Εύρεση και επιλογή κελιών που πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Μετάβαση σε για τη γρήγορη εύρεση και επιλογή όλων των κελιών που περιέχουν συγκεκριμένα είδη δεδομένων (όπως είναι οι τύποι) ή μόνο των κελιών που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (όπως το τελευταίο κελί στο φύλλο εργασίας που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση).

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αναζητήσετε συγκεκριμένα κελιά σε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί.

  • Για να αναζητήσετε συγκεκριμένα κελιά σε μια καθορισμένη περιοχή, επιλέξτε την περιοχή, τις γραμμές ή τις στήλες που θέλετε.

   Τρόπος επιλογής περιοχών, γραμμών ή στηλών

   Για να επιλέξετε

   Κάντε το εξής

   Ένα μόνο κελί

   Κάντε κλικ στο κελί ή πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

   Μια περιοχή κελιών

   Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το τελευταίο κελί ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους για να επεκτείνετε την επιλογή.

   Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο F8 για να επεκτείνετε την επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πατήστε ξανά το πλήκτρο F8.

   Μια μεγάλη περιοχή κελιών

   Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της περιοχής. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

   Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

   Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

   Κουμπί "Επιλογή όλων"

   Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το CTRL+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

   Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

   Επιλέξτε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, επιλέξτε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

   Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή περιοχή στην επιλογή. Για να σταματήσετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F8.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε μια μη γειτονική επιλογή χωρίς να ακυρωθεί ολόκληρη η επιλογή.

   Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

   Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

   Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

   1. Επικεφαλίδα γραμμής

   2. Επικεφαλίδα στήλης

   Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω ή Κάτω βέλος για στήλες).

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχει δεδομένα, τότε με το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+Πλήκτρο βέλους επιλέγετε τη γραμμή ή τη στήλη μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται. Πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+Πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά, επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

   Γειτονικές γραμμές ή στήλες

   Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

   Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

   Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης στην επιλογή σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ στις επικεφαλίδες των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

   Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

   Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω ή Κάτω βέλος για στήλες).

   Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε έναν πίνακα του Microsoft Office Excel

   Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+HOME για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

   Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+END για να επιλέξετε το τελευταίο κελί στο φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

   Τα κελιά μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

   Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+END, για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

   Κελιά μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας

   Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+HOME για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

   Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

   Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογώνια περιοχή ανάμεσα στο ενεργό κελί και το κελί που επιλέγετε θα είναι η νέα επιλογή.

   Συμβουλή: Για να ακυρώσετε μια επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση & επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση σε. Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Συντόμευση πληκτρολογίου μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + G.

 3. Επιλέξτε Ειδικά σε.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Μετάβαση ειδικά σε, κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές.

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για να επιλέξετε

Σχόλια

Κελιά που περιέχουν σχόλια.

Σταθερές

Κελιά που περιέχουν τις σταθερές.

Τύποι

Κελιά που περιέχουν τύπους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα πλαίσια ελέγχου κάτω από το στοιχείο Τύποι ορίζουν το είδος του τύπου που θέλετε να επιλέξετε.

Κενά

Κενά κελιά.

Τρέχουσα περιοχή

Την τρέχουσα περιοχή, όπως μια ολόκληρη λίστα.

Τρέχων πίνακας

Έναν ολόκληρο πίνακας, εάν το ενεργό κελί περιέχεται σε πίνακα.

Αντικείμενα

Αντικείμενα γραφικών, συμπεριλαμβανομένων γραφημάτων και κουμπιών, στο φύλλο εργασίας και στα πλαίσια κειμένου.

Διαφορές γραμμών

Όλα τα κελιά που είναι διαφορετικά από το ενεργό κελί στην επιλεγμένη γραμμή. Υπάρχει πάντα ένα ενεργό κελί σε μια επιλογή, είτε πρόκειται για περιοχή, γραμμή ή στήλη. Πατώντας ENTER ή TAB, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του ενεργού κελιού, το οποίο, από προεπιλογή, είναι το πρώτο κελί σε μια γραμμή.

Εάν επιλέξετε περισσότερες από μία γραμμή, τη σύγκριση έχει γίνει για κάθε μεμονωμένης γραμμής από αυτήν την επιλογή και το κελί που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση για κάθε επιπλέον γραμμή βρίσκεται στην ίδια στήλη ως το ενεργό κελί.

Διαφορές στηλών

Όλα τα κελιά που είναι διαφορετικά από το ενεργό κελί στην επιλεγμένη στήλη. Υπάρχει πάντα ένα ενεργό κελί σε μια επιλογή, είτε πρόκειται για περιοχή, γραμμή ή στήλη. Πατώντας ENTER ή TAB, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του ενεργού κελιού, το οποίο, από προεπιλογή, είναι το πρώτο κελί σε μια στήλη.

Εάν περισσότερες από μία στήλες είναι επιλεγμένο, τη σύγκριση έχει γίνει για κάθε μεμονωμένη στήλη από αυτήν την επιλογή και το κελί που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση για κάθε επιπλέον στήλη βρίσκεται στην ίδια γραμμή με το ενεργό κελί.

Προηγούμενα

Κελιά στα οποία αναφέρεται ο τύπος στο ενεργό κελί. Στην περιοχή Εξαρτώμενα, κάντε ένα από τα εξής:

Επιλέξτε Άμεσα μόνο για την εύρεση μόνο των κελιών που αναφέρονται άμεσα από τους τύπους.

Επιλέξτε Όλα τα επίπεδα για την εύρεση των κελιών που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα από τα επιλεγμένα κελιά.

Εξαρτώμενα

Κελιά με τύπους που αναφέρονται στο ενεργό κελί.

Επιλέξτε Άμεσα μόνο για την εύρεση μόνο των κελιών με τύπους οι οποίοι αναφέρονται άμεσα στο ενεργό κελί.

Επιλέξτε Όλα τα επίπεδα για την εύρεση όλων των κελιών που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στο ενεργό κελί.

Τελευταίο κελί

Το τελευταίο κελί στο φύλλο εργασίας που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

Εμφανή κελιά μόνο

Μόνο κελιά που είναι εμφανή σε μια περιοχή η οποία περιλαμβάνει κρυφές γραμμές ή στήλες.

Μορφοποίηση υπό όρους

Μόνο κελιά στα οποία έχει εφαρμοστεί μορφοποίηση υπό όρους. Στην περιοχή Επικύρωση δεδομένων, κάντε ένα από τα εξής:

Επιλέξτε Όλα για να βρείτε όλα τα κελιά που έχουν μορφοποιηθεί υπό όρους.

Επιλέξτε Όμοια για να βρείτε κελιά με τις ίδιες μορφοποιήσεις υπό όρους όπως το επιλεγμένο κελί τη συγκεκριμένη στιγμή.

Επικύρωση δεδομένων

Μόνο κελιά με κανόνες επικύρωσης δεδομένων.

Επιλέξτε Όλα για να βρείτε όλα τα κελιά που έχουν επικύρωση δεδομένων.

Επιλέξτε Όμοια για να βρείτε κελιά με την ίδια επικύρωση δεδομένων όπως το επιλεγμένο κελί τη συγκεκριμένη στιγμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×