Η συνάρτηση CreateObject

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Η συνάρτηση, τη μέθοδο, αντικείμενο ή ιδιότητα που περιγράφονται σε αυτό το θέμα είναι απενεργοποιημένη, εάν η Microsoft Jet Expression Service εκτελείται σε λειτουργία φίλτρου, η οποία δεν επιτρέπει την αξιολόγηση της ενδεχομένως μη ασφαλών παραστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία sandbox, κάντε αναζήτηση για "η λειτουργία φίλτρου" στη Βοήθεια.

Δημιουργεί και επιστρέφει μια αναφορά σε ένα αντικείμενο ActiveX.

Σύνταξη

CreateObject ( κλάσης [, όνομα_διακομιστή] )

Η σύνταξη της συνάρτησης CreateObject περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

τάξης

Απαιτείται. Διακύμανσης (Συμβολοσειρά). Το όνομα της εφαρμογής και κλάση του αντικειμένου για να δημιουργήσετε.

όνομα διακομιστή

Προαιρετικό. Διακύμανσης (Συμβολοσειρά). Το όνομα του διακομιστή δικτύου όπου θα δημιουργηθεί το αντικείμενο. Εάν το όνομα διακομιστή είναι μια κενή συμβολοσειρά (""), χρησιμοποιείται στον τοπικό υπολογιστή.


Η κλάσηόρισμα χρησιμοποιεί τη σύνταξη όνομα_εφαρμογής.Τύπος_αντικειμένου και έχει τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

όνομα_εφαρμογής

Απαιτείται. Διακύμανσης (Συμβολοσειρά). Το όνομα της εφαρμογής που παρέχει το αντικείμενο.

Τύπος_αντικειμένου

Απαιτείται. Διακύμανσης (Συμβολοσειρά). Τύπος ή τη κλάση του αντικειμένου για να δημιουργήσετε.


Παρατηρήσεις

Κάθε εφαρμογή που υποστηρίζει αυτοματισμό παρέχει τουλάχιστον έναν τύπο αντικειμένου. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου μπορεί να παρέχουν ένα αντικείμενο εφαρμογής , ένα αντικείμενο εγγράφου και ένα αντικείμενο γραμμής εργαλείων .

Για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο ActiveX, αντιστοιχίστε το αντικείμενο που επιστράφηκε από CreateObject μια μεταβλητή αντικειμένου:

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

' Declare an object variable to hold the object 
' reference. Dim as Object causes late binding.
Dim ExcelSheet As Object
Set ExcelSheet = CreateObject("Excel.Sheet")

Αυτός ο κωδικός ξεκινά την εφαρμογή που δημιουργεί το αντικείμενο, σε αυτήν την περίπτωση, ένα υπολογιστικό φύλλο Microsoft Office Excel 2007. Αφού δημιουργηθεί ένα αντικείμενο, το αναφέρετε σε κώδικα, χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή αντικειμένου που έχετε ορίσει. Στο παρακάτω παράδειγμα, πρόσβαση ιδιότητες και τις μεθόδους του νέου αντικειμένου χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή αντικειμένου, ExcelSheetκαι άλλα αντικείμενα του Excel, όπως το αντικείμενο Application και τη συλλογή Cells .

' Make Excel visible through the Application object.
ExcelSheet.Application.Visible = True
' Place some text in the first cell of the sheet.
ExcelSheet.Application.Cells(1, 1).Value = "This is column A, row 1"
' Save the sheet to C:\test.xls directory.
ExcelSheet.SaveAs "C:\TEST.XLS"
' Close Excel with the Quit method on the Application object.
ExcelSheet.Application.Quit
' Release the object variable.
Set ExcelSheet = Nothing

Δήλωση μια μεταβλητή αντικειμένου με τον όρο As Object δημιουργεί μια μεταβλητή που μπορεί να περιέχει μια αναφορά σε οποιονδήποτε τύπο αντικειμένου. Ωστόσο, πρόσβαση στο αντικείμενο μέσω αυτή η μεταβλητή είναι εκπρόθεσμη δεσμευμένο; Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση πραγματοποιείται όταν εκτελείται το πρόγραμμά σας. Για να δημιουργήσετε μια μεταβλητή αντικειμένου που έχει ως αποτέλεσμα δέσμευση νωρίς, αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση κατά τη μεταγλώττιση του προγράμματος, δηλώστε τη μεταβλητή αντικειμένου με συγκεκριμένη ταυτότητα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δηλώσετε και να δημιουργήσετε τις παρακάτω αναφορές του Excel:

Dim xlApp As Excel.Application 
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.WorkSheet
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
Set xlSheet = xlBook.Worksheets(1)

Η αναφορά μέσω μιας μεταβλητής με δέσμευση νωρίς μπορεί να σας δώσει καλύτερες επιδόσεις, αλλά μπορεί να περιέχει μόνο μια αναφορά σε κλάση που καθορίζεται στο το δήλωση.

Μπορείτε να μεταβιβάσετε ένα αντικείμενο που επιστρέφεται από τη συνάρτηση CreateObject σε μια συνάρτηση που αναμένει ένα αντικείμενο ως όρισμα. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος κώδικας δημιουργεί και μεταβιβάζει μια αναφορά σε ένα αντικείμενο Excel.Application:

Call MySub (CreateObject("Excel.Application"))

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή δικτύου, μεταφέροντας το όνομα του υπολογιστή στο όρισμα όνομα_διακομιστή της CreateObject. Αυτό το όνομα είναι το ίδιο με το όνομα του υπολογιστή τμήμα ενός ονόματος κοινή χρήση: για ένα κοινόχρηστο στοιχείο με το όνομα "\\MyServer\Public", όνομα_διακομιστή είναι "MyServer."

Σημείωση: Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση COM (ανατρέξτε στο θέμα Microsoft Developer Network) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας εφαρμογής ορατή σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή δικτύου. Ίσως χρειαστεί να προσθέσετε ένα κλειδί μητρώου για την εφαρμογή σας.

Ο ακόλουθος κώδικας επιστρέφει τον αριθμό έκδοσης μιας περιόδου λειτουργίας του Excel εκτελείται σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή με το όνομα MyServer:

Dim xlApp As Object
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application", "MyServer")
Debug.Print xlApp.Version

Εάν ο απομακρυσμένος διακομιστής δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμη, παρουσιάζεται ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε CreateObject όταν δεν υπάρχει παρουσία του αντικειμένου. Εάν εκτελείται ήδη μια παρουσία του αντικειμένου, γίνεται εκκίνηση μιας νέας περιόδου λειτουργίας και δημιουργείται ένα αντικείμενο του καθορισμένου τύπου. Για να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα παρουσία, ή για να ξεκινήσετε την εφαρμογή και να φορτώσετε ένα αρχείο, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση GetObject .

Εάν ένα αντικείμενο έχει δηλωθεί ως ένα αντικείμενο μίας παρουσίας, δημιουργείται μόνο μία παρουσία του αντικειμένου, ανεξάρτητα από το πόσες φορές CreateObject εκτελείται.

Παράδειγμα

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CreateObject για να ορίσετε μια αναφορά (

xlApp

) στο Excel. Χρησιμοποιεί την αναφορά για να αποκτήσει πρόσβαση στην ιδιότητα Visible του Excel, και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη μέθοδο Excel Quit για να την κλείσετε. Τέλος, η ίδια ή αναφορά έχει κυκλοφορήσει.

Dim xlApp As Object    ' Declare variable to hold the reference.
Set xlApp = CreateObject("excel.application")
' You may have to set Visible property to True
' if you want to see the application.
xlApp.Visible = True
' Use xlApp to access Microsoft Excel's
' other objects.
xlApp.Quit ' When you finish, use the Quit method to close
Set xlApp = Nothing ' the application, then release the reference.
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×