Μετακίνηση εγγραφών και στοιχείων εντός του Business Contact Manager

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να μετακινήσετε εγγραφές επαγγελματικών επαφών, ευκαιρίας εγγραφές και στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας μέσα σε Business Contact Manager for Outlook συνδέοντάς τις διαφορετικές εγγραφές.

Σύνδεση μιας εγγραφής επαγγελματικής επαφής

 1. Στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην εντολή Επαγγελματικές επαφές.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην επαγγελματική επαφή την οποία θέλετε να συνδέσετε με άλλη εγγραφή.

 3. Στη Γενική προβολή, στην ενότητα Όνομα εταιρείας ή συνδεμένος λογαριασμός, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμός.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε ένα λογαριασμό για να συνδέσετε με αυτήν την επαγγελματική επαφή, στη λίστα φακέλων, επιλέξτε μια ομάδα λογαριασμών.

 5. Στο πλαίσιο λίστας, επιλέξτε έναν λογαριασμό στον οποίο θέλετε να συνδέσετε αυτήν την επαγγελματική επαφή. Εναλλακτικά, για να αναζητήσετε κάποιον λογαριασμό, πληκτρολογήστε το όνομα στο πλαίσιο Αναζήτηση.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση σε για να συνδέσετε το λογαριασμό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Αυτός ο νέος λογαριασμός αντικαθιστά τον τυχόν υπάρχοντα λογαριασμό που ήταν συνδεδεμένος με την εγγραφή επαγγελματικής επαφής.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι εγγραφές επαγγελματικών επαφών μπορούν να συνδεθούν σε μία μόνο εγγραφή λογαριασμό κάθε φορά.

 7. Στη φόρμα εγγραφής επαγγελματικής επαφής, στην κορδέλα, στην ομάδα ενέργεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο.

Σύνδεση μιας εγγραφής ευκαιρίας

 1. Στο μενού του Business Contact Manager , κάντε κλικ στην επιλογή ευκαιρίες.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην ευκαιρία την οποία θέλετε να συνδέσετε με άλλη εγγραφή.

 3. Στη Γενική προβολή, στην ενότητα Συνδεδεμένος λογαριασμός ή επαγγελματική επαφή, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση σε.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση σε λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή, στη λίστα Φάκελος, επιλέξτε μια ομάδα λογαριασμών ή επαγγελματικών επαφών.

 5. Στο πλαίσιο λίστας, επιλέξτε το λογαριασμός ή την Business Contact στην οποία θέλετε να συνδέσετε αυτήν την ευκαιρία. Εναλλακτικά, για να αναζητήσετε έναν λογαριασμό ή Επαγγελματική επαφή, πληκτρολογήστε το όνομα στο πλαίσιο Αναζήτηση.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση σε για να συνδέσετε το λογαριασμό ή την επαγγελματική επαφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Αυτός ο νέος λογαριασμός ή επαγγελματική επαφή αντικαθιστά τον τυχόν υπάρχοντα λογαριασμό που ήταν συνδεδεμένος με την εγγραφή ευκαιρίας.

Συνδέστε ένα στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας

Η μετακίνηση ενός στοιχείου του ιστορικού επικοινωνίας από μια εγγραφή σε μια άλλη, είναι μια διαδικασία δύο βημάτων.

Γιατί;

Μια επαγγελματική σημείωση, ευκαιρίας ή αρχείο καταγραφής κλήσεων πρέπει να είναι συνδεδεμένη με μια εγγραφή. Όταν καταργείτε τη σύνδεση σε μια επαγγελματική σημείωση, ευκαιρίας ή αρχείο καταγραφής κλήσεων από μια εγγραφή, αυτό το στοιχείο θα σταλεί στο φάκελο " Διαγραμμένα " στη Business Contact Manager for Outlook. Εάν η επαγγελματική σημείωση, ευκαιρίας ή αρχείο καταγραφής κλήσεων είναι συνδεδεμένο σε μια άλλη εγγραφή, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και τις πληροφορίες. Εάν η επαγγελματική σημείωση, ευκαιρία ή το αρχείο καταγραφής κλήσεων δεν είναι συνδεδεμένο με μια άλλη εγγραφή και θέλετε οι πληροφορίες, επαναφέρετε τη σύνδεση από το φάκελο Διαγραμμένα και συνδέστε την επαγγελματική σημείωση, ευκαιρίας ή αρχείο καταγραφής κλήσεων με άλλη εγγραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν ο κάτοχος βάσης δεδομένων έχει αδειάσει το φάκελο Διαγραμμένα, δεν μπορείτε να επαναφέρετε αυτό το στοιχείο. Μόνο ο κάτοχος της βάσης δεδομένων μπορεί να διαγράψει οριστικά στοιχεία από το φάκελο Διαγραμμένα.

Εάν καταργήσετε τη σύνδεση σε ένα Επαγγελματικό έργο, μια εργασία, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια συνάντηση ή ένα αρχείο από μια εγγραφή, το αρχικό επαγγελματικό έργο, η εργασία, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συνάντηση ή το αρχείο παραμένουν ανέπαφα και μπορείτε να δημιουργήσετε μια άλλη σύνδεση σε αυτά αργότερα.

 • Συνδέστε πρώτα το στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας με άλλη εγγραφή

 • Έπειτα, διαγράψτε το στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας από την αρχική εγγραφή.

Συνδέστε ένα στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας με άλλη εγγραφή

Στο Business Contact Manager for Outlook, μπορείτε να συνδέσετε ένα υπάρχον στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας με περισσότερες από μία εγγραφές από το φάκελο Ιστορικό επικοινωνίας ή μέσα από μια εγγραφή.

Σύνδεση ενός υπάρχοντος στοιχείου ιστορικού επικοινωνίας με περισσότερες από μία εγγραφές από το φάκελο Ιστορικό επικοινωνίας

 1. Στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό επικοινωνίας.

 2. Ανοίξτε το στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας που θέλετε να συνδέσετε με άλλη εγγραφή.

 3. Στην περιοχή Συνδεδεμένος λογαριασμός, επαγγελματική επαφή, ευκαιρία ή έκθεση, κάντε κλικ στην εντολή Σύνδεση σε.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση σε μια εγγραφή του Business Contact Manager, στη λίστα Φάκελος, επιλέξτε μια ομάδα εγγραφών.

 5. Στο πλαίσιο λίστας, επιλέξτε τις εγγραφές στις οποίες θέλετε να συνδέσετε το στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας. Εναλλακτικά, για να αναζητήσετε κάποια εγγραφή, πληκτρολογήστε το όνομα στο πλαίσιο Αναζήτηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση σε για να συνδέσετε το στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στην Κορδέλα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.

Σύνδεση ενός υπάρχοντος στοιχείου ιστορικού επικοινωνίας με περισσότερες από μία εγγραφή από μέσα σε μια εγγραφή

 1. Ανοίξτε την εγγραφή η οποία περιέχει το στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας που θέλετε να συνδέσετε με άλλη εγγραφή.

 2. Στην Κορδέλα, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στην εντολή Ιστορικό.

 3. Ανοίξτε το στοιχείο του ιστορικού επικοινωνίας που θέλετε να συνδέσετε με μια άλλη εγγραφή και, στη συνέχεια, από την περιοχή Συνδεδεμένος λογαριασμός, επαγγελματική επαφή, ευκαιρία ή έργο, κάντε κλικ στην εντολή Σύνδεση σε.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση σε μια εγγραφή του Business Contact Manager, στη λίστα Φάκελος, επιλέξτε μια ομάδα εγγραφών.

 5. Στο πλαίσιο λίστας, επιλέξτε τις εγγραφές στις οποίες θέλετε να συνδέσετε αυτό το στοιχείο. Εναλλακτικά, για να αναζητήσετε κάποια εγγραφή, πληκτρολογήστε το όνομα στο πλαίσιο Αναζήτηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση σε για να συνδέσετε το στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στην Κορδέλα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.

Διαγραφή ενός στοιχείου ιστορικού επικοινωνίας

Για να διαγράψετε ένα στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας που πρέπει να το καταργήσετε από το φάκελο Ιστορικό επικοινωνίας. Έχετε υπόψη ότι τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας που είναι συνδεδεμένα με περισσότερες από μία εγγραφές εμφανίζονται στο φάκελο Ιστορικό επικοινωνίας περισσότερες από μία φορές. Όταν καταργείτε ένα αντίγραφο του στοιχείου ιστορικού επικοινωνίας που εμφανίζεται πολλές φορές, τα υπόλοιπα ξεχωριστά αντίγραφα εξακολουθούν να εμφανίζονται στο φάκελο Ιστορικό επικοινωνίας. Τα ονόματα των εγγραφών που συνδέεται με ένα στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας που εμφανίζονται στην στήλη Συνδεδεμένο με το φάκελο Ιστορικό επικοινωνίας. Για να διαγράψετε οριστικά ένα στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας, πρέπει πρώτα να καταργήσετε το στοιχείο και οποιαδήποτε αντίγραφα του στοιχείου από το φάκελο Ιστορικό επικοινωνίας και, στη συνέχεια, Άδειασμα του φακέλου "Διαγραμμένα".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μόνο ο κάτοχος βάσης δεδομένων μπορεί να αδειάσει το φάκελο Διαγραμμένα.

 1. Στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό επικοινωνίας.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας που θέλετε να διαγράψετε και έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

Κατάργηση στοιχείου ιστορικού επικοινωνίας από εγγραφή

 1. Στο μενού του Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί, Επαγγελματικές επαφές, Επαγγελματικά έργα ή ευκαιρίες.

 2. Άνοιγμα της εγγραφής από την οποία θέλετε να καταργήσετε το στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας.

 3. Στην Κορδέλα, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στην εντολή Ιστορικό.

 4. Επιλέξτε το στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας και, έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×