Πεδία "Λήξη1-10"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Λήξη1" έως και "Λήξη10" είναι προσαρμοσμένα πεδία που αποθηκεύουν οποιεσδήποτε πληροφορίες ημερομηνίας λήξης θέλετε για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Λήξη1-10".

Τύπος δεδομένων    Ημερομηνία

Λήξη1-10 (πεδία εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε τα προσαρμοσμένα πεδία λήξης όταν εργάζεστε με ενδιάμεσα σχέδια. Εκχωρήστε ένα ζεύγος προσαρμοσμένων πεδίων έναρξης και λήξης, για να αποθηκεύσετε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης για το ενδιάμεσο σχέδιο. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε το προσαρμοσμένο πεδίο λήξης, μαζί με το αντίστοιχο προσαρμοσμένο πεδίο έναρξης, σε οποιαδήποτε προβολή εργασίας. Ένα προσαρμοσμένο πεδίο λήξης είναι επίσης χρήσιμο για τη σημείωση σημαντικών ημερομηνιών στο γράφημα Gantt.

Παράδειγμα    Έχετε ορίσει μια γραμμή βάσης για το έργο σας και εμφανίζεται το πεδίο "Λήξη γραμμής βάσης" στον πίνακα εργασιών. Ωστόσο, τώρα που έχετε αποθηκεύσει ένα ενδιάμεσο σχέδιο, εκχωρείτε το πεδίο "Λήξη1" για την αποθήκευση της ημερομηνίας λήξης του ενδιάμεσου σχεδίου. Μετονομάστε το πεδίο "Ενδιάμεση λήξη" και προσθέστε το στον πίνακα εργασιών.

Παρατηρήσεις    Οι ημερομηνίες στα προσαρμοσμένα πεδία "Λήξη1" έως "Λήξη10" δεν επηρεάζουν τους υπολογισμούς του Project. Εάν δεν έχετε καταχωρήσει ημερομηνία, το πεδίο περιέχει την ένδειξη "ΔΥ".

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένα πεδία έναρξης και λήξης για την αποθήκευση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του ενδιάμεσου σχεδίου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ζεύγη ημερομηνιών έναρξης και λήξης ως ενδιάμεσα σχέδια στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες τιμών, τύπους και γραφικές ενδείξεις για οποιοδήποτε από τα προσαρμοσμένα πεδία λήξης και μπορείτε να προσθέσετε ένα από αυτά τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ή να μετονομάσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο λήξης στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα πεδία.

Επίσης, μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργήσατε σε άλλα αρχεία έργου, στο παράθυρο διαλόγου Οργάνωση.

Λήξη1-10 (πεδία πόρου)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε τα προσαρμοσμένα πεδία λήξης όταν εργάζεστε με ενδιάμεσα σχέδια. Εκχωρήστε ένα ζεύγος προσαρμοσμένων πεδίων έναρξης και λήξης, για να αποθηκεύσετε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης για το ενδιάμεσο σχέδιο. Για την αναθεώρηση του ενδιάμεσου σχεδίου όταν οι πόροι ολοκληρώσουν όλες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, μπορείτε να προσθέσετε το προσαρμοσμένο πεδίο λήξης για πόρους, μαζί με το αντίστοιχο πεδίο έναρξης, σε ένα πεδίο πόρου.

Παράδειγμα    Έχετε ορίσει μια γραμμή βάσης για το έργο σας και εμφανίζεται το πεδίο "Λήξη γραμμής βάσης" σε μια προβολή πόρου, για να υποδείξει τις γενικές ημερομηνίες κατά τις οποίες οι πόροι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις αναθέσεις τους. Τρεις μήνες μετά την έναρξη του έργου, χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για σημαντικές αλλαγές. Έχετε αποθηκεύσει ένα ενδιάμεσο σχέδιο και εκχωρείτε το πεδίο "Λήξη1" για την αποθήκευση της ημερομηνίας λήξης του ενδιάμεσου σχεδίου. Μετονομάστε το πεδίο "Ενδιάμεση λήξη" και προσθέστε το στην προβολή πόρου.

Παρατηρήσεις    Οι ημερομηνίες στα προσαρμοσμένα πεδία "Λήξη1" έως "Λήξη10" δεν επηρεάζουν τους υπολογισμούς του Project. Εάν δεν έχετε καταχωρήσει ημερομηνία, το πεδίο περιέχει την ένδειξη "ΔΥ".

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένα πεδία έναρξης και λήξης για την αποθήκευση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του ενδιάμεσου σχεδίου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ζεύγη ημερομηνιών έναρξης και λήξης ως ενδιάμεσα σχέδια στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες τιμών, τύπους και γραφικές ενδείξεις για οποιοδήποτε από τα προσαρμοσμένα πεδία λήξης και μπορείτε να προσθέσετε ένα από αυτά τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ή να μετονομάσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο λήξης στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα πεδία. Εάν καθορίσετε έναν τύπο, το πεδίο θα είναι μόνο για ανάγνωση.

Επίσης, μπορείτε να αντιγράψετε τα προσαρμοσμένα πεδία που δημιουργήσατε μαζί με τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά τους σε άλλα αρχεία έργου, στο παράθυρο διαλόγου Οργάνωση.

Λήξη1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε τα προσαρμοσμένα πεδία λήξης όταν εργάζεστε με ενδιάμεσα σχέδια. Εκχωρήστε ένα ζεύγος προσαρμοσμένων πεδίων έναρξης και λήξης, για να αποθηκεύσετε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης για το ενδιάμεσο σχέδιο. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε το προσαρμοσμένο πεδίο λήξης, μαζί με το αντίστοιχο προσαρμοσμένο πεδίο έναρξης, στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων".

Παράδειγμα    Έχετε ήδη προσθέσει τα πεδία "Έναρξη" και "Λήξη" στον πίνακά σας. Ωστόσο, έχετε αποθηκεύσει ένα ενδιάμεσο σχέδιο και θέλετε να προσθέσετε την ημερομηνία λήξης του στον πίνακα. Προσθέτετε το πεδίο "Λήξη1".

Παρατηρήσεις    Οι ημερομηνίες στα προσαρμοσμένα πεδία "Λήξη1" έως "Λήξη10" δεν επηρεάζουν τους υπολογισμούς του Project. Εάν δεν έχετε καταχωρήσει ημερομηνία, το πεδίο περιέχει την ένδειξη "ΔΥ".

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένα πεδία έναρξης και λήξης για την αποθήκευση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του ενδιάμεσου σχεδίου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ζεύγη ημερομηνιών έναρξης και λήξης ως ενδιάμεσα σχέδια γραμμής βάσης στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×