Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο Excel

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο του Excel σε άλλη μορφή αρχείου επιλέγοντας Αρχείο > Αποθήκευση ως. Οι μορφές αρχείου που είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του φύλλου που είναι ενεργό (φύλλο εργασίας, φύλλο γραφήματος ή άλλος τύπος φύλλου).

Σημείωση: Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε άλλη μορφή αρχείου, ενδέχεται να μην μεταφερθεί ένα μέρος της μορφοποίησης, των δεδομένων και των δυνατοτήτων του.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο που δημιουργήθηκε σε άλλη μορφή αρχείου, είτε σε παλαιότερη έκδοση του Excel είτε σε άλλο πρόγραμμα, επιλέξτε Αρχείο > Άνοιγμα. Εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel 97-2003, αυτό θα ανοίξει αυτόματα σε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας. Για να εκμεταλλευτείτε τις νέες δυνατότητες του Excel 2010, μπορείτε να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σε μορφή αρχείου Excel 2010. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να συνεχίσετε να εργάζεστε σε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας, πράγμα που διατηρεί την αρχική μορφή αρχείου για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις.

Μορφές αρχείων του Excel

Μορφή

Επέκταση

Περιγραφή

Βιβλίο εργασίας Excel

.xlsx

Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου των Excel 2010 και Excel 2007 που βασίζεται σε XML. Δεν έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης κώδικα μακροεντολών Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ή φύλλων μακροεντολών του Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Βιβλίο εργασίας του Excel με δυνατότητα μακροεντολών (κώδικας)

.xlsm

Η μορφή αρχείου των Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 και Excel 2007 που βασίζεται σε XML και έχει δυνατότητα μακροεντολών. Αποθηκεύει κώδικα μακροεντολών VBA ή φύλλων μακροεντολών του Excel 4.0 (.xlm).

Βιβλίο εργασίας δυαδικών δεδομένων του Excel

.xlsb

Η μορφή δυαδικού αρχείου των Excel 2010 και Excel 2007 (BIFF12).

Πρότυπο

.xltx

Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου για ένα πρότυπο του Excel των Excel 2010 και Excel 2007. Δεν έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης κώδικα μακροεντολών VBA ή φύλλων μακροεντολών του Excel 4.0 (.xlm).

Πρότυπο (κώδικας)

.xltm

Η μορφή αρχείου των Excel 2010 και Excel 2007 για ένα πρότυπο του Excel με δυνατότητα μακροεντολών. Αποθηκεύει κώδικα μακροεντολών VBA ή φύλλων μακροεντολών του Excel 4.0 (.xlm).

Βιβλίο εργασίας Excel 97- Excel 2003

.xls

Η μορφή δυαδικού αρχείου Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Πρότυπο Excel 97- Excel 2003

.xlt

Η μορφή δυαδικού αρχείου Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8) για ένα πρότυπο του Excel.

Βιβλίο εργασίας Microsoft Excel 5.0/95

.xls

Η μορφή δυαδικού αρχείου Excel 5.0/95 (BIFF5).

Υπολογιστικό φύλλο XML 2003

.xml

Μορφή αρχείου υπολογιστικού φύλλου XML 2003 (XMLSS).

Δεδομένα XML

.xml

Μορφή δεδομένων XML.

Πρόσθετο Excel

.xlam

Η μορφή πρόσθετου των Excel 2010 και Excel 2007 που βασίζεται σε XML και έχει τη δυνατότητα χρήσης μακροεντολών. Ένα πρόσθετο αποτελεί συμπληρωματικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για την εκτέλεση πρόσθετου κώδικα. Υποστηρίζει τη χρήση έργων VBA και φύλλων μακροεντολών Excel 4.0 (.xlm).

Πρόσθετο του Excel 97-2003

.xla

Το Πρόσθετο του Excel 97-2003, ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για την εκτέλεση πρόσθετου κώδικα. Υποστηρίζει τη χρήση έργων VBA.

Βιβλίο εργασίας Excel 4.0

.xlw

Μια μορφή αρχείου Excel 4.0 που αποθηκεύει μόνο φύλλα εργασίας, φύλλα γραφήματος και φύλλα μακροεντολών. Μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας σε αυτή τη μορφή αρχείου στο Excel 2010, αλλά δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο του Excel σε αυτήν τη μορφή αρχείου.

Υπολογιστικό φύλλο Works 6.0-9.0

.xlr

Υπολογιστικό φύλλο που έχει αποθηκευτεί στο Microsoft Works 6.0-9.0.

Σημείωση: Αυτή η μορφή υποστηρίζεται μόνο στο Excel Starter.

Μορφές αρχείων κειμένου

Μορφή

Επέκταση

Περιγραφή

Μορφοποιημένο κείμενο (οριοθετημένο με διαστήματα)

.prn

Μορφή Lotus οριοθετημένη με διαστήματα. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

Κείμενο (οριοθετημένο με tab)

.txt

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με χαρακτήρες tab, για να χρησιμοποιηθεί σε άλλο λειτουργικό σύστημα των Microsoft Windows και επιβεβαιώνει ότι οι χαρακτήρες tab, οι αλλαγές γραμμής και άλλοι χαρακτήρες ερμηνεύονται σωστά. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

Κείμενο (Macintosh)

.txt

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με tab, για να χρησιμοποιηθεί στο λειτουργικό σύστημα Macintosh και επιβεβαιώνει ότι οι χαρακτήρες tab, οι αλλαγές γραμμής και άλλοι χαρακτήρες ερμηνεύονται σωστά. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

Κείμενο (MS-DOS)

.txt

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με tab, για να χρησιμοποιηθεί στο λειτουργικό σύστημα MS-DOS και επιβεβαιώνει ότι οι χαρακτήρες tab, οι αλλαγές γραμμής και άλλοι χαρακτήρες ερμηνεύονται σωστά. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

Κείμενο Unicode

.txt

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου Unicode, ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων, το οποίο σχεδιάστηκε από τη Unicode Consortium.

CSV (οριοθετημένο με κόμματα)

.csv

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με κόμματα, για να χρησιμοποιηθεί σε άλλο λειτουργικό σύστημα των Windows και επιβεβαιώνει ότι οι χαρακτήρες tab, οι αλλαγές γραμμής και άλλοι χαρακτήρες ερμηνεύονται σωστά. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

CSV (Macintosh)

.csv

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με κόμματα, για να χρησιμοποιηθεί στο λειτουργικό σύστημα Macintosh και επιβεβαιώνει ότι οι χαρακτήρες tab, οι αλλαγές γραμμής και άλλοι χαρακτήρες ερμηνεύονται σωστά. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

CSV (MS-DOS)

.csv

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με κόμματα, για να χρησιμοποιηθεί στο λειτουργικό σύστημα MS-DOS και επιβεβαιώνει ότι οι χαρακτήρες tab, οι αλλαγές γραμμής και άλλοι χαρακτήρες ερμηνεύονται σωστά. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

DIF

.dif

Μορφή ανταλλαγής δεδομένων. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

SYLK

.slk

Μορφή συμβολικής σύνδεσης. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

Σημείωση: Εάν αποθηκεύσετε ένα βιβλίο εργασίας σε οποιαδήποτε μορφή κειμένου, η μορφοποίηση θα χαθεί.

Άλλες μορφές αρχείων

Μορφή

Επέκταση

Περιγραφή

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III και IV. Μπορείτε να ανοίξετε αυτές τις μορφές αρχείων στο Excel, αλλά δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο του Excel σε μορφή dBase.

Υπολογιστικό φύλλο OpenDocument

.ods

Υπολογιστικό φύλλο OpenDocument. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία του Excel 2010 ώστε να ανοίγουν σε εφαρμογές φύλλων δεδομένων που χρησιμοποιούν τη μορφή OpenDocument Spreadsheet, όπως τα Google Docs και το Calc από την OpenOffice.org. Μπορείτε επίσης να ανοίγετε υπολογιστικά φύλλα σε μορφή .ods στο Excel 2010. Η μορφοποίηση μπορεί να χαθεί όταν αποθηκεύετε και ανοίγετε αρχεία .ods.

PDF

.pdf

Portable Document Format (PDF). Αυτή η μορφή αρχείου διατηρεί τη μορφοποίηση του αρχείου και επιτρέπει το διαμοιρασμό αρχείων. Όταν γίνεται προβολή της μορφής αρχείου PDF ηλεκτρονικά ή σε εκτυπωμένο, διατηρεί τη μορφοποίηση που θέλετε. Τα δεδομένα στο αρχείο δεν μπορούν να αλλαχθούν εύκολα. Η μορφή PDF είναι επίσης χρήσιμη για έγγραφα που θα αναπαραχθούν με τη χρήση εμπορικών μεθόδων εκτύπωσης.

Σημείωση: Αυτή η μορφή δεν υποστηρίζεται στο Excel 2007.

Έγγραφο XPS

.xps

XML Paper Specification (XPS). Αυτή η μορφή αρχείου διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει το διαμοιρασμό αρχείων. Όταν γίνεται προβολή του αρχείου XPS ηλεκτρονικά ή εκτυπωμένο, διατηρεί ακριβώς τη μορφοποίηση που θέλετε και τα δεδομένα στο αρχείο δεν μπορούν να αλλαχθούν εύκολα.

Σημείωση: Αυτή η μορφή δεν υποστηρίζεται στο Excel 2007.

Μορφές αρχείων που χρησιμοποιούν το Πρόχειρο

Μπορείτε να επικολλήσετε δεδομένα από το "Πρόχειρο" του Microsoft Office στο Excel, χρησιμοποιώντας την εντολή Επικόλληση ή Ειδική επικόλληση (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Πρόχειρο, κουμπί Επικόλληση) , εφόσον τα δεδομένα που περιέχονται στο "Πρόχειρο" του Office, είναι σε μία από τις εξής μορφές.

Μορφή

Επέκταση

Αναγνωριστικά τύπου Προχείρου

Εικόνα

.wmf ή .emf

Εικόνες σε εμπλουτισμένο μετα-αρχείο εικόνας Windows (WMF) ή σε εμπλουτισμένο μετα-αρχείο Windows (EMF).

Σημείωση    Εάν αντιγράψετε ένα εμπλουτισμένο μετα-αρχείο εικόνας Windows από άλλο πρόγραμμα, το Excel επικολλά την εικόνα ως εμπλουτισμένη μορφή μετα-αρχείου.

Bitmap

.bmp

Εικόνες αποθηκευμένες σε μορφή Bitmap (BMP).

Μορφές αρχείων του Microsoft Excel

.xls

Μορφές δυαδικών αρχείων για Excel, εκδόσεις 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) και Excel 2010 (BIFF12).

SYLK

.slk

Μορφή συμβολικής σύνδεσης.

DIF

.dif

Μορφή ανταλλαγής δεδομένων.

Κείμενο (οριοθετημένο με tab)

.txt

Μορφή κειμένου, οριοθετημένο με tab.

CSV (Οριοθετημένο με κόμματα)

.csv

Μορφή τιμών διαχωρισμένων με κόμματα.

Μορφοποιημένο κείμενο (οριοθετημένο με διαστήματα)

.rtf

Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF). Μόνο από το Excel.

Ενσωματωμένο αντικείμενο

.gif, .jpg, .doc, .xls ή .bmp

Αντικείμενα του Microsoft Excel, αντικείμενα από προγράμματα κανονικά καταχωρημένα στο μητρώο που υποστηρίζουν δυνατότητες OLE 2.0 (OwnerLink), καθώς και με τη μορφή εικόνας ή άλλη μορφή παρουσίασης.

Συνδεδεμένο αντικείμενο

.gif, .jpg, .doc, .xls ή .bmp

Με τη μορφή OwnerLink, ObjectLink, σύνδεσης, εικόνας ή άλλη μορφή.

Αντικείμενο σχεδίου Office

.emf

Μορφή αντικειμένου σχεδίου Office ή εικόνας (μορφή εμπλουτισμένου μετα-αρχείου Windows, EMF).

Κείμενο

.txt

Κείμενο εμφάνισης, Κείμενο OEM.

Ιστοσελίδα ενός αρχείου

.mht, .mhtml

Ιστοσελίδα ενός αρχείου (MHT ή MHTML). Αυτή η μορφή αρχείου ενσωματώνει εσωτερικά γραφικά, βοηθητικές εφαρμογές, συνδεδεμένα έγγραφα και άλλα στοιχεία υποστήριξης στα οποία γίνεται αναφορά μέσα στο έγγραφο.

Σημείωση: Αυτή η μορφή δεν υποστηρίζεται στο Excel 2007.

Ιστοσελίδα

.htm, .html

Hypertext Markup Language (HTML).

Σημείωση: Όταν αντιγράφετε κείμενο από άλλο πρόγραμμα, το Excel εκτελεί την επικόλληση κειμένου σε μορφή HTML, ανεξάρτητα από τη μορφή του αρχικού κειμένου.

Μορφές αρχείου που δεν υποστηρίζονται από το Excel

Οι παρακάτω μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται πλέον στα Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter και Excel 2007. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ή η αποθήκευση αρχείων σε αυτές τις μορφές αρχείων.

Μορφή

Επέκταση

Αναγνωριστικά τύπου Προχείρου

Γράφημα του Excel

.xlc

Μορφές αρχείων Excel 2.0, 3.0 και 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Μορφές αρχείων Lotus 1-2-3 (όλες οι εκδόσεις)

Microsoft Works

.wks

Μορφή αρχείου Microsoft Works (όλες οι εκδόσεις)

DBF 2

.dbf

Μορφή αρχείου DBASE II

WQ1

.wq1

Μορφή αρχείου Quatro Pro για MS-DOS

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 και 7.0 για Windows.

Μορφές αρχείων που δεν υποστηρίζονται στο Excel Starter

Επιπλέον, οι παρακάτω μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται πλέον στο Excel Starter. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ή η αποθήκευση αρχείων σε αυτές τις μορφές αρχείων.

Μορφή

Επέκταση

Πρόσθετο του Excel 97-2003

.xla

Πρόσθετο Excel

.xlam

Όνομα προέλευσης δεδομένων

.dsn

Βάση δεδομένων MDE της Access

.mde

Σύνδεση δεδομένων του Office

.odc

Αρχείο Data Link

.udl

Άνοιγμα ή προβολή μη υποστηριζόμενων μορφών αρχείων

Εάν μια μορφή αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν υποστηρίζεται στο Excel, δοκιμάστε τα εξής:

  • Πραγματοποιήστε αναζήτηση στο Internet για μια εταιρεία που κατασκευάζει μετατροπείς μορφών αρχείων για μορφές αρχείων που δεν υποστηρίζονται στο Excel.

  • Αποθηκεύστε σε μια μορφή αρχείου που υποστηρίζει ένα άλλο πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε εξαγωγή από αυτό το πρόγραμμα σε μια μορφή αρχείου που υποστηρίζει το Excel.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Σχετικά θέματα

Μορφοποίηση και δυνατότητες του Excel που δεν μεταφέρονται σε άλλες μορφές αρχείων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×