Καθορίστε τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων με χρήση προσαρμοσμένης μορφοποίησης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

You have the data in a field appear in a specific format by applying custom formats. Custom formatting only change how the data is displayed and does not affect how the data is stored in a Microsoft Access database, or how users can enter or edit data.

Applying a custom format is an option when you work with data types that either do not have a predefined Access formatting option or if a predefined format does not meet your needs. You can apply custom formats by entering sets of literal characters and placeholder characters to a field. When you apply a format to a table field, that same format is automatically applied to any form or report control that you bind (link) to that table field.

This article describes the types of literal and placeholder characters that you can use with specific data types and shows how to apply the formatting.

Τι θέλετε να κάνετε;

Learn more about custom formats

Specify a format for Number and Currency data types

Specify a format for Text and Memo data types

Specify a format for Date/Time data type

Learn more about formatting options

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσαρμοσμένες μορφές

When you create a custom format, you enter various characters in the Format property of a table field. The characters consist of placeholders (such as 0 and #), separators (such as periods and commas), literal characters, and colors.

In addition, you can specify formats for four types of numeric values — positive, negative, zero (0), and null (undefined). If you choose to create a format for each type of value, you must put the format for positive values first, the format for negative values second, the format for zero values third, and the format for null values last. Also, you must separate each format with a semicolon.

Example of custom formats    

#,###.##;(#,###.##)[Κόκκινο];0,000.00;"Ακαθόριστο"

This string has four custom formats and displays the following:

 • Θετικές τιμές με δύο δεκαδικά ψηφία.

 • Αρνητικές τιμές με δύο δεκαδικά ψηφία, σε παρενθέσεις και με κόκκινο χρώμα.

 • Μηδενικές τιμές ως ο αριθμός 0, πάντα με δύο δεκαδικά ψηφία.

 • Null values as the word "Undefined."

Each of the four sections in the string is separated by a semicolon (;).

The the following describes each section:

 • Το σύμβολο αριθμού (#) είναι χαρακτήρας κράτησης θέσης για ψηφία. Αν η μορφή δεν εντοπίσει τιμές, η Access εμφανίζει ένα κενό διάστημα. Αν θέλετε να εμφανίζεται το μηδέν και όχι κενό διάστημα (για παράδειγμα το 1234 να εμφανίζεται ως 1234,00), χρησιμοποιήστε τον αριθμό 0 ως χαρακτήρα κράτησης θέσης.

 • Από προεπιλογή, το πρώτο τμήμα εμφανίζει μόνο τις θετικές τιμές. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια μορφή με μεγαλύτερες τιμές ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα σημεία κράτησης θέσης για τη δεκαδική τιμή, όπως #,###.###. Για παράδειγμα, η τιμή 1234.5678 εμφανίζεται ως 1,234.568. Προσέξτε ότι σε αυτήν τη μορφή, το κόμμα χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό χιλιάδων και η τελεία ως διαχωριστικό των δεκαδικών ψηφίων.

  Αν οι δεκαδικές τιμές στην εγγραφή ξεπερνούν τον αριθμό των χαρακτήρων κράτησης θέσης στην προσαρμοσμένη μορφή, η Access στρογγυλοποιεί τις τιμές και εμφανίζει μόνο τον αριθμό που καθορίζει η μορφή Για παράδειγμα, αν στο πεδίο υπάρχει ο αριθμός 3.456,789, αλλά η μορφή του καθορίζει δύο δεκαδικά στοιχεία, η Access στρογγυλοποιεί τη δεκαδική τιμή σε ,79.

 • Από προεπιλογή, το δεύτερο τμήμα εμφανίζει μόνο τις αρνητικές τιμές. Αν τα δεδομένα σας δεν περιέχουν καμία αρνητική τιμή, η Access αφήνει αυτό το πεδίο κενό. Το προηγούμενο παράδειγμα κλείνει οποιαδήποτε αρνητική τιμή ανάμεσα σε κατεξοχήν χαρακτήρες — τη δεξιά και την αριστερή παρένθεση. Επίσης, χρησιμοποιεί το κόκκινο χρώμα [Κόκκινο] για την εμφάνιση οποιασδήποτε αρνητικής τιμής.

 • Από προεπιλογή, το τρίτο τμήμα καθορίζει τη μορφή όλων των μηδενικών (0) τιμών. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν το πεδίο περιέχει μηδενική τιμή εμφανίζεται η μορφή 0,000.00. Για να εμφανιστεί κείμενο και όχι αριθμός, μπορείτε να πληκτρολογήσετε "Μηδέν" (με διπλά εισαγωγικά).

 • Από προεπιλογή, το τέταρτο τμήμα καθορίζει τι βλέπουν οι χρήστες όταν μια εγγραφή περιέχει κενή τιμή. Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες βλέπουν τη λέξη "Ακαθόριστο". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο κείμενο, όπως "Κενό" ή "****". Μην ξεχνάτε ότι χρησιμοποιώντας διπλά εισαγωγικά πριν και μετά από τους χαρακτήρες η μορφή θεωρεί αυτούς τους χαρακτήρες ως κατεξοχήν και τους εμφανίζει με τη μορφή που τους έχετε καταχωρήσει.

Σημείωση: Remember that you do not need to use all four sections. For example, if your table field does accept null values, you can omit the fourth section.

Top of Page

Specify a format for Number and Currency data types

If you don't specify a custom format for numeric and currency values, Access displays numbers in the General Number format and currencies in the Currency format.

To create a custom format, use the formatting characters shown in the following table. You can also specify a color in which you want the number or currency.

Χαρακτήρας

Περιγραφή

#

Εμφανίζει ένα ψηφίο. Κάθε παρουσία του χαρακτήρα αντιπροσωπεύει μια θέση για έναν αριθμό. Αν δεν υπάρχει καμία τιμή σε μια θέση, η Access εμφανίζει κενό διάστημα. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύμβολο κράτησης θέσης.

For example, if you apply the format #,### and enter a value of 45 in the field, 45 is displayed. If you enter 12,145 in a field, Access displays 12,145 — even though you defined only one placeholder to the left of the thousands separator.

0

Εμφανίζει ένα ψηφίο. Κάθε παρουσία του χαρακτήρα αντιπροσωπεύει μια θέση για έναν αριθμό. Αν δεν υπάρχει καμία τιμή σε μια θέση, η Access εμφανίζει ένα μηδενικό (0).

Διαχωριστικά χιλιάδων και δεκαδικών

Used to indicate where you want Access to place the thousands and decimal separators. Access uses the separators that are defined for your Windows regional settings. For information about those settings, see Change the Windows regional settings to modify the appearance of some data types.

κενά διαστήματα, + - $ ()

Εισάγουν κενά διαστήματα, μαθηματικούς χαρακτήρες (+ -) και σύμβολα νομισμάτων (¥ £ $) στις συμβολοσειρές μορφοποίησης, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα κοινά μαθηματικά σύμβολα, όπως την κάθετο (\ ή /) και τον αστερίσκο (*), κλείστε τα ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε οπουδήποτε.

\

Επιβάλλει στην Access να εμφανίσει τον αμέσως επόμενο χαρακτήρα. Είναι το ίδιο με το κλείσιμο ενός χαρακτήρα μέσα σε διπλά εισαγωγικά.

!

Used to force the left alignment of all values. When you force left alignment, you cannot use the # and 0 digit placeholders, but you can use placeholders for text characters. For more information about those placeholders, see Custom formats for Text and Memo data types.

*

Επιβάλλει στο χαρακτήρα αμέσως μετά τον αστερίσκο να γίνει "χαρακτήρας συμπλήρωσης" — χαρακτήρας που συμπληρώνει κενά διαστήματα. Κανονικά, η Access εμφανίζει τα αριθμητικά δεδομένα με δεξιά στοίχιση και συμπληρώνει με κενά διαστήματα την περιοχή στα αριστερά της τιμής. Μπορείτε να προσθέσετε χαρακτήρες συμπλήρωσης οπουδήποτε σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης. Όταν το κάνετε αυτό, η Access συμπληρώνει όλα τα κενά διαστήματα με τον καθορισμένο χαρακτήρα.

Για παράδειγμα, η μορφοποίηση £##*~,00 εμφανίζει ένα νομισματικό ποσό ως £45~~~~~,15. Ο αριθμός των περισπωμένων (~) που εμφανίζονται στο πεδίο εξαρτάται από τον αριθμό των κενών διαστημάτων στο πεδίο του πίνακα.

%

Χρησιμοποιείται ως τελευταίος χαρακτήρας σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης. Πολλαπλασιάζει μια τιμή με το 100 και εμφανίζει το αποτέλεσμα με το σύμβολο επί τοις εκατό (%) στο τέλος.

E+, E-

-ή-

e+, e-

Εμφανίζει τιμές με επιστημονική (εκθετική) σημειογραφία.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν η προκαθορισμένη επιστημονική μορφή δεν προσφέρει αρκετό χώρο για τις τιμές σας. Χρησιμοποιήστε τα E+ ή e+ για να εμφανίσετε τιμές ως θετικούς εκθέτες και τα E- ή e- για να εμφανίσετε αρνητικούς εκθέτες. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτά τα σύμβολα κράτησης θέσης με άλλους χαρακτήρες.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε εφαρμόσει τη μορφοποίηση 0,000E+00 σε ένα αριθμητικό πεδίο και έπειτα πληκτρολογήσατε τον αριθμό 612345. Η Access θα εμφανίσει 6,123E+05. Η Access πρώτα στρογγυλοποιεί τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων στις τρεις θέσεις (ο αριθμός των μηδενικών δεξιά ή αριστερά από το διαχωριστικό δεκαδικών). Στη συνέχεια, η Access υπολογίζει την τιμή του εκθέτη από τον αριθμό των ψηφίων που βρίσκονται δεξιά (ή αριστερά, ανάλογα με τις ρυθμίσεις γλώσσας) από το διαχωριστικό δεκαδικών της αρχικής τιμής. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρχική τιμή θα είχε τοποθετήσει το "612345" (πέντε ψηφία) δεξιά από την υποδιαστολή. Για το λόγο αυτόν, η Access εμφανίζει τη μορφή 6,123E+05, ενώ η τιμή που προκύπτει ισοδυναμεί με 6,123 x 105.

Κατεξοχήν κείμενο

Κλείστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στους χρήστες σε διπλά εισαγωγικά.

[χρώμα]

Εφαρμόζει ένα χρώμα σε όλες τις τιμές που βρίσκονται σε μια ενότητα της μορφοποίησής σας. Πρέπει να περικλείσετε το όνομα του χρώματος σε αγκύλες και να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα ονόματα: μαύρο, μπλε, γαλάζιο, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, κίτρινο ή λευκό.

To apply a custom format to the Number or Currency data types, do the following:

 1. Στο παράθυρο πλοήγησης κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντομεύσεων.

 2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο κελί δίπλα στην επιλογή Μορφή.

 3. Enter the specific characters based on your formatting needs.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S για να αποθηκεύσετε την εργασία σας.

After you apply a custom format to a field, you can test the format by doing any or all of the following:

 • Καταχωρήστε τιμές χωρίς διαχωριστικά χιλιάδων ή διαχωριστικά δεκαδικών και δείτε πώς επηρεάζει η μορφή τα δεδομένα. Η μορφή τοποθετεί τα διαχωριστικά στις σωστές θέσεις;

 • Καταχωρήστε τιμές που είναι μεγαλύτερου ή μικρότερου μήκους από το αναμενόμενο (με και χωρίς διαχωριστικά) και δείτε τη συμπεριφορά της μορφής. Προσθέτει η μορφή ανεπιθύμητα κενά διαστήματα ή τον αριθμό μηδέν στην αρχή ή το τέλος;

 • Πληκτρολογήστε τον αριθμό μηδέν ή μια κενή τιμή σε μια μορφή που προορίζεται για θετικές ή αρνητικές τιμές και δείτε αν σας αρέσει το αποτέλεσμα..

Top of Page

Specify a format for Text and Memo data types

The Text and Memo data types do not accept predefined formats. The Text data type accepts only custom formats, the Memo data type accepts both custom and Rich Text formatting.

Typically, you apply custom formats to Text and Memo data types to make the table data easier to read. For example, if you use a Web form to collect credit card numbers, and you store those numbers without spaces, you can use a custom format to add the appropriate spaces to make the credit card numbers easier to read.

Custom formats for the Text and Memo data types allow only two format sections in a string. The first section of a format string controls the appearance of text, and the second section displays empty values or zero-length strings. If you don't specify a format, Access left aligns all text in datasheets.

The following table lists and explains the custom formats that you can apply to fields that have the Text or Memo data types.

Χαρακτήρας

Περιγραφή

@

Εμφανίζει κάθε διαθέσιμο χαρακτήρα για τη θέση αυτή στη συμβολοσειρά μορφοποίησης. Αν η Access τοποθετήσει όλους τους χαρακτήρες στα υποκείμενα δεδομένα, τα σύμβολα κράτησης θέσης που απομένουν εμφανίζονται ως κενά διαστήματα.

Για παράδειγμα, αν η συμβολοσειρά μορφοποίησης είναι @@@@@ και το υπόλοιπο κείμενο είναι ΑΒΓ, το κείμενο έχει αριστερή στοίχιση με δύο κενά διαστήματα στην αρχή.

&

Εμφανίζει κάθε διαθέσιμο χαρακτήρα για τη θέση αυτή στη συμβολοσειρά μορφοποίησης. Αν η Access τοποθετήσει όλους τους χαρακτήρες στα υποκείμενα δεδομένα, τα σύμβολα κράτησης θέσης που απομένουν δεν εμφανίζουν τίποτα.

Για παράδειγμα, αν η συμβολοσειρά μορφοποίησης είναι &&&&& και το κείμενο είναι ΑΒΓ, εμφανίζεται μόνο το κείμενο με αριστερή στοίχιση.

!

Επιβάλλει να συμπληρώνονται οι χαρακτήρες κράτησης θέσης από αριστερά προς τα δεξιά και όχι από δεξιά προς τα αριστερά. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χαρακτήρα στην αρχή οποιασδήποτε συμβολοσειράς μορφοποίησης.

<

Μετατρέπει υποχρεωτικά όλο το κείμενο σε πεζούς χαρακτήρες. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χαρακτήρα στην αρχή μιας συμβολοσειράς μορφοποίησης, αλλά μπορείτε να προσθέσετε στην αρχή ένα θαυμαστικό (!).

>

Μετατρέπει υποχρεωτικά όλο το κείμενο σε κεφαλαίους χαρακτήρες. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χαρακτήρα στην αρχή μιας συμβολοσειράς μορφοποίησης, αλλά μπορείτε να προσθέσετε στην αρχή ένα θαυμαστικό (!).

*

Όταν χρησιμοποιείται ο αστερίσκος, ο χαρακτήρας που τον ακολουθεί αμέσως γίνεται "χαρακτήρας για συμπλήρωση" — χαρακτήρας που χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση κενών διαστημάτων. Κανονικά, η Access εμφανίζει το κείμενο με αριστερή στοίχιση και συμπληρώνει την ενότητα αριστερά από την τιμή με κενά διαστήματα. Μπορείτε να προσθέσετε τους χαρακτήρες για τη συμπλήρωση οπουδήποτε στη συμβολοσειρά μορφοποίησης. Όταν το κάνετε αυτό, η Access θα συμπληρώσει όλα τα κενά διαστήματα με τον χαρακτήρα που έχετε καθορίσει.

Κενό διάστημα, + - $ ()

Εισάγουν κενά διαστήματα, μαθηματικούς χαρακτήρες (+ -), οικονομικά σύμβολα (¥ £ $) και τις παρενθέσεις που χρειάζονται οι συμβολοσειρές μορφοποίησης. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα κοινά μαθηματικά σύμβολα, όπως την κάθετο (\ ή /) και τον αστερίσκο (*), κλείστε τα ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά. Σημειώστε ότι μπορείτε να τοποθετήσετε αυτούς τους χαρακτήρες οπουδήποτε στη συμβολοσειρά μορφοποίησης.

"Ακριβές Κείμενο"

Κλείστε σε διπλά εισαγωγικά το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στους χρήστες

\

Επιβάλλει στην Access να εμφανίσει τον αμέσως επόμενο χαρακτήρα. Είναι το ίδιο με το κλείσιμο ενός χαρακτήρα μέσα σε διπλά εισαγωγικά.

[χρώμα]

Εφαρμόζει ένα χρώμα σε όλες τις τιμές που βρίσκονται σε μια ενότητα της μορφοποίησής σας. Θα πρέπει να περικλείετε το όνομα σε αγκύλες και να χρησιμοποιείτε ένα από τα εξής ονόματα: μαύρο, μπλε, γαλάζιο, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, κίτρινο ή λευκό.

Σημείωση: Όταν καθορίζετε μια μορφή, η Access συμπληρώνει τους χαρακτήρες κράτησης θέσης με δεδομένα από το υποκείμενο πεδίο.

Για την εφαρμογή προσαρμοσμένης μορφής, κάντε τα εξής:

 1. Στο παράθυρο πλοήγησης κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντομεύσεων.

 2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο κελί δίπλα στην επιλογή Μορφή.

 3. Εισαγάγετε τη μορφή.

  Type of custom format that you can specify depends on the data type that you select for the field.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S για να αποθηκεύσετε την εργασία σας.

You can test your custom formatting in any of the following ways:

 • Καταχωρήστε τιμές με κεφαλαία και με πεζά γράμματα και δείτε πώς επηρεάζει η μορφή τα δεδομένα. Είναι κατανοητά τα αποτελέσματα;

 • Καταχωρήστε τιμές που είναι μεγαλύτερου ή μικρότερου μήκους από το αναμενόμενο (με και χωρίς διαχωριστικά) και δείτε τη συμπεριφορά της μορφής. Προσθέτει η μορφή ανεπιθύμητα κενά διαστήματα ή κενό διάστημα στην αρχή ή στο τέλος ή μη αναμενόμενους χαρακτήρες;

 • Καταχωρήστε μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ή μια κενή τιμή και είτε αν σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα.

Top of Page

Specify a format for Date/Time data type

Αν δεν καθορίσετε μια προκαθορισμένη ή μια προσαρμοσμένη μορφή, η Access θα εφαρμόσει τη μορφή "Γενική ημερομηνία" — ηη/μ/εεεε ω:λλ:δδ ΠΜ/ΜΜ.

Custom formats for the Date/Time fields can contain two sections — one for the date and another for time — and you separate the sections with a semicolon. For example, you can re-create the General Date format as follows: m/dd/yyyy;h:nn:ss.

Χαρακτήρας

Περιγραφή

Διαχωριστικό ημερομηνίας

Used to control where Access places the separator for days, months, and years. Access uses the separator defined in your Windows regional settings. For information about those settings, see Change the Windows regional settings to modify the appearance of some data types.

c

Εμφανίζει τη μορφή γενικής ημερομηνίας.

d ή dd

Εμφανίζει την ημέρα του μήνα ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό. Για μονοψήφιο αριθμό, χρησιμοποιήστε ένα σύμβολο κράτησης θέσης. Για διψήφιο αριθμό, χρησιμοποιήστε δύο σύμβολα κράτησης θέσης.

ddd

Συντομεύει την ημέρα της εβδομάδας σε τρία γράμματα.

Για παράδειγμα, η Δευτέρα εμφανίζεται ως Δευ.

ηηηη

Εμφανίζει ολογράφως όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

ddddd

Εμφανίζει τη σύντομη μορφή ημερομηνίας.

dddddd

Εμφανίζει την πλήρη μορφή ημερομηνίας.

ε

Εμφανίζει τον αριθμό που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας.

Για παράδειγμα, η Δευτέρα εμφανίζεται ως αριθμός 2.

μ ή μμ

Εμφανίζει τους μήνες ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

mmm

Συντομεύει το όνομα του μήνα στα τρία γράμματα.

Για παράδειγμα, ο Οκτώβριος εμφανίζεται ως Οκτ.

μμμμ

Εμφανίζει τα πλήρη ονόματα των μηνών.

q

Εμφανίζει τον αριθμό του τρέχοντος ημερολογιακού τριμήνου (1-4).

Για παράδειγμα, για μια ημερομηνία του Μαΐου, η Access εμφανίζει τον αριθμό 2 ως την τιμή του τρίμηνου.

ε

Εμφανίζει την ημέρα του έτους (1-366).

yy

Εμφανίζει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους.

Σημείωση: Συνιστάται να χρησιμοποιείτε και τα τέσσερα ψηφία για το δεδομένο έτος.

εεεε

Εμφανίζει όλα τα ψηφία του έτους στην περιοχή 0100-9999.

Διαχωριστικό ώρας

Used to control where Access places the separator for hours, minutes, and seconds. Access uses the separator defined in your Windows regional settings. .

h ή hh

Εμφανίζει την ώρα ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

n ή nn

Εμφανίζει τα λεπτά ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

s ή ss

Εμφανίζει τα δευτερόλεπτα ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

ttttt

Εμφανίζει την πλήρη μορφή ώρας.

AM/PM

Εμφανίζει τις τιμές της ώρας σε 12ωρη μορφή, με τα ΠΜ ή ΜΜ στο τέλος. Η Access ορίζει αυτήν την τιμή με βάση το ρολόι συστήματος του υπολογιστή.

A/P ή a/p

Εμφανίζει τις τιμές της ώρας σε 12ωρη μορφή, με A, P, a ή p στο τέλος. Η Access ορίζει αυτήν την τιμή με βάση το ρολόι συστήματος του υπολογιστή.

AMPM

Εμφανίζει τις τιμές της ώρας σε 12ωρη μορφή. Η Access χρησιμοποιεί τις ενδείξεις πρωινής ή απογευματινής ώρας που καθορίζουν οι τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

Κενό διάστημα, + - $ ()

Εισάγουν κενά διαστήματα, μαθηματικούς χαρακτήρες (+ -), οικονομικά σύμβολα (¥ £ $) και τις παρενθέσεις που χρειάζονται οι συμβολοσειρές μορφοποίησης. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα κοινά μαθηματικά σύμβολα, όπως την κάθετο (\ ή /) και τον αστερίσκο (*), κλείστε τα ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε οπουδήποτε.

\

Επιβάλλει στην Access να εμφανίσει τον αμέσως επόμενο χαρακτήρα. Είναι το ίδιο με το κλείσιμο ενός χαρακτήρα μέσα σε διπλά εισαγωγικά.

*

Επιβάλλει στο χαρακτήρα αμέσως μετά τον αστερίσκο να γίνει "χαρακτήρας συμπλήρωσης" — χαρακτήρας που συμπληρώνει κενά διαστήματα. Κανονικά, η Access εμφανίζει το κείμενο με αριστερή στοίχιση και συμπληρώνει με κενά διαστήματα την περιοχή στα δεξιά της τιμής. Μπορείτε να προσθέσετε χαρακτήρες συμπλήρωσης οπουδήποτε σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης. Όταν το κάνετε αυτό, η Access συμπληρώνει όλα τα κενά διαστήματα με τον καθορισμένο χαρακτήρα.

Κατεξοχήν κείμενο

Κλείστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στους χρήστες σε διπλά εισαγωγικά.

[χρώμα]

Εφαρμόζει ένα χρώμα σε όλες τις τιμές που βρίσκονται σε μια ενότητα της μορφοποίησής σας. Θα πρέπει να περικλείετε το όνομα σε αγκύλες και να χρησιμοποιείτε ένα από τα εξής ονόματα: μαύρο, μπλε, γαλάζιο, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, κίτρινο ή λευκό.

Top of Page

Learn more about formatting options

If you want a field in a datasheet, form, or report to display a certain value while the field stores a different value, create a lookup field. To learn more about lookup fields, read Customize how data is displayed by creating a lookup field. To control the format in which data is entered, read Create an input mask to enter field or control values in a specific. To learn how to add rich text formatting to a field, read Insert or add a rich text field.

Top of Page

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×