Ιδιότητα OpenArgs

Ισχύει για

Αντικείμενο φόρμας

Αντικείμενο Report

Προσδιορίζει την παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζεται από το όρισμα OpenArgs της μεθόδου OpenForm που άνοιξε μια φόρμα. Ανάγνωσης/εγγραφής, Πολυμεταβλητή.

παράσταση.OpenArgs

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Αυτή η ιδιότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείται μια μακροεντολή ή κώδικας της Visual Basic for Applications (VBA) με τη μέθοδο OpenForm του αντικειμένου DoCmd. Αυτή η ρύθμιση ιδιότητας είναι μόνο για ανάγνωση σε όλες τις προβολές.

Για να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα OpenArgs, ανοίξτε μια φόρμα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο OpenForm του αντικειμένου DoCmd και ορίστε το όρισμα OpenArgs στην παράσταση συμβολοσειράς που θέλετε. Η ρύθμιση της ιδιότητας OpenArgs μπορεί τότε να χρησιμοποιηθεί σε κώδικα για τη φόρμα, όπως σε μια διαδικασία συμβάντος Open. Μπορείτε επίσης να κάνετε παραπομπή στη ρύθμιση της ιδιότητας σε μια μακροεντολή, όπως μια μακροεντολή Open ή σε μια παράσταση, όπως μια παράσταση που ορίζει την ιδιότητα ControlSource για ένα στοιχείο ελέγχου στη φόρμα.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η φόρμα που ανοίγετε είναι μια λίστα συνεχούς φόρμας με πελάτες. Εάν θέλετε η εστίαση να μετακινηθεί σε μια συγκεκριμένη εγγραφή κατά το άνοιγμα της φόρμας, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα OpenArgs στο όνομα του πελάτη και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια FindRecord ενέργειας σε μια μακροεντολή Open για να μετακινήσετε την εστίαση στην εγγραφή για τον πελάτη με το καθορισμένο όνομα.

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί την ιδιότητα OpenArgs για να ανοίξει τη φόρμα Employees σε μια συγκεκριμένη εγγραφή υπαλλήλου και δείχνει πώς η μέθοδος OpenForm ορίζει την ιδιότητα OpenArgs. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία, ανάλογα με την περίπτωση, για παράδειγμα, όταν παρουσιαστεί το συμβάν AfterUpdate για ένα προσαρμοσμένο παράθυρο διαλόγου που χρησιμοποιείται για την καταχώρηση νέων πληροφοριών σχετικά με έναν υπάλληλο.

Sub OpenToCallahan()
DoCmd.OpenForm "Employees", acNormal, , , _
acReadOnly, , "Callahan"
End Sub
Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Dim strEmployeeName As String
' If OpenArgs property contains employee name, find
' corresponding employee record and display it on
' form. For example,if the OpenArgs property
' contains "Callahan", move to first "Callahan"
' record.
strEmployeeName = Forms!Employees.OpenArgs
If Len(strEmployeeName) > 0 Then
DoCmd.GoToControl "LastName"
DoCmd.FindRecord strEmployeeName, , True, , _
True, , True
End If
End Sub

Το επόμενο παράδειγμα χρησιμοποιεί τη μέθοδο FindFirst για τον εντοπισμό του υπαλλήλου το όνομα του οποίου υπάρχει στην ιδιότητα OpenArgs.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then
Dim strEmployeeName As String
strEmployeeName = Me.OpenArgs
Dim RS As DAO.Recordset
Set RS = Me.RecordsetClone
RS.FindFirst "LastName = '" & _
strEmployeeName & "'"
If Not RS.NoMatch Then
Me.Bookmark = RS.Bookmark
End If
End If
End Sub
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×