Πεδία "Κανονική εργασία"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Κανονική εργασία" εμφανίζουν τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων "Κανονική εργασία".

Τύπος δεδομένων    Διάρκεια

Κανονική εργασία (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει την κανονική εργασία ως εξής:

Κανονική εργασία = Εργασία - Όγκος υπερωριών

Εάν καταχωρήσετε κανονική εργασία, κατανέμεται αναλογικά σε όλους τους πόρους ανάθεσης.

Αυτό το πεδίο εμφανίζει το σύνολο του χρόνου που έχει προγραμματιστεί για μια εργασία και ο οποίος θα χρεωθεί με την τυπική χρέωση του πόρου.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Κανονική εργασία" σε οποιοδήποτε φύλλο εργασιών, για να εμφανιστεί ή να φιλτραριστεί ο όγκος μη υπερωριακής εργασίας για εργασίες. Προσθέστε και το πεδίο "Όγκος υπερωριών", για να δείτε τον τυπικό χρόνο δίπλα στις υπερωρίες.

Παράδειγμα    Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" έχει 40 ώρες όγκου εργασίας και όλες έχουν ανατεθεί στον Κώστα. Από αυτές τις συνολικές ώρες εργασίας, οι 8 ώρες είναι υπερωριακή εργασία και οι 32 ώρες είναι κανονική εργασία.

Κανονική εργασία (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει την κανονική εργασία για έναν πόρο ως το άθροισμα όλης της κανονικής εργασίας για όλες τις εκχωρημένες εργασίες. Αυτό το πεδίο εμφανίζει το σύνολο του χρόνου που έχει προγραμματιστεί για έναν πόρο και ο οποίος θα χρεωθεί με την τυπική χρέωση του πόρου.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Κανονική εργασία" σε οποιοδήποτε φύλλο πόρων, για να εμφανιστεί ή να φιλτραριστεί ο όγκος μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί για πόρους. Προσθέστε και το πεδίο "Όγκος υπερωριών", για να δείτε τον τυπικό χρόνο δίπλα στις υπερωρίες.

Παράδειγμα    Θέλετε να συγκρίνετε το σύνολο της κανονικής εργασίας με την υπερωριακή εργασία που θα εκτελέσει η ομάδα σας στους επόμενους τρεις μήνες. Προσθέστε τα πεδία "Κανονική εργασία" και "Όγκος υπερωριών" στην προβολή "Φύλλο πόρων".

Κανονική εργασία (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει την κανονική εργασία ως εξής:

Κανονική εργασία = Εργασία - Όγκος υπερωριών

Αυτό το πεδίο εμφανίζει το σύνολο του χρόνου που έχει προγραμματιστεί για μια ανάθεση και ο οποίος θα χρεωθεί με την τυπική χρέωση του πόρου.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Κανονική εργασία" στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" για να επεξεργαστείτε, να εμφανίσετε ή να φιλτράρετε τον όγκο μη υπερωριακής εργασίας για αναθέσεις. Προσθέστε και το πεδίο "Όγκος υπερωριών", για να δείτε τον τυπικό χρόνο δίπλα στις υπερωρίες.

Παράδειγμα    Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" έχει 40 ώρες εργασίες και έχουν εκχωρηθεί στον Κώστα. Από αυτές τις συνολικές ώρες εργασίας, οι 8 ώρες είναι υπερωριακή εργασία και οι 32 ώρες είναι κανονική εργασία.

Κανονική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει την κανονική εργασία ως εξής:

Κανονική εργασία = Εργασία - Όγκος υπερωριών

Εάν καταχωρήσετε κανονική εργασία, κατανέμεται αναλογικά σε όλους τους πόρους ανάθεσης.

Αυτό το πεδίο χρονολογικής φάσης εμφανίζει το σύνολο του χρόνου που έχει προγραμματιστεί για μια εργασία και ο οποίος θα χρεωθεί με την τυπική χρέωση του πόρου.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Κανονική εργασία" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", για να εμφανιστεί ο όγκος μη υπερωριακής εργασίας για εργασίες σε κάθε χρονική περίοδο. Προσθέστε και το πεδίο "Όγκος υπερωριών", για να δείτε τον τυπικό χρόνο δίπλα στις υπερωρίες.

Παράδειγμα    Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" έχει 40 ώρες όγκου εργασίας και όλες έχουν ανατεθεί στον Κώστα. Θέλετε να δείτε πόσες από αυτές τις ώρες είναι κανονική εργασία και πόσες είναι υπερωρίες. Στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" υπάρχουν 8 ώρες κανονικής εργασίας που είναι προγραμματισμένες σε καθεμία από τις 4 ημέρες για ένα σύνολο 32 ωρών προγραμματισμένου χρόνου κανονικής εργασίας.

Κανονική εργασία (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει την κανονική εργασία για έναν πόρο ως το άθροισμα όλης της κανονικής εργασίας για όλες τις εκχωρημένες εργασίες, χρονικά κατανεμημένες.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Κανονική εργασία" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων", για να εμφανιστεί ο όγκος μη υπερωριακής εργασίας για αναθέσεις, κατανεμημένος σε μια χρονική περίοδο. Προσθέστε και το πεδίο "Όγκος υπερωριών", για να δείτε τον τυπικό χρόνο δίπλα στις υπερωρίες.

Αυτό το πεδίο χρονολογικής φάσης εμφανίζει το χρόνο που έχει προγραμματιστεί για έναν πόρο και ο οποίος θα χρεωθεί με την τυπική χρέωση του πόρου.

Παράδειγμα    Θέλετε να συγκρίνετε το σύνολο της κανονικής εργασίας με την υπερωριακή εργασία που θα εκτελέσει η ομάδα σας τους επόμενους τρεις μήνες. Προσθέστε τα πεδία "Κανονική εργασία" και "Όγκος υπερωριών" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων".

Κανονική εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει την κανονική εργασία ως εξής:

Κανονική εργασία = Εργασία - Όγκος υπερωριών

Αυτό το πεδίο χρονολογικής φάσης εμφανίζει το σύνολο του χρόνου που έχει προγραμματιστεί για μια εργασία και ο οποίος θα χρεωθεί με την τυπική χρέωση του πόρου.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Κανονική εργασία" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", για να επεξεργαστείτε ή να εμφανίσετε τον όγκο μη υπερωριακής εργασίας για αναθέσεις για μια χρονική περίοδο. Προσθέστε και το πεδίο "Όγκος υπερωριών", για να δείτε τον τυπικό χρόνο δίπλα στις υπερωρίες.

Παράδειγμα    Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" έχει 40 ώρες εργασίες και έχουν εκχωρηθεί στον Κώστα. Από αυτές τις συνολικές ώρες εργασίας, οι 8 ώρες είναι υπερωριακή εργασία και οι 32 ώρες είναι κανονική εργασία. Στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", βλέπετε τις 32 ώρες κανονικής εργασίας κατανεμημένες σε 4 ημέρες με 8 ώρες σε κάθε ημέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×