Οι χρήστες του Yammer ελέγχου σε δίκτυα σύνδεση στο Office 365

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Δίκτυο Yammer της εταιρείας σας μπορεί να έχουν οι χρήστες που δεν λειτουργούν πλέον για την εταιρεία σας. Εναλλακτικά, ορισμένοι χρήστες Yammer μπορεί να καταγραφή με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης, επειδή δεν έχει έναν αντίστοιχο λογαριασμό Office 365. Για να αναλύσετε αυτές τις περιπτώσεις και εκτέλεση ενεργειών, μπορείτε να ελέγχετε των χρηστών του Yammer. Αυτό περιλαμβάνει την εξαγωγή τη λίστα των χρηστών του Yammer, μπορείτε να βρείτε την κατάσταση από αυτούς τους χρήστες Yammer στο Office 365 χρησιμοποιώντας Λειτουργική μονάδα Azure Active Directory για Windows PowerShell, και την ανάλυση των αποτελεσμάτων και εκτέλεση ενεργειών.

Εκτός από τον έλεγχο Yammer χρήστες, ενδέχεται να θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο την υπηρεσία Yammer μπορεί να γίνει διαχείριση απρόσκοπτα από Office 365. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαχειριστείτε Yammer οι χρήστες σε κύκλο ζωής τους από το Office 365 και την επιβολή της office 365 ταυτότητας για τους χρήστες του Yammer.

Εξαγωγή της λίστας χρήστες του Yammer

Για να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών ελέγχου, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο εισόδου που περιέχει τη λίστα λογαριασμών χρηστών για τη δέσμη ενεργειών για να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε το αρχείο εισαγωγής με χρήση της συνάρτησης Εξαγωγή χρηστών στο Yammer.

 1. Στο Yammer, επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεις Yammer Εικονίδιο "Ρυθμίσεις" του Yammer και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστή δικτύου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή χρηστών.

  Μενού εξαγωγή τους χρήστες του Yammer

 3. Στη σελίδα χρήστες εξαγωγή, επιλέξτε Εξαγωγή όλων των χρηστών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή.

  Επιλογές εξαγωγή τους χρήστες του Yammer - εξαγωγή όλων των χρηστών ή εξαγωγή όλων των χρηστών από (ημερομηνία)
 4. Αποθήκευση αρχείου που έχει εξαχθεί. Το αρχείο αποθηκεύεται ως ένα συμπιεσμένο αρχείο με επέκταση ονόματος αρχείου .zip.

 5. Μεταβείτε στη θέση όπου αποθηκεύσατε το συμπιεσμένο αρχείο και να αναπτύξετε.

  Σημείωση: Υπάρχουν διάφορα αρχεία που περιέχονται σε το συμπιεσμένο αρχείο. Χρειάζεστε μόνο το αρχείο που ονομάζεται users.csv.

Εύρεση της κατάστασης των χρηστών του Yammer στο Office 365

 1. Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων του Λειτουργική μονάδα Azure Active Directory για Windows PowerShell. Για οδηγίες σχετικά με αυτό, διαβάστε το ακόλουθο έγγραφο: Azure AD Βοήθεια.

 2. Αντιγράψτε το παρακάτω δείγμα κώδικα, επικολλήστε την σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο ως UserMatchToAzureAD.ps1.

  Μην διστάσεις να το τροποποιήσετε ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρείας σας.

  <# 
  
  Copyright 2016 
  
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
  
  you may not use this file except in compliance with the License. 
  
  You may obtain a copy of the License at   
  
  
  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
  
  
  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
  
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
  
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
  
  See the License for the specific language governing permissions 
  
  and limitations under the License. 
  
  
  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts 
  
  that are missing from Office 365 / Azure AD. 
  
  
  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file. 
  
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user 
  
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses. 
  
  
  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes 
  
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses: 
  
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  
             can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD 
  
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD 
  
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  
           user in Azure AD. This information can be used to double check
  
           licenses are assigned correctly for each user. 
  
  Params - 
  
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  
              Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  
              start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE 
  
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool 
  
  OutputFile: Output location to save the final CSV to 
  
  
  Example - 
  
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv 
  
  
  
  #> 
  
  Param(
  
    [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  
    [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  
    [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  
   ) 
  
  if(!$UseExistingConnection){
  
     Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  
     $msolcred = get-credential
  
     connect-msolservice -credential $msolcred
  
   }
  
   Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  
   $o365usershash = @{}
  
   get-msoluser -All | Select userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  
     $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  
     $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  
       $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  
       if(!$o365usershash.Contains($email))
  
       {
  
         $o365usershash.Add($email, $_)
  
       }
  
     }
  
   }
  
   Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  
   $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}
  
  
   $yammerusers | ForEach-Object {
  
     $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  
     $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  
     $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  
     $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }
  
  
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  
   } 
  
  
  Write-Host "Writting the output csv file..."
  
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation 
  
  
  Write-Host "Done." 
  
 3. Από ένα παράθυρο εντολών Λειτουργική μονάδα Azure Active Directory για Windows PowerShell, εκτελέστε την εντολή όπως στο παρακάτω παράδειγμα, που περνά μέσα του αρχείου εισαγωγής που έχει εξαχθεί από Yammer και μια θέση στο αρχείο εξόδου.

  Παράδειγμα χρήσης:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών, εξετάστε το αρχείο PS1 παραπάνω.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων και την εκτέλεση ενεργειών

 1. Ανοίξτε το αρχείο CSV αποτέλεσμα και φιλτράρετε όλες τις γραμμές που δείχνουν τη στήλη exists_in_azure_ad ως FALSE.

  Κάθε μία από αυτές είναι οι λογαριασμοί που υπάρχουν σε Yammer, αλλά όχι στο Office 365 / Azure AD. Για κάθε έναν από τους, αποφασίστε εάν πρέπει να:

  • Αναστολή το λογαριασμό χρήστη στο Yammer, εάν ο χρήστης δεν θα πρέπει να έχετε πρόσβαση.

  • Δημιουργία του χρήστη στο Office 365 / Azure AD.

 2. Αφού ολοκληρώσετε αυτές τις εργασίες, συνιστάται να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα ξανά από την αρχή για να επιβεβαιώσετε όλους τους χρήστες που βρίσκονται τώρα σε Office 365 και Azure AD.

Εάν που επιβάλλετε Office 365 ταυτότητα, στη συνέχεια, μετά από μια πλήρη ελέγχου μπορεί να θέλετε να εξετάστε το ενδεχόμενο να αποσύνδεση όλους τους τρέχοντες χρήστες, ώστε να μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες τώρα καταγραφή με τα διαπιστευτήρια που Office 365 και δεν χρησιμοποιείτε το προσωρινά αποθηκευμένων διαπιστευτηρίων. Εάν επιλέξετε να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι κοινοποιούνται στους χρήστες σας. Περισσότερες πληροφορίες στο office 365 ταυτότητας για τους χρήστες του Yammer επιβολή.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×