Πεδία "Διακύμανση εργασίας"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" περιέχει τη διαφορά ανάμεσα στην εργασία γραμμής βάσης μιας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη εργασία.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων "Διακύμανση εργασίας".

Τύπος δεδομένων    Διάρκεια

Διακύμανση εργασίας (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" περιέχει την ένδειξη "0 ώρες" μέχρι η τιμή εργασίας να μεταβληθεί από την τιμή εργασίας γραμμής βάσης, όπως φαίνεται στο πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης". Το Project, στη συνέχεια, υπολογίζει τη διακύμανση εργασίας ως εξής:

Διακύμανση εργασίας = Εργασία - Εργασία γραμμής βάσης

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" σε μια προβολή εργασίας, όταν θέλετε να αναλύσετε εάν οι εκτιμήσεις για τον όγκο εργασίας των εργασιών συμβαδίζουν με τα αρχικά σας σχέδια.

Παράδειγμα    Πριν από τρεις μήνες, ορίσατε μια γραμμή βάσης για το έργο και τώρα θέλετε να δείτε τις διακυμάνσεις εργασίας για τις εργασίες. Προσθέστε το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" στην προβολή "Φύλλο εργασιών", για να αναλύσετε την πρόοδο και την απόδοση της εργασίας μέχρι σήμερα.

Παρατηρήσεις    Εάν το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" είναι αρνητικός αριθμός, προγραμματίζεται λιγότερος όγκος εργασίας για την εργασία από αυτόν που ήταν αρχικά προγραμματισμένος, όπως φαίνεται στη γραμμή βάσης. Εάν το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" είναι θετικός αριθμός, προγραμματίζεται περισσότερος όγκος εργασίας για την εργασία από αυτόν που ήταν αρχικά προγραμματισμένος. Εάν το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" περιέχει την τιμή μηδέν, τότε ο προγραμματισμένος όγκος εργασίας είναι ακριβώς όπως προγραμματίστηκε.

Μπορείτε να ορίσετε μια γραμμή βάσης στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης. Με αυτόν τον τρόπο, αντιγράφεται η τρέχουσα τιμή για το πεδίο "Εργασία" στο αντίστοιχο πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης".

Το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" περιέχει την ένδειξη "0 ώρες" μέχρι η τιμή εργασίας να μεταβληθεί από την τιμή εργασίας γραμμής βάσης, όπως φαίνεται στο πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης".

Διακύμανση εργασίας (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" περιέχει την ένδειξη "0 ώρες" μέχρι η τιμή εργασίας να μεταβληθεί από την τιμή εργασίας γραμμής βάσης, όπως φαίνεται στο πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης". Το Project, στη συνέχεια, υπολογίζει τη διακύμανση εργασίας ως εξής:

Διακύμανση εργασίας = Εργασία - Εργασία γραμμής βάσης

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" σε ένα φύλλο πόρων, όταν θέλετε να αναλύσετε εάν οι εκτιμήσεις σας για τον όγκο εργασίας των πόρων συμβαδίζουν με τα αρχικά σας σχέδια.

Παράδειγμα    Πριν από τρεις μήνες, ορίσατε μια γραμμή βάσης για το έργο και τώρα θέλετε να δείτε τις διακυμάνσεις εργασίας για τους πόρους. Προσθέστε το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" στην προβολή "Φύλλο πόρων", για να αναλύσετε την πρόοδο και την απόδοση του πόρου μέχρι σήμερα.

Παρατηρήσεις    Εάν το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" είναι αρνητικός αριθμός, προγραμματίζεται λιγότερος όγκος εργασίας για τον πόρο από αυτόν που ήταν αρχικά προγραμματισμένος, όπως φαίνεται στη γραμμή βάσης. Εάν το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" είναι θετικός αριθμός, προγραμματίζεται περισσότερος όγκος εργασίας για τον πόρο από αυτόν που ήταν αρχικά προγραμματισμένος. Εάν το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" περιέχει την τιμή μηδέν, τότε ο προγραμματισμένος όγκος εργασίας είναι ακριβώς όπως προγραμματίστηκε.

Μπορείτε να ορίσετε μια γραμμή βάσης στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης. Με αυτόν τον τρόπο, αντιγράφεται η τρέχουσα τιμή για το πεδίο "Εργασία" στο αντίστοιχο πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης".

Το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" περιέχει την ένδειξη "0 ώρες" μέχρι η τιμή εργασίας να μεταβληθεί από την τιμή εργασίας γραμμής βάσης, όπως φαίνεται στο πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης".

Διακύμανση εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" περιέχει την ένδειξη "0 ώρες" μέχρι η τιμή εργασίας να μεταβληθεί από την τιμή εργασίας γραμμής βάσης, όπως φαίνεται στο πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης". Το Project, στη συνέχεια, υπολογίζει τη διακύμανση εργασίας ως εξής:

Διακύμανση εργασίας = Εργασία - Εργασία γραμμής βάσης

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να αναλύσετε εάν οι εκτιμήσεις σας για τον όγκο εργασίας των αναθέσεων συμβαδίζουν με τα αρχικά σας σχέδια.

Παράδειγμα    Πριν από τρεις μήνες, ορίσατε μια γραμμή βάσης για το έργο και τώρα θέλετε να δείτε τις διακυμάνσεις εργασίας για τις αναθέσεις. Προσθέστε το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" στην προβολή "Χρήση εργασιών", για να αναλύσετε την πρόοδο και την απόδοση της ανάθεσης μέχρι σήμερα.

Παρατηρήσεις    Εάν το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" είναι αρνητικός αριθμός, προγραμματίζεται λιγότερος όγκος εργασίας για την ανάθεση από αυτόν που ήταν αρχικά προγραμματισμένος, όπως φαίνεται στη γραμμή βάσης. Εάν το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" είναι θετικός αριθμός, προγραμματίζεται περισσότερος όγκος εργασίας για την ανάθεση από αυτόν που ήταν αρχικά προγραμματισμένος. Εάν το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" περιέχει την τιμή μηδέν, τότε ο προγραμματισμένος όγκος εργασίας είναι ακριβώς όπως προγραμματίστηκε.

Μπορείτε να ορίσετε μια γραμμή βάσης στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης. Με αυτόν τον τρόπο, αντιγράφεται η τρέχουσα τιμή για το πεδίο "Εργασία" στο αντίστοιχο πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης".

Το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" περιέχει την ένδειξη "0 ώρες" μέχρι η προγραμματισμένη εργασία να μεταβληθεί από την τιμή εργασίας γραμμής βάσης, όπως φαίνεται στο πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης".

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×