Κανόνες για τον Έλεγχο προσβασιμότητας

Για να εξασφαλίσετε ότι τα αρχεία του Office είναι προσβάσιμα, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο προσβασιμότητας, ένα δωρεάν εργαλείο που είναι διαθέσιμο στο Word, το Excel, το Outlook, το OneNote και το PowerPoint σε Windows ή Mac και το Visio σε Windows. Αυτό το εργαλείο εντοπίζει ζητήματα προσβασιμότητας και εξηγεί γιατί το καθένα μπορεί ενδεχομένως να αποτελέσει πρόβλημα για κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες. Επίσης, παρέχει υποδείξεις σχετικά με τον τρόπο επίλυσης κάθε ζητήματος.

Σε αυτό το θέμα:

Κανόνες του Ελέγχου προσβασιμότητας

Ο έλεγχος προσβασιμότητας ελέγχει το αρχείο σας σε σχέση με ένα σύνολο κανόνων που καθορίζουν τα πιθανά ζητήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του ζητήματος, ο Έλεγχος προσβασιμότητας ταξινομεί κάθε ζήτημα ως σφάλμα, προειδοποίηση ή συμβουλή.

  • Σφάλμα. Περιεχόμενο που καθιστά πολύ δύσκολη ή αδύνατη την ανάγνωση και κατανόηση του εγγράφου από τα άτομα με ειδικές ανάγκες

  • Προειδοποίηση. Περιεχόμενο που τις περισσότερες φορές (αλλά όχι όλες), καθιστά δύσκολη την κατανόηση του εγγράφου από άτομα με ειδικές ανάγκες

  • Συμβουλή. Περιεχόμενο που μπορεί να γίνει κατανοητό από άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά το οποίο θα μπορούσε να παρουσιαστεί με διαφορετικό τρόπο για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη

Σφάλματα, προειδοποιήσεις και συμβουλές του Ελέγχου προσβασιμότητας

Οι παρακάτω πίνακες απαριθμούν τους κανόνες του Ελέγχου προσβασιμότητας, τα στοιχεία που ελέγχουν, πού μπορείτε να μάθετε σχετικά με τον τρόπο διόρθωσης κάθε ζητήματος, καθώς και για ποιο λόγο πρέπει να διορθώσετε κάθε ζήτημα.

Σφάλματα

Εάν το περιεχόμενο του αρχείου καθιστά πολύ δύσκολη ή αδύνατη τη χρήση του από κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες, ο Έλεγχος προσβασιμότητας το ταξινομεί ως σφάλμα.

Κανόνας

Ο Έλεγχος προσβασιμότητας ελέγχει ότι

Ισχύει για αυτές τις εφαρμογές

Γιατί χρειάζεται διόρθωση;

Όλο το περιεχόμενο που δεν είναι κείμενο έχει εναλλακτικό κείμενο (alt text).

Όλα τα αντικείμενα έχουν εναλλακτικό κείμενο και το κείμενο δεν περιέχει εικόνες ή επεκτάσεις αρχείων.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης εκφωνούν το εναλλακτικό κείμενο για να περιγράψουν εικόνες και άλλο περιεχόμενο που δεν είναι κείμενο, το οποίο δεν μπορούν να δουν οι χρήστες. Με βάση το εναλλακτικό κείμενο του περιεχομένου που δεν είναι κείμενο, οι χρήστες πρέπει να κατανοούν το σκοπό και τη σημασία.

Οι πίνακες καθορίζουν τις πληροφορίες της κεφαλίδας στήλης

Στους πίνακες ή/και τα μπλοκ κελιών είναι επιλεγμένο το πλαίσιο κεφαλίδας ή υποδεικνύεται μια γραμμή κεφαλίδων.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Οι χρήστες βασίζονται στις επικεφαλίδες του πίνακα για να κατανοήσουν το περιεχόμενο, που στη συνέχεια εκφωνείται από το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Επίσης, η τεχνολογία υποβοήθησης χρησιμοποιεί συχνά τη γραμμή κεφαλίδων πίνακα για να μεταδώσει στο χρήστη την τρέχουσα θέση του δρομέα στον πίνακα και για να παράσχει πληροφορίες που επιτρέπουν στο χρήστη να περιηγηθεί στον πίνακα.

Όλες οι διαφάνειες έχουν τίτλο.

Οι διαφάνειες έχουν τίτλο.

PowerPoint

Οι τίτλοι διαφανειών παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα περιήγησης μέσα σε μια παρουσίαση, καθώς και εύρεσης και επιλογής μιας μεμονωμένης διαφάνειας για απευθείας μετάβαση σε αυτήν.

Τα έγγραφα χρησιμοποιούν στυλ επικεφαλίδας

Το περιεχόμενο είναι οργανωμένο με επικεφαλίδες ή/και έναν πίνακα περιεχομένων.

Word, Outlook, OneNote

Οι επικεφαλίδες και οι πίνακες περιεχομένων παρέχουν δομικό περιβάλλον στους χρήστες και επιτρέπουν την περιήγηση και ευκολότερη αναζήτηση στο έγγραφο.

Προειδοποιήσεις

Εάν το περιεχόμενο στις περισσότερες περιπτώσεις (όχι όμως απαραιτήτως σε όλες) είναι δύσκολο να κατανοηθεί από άτομα με ειδικές ανάγκες, ο Έλεγχος προσβασιμότητας παρέχει μια προειδοποίηση.

Κανόνας

Ο Έλεγχος προσβασιμότητας ελέγχει ότι

Ισχύει για αυτές τις εφαρμογές

Γιατί χρειάζεται διόρθωση;

Το κείμενο της υπερ-σύνδεσης έχει νόημα.

Το κείμενο των συνδέσεων έχει νόημα ως μεμονωμένη πληροφορία, παρέχοντας ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό των συνδέσεων.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Με βάση το κείμενο, οι χρήστες αποφασίζουν εάν θέλουν να κάνουν κλικ σε μια υπερ-σύνδεση. Το κείμενο πρέπει να παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό της σύνδεσης.

Ο πίνακας έχει απλή δομή.

Οι πίνακες είναι απλά ορθογώνια χωρίς διαιρεμένα κελιά, συγχωνευμένα κελιά ή ένθεση.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Οι χρήστες πραγματοποιούν περιήγηση στους πίνακες μέσω συντομεύσεων πληκτρολογίου και τεχνολογίας υποβοήθησης, η οποία βασίζεται σε απλές δομές πίνακα.

Οι πίνακες δεν χρησιμοποιούν κενά κελιά για τη μορφοποίηση.

Δεν υπάρχουν κενές γραμμές ή στήλες στον πίνακα.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Τα κενά κελιά πίνακα μπορούν να παραπλανήσουν ένα χρήστη, δίνοντάς του την εντύπωση ότι δεν υπάρχει άλλο περιεχόμενο στον πίνακα.

Οι καρτέλες φύλλου έχουν χαρακτηριστικά ονόματα.

Τα φύλλα στο βιβλίο εργασίας περιλαμβάνουν περιγραφικές πληροφορίες και δεν υπάρχουν κενά φύλλα.

Excel

Τα περιγραφικά ονόματα φύλλων, όπως "Σύνολα πωλήσεων Οκτωβρίου" διευκολύνουν περισσότερο την περιήγηση σε βιβλία εργασίας σε σχέση με τα προεπιλεγμένα ονόματα φύλλων, όπως "Φύλλο1".

Μη χρησιμοποιείτε επαναλαμβανόμενους κενούς χαρακτήρες.

Δεν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα κενά διαστήματα, στηλοθέτες ή χαρακτήρες επαναφοράς.

Word

Η τεχνολογία υποβοήθησης συχνά αντιλαμβάνεται ως κενά τα κενά διαστήματα, τους στηλοθέτες και τις κενές παραγράφους. Εάν οι χρήστες ακούσουν πολλές φορές τη λέξη "κενό", ενδεχομένως να θεωρήσουν ότι έχουν φτάσει στο τέλος των πληροφοριών.

Αποφύγετε τη χρήση χρώματος κειμένου που δεν ξεχωρίζει από το χρώμα φόντου.

Η αντίθεση μεταξύ του κειμένου και των χρωμάτων φόντου είναι επαρκής.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Οι χρήστες με προβλήματα όρασης συχνά είναι δύσκολο να διαβάσουν κείμενο που δεν έχει αντίθεση με το φόντο.

Συμβουλές

Όταν υπάρχει περιεχόμενο το οποίο μπορεί να γίνει κατανοητό από άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά θα μπορούσε να οργανωθεί καλύτερα ή να παρουσιαστεί με τρόπο που να βελτιώνει την εμπειρία τους, βλέπετε μια συμβουλή.

Κανόνας

Ο Έλεγχος προσβασιμότητας ελέγχει ότι

Ισχύει για αυτές τις εφαρμογές

Γιατί χρειάζεται διόρθωση;

Συμπεριλαμβάνονται κλειστές λεζάντες για τα εισαγόμενα αρχεία ήχου ή βίντεο.

Όλα τα αντικείμενα ήχου και βίντεο έχουν κλειστές λεζάντες.

Excel, PowerPoint, Word, OneNote

Χωρίς λεζάντες, οι πληροφορίες σε ένα τμήμα βίντεο ή ήχου ενδέχεται να χαθούν πλήρως για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η σειρά ανάγνωσης μιας παρουσίασης διαφανειών είναι λογική.

Οι διαφάνειες εμφανίζονται σε λογική σειρά.

PowerPoint

Η τεχνολογία υποβοήθησης διαβάζει διαφάνειες και τα στοιχεία που περιλαμβάνουν με την καθορισμένη σειρά. Εάν η σειρά ανάγνωσης δεν είναι λογική, το περιεχόμενο δεν έχει νόημα.

Οι τίτλοι διαφάνειας μιας ομάδας είναι μοναδικοί.

Οι μη κενές διαφάνειες έχουν μοναδικό τίτλο.

PowerPoint

Οι χρήστες βασίζονται σε τίτλους για να γνωρίζουν πού βρίσκονται στην ομάδα και για την περιήγηση στην ομάδα.

Οι πίνακες διάταξης έχουν δομή που διευκολύνει την περιήγηση.

Η σειρά διάταξης είναι λογική για τη γλώσσα και η σειρά Tab δεν είναι κυκλική.

Word

Οι χρήστες βασίζονται στη διάταξη πίνακα για την περιήγηση στο περιεχόμενο. Πρέπει να έχει λογική σειρά για την κατανόηση από τους χρήστες και την περιήγηση στο περιεχόμενο.

Δεν χρησιμοποιούνται εικόνες υδατογραφήματος.

Δεν υπάρχουν υδατογραφήματα.

Word

Τα υδατογραφήματα ενδέχεται να παρερμηνευτούν ως μέρος του κύριου περιεχομένου στη σελίδα και μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση.

Όλες οι επικεφαλίδες είναι στη σωστή σειρά.

Όλες οι επικεφαλίδες ακολουθούν λογική σειρά.

Word, Outlook, OneNote

Οι διαδοχικές επικεφαλίδες με κατάλληλα επίπεδα βοηθούν τους χρήστες στην περιήγηση, αναζήτηση και κατανόηση της οργάνωσης του εγγράφου.

Δείτε επίσης

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×