ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT LYNC (WINDOWS STORE APP)

MICROSOFT LYNC (WINDOWS STORE APP)

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν συμφωνία ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή, ανάλογα με τη χώρα όπου ζείτε, μεταξύ κάποιας θυγατρικής της) και εσάς. Σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε. Ισχύουν για το παραπάνω λογισμικό, το οποίο περιλαμβάνει τα μέσα στα οποία το λάβατε, εάν διατίθενται. Οι όροι ισχύουν επίσης για

 • ενημερώσεις,

 • συμπληρώματα,

 • υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και

 • υπηρεσίες υποστήριξης

για το συγκεκριμένο λογισμικό, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι συνοδευτικοί όροι αυτών των προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύουν οι άλλοι όροι.

Με τη λήψη ή τη χρήση του λογισμικού, αποδέχεστε αυτούς τους όρους. Εάν δεν τους αποδέχεστε, μην χρησιμοποιήσετε το λογισμικό.

Εάν συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους της άδειας χρήσης, έχετε τα ακόλουθα διαρκή δικαιώματα.

 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ.

  1. Εγκατάσταση και χρήση    Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο του λογισμικού σε έως και πέντε (5) συσκευές σας όπου εκτελείται το λειτουργικό σύστημα των Windows 8 και οι οποίες σχετίζονται με το λογαριασμό της Microsoft που έχει συσχετιστεί με το λογαριασμό σας στο Windows Store. Για αυτό το λογισμικό απαιτείται σύνδεση σε συστήματα υπολογιστή που εκτελούν αντίγραφα του Microsoft Lync Server με έγκυρη άδεια χρήσης ή τα οποία έχουν έγκυρη άδεια συνδρομής στο Microsoft Lync Online. Ενδέχεται να απαιτηθούν ενημερώσεις του Microsoft Lync Server.

  2. Προγράμματα άλλων κατασκευαστών    Το λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει προγράμματα άλλων κατασκευαστών για τα οποία σας παραχωρείται άδεια χρήσης από τη Microsoft, όχι από τον άλλο κατασκευαστή, με αυτήν τη σύμβαση. Τυχόν ειδοποιήσεις για το πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή περιλαμβάνονται μόνο για την πληροφόρησή σας.

 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET    Η Microsoft παρέχει με το λογισμικό υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Μπορεί να τις αλλάξει ή να τις ακυρώσει ανά πάσα στιγμή. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω υπηρεσίες με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε αυτές ή να παρεμποδίσει τη χρήση τους από οποιονδήποτε άλλο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε με κανέναν τρόπο τις υπηρεσίες για να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο.

 3. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.    Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού. Δεν πωλείται το λογισμικό. Αυτή η συμφωνία σάς παρέχει μόνο ορισμένα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παρόντα περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητά στην παρούσα συμφωνία. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συμμορφωθείτε με όλους τους τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν στο λογισμικό και οι οποίοι σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται:

  • η παράκαμψη των τεχνικών περιορισμών στο λογισμικό,

  • η αποσυμπίληση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στο βαθμό που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από τη νομοθεσία, παρά τον παραπάνω περιορισμό,

  • η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων του λογισμικού απ' ό,τι ορίζεται σε αυτήν την άδεια ή σύμφωνα με τη νομοθεσία, παρά αυτόν τον περιορισμό,

  • η δημοσίευση του λογισμικού με σκοπό την αντιγραφή από άλλους,

  • η μίσθωση, η εκμίσθωση ή ο δανεισμός του λογισμικού,

  • η μεταβίβαση του λογισμικού ή αυτής της άδειας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος· ή

  • η χρήση του λογισμικού για εμπορικές υπηρεσίες φιλοξενίας λογισμικού.

 4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του λογισμικού. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο για την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

 5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ    Όποιος διαθέτει έγκυρη πρόσβαση στον υπολογιστή ή στο εσωτερικό σας δίκτυο, μπορεί να αντιγράφει και να χρησιμοποιεί την τεκμηρίωση για εσωτερικούς σκοπούς αναφοράς.

 6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ    Η άδεια χρήσης περιλαμβάνει το δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης του λογισμικού σε έως και πέντε (5) συσκευές με Windows 8 ταυτόχρονα. Εάν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε περισσότερες από πέντε (5) συσκευές, ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα σε μία από αυτές τις συσκευές, ώστε να μην υπάρχουν περισσότερες από πέντε (5) ενεργοποιημένες παρουσίες κάθε φορά.

 7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ    Το λογισμικό υπόκειται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς των Η.Π.Α. σχετικά με τις εξαγωγές. Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών που ισχύουν για το λογισμικό. Αυτή η νομοθεσία περιλαμβάνει περιορισμούς προορισμού, τελικών χρηστών και τελικής χρήσης. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία Web της Microsoft σχετικά με τις εξαγωγές.

 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.    Επειδή το παρόν λογισμικό παρέχεται "ως έχει", δεν έχουμε δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης γι’ αυτό.

 9. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.    Η παρούσα συμφωνία καθώς και οι όροι για συμπληρώματα, ενημερώσεις, υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και υπηρεσίες υποστήριξης που χρησιμοποιείτε αποτελούν τη συνολική συμφωνία για το λογισμικό και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

 10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

  1. Ηνωμένες Πολιτείες.    Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρούσα συμφωνία διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας της Ουάσινγκτον, το οποίο ισχύει για αξιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας, ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Όλες οι υπόλοιπες αξιώσεις διέπονται από το δίκαιο της χώρας όπου διαμένετε, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξίας.

  2. Χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.    Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύει το δίκαιο της χώρας.

 11. ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ.    Η παρούσα συμφωνία περιγράφει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας σας. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του τρίτου μέρους από το οποίο προμηθευτήκατε το λογισμικό. Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζονται από το δίκαιο της χώρας σας, εφόσον τούτο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το δίκαιο αυτό.

 12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ   Παρέχεται άδεια χρήσης του λογισμικού "ως έχει". Εσείς φέρετε την ευθύνη της χρήσης του. Η Microsoft δεν παρέχει κανενός είδους ρητή εγγύηση ή προϋποθέσεις. Ενδέχεται να έχετε πρόσθετα δικαιώματα καταναλωτή ή νόμιμες εγγυήσεις σύμφωνα με το τοπικό δίκαιο, τα οποία δεν μπορεί να μεταβάλει η παρούσα συμφωνία. Στην έκταση που επιτρέπεται από το τοπικό δίκαιο, η Microsoft εξαιρεί τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – Σας παρέχονται νόμιμες εγγυήσεις σύμφωνα με το δίκαιο της Αυστραλίας σχετικά με τους καταναλωτές και αυτοί οι όροι δεν αποσκοπούν επ' ουδενί να επηρεάσουν αυτά τα δικαιώματα.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ. Μπορείτε να λάβετε από τη Microsoft και τους προμηθευτές της αποζημίωση για άμεσες ζημίες έως πέντε δολάρια. Δεν μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για άλλες ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη ή θετική ζημία.

Ο περιορισμός αυτός ισχύει για

 • ζητήματα που σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων κατασκευαστών στο Internet ή προγράμματα τρίτων και

 • αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Το παραπάνω ισχύει ακόμη και εάν η Microsoft γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει για την πιθανότητα των ζημιών. Ο παραπάνω περιορισμός ή η εξαίρεση μπορεί να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας εφόσον η χώρα σας δεν επιτρέπει την εξαίρεση ή τον περιορισμό θετικής, αποθετικής ή άλλης ζημίας.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×