Να επιτρέπεται ή να αποτρέψετε τη δημιουργία σελίδων τοποθεσιών σύγχρονο από τους τελικούς χρήστες

Να επιτρέπεται ή να αποτρέψετε τη δημιουργία σελίδων τοποθεσιών σύγχρονο από τους τελικούς χρήστες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρήση σελίδων SharePoint Online είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να κάνετε κοινή χρήση ιδεών με εικόνες, Excel, Word και PowerPoint έγγραφα, βίντεο και πολλά άλλα. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσετε και να δημοσιεύσετε σελίδες σύγχρονο γρήγορα και εύκολα και που έχουν εξαιρετική σε οποιαδήποτε συσκευή.

Εάν είστε διαχειριστής SharePoint, μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποτρέψετε τη δημιουργία σελίδων τοποθεσιών SharePoint Online από τους χρήστες. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint ή χρησιμοποιώντας μια δέσμη ενεργειών του Windows PowerShell.

Σημειώσεις: 

 • Η ακόλουθη διαδικασία είναι για SharePoint Online μόνο τις σελίδες. Όταν επιτρέπουν τη δημιουργία σελίδων τοποθεσιών, η εντολή "Προσθήκη" στο μενού Ρυθμίσεις δημιουργεί νέες σελίδες της τοποθεσίας. Εάν απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε σελίδες της τοποθεσίας, οι χρήστες να την προσθέσετε κλασική σελίδας σε μια βιβλιοθήκη Wiki χρησιμοποιώντας την ίδια εντολή.

 • Δυνατότητα ή απαγόρευση τη δημιουργία σελίδων τοποθεσιών στο επίπεδο της τοποθεσίας μπορούν να γίνουν μόνο με τη χρήση μιας δέσμης ενεργειών του Windows PowerShell.

Να επιτρέπεται ή να αποτρέπουν τη δημιουργία σελίδων τοποθεσιών σε επίπεδο οργανισμού στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint

 1. Επιλέξτε Κέντρα διαχείρισης και, στη συνέχεια, SharePoint.

  Διαχειριστής, SharePoint

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 3. Δίπλα στην επιλογή σελίδες της τοποθεσίας, επιλέξτε επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν σελίδες της τοποθεσίας ή Αποτροπή χρηστών από τη δημιουργία σελίδων τοποθεσιών.

Να επιτρέπεται ή να αποτρέπουν τη δημιουργία σελίδων τοποθεσιών σε επίπεδο τοποθεσίας με μια δέσμη ενεργειών του Windows PowerShell

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να εκτελέσετε τις δέσμες ενεργειών του Windows PowerShell, την ελάχιστη απαιτούμενη πολιτική εκτέλεσης για το SharePoint Server 2016 είναι RemoteSigned, παρόλο που η προεπιλεγμένη πολιτική για το Windows PowerShell είναι περιορισμένη. Εάν η πολιτική μείνει ως "περιορισμένη", το κέλυφος διαχείρισης του SharePoint 2016 θα αλλάξει την πολιτική για το Windows PowerShell για να RemoteSigned. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε την επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής για να ξεκινήσετε το κέλυφος διαχείρισης του SharePoint 2016 με αναβαθμισμένα δικαιώματα διαχείρισης δικαιωμάτων. Αυτή η αλλαγή θα εφαρμοστεί σε όλες οι περίοδοι λειτουργίας του Windows PowerShell. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Της πολιτικής εκτέλεσης του η απαρίθμηση. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις δέσμες ενεργειών και τις πολιτικές εκτέλεσης, ανατρέξτε στο θέμα about_scripts και about_Execution_Policies αντίστοιχα.

Για να το κάνετε αυτό, θα χρησιμοποιήσετε το μοντέλο αντικειμένου πλευρά του προγράμματος-πελάτη (CSOM). Πριν χρησιμοποιήσετε τη δέσμη ενεργειών, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

  • Να είστε καθολικός διαχειριστής

  • Πρέπει να διαβάσετε about_Execution_Policies.

  • Με τη σειρά για αυτήν τη δέσμη ενεργειών για εργασία, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το SharePoint Online πρόγραμμα-πελάτη στοιχεία SDK.

  • Η δέσμη ενεργειών θα γίνεται ερώτηση για μια SiteUrl και WebUrl.

   Η SiteUrl και WebUrl αποτελούνται από την πλήρη διεύθυνση URL που σε αυτό το παράδειγμα είναι https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   Για το SiteUrl μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   και για το WebUrl μπορείτε να χρησιμοποιήσετε sites/marketing/northwindcompete.

 2. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα και επικολλήστε την σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο. Αυτό το άρθρο, θα σας θα ονομάστε το αρχείο δέσμης ενεργειών, SitePagesOut.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 3. 1. Αποθηκεύστε το αρχείο, την ονομασία SitePagesOut.ps1.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό όνομα αρχείου, αλλά πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο ως αρχείο κωδικοποιημένη ANSI κείμενο του οποίου η επέκταση είναι .ps1.

 4. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου αποθηκεύσατε το αρχείο.

 5. Στη γραμμή εντολών του Windows PowerShell, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:

  ./SitePagesOut.ps1

Για να το κάνετε αυτό, θα χρησιμοποιήσετε το μοντέλο αντικειμένου πλευρά του προγράμματος-πελάτη (CSOM). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δέσμη ενεργειών, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

  • Να είστε καθολικός διαχειριστής

  • Πρέπει να διαβάσετε about_Execution_Policies.

  • Με τη σειρά για αυτήν τη δέσμη ενεργειών για εργασία, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το SharePoint Online πρόγραμμα-πελάτη στοιχεία SDK.

  • Η δέσμη ενεργειών θα γίνεται ερώτηση για μια SiteUrl και WebUrl.

   Η SiteUrl και WebUrl αποτελούνται από την πλήρη διεύθυνση URL που σε αυτό το παράδειγμα είναι https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   Για το SiteUrl μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   και για το WebUrl μπορείτε να χρησιμοποιήσετε sites/marketing/northwindcompete.

 2. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα και επικολλήστε την σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο. Αυτό το άρθρο, θα σας θα ονομάστε το αρχείο δέσμης ενεργειών, SitePagesIn.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο, την ονομασία SitePagesIn.ps1.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό όνομα αρχείου, αλλά πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο ως αρχείο κειμένου κωδικοποιημένη ANSI του οποίου η επέκταση είναι .ps1.

 4. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου αποθηκεύσατε το αρχείο.

 5. Στη γραμμή εντολών του Windows PowerShell, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:

  ./SitePagesIn.ps1

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Windows PowerShell, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Windows PowerShell.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×