο οδηγιών και το < και > χαρακτήρες.

$siteCollURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
Remove-SPOSite -Identity $siteCollURL -NoWait
Start-Sleep -s 20
Remove-SPODeletedSite -Identity $siteCollURL

Εκτελέστε το που προκύπτει μπλοκ εντολών στη γραμμή εντολών του κελύφους διαχείρισης του SharePoint Online.

Δημιουργία συλλογές τοποθεσιών του SharePoint

PowerShell σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε γρήγορα συλλογές τοποθεσιών στο SharePoint Online. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε δικαιώματα σε λογαριασμούς χρηστών μέσω της προεπιλεγμένης ομάδες του SharePoint που δημιουργήσατε για τη συλλογή τοποθεσιών του SharePoint Online, καθιστώντας ολόκληρη τη διαδικασία απλή και αποτελεσματική.

Σε αυτό το σενάριο θα δημιουργήσετε μίας τοποθεσίας με ένα καθορισμένο κάτοχο. Στη συνέχεια, που θα προσθέστε μαζικά πολλές τοποθεσίες του SharePoint, χρησιμοποιώντας ένα αρχείο CSV. Τέλος, κάνετε μαζική-Προσθήκη δικαιωμάτων σε μια τοποθεσία του SharePoint.

Για να δημιουργήσετε μια νέα συλλογή τοποθεσιών σας χρησιμοποιώντας τις ελάχιστες απαιτούμενες τιμές, συμπληρώστε διεύθυνση URL της συλλογής τοποθεσιών, την καθολική κύριο όνομα (UPN) από τον κάτοχο και του ορίου χώρου αποθήκευσης, και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει:

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage for the site>
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage

Για να δημιουργήσετε μια μεμονωμένη νέα συλλογή τοποθεσιών με πρόσθετες ιδιότητες, συμπληρώστε τις μεταβλητές και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage>
$siteName="<title of the site collection>"
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage -Title $siteName -CompatibilityLevel 15 -LocaleID 1033 -ResourceQuota 300 -Template "STS#0" -NoWait

Εάν έχετε για να δημιουργήσετε πολλές συλλογές τοποθεσιών, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τη δημιουργία τους, χρησιμοποιώντας ένα αρχείο CSV με τα παρακάτω πεδία:

  • Όνομα, διεύθυνση URL, κάτοχος, StorageQuota, ResourceQuota, πρότυπο

Όταν ολοκληρωθεί το αρχείο CSV, συμπληρώστε τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου CSV και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitecollections.csv>"
Import-Csv $fileName | % {New-SPOSite -Owner $_.Owner -StorageQuota $_.StorageQuota -Url $_.Url -NoWait -ResourceQuota $_.ResourceQuota -Template $_.Template -Title $_.Name}

Από προεπιλογή, κάθε τοποθεσία που δημιουργήθηκε από ένα τυπικό πρότυπο, όπως τον τομέα για μια τοποθεσία ομάδας (STS #0), λαμβάνει που έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα χρησιμοποιώντας τρεις ομάδες του SharePoint: κάτοχοι (Πλήρης έλεγχος), τα μέλη (σφάλματα), και επισκέπτες (μόνο για προβολή). Για να εκχωρήσετε δικαιώματα για ένα λογαριασμό χρήστη για πρόσβαση σε μια συλλογή τοποθεσιών του SharePoint Online, μπορείτε προσθέσετε στην ομάδα του SharePoint με το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης.

Για να εκχωρήσετε δικαιώματα λογαριασμού χρήστη για μια συλλογή τοποθεσιών του SharePoint Online, συμπληρώστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας, το όνομα της ομάδας του SharePoint και το UPN του λογαριασμού και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$siteURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
$siteGroup="<name of the SharePoint Online group name>"
$accountUPN="<UPN of the account to add to the SharePoint group>"
Add-SPOUser -Site $siteURL -Group $siteGroup -LoginName $accountUPN

Για να εκτελέσετε μια bulk-add των δικαιωμάτων λογαριασμό χρήστη για συλλογές τοποθεσιών του SharePoint Online, δημιουργήστε ένα αρχείο CSV με τα παρακάτω πεδία:

  • AccountUPN SiteURL, όνομα ομάδας,

Όταν ολοκληρωθεί το αρχείο CSV, συμπληρώστε τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου CSV και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις εντολές που προκύπτει.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitepermissions.csv>"
Import-Csv $fileName | % {Add-SPOUser -Site $_.SiteURL -Group $_.GroupName -LoginName $_.AccountUPN}

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

PowerShell για διαχειριστές του Office 365

Σενάρια του Office 365 PowerShell

Ρύθμιση σενάρια για το Office 365 PowerShell

Σενάρια διαχείρισης χρήστη για το Office 365 PowerShell

Σενάρια για το Office 365 PowerShell αναφοράς

Περισσότερες λειτουργίες σενάρια για το Office 365 PowerShell

Office 365 PowerShell πόροι Κοινότητας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×