Η συνάρτηση DDB

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Επιστρέφει μια τιμή διπλής ακρίβειας που καθορίζει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του διπλά φθίνοντος υπολοίπου ή κάποια άλλη μέθοδο που καθορίζετε.

Σύνταξη

DDB( κόστος, αξία εκποίησης, διάρκεια, χρονική περίοδος [, παράγοντας] )

Η σύνταξη της συνάρτησης DDB περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

κόστος

Υποχρεωτικό. Πραγματικός διπλής ακρίβειας καθορίζει το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου.

υπολειμματική αξία

Υποχρεωτικό. Πραγματικός διπλής ακρίβειας καθορίζει την αξία του περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

διάρκεια

Απαιτούμενο. Διπλό καθορίζει τη διάρκεια χρήσιμης ζωής του παγίου.

περίοδος

Απαιτούμενο. Διπλό καθορίζει την περίοδο για την οποία υπολογίζεται η υποτίμηση του παγίου.

παράγοντας

Προαιρετικό. Μεταβλητή που συντελεστής του φθίνοντος υπολοίπου. Εάν παραλειφθεί, λαμβάνεται 2 (μέθοδο του διπλά φθίνοντος).


Σχόλια

Με τη μέθοδο υπολοίπου διπλής μείωσης υπολογίζεται η υποτίμηση σε πιο γρήγορη αναλογία. Η υποτίμηση είναι μεγαλύερη την πρώτη περίοδο και μειώνεται στις επόμενες περιόδους.

Τα ορίσματα ζωής και περίοδο πρέπει να εκφράζεται με τις ίδιες μονάδες. Για παράδειγμα, εάν ζωή δίνεται σε μήνες, περίοδο πρέπει επίσης να δίνεται σε μήνες. Όλα τα ορίσματα πρέπει να είναι θετικοί αριθμοί.

Η συνάρτηση DDB χρησιμοποιεί τον παρακάτω τύπο για να υπολογίσει την υποτίμηση σε μια δεδομένη περίοδο:

Περίοδος / υποτίμησης = ((κόστοςαξία εκποίησης) * παράγοντας) / διάρκεια

Παράδειγμα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε μια λειτουργική μονάδα Visual Basic for Applications (VBA).Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με την VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και εισαγάγετε έναν ή περισσότερους όρους στο πλαίσιο αναζήτησης.

Το παράδειγμα αυτό χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DDB για να επιστρέψει την υποτίμηση ενός παγίου σε μια καθορισμένη περίοδο με δεδομένο το αρχικό κόστος (InitCost), την αξία εκποίησης στο τέλος της χρήσιμης διάρκειας ζωής του παγίου (SalvageVal), τη συνολική χρονική διάρκεια του παγίου σε έτη (LifeTime) και την περίοδο για την οποία υπολογίζεται η υποτίμηση σε έτη (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×