Μετατροπή ημερομηνιών, οι οποίες έχουν αποθηκευτεί ως κείμενο, σε ημερομηνίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Περιστασιακά, οι ημερομηνίες ενδέχεται να μορφοποιηθούν και να αποθηκευτούν στα κελιά με τη μορφή κειμένου. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε καταχωρήσει μια ημερομηνία σε ένα κελί που έχει μορφοποιηθεί ως κείμενο ή μπορεί τα δεδομένα να έχουν εισαχθεί ή επικολληθεί ως κείμενο, από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Οι ημερομηνίες που έχουν μορφοποιηθεί ως κείμενο έχουν αριστερή στοίχιση αντί για στοίχιση δεξιά σε ένα κελί. Με ενεργοποιημένο τον "έλεγχο σφαλμάτων", ημερομηνίες κειμένου με διψήφια έτη ενδέχεται επίσης να έχει επισημανθεί με μια ένδειξη σφάλματος Κελί με σφάλμα τύπου .

Επειδή ο έλεγχος σφαλμάτων στο Excel να προσδιορίσετε ημερομηνίες με μορφή κειμένου με δύο ψηφία για το έτος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές αυτόματης διόρθωσης για να μετατρέψετε τις ημερομηνίες με μορφή ημερομηνίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DATEVALUE για να μετατρέψετε πιο άλλους τύπους ημερομηνίες σε μορφή κειμένου σε ημερομηνίες.

Μετατροπή ημερομηνιών που βρίσκονται σε μορφή κειμένου με διψήφια έτη, χρησιμοποιώντας τον έλεγχο σφαλμάτων

Εάν εισαγάγετε δεδομένα στο Excel από άλλη προέλευση ή εάν πληκτρολογείτε ημερομηνίες με έτη με διψήφια μορφή σε κελιά που είχαν προηγουμένως μορφοποιηθεί ως κείμενο, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μικρό πράσινο τρίγωνο στην επάνω αριστερή γωνία του κελιού. Η ένδειξη σφάλματος υποδεικνύει ότι η ημερομηνία έχει αποθηκευτεί ως κείμενο, όπως φαίνεται σε αυτό το παράδειγμα.

Κελιά με πράσινη ένδειξη σφάλματος στην επάνω αριστερή γωνία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ένδειξη σφάλματος για να μετατρέψετε τις ημερομηνίες από το κείμενο σε μορφή ημερομηνίας.

Σημειώσεις: Πρώτη πράγματα πρώτα-βεβαιωθείτε ότι τον έλεγχο σφαλμάτων είναι ενεργοποιημένο στο Excel. Για να το κάνετε:

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Τύποι.

  Στο Excel 2007, επιλέξτε το κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office > Επιλογές του Excel > τύποι.

 2. Στην περιοχή Έλεγχος σφαλμάτων, επιλέξτε Έλεγχος σφαλμάτων στο παρασκήνιο. Οποιοδήποτε μήνυμα σφάλματος που βρέθηκε, θα επισημανθούν με τρίγωνο στην επάνω αριστερή γωνία του κελιού.

 3. Στην περιοχή κανόνες ελέγχου σφαλμάτων, επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν έτη με 2 ψηφία.

Ακολουθήστε τη διαδικασία παρακάτω, για να μετατρέψετε την ημερομηνία με μορφοποίηση κειμένου σε κανονική ημερομηνία.

 1. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε οποιοδήποτε κελί ή περιοχή διαδοχικών κελιών έχουν ένδειξη σφάλματος στην επάνω αριστερή γωνία.

  Τρόπος επιλογής κελιών, περιοχών, γραμμών ή στηλών

  Για να επιλέξετε

  Κάντε το εξής

  Ένα μόνο κελί

  Κάντε κλικ στο κελί ή πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

  Μια περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το τελευταίο κελί ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους για να επεκτείνετε την επιλογή.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί στην περιοχή, να πιέσετε το πλήκτρο F8 (αντί να κρατάτε πατημένο το Shift) και, στη συνέχεια, να επεκτείνετε την επιλογή, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πιέστε ξανά το πλήκτρο F8.

  Μια μεγάλη περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της περιοχής. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

  Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

  Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

  Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το Ctrl+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl, επιλέξτε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή περιοχή στην επιλογή. Για να σταματήσετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F8.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής κελιών ή περιοχών κελιών σε μη γειτονικές θέσεις χωρίς να καταργήσετε ολόκληρη την επιλογή.

  Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

  Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

  1. Επικεφαλίδα γραμμής

  2. Επικεφαλίδα στήλης

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω ή Κάτω βέλος για στήλες).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχει δεδομένα, τότε με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+πλήκτρο βέλους επιλέγετε τη γραμμή ή τη στήλη μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται. Πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά, επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

  Γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

  Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης στην επιλογή σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl, κάντε κλικ στις επικεφαλίδες των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

  Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή ένα πίνακα του Microsoft Office Excel

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Home για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+End για να επιλέξετε το τελευταίο κελί στο φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

  Τα κελιά μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+End, για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

  Κελιά στην αρχή του φύλλου εργασίας

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Home για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

  Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

  Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογώνια περιοχή ανάμεσα στο ενεργό κελί και το κελί που επιλέγετε θα είναι η νέα επιλογή.

  Συμβουλή: Για να ακυρώσετε την επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

 2. Δίπλα στο επιλεγμένο κελί ή την περιοχή κελιών, κάντε κλικ στο κουμπί σφάλματος που εμφανίζεται.

  Κουμπί σφάλματος

 3. Στο μενού, επιλέξτε Μετατροπή XX σε 20XX ή Μετατροπή XX σε 19XX. (Εάν θέλετε απλώς να απομακρύνετε την ένδειξη σφάλματος χωρίς να μετατρέψετε τον αριθμό, κάντε κλικ στην επιλογή Παράβλεψη σφάλματος.)

  Εντολές για τη μετατροπή ημερομηνιών

  Αυτή η ενέργεια μετατρέπει τις ημερομηνίες κειμένου με έτη με διψήφια μορφή σε τυπικές ημερομηνίες με έτη με τετραψήφια μορφή.

  Ημερομηνίες που έχουν μετατραπεί

  Μόλις μετατρέψετε τα κελιά από ημερομηνίες με μορφή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των ημερομηνιών στα κελιά εφαρμόζοντας τη μορφοποίηση ημερομηνίας.

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή ημερομηνιών με μορφή κειμένου χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση DATEVALUE

Για να μετατρέψετε ένα κείμενο που αντιπροσωπεύει ημερομηνία σε ένα κελί σε σειριακό αριθμό, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATEVALUE. Στη συνέχεια, αντιγράψτε τον τύπο, επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν ημερομηνίες με μορφή κειμένου και χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Ειδική επικόλληση για να τις μετατρέψετε σε μορφή ημερομηνίας.

 1. Επιλέξτε ένα κενό κελί και επιβεβαιώστε ότι η μορφή αριθμού είναι "Γενική".

  Τρόπος επιβεβαίωσης της μορφής αριθμού

  1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο Μορφή αριθμών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γενική.

   Εικόνα της κορδέλας του Excel

 2. Στο κενό κελί:

  1. Πληκτρολογήστε =DATEVALUE(

  2. Κάντε κλικ στο κελί που περιέχει την ημερομηνία που είναι μορφοποιημένη ως κείμενο, την οποία θέλετε να μετατρέψετε.

  3. Πληκτρολογήστε )

  4. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.

   Η συνάρτηση DATEVALUE αποδίδει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας που αντιπροσωπεύεται από την ημερομηνία σε μορφή κειμένου.

   Τι είναι ο σειριακός αριθμός;

   Το Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο σειριακός αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο σειριακός αριθμός 39448, γιατί ακολουθεί 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

 3. Για να αντιγράψετε τον τύπο μετατροπής σε μια περιοχή συνεχόμενων κελιών, επιλέξτε το κελί στο οποίο πληκτρολογήσατε τον τύπο και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης σε μια περιοχή κενά κελιά που αντιστοιχεί στο μέγεθος την περιοχή των κελιών που περιέχουν ημερομηνίες σε μορφή κειμένου.

  Αφού σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης, πρέπει να δημιουργηθεί μια περιοχή κελιών με σειριακούς αριθμούς, οι οποίοι αντιστοιχούν στην περιοχή κελιών που περιέχει ημερομηνίες σε μορφή κειμένου.

 4. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών που περιέχει τους σειριακούς αριθμούς και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

  Συντόμευση πληκτρολογίου: Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 5. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών που περιέχει τις ημερομηνίες σε μορφή κειμένου και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Επικόλληση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ειδική επικόλληση.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση, στην ενότητα Επικόλληση, επιλέξτε το στοιχείο Τιμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στην καρτέλα Κεντρική, επιλέξτε την εκκίνηση παραθύρου διαλόγου δίπλα στην επιλογή Αριθμός.

  Κουμπί στοιχείου εκκίνησης παραθύρου διαλόγου στην ομάδα "Αριθμός"

 8. Στο πλαίσιο Κατηγορία, επιλέξτε Ημερομηνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη μορφή ημερομηνίας που θέλετε από τη λίστα Τύπος.

 9. Για να διαγράψετε τους σειριακούς αριθμούς μετά την επιτυχημένη μετατροπή όλων των ημερομηνιών, επιλέξτε τα κελιά που τους περιέχουν και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×