Πεδία "Εργασία"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το πεδίο "εργασία" εμφανίζει το συνολικό ποσό του χρόνου που έχει προγραμματιστεί για μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, το σύνολο του χρόνου για την οποία ένας πόρος είναι προγραμματισμένος σε όλες τις εκχωρημένες εργασίες ή το σύνολο του χρόνου που έχει προγραμματιστεί για έναν πόρο σε μια εργασία. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "εργασία".

Τύπος δεδομένων    Διάρκεια

Εργασία (πεδίο εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει συνολικό όγκο εργασίας ως το άθροισμα των εργασιών που έχουν όλους τους εκχωρημένους πόρους για να εκτελέσετε μια εργασία. Αυτό βασίζεται στη διάρκεια της ανάθεσης, τον αριθμό των πόρων στους οποίους έχουν ανατεθεί και την ανάθεση μονάδες για τους εκχωρημένους πόρους. Η εργασία περιλαμβάνει την πραγματική εργασία και υπόλοιπη εργασία, καθώς και υπερωριακή εργασία.

Βέλτιστη χρήση    Επεξεργαστείτε το πεδίο "εργασία" για μια εργασία, όταν θέλετε να αλλάξετε τον όγκο της εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Παράδειγμα    Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" έχει 40 ώρες εργασίας που έχει ανατεθεί στον Κώστα. Από αυτές τις συνολικές ώρες εργασίας, 8 ώρες είναι πραγματική εργασία και 32 ώρες είναι υπόλοιπη εργασία.

Παρατηρήσεις    Εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο πεδίο "εργασία" για μια εργασία, το Project κατανέμει την εργασία μεταξύ τους εκχωρημένους πόρους.

Εργασία (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει την εργασία πόρου ως το άθροισμα όλου του όγκου εργασίας ο πόρος είναι προγραμματισμένος για όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί.

Βέλτιστη χρήση    Σε οποιαδήποτε φύλλο πόρων, προσθέστε το πεδίο εργασία για έναν πόρο, όταν θέλετε να εξετάσετε ή να φιλτράρετε για τη συνολική ποσότητα της εργασίας που εκχωρούνται σε έναν πόρο. Αυτό το πεδίο μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη σύγκριση φόρτου εργασίας μεταξύ πόρων ή την εκτίμηση κόστους πόρων.

Παράδειγμα    Παρατηρήστε ότι Γιάννη φαίνεται να φόρτος εργασίας ενώ Chris φαίνεται να άνισος του έργου. Θέλετε να αναλύσετε αν το φόρτο εργασίας είναι πράγματι άνισος έτσι ώστε να μπορείτε να βελτιώσετε την εξισορρόπηση των αναθέσεων. Μπορείτε να προσθέσετε το πεδίο "εργασία" στην προβολή "Φύλλο πόρων" για να συγκρίνετε το συνολικό φόρτο εργασίας των δύο πόρων.

Εργασία (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει το συνολικό όγκο εργασίας που βασίζονται στη διάρκεια της ανάθεσης και την ανάθεση μονάδες για τον πόρο που του έχουν ανατεθεί. Η εργασία περιλαμβάνει την πραγματική εργασία και υπόλοιπη εργασία, καθώς και υπερωριακή εργασία.

Βέλτιστη χρήση    Επεξεργαστείτε το πεδίο "εργασία" για μια ανάθεση, όταν θέλετε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα που ένας πόρος εργάζεται σε μια εργασία. Προσθέστε το πεδίο "εργασία" στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να επεξεργαστείτε, να εμφανίσετε ή να φιλτράρετε τις πληροφορίες ανάθεσης για.

Παράδειγμα    Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" έχει 32 ώρες πραγματικής εργασίας και 8 ώρες υπόλοιπη εργασία που έχουν εκχωρηθεί στον Κώστα. Υπάρχουν 40 ώρες συνολικού όγκου εργασίας σε αυτήν την εργασία που έχουν εκχωρηθεί στον Κώστα.

Παρατηρήσεις    Το σύνολο του όγκου εργασίας υπολογίζεται από το Project εξαρτάται επίσης τις μονάδες ανάθεσης για τον πόρο που του έχουν ανατεθεί. Η διάρκεια μιας ανάθεσης πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες ανάθεσης για να υπολογίσετε τον όγκο της εργασίας. Για παράδειγμα, εάν ένας πόρος με μονάδα ανάθεσης 100 τοις εκατό εκχωρείται σε μια εργασία με διάρκεια μίας ημέρας, τον όγκο της εργασίας είναι οκτώ ώρες. Εάν ένας πόρος με μια μονάδα ανάθεσης 50 τοις εκατό εκχωρείται στην ίδια εργασία, τον όγκο της εργασίας είναι τέσσερις ώρες. Και αν ένας πόρος με μια μονάδα ανάθεσης 200 τοις εκατό εκχωρείται στην ίδια εργασία, τον όγκο της εργασίας είναι 16 ώρες.

Εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει την εργασία χρονολογικής φάσης σε μια εργασία, όπως το άθροισμα του όγκου εργασίας για όλους τους εκχωρημένους πόρους. Αυτό βασίζεται στη διάρκεια της ανάθεσης, τον αριθμό των πόρων στους οποίους έχουν ανατεθεί και τις μονάδες ανάθεσης για τους εκχωρημένους πόρους. Η εργασία περιλαμβάνει την πραγματική εργασία και υπόλοιπη εργασία, καθώς και όγκος υπερωριών, κατανεμημένο στο χρόνο.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "εργασία" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να επεξεργαστείτε πληροφορίες για μια εργασία μέσα στο χρόνο.

Παράδειγμα    Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" έχει 40 ώρες εργασίας που έχει ανατεθεί στον Κώστα. Από αυτές τις συνολικές ώρες εργασίας, 8 ώρες είναι πραγματική εργασία και 32 ώρες είναι υπόλοιπη εργασία. Τα πεδία χρονολογικής φάσης παρουσιάζουν αυτή την εργασία κατανεμημένη από 10 ώρες τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.

Παρατηρήσεις    Εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο πεδίο "εργασία" για μια εργασία, το Project κατανέμει την εργασία μεταξύ τους εκχωρημένους πόρους.

Εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει το άθροισμα όλου του όγκου εργασίας για την οποία ο πόρος είναι προγραμματισμένος σε όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί, κατανεμημένο στο χρόνο.

Βέλτιστη χρήση    Στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων", προσθέστε το πεδίο "εργασία", όταν θέλετε να αναθεωρήσετε σύνολο εργασίας των πόρων σε όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί σε μια χρονική περίοδο. Αυτό το πεδίο μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη σύγκριση φόρτου εργασίας μεταξύ πόρων.

Παράδειγμα    Παρατηρήστε ότι Γιάννη φαίνεται να φόρτος εργασίας ενώ Chris φαίνεται να άνισος του έργου. Θέλετε να αναλύσετε αν το φόρτο εργασίας είναι άνισος έτσι ώστε να μπορείτε να βελτιώσετε την εξισορρόπηση των αναθέσεων. Μπορείτε να προσθέσετε το πεδίο "εργασία" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων" για να συγκρίνετε φόρτο εργασίας για τους δύο πόρους. Μπορείτε να δείτε ότι ο Γιάννης έχει 12 ώρες εργασίας προγραμματισμένες κάθε ημέρα για τις επόμενες 2 εβδομάδες, ενώ ο Κώστας έχει 6 ώρες εργασίας κάθε ημέρα.

Εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει την εργασία χρονολογικής φάσης με βάση τη διάρκεια της ανάθεσης και τις μονάδες ανάθεσης για τον πόρο που του έχουν ανατεθεί. Η εργασία περιλαμβάνει την πραγματική εργασία και υπόλοιπη εργασία, καθώς και όγκος υπερωριών, κατανεμημένο στο χρόνο.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "εργασία" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να επεξεργαστείτε πληροφορίες εργασίας για αναθέσεις σε ημέρες, εβδομάδες ή μήνες, για παράδειγμα.

Παράδειγμα    Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" έχει 32 ώρες πραγματικής εργασίας και 8 ώρες υπόλοιπη εργασία που έχουν εκχωρηθεί στον Κώστα. Υπάρχουν 40 ώρες συνολικού όγκου εργασίας σε αυτήν την εργασία που έχουν εκχωρηθεί στον Κώστα. Τα πεδία χρονολογικής φάσης παρουσιάζουν αυτή την εργασία κατανεμημένη από 10 ώρες τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.

Παρατηρήσεις    Το σύνολο του όγκου εργασίας υπολογίζεται από το Project εξαρτάται επίσης τις μονάδες ανάθεσης για τον πόρο που του έχουν ανατεθεί. Η διάρκεια του πόρου πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες ανάθεσης για να υπολογίσετε τον όγκο της εργασίας. Για παράδειγμα, εάν ένας πόρος με μονάδα ανάθεσης 100 τοις εκατό εκχωρείται σε μια εργασία με διάρκεια μίας ημέρας, τον όγκο της εργασίας είναι οκτώ ώρες. Εάν ένας πόρος με μια μονάδα ανάθεσης 50 τοις εκατό εκχωρείται στην ίδια εργασία, τον όγκο της εργασίας είναι τέσσερις ώρες. Και αν ένας πόρος με μια μονάδα ανάθεσης 200 τοις εκατό εκχωρείται στην ίδια εργασία, τον όγκο της εργασίας είναι 16 ώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×