Παραδείγματα κοινών τύπων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα παραδείγματα σε στήλες υπολογισμού μιας λίστας ή βιβλιοθήκης. Τα παραδείγματα που δεν περιέχουν αναφορές σε στήλες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της προεπιλεγμένης τιμής μιας στήλης.

Σε αυτό το άρθρο

Τύπων υπό όρους

Τύποι ημερομηνίας και ώρας

Μαθηματικοί τύποι

Τύποι κειμένου

τύποι υπό όρους

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τύπους για να ελέγξετε την συνθήκη μιας δήλωσης και να επιστρέψετε μια τιμή Ναι ή Όχι, για να ελέγξετε μια εναλλακτική τιμή OK ή Not OK ή να επιστρέψετε ένα κενό διάστημα ή μια παύλα για την μηδενική τιμή.

Έλεγχος αν ένας αριθμός είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από κάποιον άλλον αριθμό

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IF για να πραγματοποιήσετε αυτήν τη σύγκριση.

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

15000

9000

=[Στήλη1]>[Στήλη2]

Είναι μεγαλύτερη η Στήλη1 από τη Στήλη2; (Ναι)

15000

9000

=IF([Στήλη1]<=[Στήλη2], "OK", "Not OK")

Η Στήλη1 είναι μικρότερη ή ίση με τη Στήλη2; (Not OK)

Επιστρέφει μια λογική τιμή μετά από τη σύγκριση περιεχομένων στηλών

Για να είναι το αποτέλεσμα μια λογική τιμή (Ναι ή Όχι), χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις ΚΑΙ, Ή και ΟΧΙ.

στήλη1

στήλη2

στήλη3

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

15

9

8

=AND([Στήλη1]>[Στήλη2], [Στήλη1]<[Στήλη3])

Είναι το 15 μεγαλύτερο από το 9 και μικρότερο από το 8; (Όχι)

15

9

8

=OR([Στήλη1]>[Στήλη2], [Στήλη1]<[Στήλη3])

Είναι το 15 μεγαλύτερο από το 9 ή μικρότερο από το 8; (Ναι)

15

9

8

=NOT([Στήλη1]+[Στήλη2]=24)

15 συν 9 δεν ισούται με 24; (Όχι)

Για αποτέλεσμα που είναι διαφορετικός υπολογισμός, ή οποιαδήποτε άλλη τιμή διαφορετική από "Ναι" ή 'Όχι", χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις IF, AND και OR.

στήλη1

στήλη2

στήλη3

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

15

9

8

=IF([Στήλη1]=15, "OK", "Not OK")

Εάν η τιμή στη στήλη1 ισούται με 15, τότε επιστροφή στο "OK". (OK)

15

9

8

=IF(AND([Στήλη1]>[Column2], [Στήλη1]<[Column3]), "OK", "Not OK")

Εάν ο αριθμός 15 είναι μεγαλύτερος του 9 και μικρότερος του 8, το αποτέλεσμα θα είναι "OK". (Not OK)

15

9

8

=IF(OR([Στήλη1]>[Στήλη2], [Στήλη1]<[Στήλη3]), "OK", "Not OK")

Εάν το 15 είναι μεγαλύτερο από το 9 ή μικρότερο από το 8, τότε επιστροφή στο "OK".(OK)

Εμφάνιση των μηδενικών ως κενών ή παυλών

Για να εμφανιστεί ένα μηδέν, πραγματοποιήστε έναν απλό υπολογισμό. Για να εμφανιστεί ένα κενό ή μια παύλα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IF.

C olumn1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

10

10

=[Στήλη1]-[Στήλη2]

Ο δεύτερος αριθμός αφαιρείται από το πρώτο (0)

15

9

=IF([Στήλη1]-[Στήλη2],"-",[Στήλη1]-[Στήλη2])

Επιστρέφει μια παύλα, όταν η τιμή είναι μηδέν (-)

Απόκρυψη τιμών σφάλματος σε στήλες

Για να εμφανίσετε μια παύλα, #N/A, ή NA στη θέση μιας εσφαλμένης τιμής, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ISERROR.

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

10

0

=[Στήλη1]/[Στήλη2]

Αποτελέσματα σε σφάλμα (#DIV/0)

10

0

=IF(ISERROR([Στήλη1]/[Στήλη2]),"NA",[Στήλη1]/[Στήλη2])

Επιστρέφει το NA, όταν η τιμή είναι εσφαλμένη

10

0

=IF(ISERROR([Στήλη1]/[Στήλη2]),"-",[Στήλη1]/[Στήλη2])

Επιστρέφει την παύλα, όταν η τιμή είναι εσφαλμένη

Αρχή της σελίδας

Τύποι ημερομηνίας και ώρας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τύπους για να πραγματοποιήσετε υπολογισμούς που βασίζονται σε ημερομηνίες και ώρες, όπως να προσθέσετε ημέρες, μήνες ή έτη σε μια ημερομηνία, να υπολογίσετε τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών και να μετατρέψετε την ώρα σε δεκαδική τιμή.

Προσθήκη ημερομηνιών

Για την προσθήκη αριθμού ημερών σε μια ημερομηνία, χρησιμοποιήστε τον τελεστή πρόσθεσης (+).

Σημείωση: Κατά τον χειρισμό των ημερομηνιών, ο τύπος επιστροφής της στήλης υπολογισμού θα πρέπει να είναι ρυθμισμένος σε Ημερομηνία και Ώρα.

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

9/6/2007

3

=[Στήλη1]+[Στήλη2]

Προσθέστε 3 ημέρες στις 6/9/2007 (6/12/2007)

12/10/2008

54

=[Στήλη1]+[Στήλη2]

Προσθέτει 54 ημέρες στις 12/10/2008 (2/2/2009)

Για να προστεθεί ένας αριθμός μηνών σε μια ημερομηνία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΕΤΟΣ, ΜΗΝΑΣ και ΗΜΕΡΑ.

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

9/6/2007

3

=DATE(YEAR([Στήλη1]),MONTH([Στήλη1])+[Στήλη2],DAY([Στήλη1]))

Προσθέστε 3 μήνες στις 6/9/2007 (9/9/2007)

12/10/2008

25

=DATE(YEAR([Στήλη1]),MONTH([Στήλη1])+[Στήλη2],DAY([Στήλη1]))

Προσθέτετε 25 μήνες στις 12/10/2008 (1/10/2011)

Για την προσθήκη αριθμού ετών σε μια ημερομηνία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΕΤΟΣ, ΜΗΝΑΣ και ΗΜΕΡΑ.

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

9/6/2007

3

=DATE(YEAR([Στήλη1])+[Στήλη2],MONTH([Στήλη1]),DAY([Στήλη1]))

Προσθέστε 3 έτη στις 6/9/2007 (6/9/2010)

12/10/2008

25

=DATE(YEAR([Στήλη1])+[Στήλη2],MONTH([Στήλη1]),DAY([Στήλη1]))

Προσθέτετε 25 έτη στις 12/10/2008 (12/10/2033)

Για την προσθήκη συνδυασμού ημερών, μηνών και ετών σε μια ημερομηνία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις DATE, YEAR, MONTH και DAY.

στήλη1

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

6/9/2007

=DATE(YEAR([Στήλη1])+3,MONTH([Στήλη1])+1,DAY([Στήλη1])+5)

Προσθέστε 3 έτη, 1 μήνα και 5 ημέρες στις 6/9/2007 (7/14/2010)

12/10/2008

=DATE(YEAR([Στήλη1])+1,MONTH([Στήλη1])+7,DAY([Στήλη1])+5)

Προσθέστε 1 έτος, 7 μήνες και 5 ημέρες στις 12/10/2008 (7/15/2010)

Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο ημερομηνιών

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATEDIF για να πραγματοποιήσετε αυτόν τον υπολογισμό.

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

01-Ιαν-1995

15-Ιουν-1999

=DATEDIF([Στήλη1], [Στήλη2],"d")

Επιστρέψτε τον αριθμό ημερών μεταξύ των δύο ημερομηνιών (1626)

01-Ιαν-1995

15-Ιουν-1999

=DATEDIF([Στήλη1], [Στήλη2],"ym")

Επιστρέψτε τον αριθμό μηνών μεταξύ των ημερομηνιών, αγνοώντας το τμήμα του έτους (5)

01-Ιαν-1995

15-Ιουν-1999

=DATEDIF([Στήλη1], [Στήλη2],"yd")

Επιστρέψτε τον αριθμό ημερών μεταξύ των ημερομηνιών, αγνοώντας το τμήμα του έτους (165)

Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο φορές

Για την παρουσίαση του αποτελέσματος στην τυπική μορφή ημερομηνίας (ώρες:λεπτά:δευτερόλεπτα), χρησιμοποιήστε τον τελεστή αφαίρεσης (-) και τη συνάρτηση TEXT. Για να λειτουργήσει αυτή η μέθοδος, οι ώρες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 24 και τα λεπτά και δευτερόλεπτα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 60.

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

06/09/2007 10:35 Π.Μ

06/09/2007 03:30 μμ

=TEXT([Στήλη2]-[Στήλη1],"h")

Ώρες μεταξύ δύο χρονικών περιόδων (4)

06/09/2007 10:35 Π.Μ

06/09/2007 03:00 μμ

=TEXT([Στήλη2]-[Στήλη1],"h:mm")

Ώρες και λεπτά μεταξύ δύο χρονικών περιόδων (4:55)

06/09/2007 10:35 Π.Μ

06/09/2007 03:30 μμ

=TEXT([Στήλη2]-[Στήλη1],"h:mm:ss")

Ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα που μεσολαβούν μεταξύ δύο ωρών (4:55:00)

Για την παρουσίαση του αποτελέσματος σε σύνολο που βασίζεται σε μονάδα χρόνου, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις INT, ή HOUR, MINUTE και SECOND.

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

06/09/2007 10:35 Π.Μ

06/10/2007 3:30 Μ.Μ.

=INT(([Στήλη2]-[Στήλη1])*24)

Σύνολο ωρών μεταξύ δύο χρονικών περιόδων (28)

06/09/2007 10:35 Π.Μ

06/10/2007 3:30 Μ.Μ.

=INT(([Στήλη2]-[Στήλη1])*1440)

Σύνολο λεπτών μεταξύ δύο χρονικών περιόδων (1735)

06/09/2007 10:35 Π.Μ

06/10/2007 3:30 Μ.Μ.

=INT(([Στήλη2]-[Στήλη1])*86400)

Σύνολο δευτερολέπτων μεταξύ δύο χρονικών περιόδων (104100)

06/09/2007 10:35 Π.Μ

06/10/2007 3:30 Μ.Μ.

=HOUR([Στήλη2]-[Στήλη1])

Ώρες μεταξύ δύο χρονικών περιόδων, όταν η διαφορά δεν υπερβαίνει τις 24. (4)

06/09/2007 10:35 Π.Μ

06/10/2007 3:30 Μ.Μ.

=MINUTE([Στήλη2]-[Στήλη1])

Λεπτά μεταξύ δύο χρονικών περιόδων, όταν η διαφορά δεν υπερβαίνει τα 60. (55)

06/09/2007 10:35 Π.Μ

06/10/2007 3:30 Μ.Μ.

=SECOND([Στήλη2]-[Στήλη1])

Δευτερόλεπτα μεταξύ δύο χρονικών περιόδων, όταν η διαφορά δεν υπερβαίνει τα 60. (0)

Μετατροπή ωρών

Για να μετατρέψετε τις ώρες από την τυπική μορφή ώρας σε δεκαδικό αριθμό, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση INT.

στήλη1

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

10:35 πμ

=([Στήλη1]-INT([Στήλη1]))*24

Αριθμός ωρών από τις 12:00 Π.Μ. (10.583333)

12:15 Μ.Μ.

=([Στήλη1]-INT([Στήλη1]))*24

Αριθμός ωρών από τις 12:00 Π.Μ. (12.25)

Για να μετατρέψετε τις ώρες από δεκαδικό αριθμό σε τυπική μορφή ώρας (ώρες:λεπτά:δευτερόλεπτα), χρησιμοποιήστε τον τελεστή διαίρεσης και τη συνάρτηση TEXT.

στήλη1

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

11:58:00 μμ

=TEXT(Στήλη1/24, "hh:mm:ss")

Ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα από τις 12:00 μμ (00:59:55)

02:06:00 πμ

=TEXT(Στήλη1/24, "h:mm")

Ώρες και λεπτά από τις 12:00 μμ (0:05)

Εισαγωγή ημερομηνιών Ιουλιανό

Η "ιουλιανή ημερομηνία" αναφέρεται σε μια ημερομηνία που συνδυάζει το τρέχον έτος και τον αριθμό ημερών που παρήλθαν από την αρχή του έτους. Για παράδειγμα, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2007 αναπαρίσταται ως 2007001, ενώ η ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2007 αναπαρίσταται ως 2007365. Ας σημειωθεί ότι αυτή η μορφή δεν βασίζεται στο Ιουλιανό ημερολόγιο.

Για να μετατρέψετε μια ημερομηνία σε Ιουλιανή ημερομηνία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις TEXT και DATEVALUE.

στήλη1

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

6/23/2007

=TEXT([Στήλη1],"yy")&TEXT(([Στήλη1]-DATEVALUE("1/1/"& TEXT([Στήλη1],"yy"))+1),"000")

Ημερομηνία σε Ιουλιανή μορφή, με έτος δύο ψηφίων (07174)

6/23/2007

=TEXT([Στήλη1],"yyyy")&TEXT(([Στήλη1]-DATEVALUE("1/1/"&TEXT([Στήλη1],"yy"))+1),"000")

Ημερομηνία σε Ιουλιανή μορφή, με έτος τεσσάρων ψηφίων (2007174)

Για να μετατρέψετε μια ημερομηνία στην Ιουλιανή ημερομηνία που χρησιμοποιείται στην αστρονομία, χρησιμοποιήστε τη σταθερά 2415018.50. Αυτός ο τύπος λειτουργεί μόνο για ημερομηνίες μετά την 3/1/1901 και μόνο εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα ημερομηνίας 1900.

στήλη1

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

6/23/2007

=[Στήλη1]+2415018.50

Ημερομηνία σε Ιουλιανή μορφή, που χρησιμοποιείται στην αστρονομία (2454274.50)

Εμφάνιση ημερομηνιών ως την ημέρα της εβδομάδας

Για να μετατρέψετε τις ημερομηνίες στο κείμενο στην ημέρα της εβδομάδας, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις ΚΕΙΜΕΝΟ και ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ.

στήλη1

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

19-Φεβ-2007

=TEXT(WEEKDAY([Στήλη1]), "dddd")

Υπολογίζει την ημέρα της εβδομάδας για την ημερομηνία και επιστρέφει το πλήρες όνομα της ημέρας (Δευτέρα)

3-Ιαν-2008

=TEXT(WEEKDAY([Στήλη1]), "ddd")

Υπολογίζει την ημέρα της εβδομάδας για την ημερομηνία και επιστρέφει το συντομευμένο όνομα της ημέρας (Πέμ)

Αρχή της σελίδας

Μαθηματικοί τύποι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τύπους για να πραγματοποιήσετε διάφορους μαθηματικούς υπολογισμούς, όπως πρόσθεση, αφαίρεση,πολλαπλασιασμό και διαίρεση αριθμών,υπολογισμό του μέσου όρου ή του διάμεσου αριθμών, στρογγυλοποίηση αριθμού και καταμέτρηση τιμών.

Προσθήκη αριθμών

Για την προσθήκη αριθμών σε δύο ή περισσότερες στήλες σε μια γραμμή, χρησιμοποιήστε τον τελεστή πρόσθεσης (+) ή τη συνάρτηση ΑΘΡΟΙΣΜΑ.

στήλη1

στήλη2

στήλη3

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

6

5

4

=[Στήλη1]+[Στήλη2]+[Στήλη3]

Προσθέτει τις τιμές στις τρεις πρώτες στήλες (15)

6

5

4

=SUM([Στήλη1],[Στήλη2],[Στήλη3])

Προσθέτει τις τιμές στις τρεις πρώτες στήλες (15)

6

5

4

=SUM(IF([Στήλη1]>[Στήλη2], [Στήλη1]-[Στήλη2], 10), [Στήλη3])

Εάν η στήλη1 είναι μεγαλύτερη από τη στήλη2 προσθέτει τη διαφορά και την στήλη3. Διαφορετικά προσθέστε 10 και την στήλη3. (5)

Αφαίρεση αριθμών

Για την αφαίρεση αριθμών σε δύο ή περισσότερες στήλες σε μια γραμμή, χρησιμοποιήστε τον τελεστή αφαίρεσης (-) ή τη συνάρτηση SUM με αρνητικούς αριθμούς.

στήλη1

στήλη2

στήλη3

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

15000

9000

-8000

=[Στήλη1]-[Στήλη2]

Αφαιρεί το 9000 από το 15000 (6000)

15000

9000

-8000

=SUM([Στήλη1], [Στήλη2], [Στήλη3])

Προσθέστε αριθμούς στις πρώτες τρεις στήλες, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών τιμών (16000)

Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο αριθμών ως ποσοστό

Χρησιμοποιήστε τους τελεστές αφαίρεσης (-) και διαίρεσης (/), καθώς και τη συνάρτηση ABS.

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

2342

2500

=([Στήλη2]-[Στήλη1])/ABS([Στήλη1])

Αλλαγή ποσοστού (6,75% ή 0,06746)

Πολλαπλασιασμός αριθμών

Για τον πολλαπλασιασμό αριθμών σε δύο ή περισσότερες στήλες σε μια γραμμή, χρησιμοποιήστε τον τελεστή πολλαπλασιασμού (*) ή τη συνάρτηση PRODUCT.

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

5

2

=[Στήλη1]*[Στήλη2]

Πολλαπλασιάζει τους αριθμούς στις πρώτες δύο στήλες (10)

5

2

=PRODUCT([Στήλη1], [Στήλη2])

Πολλαπλασιάζει τους αριθμούς στις πρώτες δύο στήλες (10)

5

2

=PRODUCT([Στήλη1],[Στήλη2],2)

Πολλαπλασιάζει τους αριθμούς στις πρώτες δύο στήλες και του αριθμού 2 (20)

Διαίρεση αριθμών

Για τη διαίρεση αριθμών σε δύο ή περισσότερες στήλες σε μια γραμμή, χρησιμοποιήστε τον τελεστή διαίρεσης (/).

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

15000

12

=[Στήλη1]/[Στήλη2]

Διαίρεση του 15000 από το 12 (1250)

15000

12

=([Στήλη1]+10000)/[Στήλη2]

Προσθέτει το 15000 και το 10000 και μετά διαιρεί το άθροισμα από το 12 (2083)

Υπολογισμός του μέσου όρου αριθμών

Ο μέσος όρος καλείται επίσης και μεσαία τιμή. Για να υπολογιστεί ο μέσος όρος των αριθμών σε δύο ή περισσότερες στήλες μιας γραμμής, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ.

στήλη1

στήλη2

στήλη3

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

6

5

4

=AVERAGE([Στήλη1], [Στήλη2],[Στήλη3])

Μέσος όρος των αριθμών στις τρεις πρώτες στήλες (5)

6

5

4

=AVERAGE(IF([Στήλη1]>[Στήλη2], [Στήλη1]-[Στήλη2], 10), [Στήλη3])

Εάν η στήλη1 είναι μεγαλύτερη από τη στήλη2, υπολογίζει το μέσο όρο της διαφοράς και τη στήλη3. Διαφορετικά, υπολογίζει το μέσο όρο της τιμής 10 και τη στήλη3 (2,5)

Υπολογίζει τη διάμεσο των αριθμών

Η μεσαία τιμή είναι η τιμή στο κέντρο ενός ταξινομημένου εύρους αριθμών. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ΜΕΣΑΙΑ ΤΙΜΗ για να υπολογίσετε τη μεσαία τιμή μιας ομάδας αριθμών.

Α

Β

C

D

E

F

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A, B, C, D, E, F)

Μεσαία τιμή αριθμών στις πρώτες 6 στήλες (8)

Υπολογισμός τον μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό σε μια περιοχή

Για τον υπολογισμό του μικρότερου ή μεγαλύτερου αριθμού σε δύο ή περισσότερες στήλες σε μια γραμμή, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις MIN και MAX.

στήλη1

στήλη2

στήλη3

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

10

7

9

=MIN([Στήλη1], [Στήλη2], [Στήλη3])

μικρότερος αριθμός (7)

10

7

9

=MAX([Στήλη1], [Στήλη2], [Στήλη3])

Μεγαλύτερος αριθμός (10)

Καταμέτρηση τιμών

Για να μετρήσετε αριθμητικές τιμές, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ΜΕΤΡΗΣΗ.

στήλη1

στήλη2

στήλη3

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Μήλο

12/12/2007

=COUNT([Στήλη1], [Στήλη2], [Στήλη3])

Μετρά τον αριθμό των στηλών που περιέχουν αριθμητικές τιμές. Εξαιρεί την ημερομηνία και ώρα, το κείμενο και τις μηδενικές τιμές. (0)

$12

#DIV/0!

1,01

=COUNT([Στήλη1], [Στήλη2], [Στήλη3])

Μετρά τον αριθμό των στηλών που περιέχουν αριθμητικές τιμές, αλλά εξαιρεί εσφαλμένες και λογικές τιμές (2)

Αύξηση ή μείωση αριθμού κατά ένα ποσοστό

Χρησιμοποιήστε τον τελεστή ποσοστού (%) για να εκτελέσετε αυτόν τον υπολογισμό.

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

23

3%

=[Στήλη1]*(1+5%)

Αυξάνει τον αριθμό στη στήλη1 κατά 5% (24,15)

23

3%

=[Στήλη1]*(1+[Στήλη2])

Αυξάνει τον αριθμό στη στήλη1 από την ποσοστιαία τιμή στη στήλη2: 3% (23,69)

23

3%

=[Στήλη1]*(1-[Στήλη2])

Μειώνει τον αριθμό στη στήλη1 από την ποσοστιαία τιμή στη στήλη2: 3% (22.31)

Ύψωση αριθμού σε δύναμη

Χρησιμοποιήστε τον τελεστή ύψωσης σε δύναμη (^) ή τη συνάρτηση POWER για να εκτελέσετε αυτόν τον υπολογισμό.

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

5

2

=[Στήλη1]^[Στήλη2]

Υπολογίζει το πέντε στο τετράγωνο (25)

5

3

=POWER([Στήλη1], [Στήλη2])

Υπολογίζει το πέντε στον κύβο (125)

Στρογγυλοποίηση αριθμού

Για να στρογγυλοποιήσετε προς τα πάνω έναν αριθμό, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις ROUNDUP, ODD ή EVEN.

στήλη1

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

20,3

=ROUNDUP([Στήλη1],0)

Στρογγυλοποιεί προς τα πάνω το 20,3 στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό (21)

-5,9

=ROUNDUP([Στήλη1],0)

Στρογγυλοποιεί προς τα πάνω το -5,9 στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό (-5)

12,5493

=ROUNDUP([Στήλη1],2)

Στρογγυλοποιεί προς τα πάνω το 12,5493 στην πλησιέστερη εκατοντάδα, δύο δεκαδικές θέσεις (12,55)

20,3

=EVEN([Στήλη1])

Στρογγυλοποιεί προς τα πάνω το 20,3 στον πλησιέστερο άρτιο αριθμό (22)

20,3

=ODD([Στήλη1])

Στρογγυλοποιεί προς τα πάνω το 20,3 στον πλησιέστερο περιττό αριθμό (21)

Για την στρογγυλοποίηση προς τα κάτω ενός αριθμού,χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ROUNDDOWN.

στήλη1

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

20,3

=ROUNDDOWN([Στήλη1],0)

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω το 20,3 στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό (20)

-5,9

=ROUNDDOWN([Στήλη1],0)

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω το -5,9 στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό (-6)

12,5493

=ROUNDDOWN([Στήλη1],2)

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω το 12,5493 στην πλησιέστερη εκατοντάδα, δύο δεκαδικές θέσεις (12,54)

Για την στρογγυλοποίηση ενός αριθμού στον πλησιέστερο αριθμό ή κλάσμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ.

στήλη1

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

20,3

=ROUND([Στήλη1],0)

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω το 20.3, επειδή το κλασματικό τμήμα είναι μικρότερο από 0,5 (20)

5,9

=ROUND([Στήλη1],0)

Στρογγυλοποιεί το 5,9 προς τα πάνω, επειδή το κλασματικό τμήμα είναι μεγαλύτερο από 0,5 (6)

-5,9

=ROUND([Στήλη1],0)

Στρογγυλοποιεί το -5,9 προς τα κάτω, επειδή το κλασματικό τμήμα είναι μικρότερο από -0,5 (-6)

1,25

=ROUND([Στήλη1], 1)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό στην πλησιέστερη δεκάδα (μία δεκαδική θέση). Επειδή το τμήμα προς στρογγυλοποίηση είναι 0,05 ή μεγαλύτερο, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα πάνω (αποτέλεσμα: 1,3)

30,452

=ROUND([Στήλη1], 2)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό στην πλησιέστερη εκατοντάδα (δύο δεκαδικές θέσεις). Επειδή το τμήμα προς στρογγυλοποίηση είναι 0,002, ή μικρότερο από 0,005, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω (αποτέλεσμα: 30,45)

Για να στρογγυλοποιηθεί ένας αριθμός στο ενδεικτικό ψηφίο πάνω από το 0, χρησιμοποιείστε τις συναρτήσεις ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT και LEN.

στήλη1

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

5492820

=ROUND([Στήλη1],3-LEN(INT([Στήλη1])))

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό σε 3 ενδεικτικά ψηφία (5490000)

22230

=ROUNDDOWN([Στήλη1],3-LEN(INT([Στήλη1])))

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω τον κατώτερο αριθμό σε 3 ενδεικτικά ψηφία (22200)

5492820

=ROUNDUP([Στήλη1], 5-LEN(INT([Στήλη1])))

Στρογγυλοποιεί προς τα πάνω τον ανώτερο αριθμό σε 5 ενδεικτικά ψηφία (5492900)

Αρχή της σελίδας

Τύποι κειμένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τύπους για να χειριστείτε κείμενο, όπως να συνδυάσετε ή να συγκεντρώσετε τις τιμές για πολλές στήλες, να συγκρίνετε το περιεχόμενο στηλών, να καταργήσετε χαρακτήρες ή κενά διαστήματα και να επαναλάβετε χαρακτήρες.

Αλλάξτε τα γράμματα του κειμένου

Για να αλλάξετε τη γραφή ενός κειμένου, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις UPPER, LOWER ή PROPER.

στήλη1

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Νάνσυ Νταβόλιο

=UPPER([Στήλη1])

Μετατρέπει το κείμενο σε κεφαλαία (ΝΑΝΣΥ ΝΤΑΒΟΛΙΟ)

Νάνσυ Νταβόλιο

=LOWER([Στήλη1])

Μετατρέπει το κείμενο σε πεζά (Νάνσυ Νταβόλιο)

Νάνσυ Νταβόλιο

=PROPER([Στήλη1])

Μετατρέπει το κείμενο σε γράμματα τίτλου (Νάνσυ Νταβόλιο)

Συνδυασμός όνομα και επώνυμο

Για να συνδυάσετε τα ονόματα με τα επώνυμα, χρησιμοποιήστε τον τελεστή του εμπορικού και (&) ή τη συνάρτηση CONCATENATE.

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Νάνσυ

Φούλερ

=[Στήλη1]&[Στήλη2]

Συνδυάζει τις δύο συμβολοσειρές (ΝάνσυΦούλερ)

Νάνσυ

Φούλερ

=[Στήλη1]&" "&[Στήλη2]

Συνδυάζει τις δύο συμβολοσειρές, διαχωρισμένα με διάστημα (Νάνσυ Φούλερ)

Νάνσυ

Φούλερ

=[Στήλη2]&", "&[Στήλη1]

Συνδυάζει τις δύο συμβολοσειρές, διαχωρισμένες με κόμμα και ένα κενό διάστημα (Φούλερ, Νάνσυ)

Νάνσυ

Φούλερ

=CONCATENATE([Στήλη2], ",", [Στήλη1])

Συνδυάζει τις δύο συμβολοσειρές, διαχωρισμένες με κόμμα (Φούλερ, Νάνσυ)

Συνδυασμός κειμένου και αριθμών από διαφορετικές στήλες

Για να συνδυάσετε κείμενο και αριθμούς, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση CONCATENATE, τον τελεστή του εμπορικού και (&) ή τη συνάρτηση TEXT και τον τελεστή του εμπορικού και.

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Yang

28

=[Στήλη1]&" πούλησε "&[Στήλη2]&" μονάδες."

Συνδυάζει τα παραπάνω περιεχόμενα σε μια φράση (Yang πούλησε 28 μονάδες.)

Δημητρίου

40%

=[Στήλη1]&" sold "&TEXT([Στήλη2],"0%")&" of the total sales."

Συνδυάζει τα παραπάνω περιεχόμενα σε μια φράση (Δημητρίου πώλησε 40% των συνολικών πωλήσεων.)

Σημείωση: Η συνάρτηση TEXT προσαρτά τη μορφοποιημένη τιμή της στήλης2, αντί για την υπογραμμισμένη τιμή, η οποία είναι 0,4.

Yang

28

=CONCATENATE([Στήλη1]," πούλησε ",[Στήλη2]," μονάδες.")

Συνδυάζει τα παραπάνω περιεχόμενα σε μια φράση (Yang πούλησε 28 μονάδες.)

Συνδυασμός κειμένου με μια ημερομηνία ή ώρα

Για να συνδυάσετε κείμενο με μια ημερομηνία ή ώρα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση TEXT και τον τελεστή εμπορικό και &.

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Ημερομηνία χρέωσης

5-Ιουν-2007

="Ημερομηνία δήλωσης: "&TEXT([Στήλη2], "d-mmm-yyyy")

Συνδυάζει το κείμενο με ημερομηνία (Ημερομηνία δήλωσης: 5-Ιουν-2007)

Ημερομηνία τιμολόγησης

5-Ιουν-2007

=[Στήλη1]&" "&TEXT([Στήλη2], "mmm-dd-yyyy")

Συνδυασμός κειμένου και ημερομηνίας διαφορετικών στηλών σε μια στήλη (Ημερομηνία δήλωσης Ιουν-05-2007)

Σύγκριση περιεχομένων στηλών

Για να συγκρίνετε μια στήλη με μια άλλη στήλη ή λίστα τιμών, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις ΑΚΡΙΒΕΣ και Ή.

στήλη1

στήλη2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

ΣΓ122

BD123

=EXACT([Στήλη1],[Στήλη2])

Σύγκριση περιεχομένων των δύο πρώτων στηλών (Όχι)

ΣΓ122

BD123

=EXACT([Στήλη1], "BD122")

Συγκρίνει τα περιεχόμενα στη στήλη1 και τη συμβολοσειρά "ΣΓ122" (Ναι)

Ελέγξτε εάν μια τιμή στήλης ή ένα μέρος του ταιριάζει με συγκεκριμένο κείμενο

Για να ελέγξετε εάν μια τιμή στήλης ή κάποιο τμήμα της ταιριάζει σε συγκεκριμένο κείμενο, χρησιμοποιείστε τις συναρτήσεις ΕΑΝ, ΕΥΡΕΣΗ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ και ISNUMBER.

στήλη1

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Νταβόλιο

=IF([Στήλη1]="Νταβόλιο", "OK", "Not OK")

Ελέγχει εάν η στήλη1 είναι Νταβόλιο (OK)

Νταβόλιο

=IF(ISNUMBER(FIND("v",[Στήλη1])), "OK", "Not OK")

Ελέγχει για το εάν η στήλη1 περιέχει το γράμμα β (OK)

BD123

=ISNUMBER(FIND("BD",[Στήλη1]))

Ελέγχει εάν η στήλη1 περιέχει το ΒΔ (Ναι)

Καταμέτρηση μη κενών στηλών

Για να καταμετρήσετε στήλες που δεν είναι κενά χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNTA.

στήλη1

στήλη2

στήλη3

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

πωλήσεις

19

=COUNTA([Στήλη1], [Στήλη2])

Μετρά τον αριθμό των μη κενών στηλών (2)

πωλήσεις

19

=COUNTA([Στήλη1], [Στήλη2], [Στήλη3])

Μετρά τον αριθμό των μη κενών στηλών (2)

Κατάργηση χαρακτήρων από κείμενο

Για να καταργήσετε χαρακτήρες από κείμενο, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις LEN, LEFT και RIGHT

στήλη1

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

βιταμίνη A

=LEFT([Στήλη1],LEN([Στήλη1])-2)

Επιστροφή 7 (9-2) χαρακτήρων, ξεκινώντας από αριστερά (Βιταμίνη)

βιταμίνη B1

=RIGHT([Στήλη1], LEN([Στήλη1])-8)

Επιστροφή 2 (10-8) χαρακτήρων, ξεκινώντας από δεξιά (B1)

Κατάργηση κενών διαστημάτων από την αρχή και στο τέλος μιας στήλης

Για να καταργήσετε κενά διαστήματα από μια στήλη, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση TRIM.

στήλη1

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Γεια!

=TRIM([Στήλη1])

Κατάργηση των κενών διαστημάτων από την αρχή και το τέλος (Γεια!)

Επανάληψη χαρακτήρα σε μια στήλη

Για την επανάληψη ενός χαρακτήρα σε μια στήλη, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση REPT.

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=REPT(".",3)

Επαναλαμβάνει μια περίοδο 3 φορές (...)

=REPT("-",10)

Επαναλαμβάνει μια παύλα 10 φορές (----------)

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×