Πεδίο "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10" περιέχουν τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροισμένος στη διάρκεια του χρόνου, όταν το ορίστηκε γραμμή βάσης.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες πεδίων "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10".

Τύπος δεδομένων    Διάρκεια

Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10 (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, η τρέχουσα αθροιστική εργασία χρονολογικής φάσης αντιγράφεται στο πεδίο αθροιστικής εργασίας γραμμής βάσης για την εργασία. Το πεδίο "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης" που χρησιμοποιείται (Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης, Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης1, Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης2 και ούτω καθεξής) εξαρτάται από τη γραμμή βάσης που έχει αποθηκευτεί (Γραμμή βάσης, Γραμμή βάσης 1, Γραμμή βάσης 2 κ.ο.κ.).

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10" στο χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" όταν έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμές βάσης και θέλετε να συγκρίνετε τις ποσότητες αθροιστικής εργασίας γραμμής βάσης με την τρέχουσα αθροιστική εργασία χρονολογικής φάσης για τις εργασίες σε ένα χρονικό διάστημα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλαπλές γραμμές βάσης για να συγκρίνετε τις τιμές γραμμής βάσης που αποθηκεύτηκαν σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης ως Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης ως Γραμμή βάσης 2. Τώρα, θέλετε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα τρία σύνολα των τιμών αθροιστικής εργασίας. Θα προσθέσετε τα πεδία "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης", "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης1" και "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης2" στην προβολή "Χρήση εργασιών".

Παρατηρήσεις    Το πεδίο "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης" είναι κενό, μέχρι να ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο. Μπορείτε να ορίσετε μια γραμμή βάσης στην καρτέλα Έργο. Με αυτόν τον τρόπο αντιγράφεται η τρέχουσα τιμή του πεδίου "Αθροιστικό ποσό εργασίας" στο αντίστοιχο πεδίο "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης".

Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10 (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, το αθροιστικό ποσό της τρέχουσας εργασίας χρονολογικής φάσης του πόρου αντιγράφεται στο πεδίο "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης" για τον πόρο. Το πεδίο "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης" που χρησιμοποιείται (Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης, Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης1, Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης2 και ούτω καθεξής) εξαρτάται από τη γραμμή βάσης που έχει αποθηκευτεί (Γραμμή βάσης, Γραμμή βάσης 1, Γραμμή βάσης 2 κ.ο.κ.).

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων" όταν έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμές βάσης και θέλετε να συγκρίνετε τις ποσότητες αθροιστικής εργασίας γραμμής βάσης με το τρέχον αθροιστικό ποσό εργασίας χρονολογικής φάσης για πόρους σε ένα χρονικό διάστημα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλαπλές γραμμές βάσης για να συγκρίνετε τις τιμές γραμμής βάσης που αποθηκεύτηκαν σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης ως Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 2. Τώρα, θέλετε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα τρία σύνολα των τιμών αθροιστικής εργασίας γραμμής βάσης για τους πόρους σας. Θα προσθέσετε τα πεδία "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης", "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης1" και "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης2" στην προβολή "Χρήση πόρων".

Παρατηρήσεις    Το πεδίο "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης" είναι κενό, μέχρι να ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο. Μπορείτε να ορίσετε μια γραμμή βάσης στην καρτέλα Έργο. Με αυτόν τον τρόπο αντιγράφεται η τρέχουσα τιμή του πεδίου "Αθροιστικό ποσό εργασίας" στο αντίστοιχο πεδίο "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης".

Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10 (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, το τρέχον αθροιστικό ποσό εργασίας χρονολογικής φάσης της ανάθεσης αντιγράφεται στο πεδίο "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης" για τον πόρο. Το πεδίο "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης" που χρησιμοποιείται (Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης, Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης1, Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης2 και ούτω καθεξής) εξαρτάται από τη γραμμή βάσης που έχει αποθηκευτεί (Γραμμή βάσης, Γραμμή βάσης 1, Γραμμή βάσης 2 κ.ο.κ.).

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10" στο χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή της προβολής "Χρήση πόρων" όταν έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμές βάσης και θέλετε να συγκρίνετε τις ποσότητες αθροιστικής εργασίας γραμμής βάσης με την τρέχουσα αθροιστική εργασία χρονολογικής φάσης για τις εργασίες σε ένα χρονικό διάστημα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλαπλές γραμμές βάσης για να συγκρίνετε τις τιμές γραμμής βάσης που αποθηκεύτηκαν σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 2. Τώρα, θέλετε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα τρία σύνολα των τιμών αθροιστικής εργασίας γραμμής βάσης για τις αναθέσεις σας. Θα προσθέσετε τα πεδία "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης", "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης1" και "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης2" στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων".

Παρατηρήσεις    Το πεδίο "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης" είναι κενό, μέχρι να ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο. Μπορείτε να ορίσετε μια γραμμή βάσης στην καρτέλα Έργο. Με αυτόν τον τρόπο αντιγράφεται η τρέχουσα τιμή του πεδίου "Αθροιστικό ποσό εργασίας" στο αντίστοιχο πεδίο "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης".

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×