Ιδιότητα RecordLocks

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα RecordLocks για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο κλειδώνονται οι εγγραφές και τι συμβαίνει όταν δύο χρήστες προσπαθούν να επεξεργαστούν ταυτόχρονα την ίδια εγγραφή. Ανάγνωση/εγγραφή.

έκφραση.RecordLocks

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Κατά την επεξεργασία μιας εγγραφής, η Microsoft Office Access 2007 μπορεί αυτόματα να κλειδώσει αυτήν την εγγραφή προκειμένου να αποτρέψει την αλλαγή της από άλλους χρήστες, πριν εσείς ολοκληρώσετε την εργασία σας.

  • Φόρμες. Καθορίζει τον τρόπο εγγραφές στο υποκείμενο πίνακα ή ερώτημα είναι κλειδωμένο κατά την ενημέρωση δεδομένων σε μια βάση δεδομένων πολλών χρηστών.

  • Εκθέσεις. Καθορίζει εάν οι εγγραφές στον υποκείμενο πίνακα ή ερώτημα κλειδώνονται κατά την προεπισκόπηση ή την εκτύπωση μιας έκθεσης.

  • Ερωτήματα. Καθορίζει εάν οι εγγραφές σε κάποιο ερώτημα (συνήθως ένα ερώτημα ενέργειας σε μια βάση δεδομένων πολλαπλών χρηστών) κλειδώνονται κατά την εκτέλεση του ερωτήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ιδιότητα RecordLocks ισχύει μόνο για φόρμες, εκθέσεις ή ερωτήματα σε μια βάση δεδομένων Microsoft Access (.mdb ή .accdb).

Η ιδιότητα RecordLocks χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Χωρίς κλειδώματα

0

(Προεπιλογή) Σε φόρμες, δύο ή περισσότεροι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν ταυτόχρονα την ίδια εγγραφή. Αυτό το κλείδωμα είναι επίσης γνωστό και ως "σχετικό". Αν δύο χρήστες επιχειρήσουν να αποθηκεύσουν αλλαγές στην ίδια εγγραφή, η Αccess εμφανίζει ένα μήνυμα στο χρήστη που επιχειρεί να αποθηκεύσει την ίδια εγγραφή. Αυτός ο χρήστης μπορεί στη συνέχεια να απορρίψει την εγγραφή, να αντιγράψει την εγγραφή στο Πρόχειρο ή να αντικαταστήσει τις αλλαγές που έχουν γίνει από κάποιον άλλο χρήστη. Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται συνήθως σε φόρμες μόνο για ανάγνωση ή σε βάσεις δεδομένων ενός μεμονωμένου χρήστη. Χρησιμοποιείται επίσης σε βάσεις δεδομένων πολλαπλών χρηστών για να επιτρέψει σε περισσότερους από έναν χρήστες να πραγματοποιούν ταυτόχρονα αλλαγές στην ίδια εγγραφή.

Στις εκθέσεις, οι εγγραφές δεν κλειδώνονται κατά την προεπισκόπηση ή εκτύπωση της έκθεσης.

Στα ερωτήματα, οι εγγραφές κλειδώνονται κατά την εκτέλεση του ερωτήματος.

Όλες οι εγγραφές

1

Όλες οι εγγραφές στον υποκείμενο πίνακα ή ερώτημα κλειδώνονται κατά το άνοιγμα της φόρμας σε προβολή φόρμας ή προβολή φύλλου δεδομένων, όταν γίνεται προεπισκόπηση ή εκτύπωση της έκθεσης ή κατά την εκτέλεση του ερωτήματος. Αν και οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν τις εγγραφές, η επεξεργασία, προσθήκη ή διαγραφή οποιονδήποτε εγγραφών δεν είναι δυνατή από κανένα χρήστη μέχρι το κλείσιμο της φόρμας, την ολοκλήρωση της εκτύπωσης της έκθεσης ή τον τερματισμό της εκτέλεσης του ερωτήματος.

Επεξεργασμένη εγγραφή

2

(Φορμών και ερωτημάτων μόνο) Μια σελίδα εγγραφών κλειδώνεται μόλις οποιοσδήποτε χρήστης ξεκινά η επεξεργασία οποιουδήποτε πεδίου στην εγγραφή και παραμένει κλειδωμένη μέχρι ο χρήστης μετακινείται σε μια άλλη εγγραφή. Επομένως, μπορείτε να επεξεργαστείτε μια εγγραφή μόνο από ένα χρήστη κάθε φορά. Αυτό ονομάζεται επίσης "Απαισιόδοξη" κλείδωμα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας μια φόρμα φύλλο ιδιοτήτων, μια μακροεντολή ή Visual Basic για κώδικα Applications (VBA).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η αλλαγή της ιδιότητας RecordLocks μιας ανοικτής φόρμας ή έκθεσης προκαλεί την αυτόματη εκ νέου δημιουργία του συνόλου των εγγραφών.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση "Χωρίς κλειδώματα" για φόρμες μόνον εάν κάποιο άτομο χρησιμοποιεί τους υποκείμενους πίνακες ή ερωτήματα ή πραγματοποιεί όλες τις αλλαγές στα δεδομένα.

Σε μια βάση δεδομένων πολλαπλών χρηστών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση "Χωρίς κλειδώματα" εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το "σχετικό" κλείδωμα και να ειδοποιήσετε τους χρήστες που επιχειρούν να επεξεργαστούν την ίδια εγγραφή σε μια φόρμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση "Επεξεργασμένη εγγραφή" εάν θέλετε να αποτρέψετε δύο ή περισσότερους χρήστες από το να επεξεργάζονται ταυτόχρονα τα δεδομένα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση όλες τις εγγραφές, όταν χρειάζεστε για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές στα δεδομένα μετά την εκκίνηση για να κάνετε προεπισκόπηση ή εκτύπωση έκθεσης ή εκτέλεση Προσάρτηση, διαγράφετε, δημιουργίας πίνακα ή ερώτημα ενημέρωσης.

Σε Προβολή φόρμας ή Προβολή φύλλου δεδομένων, κάθε κλειδωμένη εγγραφή έχει έναν δείκτη κλειδώματος στον αντίστοιχο επιλογέα εγγραφής.

Συμβουλή

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση ιδιότητα RecordLocks για φόρμες, κάντε κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές της Access. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε στην περιοχή Προεπιλεγμένο κλείδωμα εγγραφών.

Δεδομένα σε μια φόρμα, έκθεση ή ερώτημα από μια βάση δεδομένων Open Database Connectivity (ODBC) αντιμετωπίζεται ως εάν έχουν επιλεγεί η ρύθμιση Χωρίς κλειδώματα, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της ιδιότητας RecordLocks .

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα RecordLocks μιας φόρμας "Υπάλληλοι" με την τιμή "Επεξεργασμένη εγγραφή" (μια σελίδα εγγραφών κλειδώνεται αμέσως μόλις ένα χρήστης ξεκινήσει την επεξεργασία οποιουδήποτε πεδίου στην εγγραφή και παραμένει κλειδωμένη μέχρι ο χρήστης να μετακινηθεί σε κάποια άλλη εγγραφή).

Forms("Employees").RecordLocks = 2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×