Ιδιότητα OpenArgs

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ισχύει για

Αντικείμενο φόρμας

Αντικείμενο αναφοράς

Καθορίζει το παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζεται από το όρισμα OpenArgs της μεθόδου OpenForm που ανοίξει μια φόρμα. Ανάγνωση/εγγραφή διακύμανσης.

παράσταση. OpenArgs

παράσταση Απαιτείται. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα στη λίστα "ισχύει για".

Παρατηρήσεις

Αυτή η ιδιότητα είναι διαθέσιμη μόνο χρησιμοποιώντας ένα μακροεντολή ή χρησιμοποιώντας Visual Basic for Applications (VBA) κώδικα με τη μέθοδο OpenForm του αντικειμένου DoCmd . Αυτή η ρύθμιση ιδιότητας είναι μόνο για ανάγνωση σε όλες τις προβολές.

Για να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα OpenArgs , ανοίξτε μια φόρμα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο OpenForm του αντικειμένου DoCmd και ορίστε το όρισμα OpenArgs στην παράσταση συμβολοσειράς που θέλετε. Η ρύθμιση της ιδιότητας OpenArgs να, στη συνέχεια, να χρησιμοποιηθούν σε κώδικα για τη φόρμα, όπως σε μια ανοιχτή διαδικασία συμβάντος. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στη ρύθμιση ιδιότητας σε μια μακροεντολή, όπως μια μακροεντολή Open ή μια παράσταση, όπως μια παράσταση που ορίζει την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου για μια στοιχείο ελέγχου στη φόρμα.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η φόρμα που ανοίγετε είναι μια λίστα συνεχόμενη φόρμα με προγράμματα-πελάτες. Εάν θέλετε το εστίαση για να μετακινήσετε μια εγγραφή συγκεκριμένο υπολογιστή-πελάτη όταν ανοίγει τη φόρμα, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα OpenArgs στο όνομα του υπολογιστή-πελάτη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την ενέργεια Εύρεση εγγραφής σε μια μακροεντολή Open για να μετακινήσετε την εστίαση στην εγγραφή για το πρόγραμμα-πελάτη με το καθορισμένο όνομα.

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί την ιδιότητα OpenArgs για να ανοίξετε τη φόρμα υπαλλήλων σε μια συγκεκριμένη εγγραφή υπαλλήλου και παρουσιάζει πώς η μέθοδος OpenForm ορίζει την ιδιότητα OpenArgs . Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία, ανάλογα με την περίπτωση — για παράδειγμα, όταν το συμβάν μετά από ενημέρωση συμβαίνει για ένα προσαρμοσμένο παράθυρο διαλόγου που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή νέων πληροφοριών σχετικά με έναν υπάλληλο.

Sub OpenToCallahan()
DoCmd.OpenForm "Employees", acNormal, , , _
acReadOnly, , "Callahan"
End Sub
Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Dim strEmployeeName As String
' If OpenArgs property contains employee name, find
' corresponding employee record and display it on
' form. For example,if the OpenArgs property
' contains "Callahan", move to first "Callahan"
' record.
strEmployeeName = Forms!Employees.OpenArgs
If Len(strEmployeeName) > 0 Then
DoCmd.GoToControl "LastName"
DoCmd.FindRecord strEmployeeName, , True, , _
True, , True
End If
End Sub

Το επόμενο παράδειγμα χρησιμοποιεί τη μέθοδο FindFirst για να εντοπίσετε τον εργαζόμενο με το όνομα στην ιδιότητα OpenArgs .

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then
Dim strEmployeeName As String
strEmployeeName = Me.OpenArgs
Dim RS As DAO.Recordset
Set RS = Me.RecordsetClone
RS.FindFirst "LastName = '" & _
strEmployeeName & "'"
If Not RS.NoMatch Then
Me.Bookmark = RS.Bookmark
End If
End If
End Sub

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×