Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Ιδιότητα Format - Τύπος δεδομένων "Ημερομηνία/Ώρα"

Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Format σε προκαθορισμένες μορφές ημερομηνίας και ώρας καθώς και να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες μορφές για τα δεδομένα τύπου "Ημερομηνία/Ώρα".

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Ρύθμιση

Οι παρακάτω ενότητες απεικονίζουν προκαθορισμένες και προσαρμοσμένες μορφές.

Προκαθορισμένες μορφές

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις της ιδιότητας Format για τον τύπο δεδομένων "Ημερομηνία/Ώρα".

Μορφή

Περιγραφή

Παράδειγμα

Γενική ημερομηνία

Προεπιλεγμένη Εμφανίζει τις τιμές ημερομηνίας ως αριθμούς και τιμές ώρας ως τιμές ωρών, λεπτών και δευτερολέπτων ακολουθούμενη από πμ ή μμ. Και για τους δύο τύπους τιμών, η Access χρησιμοποιεί τα διαχωριστικά ημερομηνίας και ώρας που καθορίζονται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Εάν η τιμή δεν διαθέτει στοιχείο χρόνου, η Access εμφανίζει μόνο την ημερομηνία. Εάν η τιμή δεν έχει στοιχείο ημερομηνίας, η Access εμφανίζει μόνο την ώρα.

06/30/2018 10:10:42 AM

Πλήρης ημερομηνία

Εμφανίζει μόνο τις τιμές ημερομηνίας, όπως καθορίζεται από τη μορφή "Πλήρης ημερομηνία" στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018

Ενδιάμεση ημερομηνία

Εμφανίζει την ημερομηνία ως ηη/μμμ/ΕΕ, αλλά χρησιμοποιεί το διαχωριστικό ημερομηνίας που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

27/Αυγ/18
27-Αυγ-18

Σύντομη ημερομηνία

Εμφανίζει τις τιμές ημερομηνίας, όπως καθορίζεται από τη μορφή "σύντομη ημερομηνία" στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

8/27/2018
8-27-2018

Πλήρης ώρα

Εμφανίζει ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα ακολουθούμενο από πμ ή μμ. Η Access χρησιμοποιεί το διαχωριστικό που καθορίζεται στη ρύθμιση ώρας στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

10:10:42 AM

Ενδιάμεση ώρα

Εμφανίζει τις ώρες και τα λεπτά που ακολουθούνται από πμ ή μμ. Η Access χρησιμοποιεί το διαχωριστικό που καθορίζεται στη ρύθμιση ώρας στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

10:10 AM

Σύντομη ώρα

Εμφανίζει μόνο τις ώρες και τα λεπτά. Η Access χρησιμοποιεί το διαχωριστικό που καθορίζεται στη ρύθμιση ώρας στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

10:10

Προσαρμοσμένες μορφές

Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή, χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους χαρακτήρες ως σύμβολα κράτησης θέσης και διαχωριστικά. Οι προσαρμοσμένες μορφές που δεν συμφωνούν με τις ρυθμίσεις ημερομηνίας/ώρας, οι οποίες καθορίζονται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows, παραβλέπονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων των Windows για την τροποποίηση της εμφάνισης ορισμένων τύπων δεδομένων.

Χαρακτήρας

Περιγραφή

Διαχωριστικό ημερομηνίας

Ελέγχει το σημείο όπου η Access τοποθετεί το διαχωριστικό για τις ημέρες, τους μήνες και τα έτη. Χρησιμοποιήστε το διαχωριστικό που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Για παράδειγμα, στα Αγγλικά (Η.Π.Α.), χρησιμοποιήστε μια κάθετο (/).

Διαχωριστικό ώρας

Ελέγχει το σημείο όπου η Access τοποθετεί διαχωριστικά για ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε το διαχωριστικό που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Για παράδειγμα, στα Αγγλικά (Η.Π.Α.), χρησιμοποιήστε μια άνω και κάτω τελεία (:).

c

Εμφανίζει τη μορφή "Γενική ημερομηνία".

d ή ηη

Εμφανίζει την ημέρα του μήνα ως ένα ή δύο ψηφία. Για ένα ψηφίο, χρησιμοποιήστε ένα μόνο σύμβολο κράτησης θέσης. για δύο ψηφία, χρησιμοποιήστε δύο σύμβολα κράτησης θέσης.

ηηη

Συντομογραφία της ημέρας της εβδομάδας σε τρία γράμματα.

ηηηη

Περιγράφει όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

ddddd

Εμφανίζει τη σύντομη μορφή ημερομηνίας.

ηηηηηη

Εμφανίζει τη μορφή "Πλήρης ημερομηνία".

β

Εμφανίζει έναν αριθμό που αντιστοιχεί στην ημέρα της εβδομάδας. (1 έως 7)

ββ

Εμφανίζει έναν αριθμό που αντιστοιχεί στην εβδομάδα του έτους (1 έως 53).

m ή mm

Εμφανίζει τον μήνα ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

μμμ

Συντομογραφία του ονόματος του μήνα σε τρία γράμματα. Για παράδειγμα, ο Ιανουάριος εμφανίζεται ως Jan.

μμμμ

Περιγράφει όλα τα ονόματα των μηνών.

τ

Εμφανίζει τον αριθμό του τρέχοντος ημερολογιακού τριμήνου (1-4). Για παράδειγμα, εάν προσλάβετε έναν εργαζόμενο τον Μάιο, η Access θα εμφανίσει την τιμή 2 ως τιμή τριμήνου.

ε

Εμφανίζει την ημέρα του έτους, 1-366.

εε

Εμφανίζει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους.

Σημείωση: Συνιστούμε να εισαγάγετε και να εμφανίσετε και τα τέσσερα ψηφία ενός συγκεκριμένου έτους.

εεεε

Εμφανίζει όλα τα ψηφία σε ένα έτος στην περιοχή 0100-9999.

h ή hh

Εμφανίζει την ώρα ως ένα ή δύο ψηφία.

n ή NN

Εμφανίζει λεπτά ως ένα ή δύο ψηφία.

s ή SS

Εμφανίζει τα δευτερόλεπτα ως ένα ή δύο ψηφία.

tttt

Εμφανίζει τη μορφή "μεγάλη ώρα".

ΠΜ/ΜΜ

Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με τα κεφαλαία γράμματα "ΠΜ" ή "ΜΜ", ανάλογα με την περίπτωση.

πμ/μμ

Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με τα πεζά γράμματα "πμ" ή "μμ", ανάλογα με την περίπτωση.

Π/Μ

Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με τα κεφαλαία γράμματα "Π" ή "Μ", ανάλογα με την περίπτωση.

π/μ

Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με τα πεζά γράμματα "π" ή "μ", ανάλογα με την περίπτωση.

ΠΜΜΜ

Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με το κατάλληλο προσδιοριστικό πρωί/απόγευμα όπως καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

Κενός χώρος, +-$ ()

Χρησιμοποιήστε κενά διαστήματα, μερικούς μαθηματικούς χαρακτήρες (+-) και οικονομικά σύμβολα ($ ¥ £) όπως απαιτείται οπουδήποτε στις συμβολοσειρές μορφοποίησης. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα συνηθισμένα σύμβολα μαθηματικών, όπως η κάθετο (\ ή/) και ο αστερίσκος (*), πρέπει να τα περιβάλετε σε διπλά εισαγωγικά.

"Κείμενο γραμματικής"

Περικλείστε το κείμενο που θέλετε να βλέπουν οι χρήστες σε διπλά εισαγωγικά.

\

Επιβάλλει στην Access να εμφανίσει το χαρακτήρα που ακολουθεί αμέσως μετά. Αυτό είναι το ίδιο με το περιβάλλων ενός χαρακτήρα σε διπλά εισαγωγικά.

*

Όταν χρησιμοποιείται, ο χαρακτήρας αμέσως μετά τον αστερίσκο μετατρέπεται σε χαρακτήρα γεμίσματος — ένας χαρακτήρας που χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση κενών διαστημάτων. Η Access εμφανίζει κανονικά το κείμενο ως αριστερή στοίχιση και γεμίζει οποιαδήποτε περιοχή στα δεξιά της τιμής με κενά διαστήματα. Μπορείτε να προσθέσετε χαρακτήρες γεμίσματος οπουδήποτε σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης και η Access θα συμπληρώσει τυχόν κενά διαστήματα με τον καθορισμένο χαρακτήρα.

[χρώμα]

Εφαρμόζει ένα χρώμα σε όλες τις τιμές σε μια ενότητα της μορφής σας. Πρέπει να επισυνάψετε το όνομα σε αγκύλες και να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα ονόματα: μαύρο, μπλε, κυανό, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, 

Παραδείγματα

Τα παρακάτω είναι παραδείγματα προσαρμοσμένων μορφών ημερομηνίας/ώρας.

Για να μορφοποιήσετε την ημερομηνία όπως...

Πληκτρολογήστε αυτόν τον κώδικα στο πλαίσιο ιδιότητας μορφή :

2012-01-13

εεεε-μμ-ηη

2012

εεεε

13 Jan 2012

ηη μμμ εεεε

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (η Access προσθέτει αυτόματα τις ανάστροφες καθέτους)

Παρ 1/13

DDD m/d

2/6

WW/w

13 Ιανουαρίου 2012

Μμμ d "," ΕΕΕΕ

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×