Παραδείγματα εκφράσεων

Αυτό το άρθρο παρέχει πολλά παραδείγματα παραστάσεων στην Access. Μια παράσταση είναι ένας συνδυασμός μαθηματικών ή λογικών τελεστών, σταθερών, συναρτήσεων, πεδίων πίνακα, στοιχείων ελέγχου και ιδιοτήτων που αποδίδει μια μεμονωμένη τιμή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις της Access για τον υπολογισμό τιμών, την επικύρωση δεδομένων και τον ορισμό μιας προεπιλεγμένης τιμής.

Σε αυτό το άρθρο

Φόρμες και αναφορές

Στους πίνακες αυτής της ενότητας υπάρχουν παραδείγματα παραστάσεων που υπολογίζουν μια τιμή σε ένα στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται σε φόρμα ή έκθεση. Για να δημιουργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού, εισάγετε μια παράσταση στην ιδιότητα ControlSource του στοιχείου ελέγχου, αντί να την εισαγάγετε σε πεδίο πίνακα ή ερώτημα.

Σημείωση    Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις σε μια φόρμα ή αναφορά όταν κάνετε Επισήμανση δεδομένων με μορφοποίηση υπό όρους.

Λειτουργίες κειμένου

Οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα χρησιμοποιούν τους τελεστές & και + (συν) για το συνδυασμό συμβολοσειρών κειμένου, την ενσωμάτωση συναρτήσεων για το χειρισμό μιας συμβολοσειράς κειμένου ή, διαφορετικά, για τη λειτουργία σε ένα κείμενο για τη δημιουργία ενός στοιχείου ελέγχου υπολογισμού.

Παράσταση

Αποτέλεσμα

="N/A"

Εμφανίζει N/A.

=[FirstName] & " " & [LastName]

Εμφανίζει τις τιμές που υπάρχουν σε πεδία πίνακα τα οποία ονομάζονται FirstName και LastName. Σε αυτό το παράδειγμα, ο τελεστής & χρησιμοποιείται για να συνδυάσει το πεδίο FirstName, ένα χαρακτήρα κενού διαστήματος (που περικλείεται σε εισαγωγικά) και το πεδίο LastName.

=Left([ProductName], 1)

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Left για να εμφανίσει τον πρώτο χαρακτήρα της τιμής του πεδίου ή του στοιχείου ελέγχου ProductName.

=Right([AssetCode], 2)

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Right για να εμφανίσει τους τελευταίους 2 χαρακτήρες της τιμής του πεδίου ή του στοιχείου ελέγχου AssetCode.

=Trim([Address])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Trim για να εμφανίσει την τιμή του στοιχείου ελέγχου Address, αφαιρώντας τα διαστήματα στην αρχή και στο τέλος.

=IIf(IsNull([Region]), [City] & " " & [PostalCode], [City] & " " & [Region] & " " & [PostalCode])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση IIf για να εμφανίσει τις τιμές των στοιχείων ελέγχου "City" και "PostalCode" εάν η τιμή του στοιχείο ελέγχου "Region" είναι null. Αλλιώς, εμφανίζει τις τιμές των στοιχείων ελέγχου "City", "Region" και "PostalCode", διαχωρισμένες με κενά διαστήματα.

=[City] & (" " + [Region]) & " " & [PostalCode]

Χρησιμοποιεί τον τελεστή + και μετάδοση null για να εμφανίσει τις τιμές των στοιχείων ελέγχου "City" και "PostalCode" εάν η τιμή του στοιχείου ελέγχου "Region" είναι null. Αλλιώς, εμφανίζει τις τιμές των στοιχείων ελέγχου "City", "Region" και "PostalCode", διαχωρισμένες με κενά διαστήματα.

Η μετάδοση null σημαίνει ότι εάν κάποιο στοιχείο μιας παράστασης είναι null, ολόκληρη η παράσταση είναι επίσης null. Ο τελεστής + υποστηρίζει τη μετάδοση null, ενώ ο τελεστής & δεν την υποστηρίζει.

Αρχή της σελίδας

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Χρησιμοποιείτε τις ιδιότητες Σελίδα και Σελίδες για να εμφανίσετε ή να εκτυπώσετε αριθμούς σελίδων σε φόρμες ή εκθέσεις. Οι ιδιότητες Σελίδα και Σελίδες είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης ή της προεπισκόπησης εκτύπωσης και επομένως, δεν εμφανίζονται στο φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας ή της έκθεσης. Συνήθως, χρησιμοποιείτε αυτές τις ιδιότητες τοποθετώντας ένα πλαίσιο κειμένου στην ενότητα κεφαλίδας ή υποσέλιδου της φόρμας ή της έκθεσης και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια παράσταση, όπως αυτές που εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κεφαλίδας και υποσέλιδου σε φόρμες και εκθέσεις, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή αριθμών σελίδας σε φόρμα ή έκθεση.

Παράσταση

Αποτέλεσμα

=[Page]

1

="Page " & [Page]

Σελίδα 1

="Page " & [Page] & " of " & [Pages]

Σελίδα 1 από 3

=[Page] & " of " & [Pages] & " Pages"

1 από 3 σελίδες

=[Page] & "/" & [Pages] & " Pages"

1/3 σελίδες

=[Country/region] & " - " & [Page]

ΗΒ - 1

=Format([Page], "000")

001

="Printed on: " & Date()

Εκτύπωση στις: 31/12/17

Αρχή της σελίδας

Αριθμητικές λειτουργίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις για την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση των τιμών δύο ή περισσότερων πεδίων ή στοιχείων ελέγχου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις για να εκτελέσετε αριθμητικές πράξεις σε ημερομηνίες. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα πεδίο πίνακα ημερομηνίας/ώρας που ονομάζεται RequiredDate. Στο πεδίο ή σε ένα στοιχείο ελέγχου συνδεδεμένο με το πεδίο, η παράσταση =[RequiredDate] - 2 επιστρέφει μια τιμή ημερομηνίας/ώρας που ισούται με την ημερομηνία δύο ημέρες πριν από την τιμή του πεδίου RequiredDate.

Παράσταση

Αποτέλεσμα

=[Subtotal]+[Freight]

Το άθροισμα των τιμών των πεδίων ή των στοιχείων ελέγχου Subtotal και Freight.

=[RequiredDate]-[ShippedDate]

Το χρονικό διάστημα μεταξύ των τιμών ημερομηνίας των πεδίων ή των στοιχείων ελέγχου RequiredDate και ShippedDate.

=[Price]*1.06

Το γινόμενο της τιμής του πεδίου ή του στοιχείου ελέγχου Price και του 1,06 (προσθέτει 6 τοις εκατό στην τιμή του πεδίου Price).

=[Quantity]*[Price]

Το γινόμενο των τιμών των πεδίων ή των στοιχείων ελέγχου Quantity και Price.

=[EmployeeTotal]/[CountryRegionTotal]

Το πηλίκο των τιμών των πεδίων ή των στοιχείων ελέγχου EmployeeTotal και CountryRegionTotal.

Σημείωση    Όταν χρησιμοποιείτε έναν αριθμητικό τελεστή (+, -, * και /) σε μια παράσταση και η τιμή ενός από τα στοιχεία ελέγχου της παράστασης είναι null, το αποτέλεσμα ολόκληρης της παράστασης θα είναι null — αυτό είναι γνωστό ως "μετάδοση Null". Εάν κάποια από τις εγγραφές σε ένα από τα στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιείτε στην παράσταση ενδέχεται να έχει τιμή null, μπορείτε να αποφύγετε τη μετάδοση Null μετατρέποντας την τιμή null σε μηδέν, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Nz — για παράδειγμα, =Nz([Subtotal])+Nz([Freight]).

Αρχή της σελίδας

Τιμές σε άλλα στοιχεία ελέγχου

Ορισμένες φορές, χρειάζεστε μια τιμή που υπάρχει κάπου αλλού, όπως σε ένα πεδίο ή στοιχείο ελέγχου μιας άλλης φόρμας ή έκθεσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παράσταση για να επιστρέφει την τιμή από το άλλο πεδίο ή το στοιχείο ελέγχου.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται παραδείγματα παραστάσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε στοιχεία ελέγχου υπολογισμού, σε φόρμες.

Παράσταση

Αποτέλεσμα

=Forms![Orders]![OrderID]

Η τιμή του στοιχείου ελέγχου OrderID στη φόρμα Orders.

=Forms![Orders]![Orders Subform].Form![OrderSubtotal]

Η τιμή του στοιχείου ελέγχου OrderSubtotal της δευτερεύουσας φόρμας που ονομάζεται Orders Subform στη φόρμα Orders.

=Forms![Orders]![Orders Subform]![ProductID].Column(2)

Η τιμή της τρίτης στήλης του "ProductID", ένα πλαίσιο λίστας με πολλές στήλες στη δευτερεύουσα φόρμα που ονομάζεται "Orders Subform" στη φόρμα "Orders". (Παρατηρήστε ότι το 0 αναφέρεται στην πρώτη στήλη, το 1 στη δεύτερη και ούτω καθεξής.)

=Forms![Orders]![Orders Subform]![Price] * 1.06

Το γινόμενο της τιμής του στοιχείου ελέγχου "Price" στη δευτερεύουσα φόρμα που ονομάζεται "Orders Subform" και του 1,06 (προσθέτει 6 τοις εκατό στην τιμή του στοιχείου ελέγχου "Price").

=Parent![OrderID]

Η τιμή του στοιχείου ελέγχου OrderID της κύριας ή γονικής φόρμας της τρέχουσας δευτερεύουσας φόρμας.

Οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα δείχνουν ορισμένους τρόπους χρήσης των στοιχείων ελέγχου υπολογισμού σε αναφορές. Οι παραστάσεις αναφέρονται στην Ιδιότητα Report.

Παράσταση

Αποτέλεσμα

=Report![Invoice]![OrderID]

Η τιμή ενός στοιχείου ελέγχου που ονομάζεται "OrderID" σε μια αναφορά που ονομάζεται "Invoice".

=Report![Summary]![Summary Subreport]![SalesTotal]

Η τιμή του στοιχείου ελέγχου SalesTotal στη δευτερεύουσα αναφορά που ονομάζεται "Summary Subreport" της έκθεσης "Summary".

=Parent![OrderID]

Η τιμή του στοιχείου ελέγχου "OrderID" της κύριας ή γονικής αναφοράς της τρέχουσας δευτερεύουσας αναφοράς.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση, πρόσθεση και εξαγωγή του μέσου όρου τιμών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο συνάρτησης που ονομάζεται συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, για τον υπολογισμό τιμών ενός ή περισσότερων πεδίων ή στοιχείων ελέγχου. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε ένα άθροισμα ομάδας για το υποσέλιδο ομάδας μιας έκθεσης ή ένα μερικό άθροισμα παραγγελιών για στοιχεία γραμμής μιας φόρμας. Μπορείτε επίσης να καταμετρήσετε τον αριθμό των στοιχείων σε ένα ή περισσότερα πεδία ή να υπολογίσετε μια μέση τιμή.

Οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα δείχνουν ορισμένους από τους τρόπους χρήσης συναρτήσεων όπως η συνάρτηση Avg, Count και Sum.

Παράσταση

Περιγραφή

=Avg([Freight])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Avg για να εμφανίσει το μέσο όρο των τιμών ενός πεδίου πίνακα ή ενός στοιχείου ελέγχου που ονομάζεται "Freight".

=Count([OrderID])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Count για να εμφανίσει το πλήθος των εγγραφών του στοιχείου ελέγχου OrderID.

=Sum([Sales])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Sum για να εμφανίσει το άθροισμα των τιμών του στοιχείου ελέγχου Sales.

=Sum([Quantity]*[Price])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Sum για να εμφανίσει το άθροισμα του γινομένου των τιμών των στοιχείων ελέγχου Quantity και Price.

=[Sales]/Sum([Sales])*100

Εμφανίζει το ποσοστό των τιμών, που καθορίζεται από τη διαίρεση της τιμής του στοιχείου ελέγχου "Sales" δια του αθροίσματος όλων των τιμών του στοιχείου ελέγχου "Sales".

Εάν στην ιδιότητα Format του στοιχείου ελέγχου ορίσετε την τιμή "Ποσοστό", μην περιλάβετε το *100 στην παράσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση συναρτήσεων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και το άθροισμα των τιμών σε πεδία και στήλες, ανατρέξτε στα άρθρα Άθροισμα δεδομένων με χρήση ερωτήματος, Καταμέτρηση δεδομένων με χρήση ερωτήματος, Εμφάνιση των συνόλων στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων χρησιμοποιώντας μια γραμμή συνόλων και Εμφάνιση των συνόλων στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL

Χρησιμοποιείτε έναν τύπο συνάρτησης που ονομάζεται συνάρτηση SQL ή συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων τομέα, όταν χρειάζεται να αθροίσετε ή να καταμετρήσετε τιμές επιλεκτικά. Ένας "τομέας" αποτελείται από ένα ή περισσότερα πεδία σε έναν ή περισσότερους πίνακες ή ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου σε μία ή περισσότερες φόρμες ή αναφορές. Για παράδειγμα, μπορείτε να ταιριάξετε τις τιμές ενός πεδίου πίνακα με τις τιμές ενός στοιχείου ελέγχου σε μια φόρμα.

Παράσταση

Περιγραφή

=DLookup("[ContactName]", "[Suppliers]", "[SupplierID] = " & Forms("Suppliers")("[SupplierID]"))

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DLookup για να επιστρέψει την τιμή του πεδίου "ContactName" του πίνακα "Suppliers", όπου η τιμή του πεδίου "SupplierID" του πίνακα ταιριάζει με την τιμή του στοιχείου ελέγχου "SupplierID" της φόρμας "Suppliers".

=DLookup("[ContactName]", "[Suppliers]", "[SupplierID] = " & Forms![New Suppliers]![SupplierID])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DLookup για να επιστρέψει την τιμή του πεδίου "ContactName" του πίνακα "Suppliers", όπου η τιμή του πεδίου "SupplierID" του πίνακα ταιριάζει με την τιμή του στοιχείου ελέγχου "SupplierID" της φόρμας "New Suppliers".

=DSum("[OrderAmount]", "[Orders]", "[CustomerID] = 'RATTC'")

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DSum για να επιστρέψει το συνολικό άθροισμα των τιμών του πεδίου "OrderAmount" στον πίνακα "Orders", όπου ο Κωδικός του πελάτη είναι RATTC.

=DCount("[Retired]","[Assets]","[Retired]=Yes")

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DCount για να επιστρέψει το πλήθος των τιμών Yes του πεδίου Retired (ενός πεδίου Yes/No) στον πίνακα Assets.

Αρχή της σελίδας

Λειτουργίες ημερομηνίας

Η παρακολούθηση ημερομηνιών και ωρών είναι μια θεμελιώδης δραστηριότητα μιας βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε πόσες ημέρες έχουν περάσει από την ημερομηνία τιμολογίου για την παλαιότητα των εισπρακτέων λογαριασμών. Μπορείτε να μορφοποιήσετε τις ημερομηνίες και τις ώρες με πολλούς τρόπους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Παράσταση

Περιγραφή

=Date()

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Date για να εμφανίσει την τρέχουσα ημερομηνία στη μορφή mm-dd-yy, όπου mm είναι ο μήνας (από 1 έως 12), dd είναι η ημέρα (από 1 έως 31) και yy είναι τα δύο τελευταία ψηφία του έτους (από 1980 έως 2099).

=Format(Now(), "ww")

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Format για να εμφανίσει τον αριθμό της εβδομάδας του έτους για την τρέχουσα ημερομηνία, όπου το ww αντιπροσωπεύει τις εβδομάδες από 1 έως 53.

=DatePart("yyyy", [OrderDate])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DatePart για να εμφανίσει τον τετραψήφιο αριθμό του έτους για την τιμή του στοιχείου ελέγχου OrderDate.

=DateAdd("y", -10, [PromisedDate])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DateAdd για να εμφανίσει μια ημερομηνία που είναι 10 ημέρες μικρότερη από την τιμή του στοιχείου ελέγχου PromisedDate.

=DateDiff("d", [OrderDate], [ShippedDate])

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DateDiff για να εμφανίσει τη διαφορά των ημερών μεταξύ των τιμών των στοιχείων ελέγχου OrderDate και ShippedDate.

=[InvoiceDate] + 30

Χρησιμοποιεί αριθμητικές πράξεις σε ημερομηνίες για τον υπολογισμό της ημερομηνίας που είναι 30 ημέρες μετά την ημερομηνία στο πεδίο ή το στοιχείο ελέγχου InvoiceDate.

Αρχή της σελίδας

Συνθήκες για δύο μόνο τιμές

Στα παραδείγματα παραστάσεων στον παρακάτω πίνακα χρησιμοποιείται η συνάρτηση IIf για να επιστρέψει μία από τις δύο πιθανές τιμές. Δίνετε στη συνάρτηση IIf τρία ορίσματα: Το πρώτο όρισμα είναι μια παράσταση που πρέπει να επιστρέφει μια τιμή True ή False. Το δεύτερο όρισμα είναι η τιμή που θα επιστραφεί εάν η παράσταση είναι αληθής και το τρίτο είναι η τιμή που θα επιστραφεί εάν η παράσταση είναι ψευδής.

Παράσταση

Περιγραφή

=IIf([Confirmed] = "Yes", "Order Confirmed", "Order Not Confirmed")

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση IIf (Άμεσο If) για να εμφανίσει το μήνυμα "Order Confirmed" εάν η τιμή του στοιχείου ελέγχου "Επιβεβαίωση" είναι Yes. Διαφορετικά, εμφανίζει το μήνυμα "Order Not Confirmed.".

=IIf(IsNull([Country/region]), " ", [Country])

Χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις IIf και IsNull για να εμφανίσει μια κενή συμβολοσειρά εάν η τιμή στο στοιχείο ελέγχου "Country/region" είναι null. Διαφορετικά, εμφανίζει την τιμή του στοιχείου ελέγχου "Country/region".

=IIf(IsNull([Region]), [City] & " " & [PostalCode], [City] & " " & [Region] & " " & [PostalCode])

Χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις IIf και IsNull για να εμφανίσει τις τιμές των στοιχείων ελέγχου "City" και "PostalCode" εάν η τιμή του στοιχείο ελέγχου "Region" είναι null. Διαφορετικά, εμφανίζει τις τιμές των πεδίων ή των στοιχείων ελέγχου "City", "Region" και "PostalCode".

=IIf(IsNull([RequiredDate]) Or IsNull([ShippedDate]), "Check for a missing date", [RequiredDate] - [ShippedDate])

Χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις IIf και IsNull για να εμφανίσει το μήνυμα "Έλεγχος για ημερομηνία που λείπει" εάν το αποτέλεσμα της αφαίρεσης της ημερομηνίας αποστολής από την ημερομηνία που απαιτείται είναι null. Διαφορετικά, εμφανίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ των τιμών ημερομηνίας των στοιχείων ελέγχου "RequiredDate" και "ShippedDate".

Αρχή της σελίδας

Ερωτήματα και φίλτρα

Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται παραδείγματα παραστάσεων που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε ένα πεδίο υπολογισμού σε ένα ερώτημα ή για να παρέχετε κριτήρια σε ένα ερώτημα. Το πεδίο υπολογισμού είναι μια στήλη σε ένα ερώτημα που προκύπτει από μια παράσταση. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε μια τιμή, να συνδυάσετε τιμές κειμένου όπως ονόματα και επώνυμα ή να μορφοποιήσετε ένα τμήμα μιας ημερομηνίας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κριτήρια σε ένα ερώτημα για να περιορίσετε τις εγγραφές με τις οποίες εργάζεστε. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Between για να παρέχετε μια ημερομηνία έναρξης και λήξης και να περιορίσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος στις παραγγελίες που έχουν αποσταλεί μεταξύ αυτών των ημερομηνιών.

Παρακάτω παρέχονται παραδείγματα παραστάσεων για χρήση σε ερωτήματα.

Λειτουργίες κειμένου

Οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα χρησιμοποιούν τους τελεστές & και + για το συνδυασμό συμβολοσειρών κειμένου, τη χρήση ενσωματωμένων συναρτήσεων που θα λειτουργήσουν σε μια συμβολοσειρά κειμένου ή, διαφορετικά, για τη λειτουργία σε κείμενο για τη δημιουργία ενός πεδίου υπολογισμού.

Παράσταση

Περιγραφή

FullName: [FirstName] & " " & [LastName]

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται FullName, το οποίο εμφανίζει τις τιμές στα πεδία FirstName και LastName, διαχωρισμένες με κενό διάστημα.

Address2: [City] & " " & [Region] & " " & [PostalCode]

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται Address2, το οποίο εμφανίζει τις τιμές των πεδίων City, Region και PostalCode, διαχωρισμένες με κενά διαστήματα.

ProductInitial: Left([ProductName], 1)

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "ProductInitial" και στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Left για να εμφανίσει, στο πεδίο "ProductInitial", τον πρώτο χαρακτήρα της τιμής στο πεδίο "ProductName".

TypeCode: Right([AssetCode], 2)

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "TypeCode" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Right για να εμφανίσει τους δύο τελευταίους χαρακτήρες των τιμών του πεδίου "AssetCode".

AreaCode: Mid([Phone],2,3)

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "AreaCode" και στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Mid για να εμφανίσει τους τρεις χαρακτήρες ξεκινώντας με τον δεύτερο χαρακτήρα της τιμής του πεδίου "Phone".

ExtendedPrice: CCur([Order Details].[Unit Price]*[Quantity]*(1-[Discount])/100)*100

Ονομάζει το υπολογιζόμενο πεδίο ExtendedPrice και χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CCur για να υπολογίσει τα σύνολα στοιχείων γραμμής με μια εφαρμοζόμενη έκπτωση.

Αρχή της σελίδας

Αριθμητικές λειτουργίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις για την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση των τιμών δύο ή περισσότερων πεδίων ή στοιχείων ελέγχου. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αριθμητικές πράξεις σε ημερομηνίες. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα πεδίο ημερομηνίας/ώρας που ονομάζεται RequiredDate. Η παράσταση =[RequiredDate] - 2 επιστρέφει μια τιμή ημερομηνίας/ώρας που ισούται με την ημερομηνία δύο ημέρες πριν από την τιμή του πεδίου RequiredDate.

Παράσταση

Περιγραφή

PrimeFreight: [Freight] * 1.1

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται PrimeFreight και, στη συνέχεια, εμφανίζει στο πεδίο τα έξοδα μεταφοράς συν 10 τοις εκατό.

OrderAmount: [Quantity] * [UnitPrice]

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται OrderAmount και, κατόπιν, εμφανίζει το γινόμενο των τιμών των πεδίων Quantity και UnitPrice.

LeadTime: [RequiredDate] - [ShippedDate]

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται LeadTime και, στη συνέχεια, εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των τιμών των πεδίων RequiredDate και ShippedDate.

TotalStock: [UnitsInStock]+[UnitsOnOrder]

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται TotalStock και, στη συνέχεια, εμφανίζει το άθροισμα των τιμών των πεδίων UnitsInStock και UnitsOnOrder.

FreightPercentage: Sum([Freight])/Sum([Subtotal]) *100

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "FreightPercentage" και στη συνέχεια, εμφανίζει το ποσοστό των εξόδων μεταφοράς σε κάθε μερικό άθροισμα. Αυτή η παράσταση χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Sum για την πρόσθεση των τιμών του πεδίου "Freight" και στη συνέχεια, διαιρεί αυτά τα αθροίσματα με το άθροισμα των τιμών του πεδίου "Subtotal".

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την παράσταση, πρέπει να μετατρέψετε το ερώτημα επιλογής σε ερώτημα "Σύνολα", επειδή χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή Σύνολο του πλέγματος σχεδίασης και πρέπει να δώσετε στο κελί Σύνολο αυτού του πεδίου την τιμή Παράσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός ερωτήματος "Σύνολα", ανατρέξτε στο άρθρο Άθροισμα δεδομένων με χρήση ερωτήματος.

Εάν στην ιδιότητα Format του πεδίου ορίσετε την τιμή Ποσοστό, μην συμπεριλάβετε το *100.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση συναρτήσεων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και το άθροισμα των τιμών σε πεδία και στήλες, ανατρέξτε στα άρθρα Άθροισμα δεδομένων με χρήση ερωτήματος, Καταμέτρηση δεδομένων με χρήση ερωτήματος, Εμφάνιση των συνόλων στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων χρησιμοποιώντας μια γραμμή συνόλων και Εμφάνιση των συνόλων στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Λειτουργίες ημερομηνίας

Σχεδόν όλες οι βάσεις δεδομένων αποθηκεύουν και παρακολουθούν ημερομηνίες και ώρες. Εργάζεστε με ημερομηνίες και ώρες στην Access ορίζοντας για τα πεδία ημερομηνίας και ώρας των πινάκων τον τύπο δεδομένων "Ημερομηνία/ώρα". Η Access μπορεί να εκτελέσει αριθμητικούς υπολογισμούς σε ημερομηνίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε πόσες ημέρες έχουν περάσει από την ημερομηνία τιμολογίου για την παλαιότητα των εισπρακτέων λογαριασμών.

Παράσταση

Περιγραφή

LagTime: DateDiff("d", [OrderDate], [ShippedDate])

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "LagTime" και στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DateDiff για να εμφανίσει τον αριθμό των ημερών μεταξύ της ημερομηνίας παραγγελίας και της ημερομηνίας αποστολής.

YearHired: DatePart("yyyy",[HireDate])

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται YearHired και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DatePart για να εμφανίσει το έτος πρόσληψης κάθε υπαλλήλου.

MinusThirty: Date( )- 30

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται MinusThirty και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Date για να εμφανίσει την ημερομηνία που είναι κατά 30 ημέρες προγενέστερη της τρέχουσας.

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL

Οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα χρησιμοποιούν συναρτήσεις SQL (Structured Query Language) που συγκεντρώνουν ή συναθροίζουν δεδομένα. Συχνά, αυτές οι συναρτήσεις (για παράδειγμα, η συνάρτηση Sum, Count και Avg) αναφέρονται ως συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων.

Εκτός από τις συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, η Access παρέχει επίσης συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων "τομέα", οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επιλεκτική πρόσθεση ή καταμέτρηση τιμών. Για παράδειγμα, μπορείτε να καταμετρήσετε μόνο τις τιμές μέσα σε μια ορισμένη περιοχή ή να αναζητήσετε μια τιμή σε έναν άλλον πίνακα. Το σύνολο των συναρτήσεων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τη συνάρτηση DSum, τη συνάρτηση DCount και τη συνάρτηση DAvg.

Για να υπολογίσετε σύνολα, θα χρειαστεί πολλές φορές να δημιουργήσετε ένα ερώτημα συνόλων. Για παράδειγμα, για να συνοψίσετε κατά ομάδα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα "Σύνολα". Για να ενεργοποιήσετε ένα ερώτημα "Σύνολα" από το πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος, κάντε κλικ στην εντολή Σύνολα από το μενού Προβολή.

Παράσταση

Περιγραφή

RowCount: Count(*)

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "RowCount" και στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Count για την καταμέτρηση του πλήθους των εγγραφών του ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών με πεδία null (κενά).

FreightPercentage: Sum([Freight])/Sum([Subtotal]) *100

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "FreightPercentage" και στη συνέχεια, υπολογίζει το ποσοστό των εξόδων μεταφοράς σε κάθε μερικό άθροισμα, διαιρώντας το άθροισμα των τιμών του πεδίου "Freight" με το άθροισμα των τιμών του πεδίου "Subtotal". (Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται η συνάρτηση Sum).

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την παράσταση με ένα ερώτημα συνόλων. Εάν στην ιδιότητα Format του πεδίου ορίσετε την τιμή Ποσοστό, μην συμπεριλάβετε το *100.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός ερωτήματος "Σύνολα", ανατρέξτε στο άρθρο Άθροισμα δεδομένων με χρήση ερωτήματος.

AverageFreight: DAvg("[Freight]", "[Orders]")

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "AverageFreight" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DAvg για τον υπολογισμό του μέσου όρου των μεταφορικών για όλες τις παραγγελίες σε ένα ερώτημα συνόλων.

Αρχή της σελίδας

Πεδία με δεδομένα που λείπουν

Οι παραστάσεις που εμφανίζονται εδώ εργάζονται με πεδία με πληροφορίες που πιθανώς λείπουν, όπως τα πεδία που περιέχουν τιμές null (άγνωστες ή απροσδιόριστες τιμές). Συναντάτε συχνά τιμές null, όπως μια άγνωστη τιμή για ένα νέο προϊόν ή μια τιμή που κάποιος συνάδελφος ξέχασε να την προσθέσει σε μια παραγγελία. Η ικανότητα εντοπισμού και επεξεργασίας τιμών null είναι ζωτικής σημασίας για τις λειτουργίες μιας βάσης δεδομένων και οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουν ορισμένους κοινούς τρόπους αντιμετώπισης των τιμών null.

Παράσταση

Περιγραφή

CurrentCountryRegion: IIf(IsNull([CountryRegion]), " ", [CountryRegion])

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "CurrentCountryRegion" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις IIf και IsNull για να εμφανίσει μια κενή συμβολοσειρά σε αυτό το πεδίο, όταν το πεδίο "CountryRegion" περιέχει μια τιμή null. Διαφορετικά, εμφανίζει τα περιεχόμενα του πεδίου "CountryRegion".

LeadTime: IIf(IsNull([RequiredDate] - [ShippedDate]), "Check for a missing date", [RequiredDate] - [ShippedDate])

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "LeadTime" και στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις IIf και IsNull για να εμφανίσει το μήνυμα "Έλεγχος για ημερομηνία που λείπει" εάν η τιμή είτε του πεδίου "RequiredDate" είτε του πεδίου "ShippedDate" είναι null. Διαφορετικά, εμφανίζει τη διαφορά των ημερομηνιών.

SixMonthSales: Nz([Qtr1Sales]) + Nz([Qtr2Sales])

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "SixMonthSales" και στη συνέχεια, εμφανίζει το άθροισμα των τιμών των πεδίων "Qtr1Sales" και "Qtr2Sales" χρησιμοποιώντας πρώτα τη συνάρτηση Nz για τη μετατροπή τιμών null που τυχόν υπάρχουν, σε μηδέν.

Αρχή της σελίδας

Υπολογιζόμενα πεδία με δευτερεύοντα ερωτήματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ένθετο ερώτημα, που ονομάζεται επίσης δευτερεύον ερώτημα, για τη δημιουργία ενός πεδίου υπολογισμού. Η παράσταση στον πίνακα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα πεδίου υπολογισμού που προκύπτει από ένα δευτερεύον ερώτημα.

Παράσταση

Περιγραφή

Cat: (SELECT [CategoryName] FROM [Categories] WHERE [Products].[CategoryID]=[Categories].[CategoryID])

Δημιουργεί ένα πεδίο που ονομάζεται "Cat" και στη συνέχεια, εμφανίζει το πεδίο "CategoryName", εάν ο κωδικός κατηγορίας από τον πίνακα "Categories" είναι ο ίδιος με τον κωδικό κατηγορίας από τον πίνακα "Products".

Αρχή της σελίδας

Ταίριασμα τιμών κειμένου

Τα δείγματα των παραστάσεων που υπάρχουν σε αυτόν τον πίνακα απεικονίζουν κριτήρια που ταιριάζουν τιμές μέρους ή όλου του κειμένου.

Πεδίο

Παράσταση

Περιγραφή

ShipCity

"London"

Εμφανίζει τις παραγγελίες που αποστέλλονται στην πόλη London.

ShipCity

"London" Or "Hedge End"

Χρησιμοποιεί τον τελεστή Or για να εμφανίσει τις παραγγελίες που αποστέλλονται στις πόλεις London ή Hedge End.

ShipCountryRegion

In("Canada", "UK")

Χρησιμοποιεί τον τελεστή In για να εμφανίσει τις παραγγελίες που αποστέλλονται στον Καναδά ή στην Αγγλία.

ShipCountryRegion

Not "USA"

Χρησιμοποιεί τον τελεστή Not για να εμφανίσει τις παραγγελίες που αποστέλλονται σε χώρες/περιοχές εκτός Η.Π.Α.

ProductName

Not Like "C*"

Χρησιμοποιεί τον τελεστή Not και το χαρακτήρα μπαλαντέρ * για να εμφανίσει προϊόντα που το όνομά τους δεν αρχίζει από C.

CompanyName

>="N"

Εμφανίζει τις παραγγελίες που έχουν αποσταλεί σε εταιρείες που η επωνυμία τους αρχίζει από το γράμμα N έως το γράμμα Z.

ProductCode

Right([ProductCode], 2)="99"

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Right για να εμφανίσει τις παραγγελίες που έχουν κωδικό προϊόντος που τελειώνει σε 99.

ShipName

Like "S*"

Εμφανίζει τις παραγγελίες που αποστέλλονται σε πελάτες των οποίων τα ονόματα αρχίζουν από S.

Αρχή της σελίδας

Ταίριασμα κριτηρίων ημερομηνίας

Οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα απεικονίζουν τη χρήση των ημερομηνιών και των σχετικών συναρτήσεων σε παραστάσεις κριτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή και τη χρήση τιμών ημερομηνίας, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή μιας τιμής ημερομηνίας ή ώρας.

Πεδίο

Παράσταση

Περιγραφή

ShippedDate

#2/2/2017#

Εμφανίζει τις παραγγελίες που στάλθηκαν στις 2 Φεβρουαρίου 2017.

ShippedDate

Date()

Εμφανίζει τις παραγγελίες που αποστέλλονται σήμερα.

RequiredDate

Between Date( ) And DateAdd("m", 3, Date( ))

Χρησιμοποιεί τον τελεστή Between...And και τις συναρτήσεις DateAdd και Date για να εμφανίσει τις παραγγελίες που απαιτούνται μεταξύ της σημερινής ημερομηνίας και της αντίστοιχης ημερομηνίας σε τρεις μήνες από σήμερα.

OrderDate

< Date( ) - 30

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Date για να εμφανίσει τις παραγγελίες που είναι παλαιότερες των 30 ημερών.

OrderDate

Year([OrderDate])=2017

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Year για να εμφανίσει τις παραγγελίες με ημερομηνίες παραγγελίας μέσα στο 2017.

OrderDate

DatePart("q", [OrderDate])=4

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DatePart για να εμφανίσει τις παραγγελίες για το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

OrderDate

DateSerial(Year ([OrderDate]), Month([OrderDate])+1, 1)-1

Χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις DateSerial, Year και Month για να εμφανίσει τις παραγγελίες της τελευταίας ημέρας κάθε μήνα.

OrderDate

Year([OrderDate])= Year(Now()) And Month([OrderDate])= Month(Now())

Χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις Year και Month και τον τελεστή And για να εμφανίσει τις παραγγελίες του τρέχοντος έτους και μήνα.

ShippedDate

Between #1/5/2017# And #1/10/2017#

Χρησιμοποιεί τον τελεστή Between...And για να εμφανίσει τις παραγγελίες που έχουν αποσταλεί όχι νωρίτερα από τις 5-Ιαν-2017 και όχι αργότερα από τις 10-Ιαν-2017.

RequiredDate

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

Χρησιμοποιεί τον τελεστή Between...And για να εμφανίσει τις παραγγελίες που απαιτούνται μεταξύ της σημερινής ημερομηνίας και της αντίστοιχης ημερομηνίας σε τρεις μήνες από τη σημερινή.

BirthDate

Month([BirthDate])=Month(Date())

Χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις Month και Date για να εμφανίσει τους υπαλλήλους που έχουν τα γενέθλιά τους αυτό το μήνα.

Αρχή της σελίδας

Εύρεση δεδομένων που λείπουν

Οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα εργάζονται με πεδία που πιθανώς έχουν πληροφορίες που λείπουν — πεδία που ενδέχεται να περιέχουν μια τιμή null ή μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους. Η τιμή null αντιπροσωπεύει την απουσία πληροφοριών. Δεν αντιπροσωπεύει το μηδέν ή κάποια τιμή. Η Access υποστηρίζει αυτή την ιδέα των πληροφοριών που λείπουν, επειδή είναι ζωτικής σημασίας για την ακεραιότητα μιας βάσης δεδομένων. Στον πραγματικό κόσμο, συχνά λείπουν πληροφορίες, έστω και προσωρινά (για παράδειγμα, η τιμή για ένα νέο προϊόν, η οποία δεν έχει καθοριστεί ακόμα). Επομένως, μια βάση δεδομένων που προσομοιάζει σε μια οντότητα του πραγματικού κόσμου, όπως είναι μια επιχείρηση, πρέπει να έχει την ικανότητα να καταγράφει ότι οι πληροφορίες λείπουν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση IsNull για να καθορίσετε εάν ένα πεδίο περιέχει ή όχι μια τιμή null, και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Nz για να μετατρέψετε μια τιμή null σε μηδέν.

Πεδίο

Παράσταση

Περιγραφή

ShipRegion

Is Null

Εμφανίζει τις παραγγελίες των πελατών των οποίων το πεδίο "ShipRegion" έχει τιμή null (λείπει).

ShipRegion

Is Not Null

Εμφανίζει τις παραγγελίες των πελατών των οποίων το πεδίο "ShipRegion" περιέχει μια τιμή.

Φαξ

""

Εμφανίζει τις παραγγελίες των πελατών που δεν έχουν φαξ, πράγμα το οποίο υποδηλώνεται με μια τιμή συμβολοσειράς μηδενικού μήκους στο πεδίο "Φαξ", αντί με μια τιμή null (τιμή που λείπει).

Αρχή της σελίδας

Ταίριασμα υποδειγμάτων εγγραφών, όπως το Like

Ο τελεστής Like παρέχει μεγάλη ευελιξία κατά την προσπάθεια ταιριάσματος των γραμμών που ακολουθούν ένα υπόδειγμα, επειδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Like με χαρακτήρες μπαλαντέρ και να ορίσετε υποδείγματα τα οποία θα ταιριάξει η Access. Για παράδειγμα, ο χαρακτήρας μπαλαντέρ * (αστερίσκος) ταιριάζει σε μια ακολουθία χαρακτήρων οποιουδήποτε τύπου και διευκολύνει τον εντοπισμό όλων των ονομάτων που αρχίζουν από ένα συγκεκριμένο γράμμα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε την παράσταση Like "S*" για να εντοπίσετε όλα τα ονόματα που αρχίζουν από Σ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Τελεστής Like.

Πεδίο

Παράσταση

Περιγραφή

Όνομα_αποστολής

Like "S*"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές του πεδίου "ShipName" που αρχίζουν από S.

ShipName

Like "*Imports"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές του πεδίου "ShipName" που τελειώνουν με τη λέξη "Imports".

ShipName

Like "[A-D]*"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές του πεδίου "ShipName" που αρχίζουν από A, B, C ή D.

ShipName

Like "*ar*"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές του πεδίου "ShipName" που περιλαμβάνουν την ακολουθία των γραμμάτων "ar".

ShipName

Like "Φροντιστήρια Βάντο?"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές του πεδίου "ShipName" που περιλαμβάνουν τη λέξη "Φροντιστήρια" στο πρώτο μέρος της τιμής, καθώς και μια συμβολοσειρά πέντε γραμμάτων, στην οποία τα πρώτα τέσσερα γράμματα είναι "Βάντο" και το τελευταίο γράμμα είναι άγνωστο.

ShipName

Not Like "A*"

Εντοπίζει όλες τις εγγραφές του πεδίου ShipName που δεν αρχίζουν από Α.

Αρχή της σελίδας

Ταίριασμα γραμμών με συναθροίσεις SQL

Χρησιμοποιείτε μια συνάρτηση SQL ή συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων τομέα, όταν χρειάζεται να αθροίσετε, να καταμετρήσετε ή να υπολογίσετε το μέσο όρο τιμών επιλεκτικά. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να καταμετρήσετε μόνο τις τιμές που εμπίπτουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή που αποδίδουν "Ναι". Άλλες φορές, ίσως χρειάζεται να αναζητήσετε μια τιμή από άλλον πίνακα, για να την εμφανίσετε. Στα δείγματα των παραστάσεων στον παρακάτω πίνακα χρησιμοποιούνται συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων τομέα για την εκτέλεση του υπολογισμού ενός συνόλου τιμών και τη χρήση του αποτελέσματος ως κριτήριο ερωτήματος.

Πεδίο

Παράσταση

Περιγραφή

Freight

> (DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις DStDev και DAvg για να εμφανίσει όλες τις παραγγελίες για τις οποίες τα έξοδα μεταφοράς είναι μεγαλύτερα από το μέσο όρο συν την τυπική απόκλιση των εξόδων μεταφοράς.

Quantity

> DAvg("[Quantity]", "[Order Details]")

Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DAvg για να εμφανίσει τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί σε ποσότητες μεγαλύτερες από τη μέση ποσότητα παραγγελίας.

Αρχή της σελίδας

Ταίριασμα πεδίων με δευτερεύοντα ερωτήματα

Χρησιμοποιείτε ένα δευτερεύον ερώτημα, που ονομάζεται επίσης ένθετο ερώτημα, για τον υπολογισμό μιας τιμής που θα τη χρησιμοποιήσετε ως κριτήριο. Στα δείγματα των παραστάσεων στον παρακάτω πίνακα, γίνεται ταίριασμα γραμμών με βάση τα αποτελέσματα που επιστρέφονται από ένα δευτερεύον ερώτημα.

Πεδίο

Παράσταση

Εμφανίζει

UnitPrice

(SELECT [UnitPrice] FROM [Products] WHERE [ProductName] = "Aniseed Syrup")

Προϊόντα των οποίων η τιμή είναι ίδια με την τιμή του προϊόντος με το όνομα "Aniseed Syrup".

UnitPrice

>(SELECT AVG([UnitPrice]) FROM [Products])

Προϊόντα με τιμή μονάδας μεγαλύτερη από το μέσο όρο.

Salary

> ALL (SELECT [Salary] FROM [Employees] WHERE ([Title] LIKE "*Manager*") OR ([Title] LIKE "*Vice President*"))

Ο μισθός κάθε αντιπροσώπου πωλήσεων που είναι μεγαλύτερος από το μισθό όλων των υπαλλήλων που έχουν τίτλο "Manager" ή "Vice President".

OrderTotal: [UnitPrice] * [Quantity]

> (SELECT AVG([UnitPrice] * [Quantity]) FROM [Order Details])

Παραγγελίες με σύνολα που είναι μεγαλύτερα από τη μέση τιμή παραγγελιών.

Αρχή της σελίδας

Ερωτήματα ενημέρωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ενημέρωσης για να τροποποιήσετε τα δεδομένα σε ένα ή περισσότερα υπάρχοντα πεδία σε μια βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντικαταστήσετε τιμές ή να τις διαγράψετε εντελώς. Σε αυτό τον πίνακα απεικονίζονται ορισμένοι τρόποι χρήσης παραστάσεων σε ερωτήματα ενημέρωσης. Χρησιμοποιείτε αυτές τις παραστάσεις στη γραμμή Ενημέρωση σε του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος για το πεδίο που θέλετε να ενημερώσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ερωτημάτων ενημέρωσης, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία και εκτέλεση ερωτήματος ενημέρωσης.

Πεδίο

Παράσταση

Αποτέλεσμα

Title

"Salesperson"

Μετατρέπει μια τιμή κειμένου σε "Πωλητής".

ProjectStart

#8/10/17#

Μετατρέπει μια τιμή ημερομηνίας σε 10-Αυγ-17.

Retired

Yes

Μετατρέπει την τιμή "Όχι" ενός πεδίο "Ναι/Όχι" σε "Ναι".

PartNumber

"PN" & [PartNumber]

Προσθέτει τη λέξη "PN" στην αρχή κάθε καθορισμένου κωδικού ανταλλακτικού.

LineItemTotal

[UnitPrice] * [Quantity]

Υπολογίζει το γινόμενο της τιμής μονάδας επί την ποσότητα.

Freight

[Freight] * 1.5

Αυξάνει τα έξοδα μεταφοράς κατά 50 τοις εκατό.

Sales

DSum("[Quantity] * [UnitPrice]", "Order Details", "[ProductID]=" & [ProductID])

Όπου οι τιμές του κωδικού προϊόντος στον τρέχοντα πίνακα ταιριάζουν με τις τιμές του κωδικού προϊόντος στον πίνακα "Order Details", ενημερώνει τις συνολικές πωλήσεις με βάση το γινόμενο της ποσότητας επί την τιμή μονάδας.

ShipPostalCode

Right([ShipPostalCode], 5)

Περικόπτει τους πέντε πρώτους χαρακτήρες από αριστερά, αφήνοντας τους πέντε χαρακτήρες στα δεξιά.

UnitPrice

Nz([UnitPrice])

Αλλάζει μια μη καθορισμένη ή άγνωστη τιμή (null) σε μηδέν (0) στο πεδίο UnitPrice.

Αρχή της σελίδας

Προτάσεις SQL

Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) είναι η γλώσσα ερωτήματος που χρησιμοποιεί η Access. Κάθε ερώτημα που δημιουργείτε σε προβολή σχεδίασης ερωτήματος μπορεί επίσης να εκφραστεί με χρήση της γλώσσας SQL. Για να δείτε την πρόταση SQL για οποιοδήποτε ερώτημα, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή SQL από το μενού Προβολή. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται δείγματα προτάσεων SQL που χρησιμοποιούν μια παράσταση.

Πρόταση SQL που χρησιμοποιεί μια παράσταση

Αποτέλεσμα

SELECT [FirstName],[LastName] FROM [Employees] WHERE [LastName]="Danseglio";

Εμφανίζει τις τιμές των πεδίων FirstName και LastName για υπαλλήλους που το επώνυμό τους είναι Danseglio.

SELECT [ProductID],[ProductName] FROM [Products] WHERE [CategoryID]=Forms![New Products]![CategoryID];

Εμφανίζει τις τιμές των πεδίων "ProductID" και "ProductName" στον πίνακα "Products" για τις εγγραφές στις οποίες η τιμή του κωδικού κατηγορίας ταιριάζει με την τιμή του κωδικού κατηγορίας που καθορίζεται σε μια ανοιχτή φόρμα "New Products".

SELECT Avg([ExtendedPrice]) AS [Average Extended Price] FROM [Order Details Extended] WHERE [ExtendedPrice]>1000;

Υπολογίζει τη μέση διευρυμένη τιμή για τις παραγγελίες για τις οποίες η τιμή του πεδίου "ExtendedPrice" είναι μεγαλύτερη από 1000 και την εμφανίζει σε ένα πεδίο που ονομάζεται "Average Extended Price".

SELECT [CategoryID], Count([ProductID]) AS [CountOfProductID] FROM [Products] GROUP BY [CategoryID] HAVING Count([ProductID])>10;

Σε ένα πεδίο που ονομάζεται "CountOfProductID" εμφανίζει το συνολικό αριθμό προϊόντων για τις κατηγορίες με περισσότερα από 10 προϊόντα.

Αρχή της σελίδας

Παραστάσεις πίνακα

Οι δύο πιο συνηθισμένοι τρόποι χρήσης των παραστάσεων σε πίνακες είναι η αντιστοίχιση μιας προεπιλεγμένης τιμής και η δημιουργία ενός κανόνα επικύρωσης.

Προεπιλεγμένες τιμές πεδίου

Κατά τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων, ίσως θέλετε να αντιστοιχήσετε μια προεπιλεγμένη τιμή σε ένα πεδίο ή στοιχείο ελέγχου. Η Access παρέχει την προεπιλεγμένη τιμή κατά τη δημιουργία μιας νέας εγγραφής που περιέχει το πεδίο ή κατά τη δημιουργία ενός αντικειμένου που περιέχει το στοιχείο ελέγχου. Οι παραστάσεις στον παρακάτω πίνακα αντιπροσωπεύουν δείγματα προεπιλεγμένων τιμών για ένα πεδίο ή στοιχείο ελέγχου. Εάν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο σε ένα πεδίο ενός πίνακα και το πεδίο διαθέτει μια προεπιλεγμένη τιμή, η προεπιλεγμένη τιμή του στοιχείου ελέγχου προηγείται.

Πεδίο

Παράσταση

Προεπιλεγμένη τιμή πεδίου

Quantity

1

1

Region

"MT"

MT

Region

"New York, N.Y."

Νέα Υόρκη, N.Y. (Σημειώστε ότι πρέπει να περικλείσετε την τιμή σε εισαγωγικά στην περίπτωση που περιλαμβάνει σημεία στίξης.)

Fax

""

Μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους που υποδηλώνει ότι, από προεπιλογή, αυτό το πεδίο πρέπει να είναι κενό, αντί να περιέχει μια τιμή null

Order Date

Date( )

Today's date

DueDate

Date() + 60

Η ημερομηνία 60 ημέρες μετά τη σημερινή.

Αρχή της σελίδας

Κανόνες επικύρωσης πεδίου

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα επικύρωσης για ένα πεδίο ή στοιχείο ελέγχου, χρησιμοποιώντας μια παράσταση. Σε αυτή την περίπτωση, η Access επιβάλλει τον κανόνα κατά την εισαγωγή δεδομένων στο πεδίο ή στο στοιχείο ελέγχου. Για να δημιουργήσετε έναν κανόνα επικύρωσης, τροποποιείτε την ιδιότητα ValidationRule του πεδίου ή του στοιχείου ελέγχου. Επίσης, θα πρέπει να ρυθμίσετε την ιδιότητα ValidationText, η οποία διατηρεί το κείμενο που εμφανίζει η Access όταν παραβιάζεται ο κανόνας επικύρωσης. Εάν δεν ρυθμίσετε την ιδιότητα ValidationText, η Access εμφανίζει ένα προεπιλεγμένο μήνυμα σφάλματος.

Τα παραδείγματα στον παρακάτω πίνακα απεικονίζουν τις παραστάσεις κανόνων επικύρωσης για την ιδιότητα ValidationRule και το συσχετισμένο κείμενο για την ιδιότητα ValidationText.

Ιδιότητα ValidationRule

Ιδιότητα ValidationText

<> 0

Εισαγάγετε μια μη μηδενική αριθμητική τιμή.

0 Or > 100

Η τιμή πρέπει να είναι είτε 0 είτε μεγαλύτερη από 100.

Like "K???"

Η τιμή πρέπει να έχει τέσσερις χαρακτήρες, αρχίζοντας με το γράμμα K.

< #1/1/2017#

Εισαγάγετε μια ημερομηνία προγενέστερη της 1/1/2017.

>= #1/1/2017# And < #1/1/2008#

Η ημερομηνία πρέπει να είναι του 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικύρωση δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία κανόνα επικύρωσης για την επικύρωση δεδομένων σε ένα πεδίο.

Αρχή της σελίδας

Παραστάσεις μακροεντολών

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως θέλετε να εκτελείται μια ενέργεια ή μια σειρά ενεργειών σε μια μακροεντολή, μόνο εάν μια συγκεκριμένη συνθήκη είναι αληθής. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εκτελείται μια ενέργεια μόνο όταν η τιμή του πλαισίου κειμένου Counter είναι 10. Χρησιμοποιείτε μια παράσταση για να ορίσετε τη συνθήκη στη στήλη Συνθήκη της μακροεντολής:

[Counter]=10

Όπως και με την ιδιότητα ValidationRule, η παράσταση της στήλης Συνθήκη είναι μια παράσταση υπό όρους. Πρέπει να λαμβάνει μια τιμή True ή False. Η ενέργεια εκτελείται μόνο όταν η συνθήκη είναι αληθής.

Συμβουλή    Το να κάνετε την Access να αγνοήσει προσωρινά μια ενέργεια, πληκτρολογήστε False ως συνθήκη. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν προσπαθείτε να εντοπίσετε προβλήματα σε μια μακροεντολή.

Χρησιμοποιήστε αυτή την παράσταση για να εκτελέσετε την ενέργεια

If

[City]="Paris"

"Paris" είναι η τιμή "City" στο πεδίο της φόρμας από την οποία εκτελέστηκε η μακροεντολή.

DCount("[OrderID]", "Orders") > 35

Υπάρχουν περισσότερες από 35 καταχωρήσεις στο πεδίο "OrderID" του πίνακα "Orders".

DCount("*", "[Order Details]", "[OrderID]=" & Forms![Orders]![OrderID]) > 3

Το πεδίο "OrderID" του πίνακα "Order Details" ταιριάζει με το πεδίο "OrderID" της φόρμας "Orders" σε περισσότερες από τρεις καταχωρήσεις του πίνακα.

[ShippedDate] Between #2-Feb-2017# And #2-Mar-2017#

Η τιμή του πεδίου ShippedDate της φόρμας από την οποία εκτελείται η μακροεντολή δεν είναι πριν από τις 2-Φεβ-2017 ούτε μετά τις 2-Μαρ-2017.

Forms![Products]![UnitsInStock] < 5

Η τιμή του πεδίου UnitsInStock της φόρμας "Προϊόντα" είναι μικρότερη του 5.

IsNull([FirstName])

Η τιμή "FirstName" της φόρμας από την οποία εκτελείται η μακροεντολή είναι null (δεν έχει τιμή). Αυτή η παράσταση είναι ισοδύναμη με την παράσταση [FirstName] Is Null.

[CountryRegion]="UK" And Forms![SalesTotals]![TotalOrds] > 100

Η τιμή του πεδίου "CountryRegion" της φόρμας από την οποία εκτελείται η μακροεντολή είναι "UK" και η τιμή του πεδίου "TotalOrds" της φόρμας "SalesTotals" είναι μεγαλύτερη του 100.

[CountryRegion] In ("France", "Italy", "Spain") And Len([PostalCode])<>5

Η τιμή του πεδίου "CountryRegion" της φόρμας από την οποία εκτελείται η μακροεντολή είναι "France", "Italy" ή "Spain" και ο ταχυδρομικός κώδικας δεν έχει μήκος 5 χαρακτήρων.

MsgBox("Confirm changes?",1)=1

Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ σε ένα παράθυρο διαλόγου που εμφανίζει η συνάρτηση MsgBox. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο του παραθύρου διαλόγου, η Access αγνοεί την ενέργεια.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Χρήση της δόμησης παραστάσεων

Εισαγωγή στις παραστάσεις

Δόμηση μιας παράστασης

Οδηγίες για τη σύνταξη παραστάσεων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×