Εφαρμογή γραφικών δεδομένων στα σχήματά σας

Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που περιέχονται μέσα σε ένα σχήμα, χρησιμοποιώντας γραφικά δεδομένων. Στο Microsoft Visio 2010 μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας γραφικά δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν κείμενο, γραμμές δεδομένων, εικονίδια ή μοναδικά χρώματα γεμίσματος.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι το γραφικό δεδομένων;

Δημιουργία γραφικού δεδομένων

Εφαρμογή ενός υπάρχοντος γραφικού δεδομένων σε ένα σχήμα

Αλλαγή ενός υπάρχοντος γραφικού δεδομένων

Κατάργηση γραφικού δεδομένων από σχήμα

Τι είναι το γραφικό δεδομένων;

Το γραφικό δεδομένων είναι μια οπτική βελτίωση, την οποία μπορείτε να εφαρμόσετε σε σχήματα προκειμένου να εμφανιστούν τα δεδομένα που περιέχουν τα σχήματα. Τα γραφικά δεδομένων εμφανίζουν τα δεδομένα σας ως συνδυασμό στοιχείων κειμένου και οπτικών στοιχείων, όπως οι αριθμοί, οι σημαίες και οι γραμμές προόδου.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα σχήμα που απεικονίζει μια διεργασία, το οποίο περιέχει δεδομένα σχετικά με το κόστος, τον αριθμό διεργασίας, τον κάτοχο, τη λειτουργία, την ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία λήξης και την κατάσταση της διεργασίας:

Σχήμα διεργασίας χωρίς γραφικά δεδομένων

1. Σχήμα διεργασίας χωρίς γραφικά δεδομένων

2. Το παράθυρο εργασιών Δεδομένα σχήματος που εμφανίζει τα δεδομένα που περιέχονται στο σχήμα Διεργασία

Τώρα, φανταστείτε ότι θέλετε να απεικονίσετε οπτικά τα δεδομένα που περιέχονται στο σχήμα:

Σχήμα διεργασίας με εφαρμοσμένο γραφικό δεδομένων.

1. Η λειτουργία της διεργασίας ("Δοκιμή") εμφανίζεται ως μοναδικό χρώμα γεμίσματος.

2. Το κόστος της διεργασίας ("50.000,00€") εμφανίζεται ως γραμμή δεδομένων.

3. Η κατάσταση της διεργασίας ("Δεν ξεκίνησε") εμφανίζεται ως εικονίδιο ερωτηματικού.

4. Ο κάτοχος ("Στέλλα Κωστίδου") και η ημερομηνία λήξης ("30/9/2009") της διεργασίας εμφανίζονται ως επεξηγήσεις κειμένου.

Με την εφαρμογή ενός γραφικού δεδομένων στο σχήμα, μπορείτε εύκολα να εμφανίσετε τα δεδομένα που περιέχονται στο σχήμα χωρίς να χρειάζεται να επιλέξετε το σχήμα και να προβάλετε το παράθυρο εργασιών Δεδομένα σχήματος. Επιπλέον, μπορείτε να προβάλετε γρήγορα συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία περιέχονται σε πολλά σχήματα ταυτόχρονα, παρατηρώντας τα γραφικά δεδομένων των σχημάτων.

Μετά τη δημιουργία ενός γραφικού δεδομένων, μπορείτε να το εφαρμόσετε σε άλλα σχήματα με τα ίδια δεδομένα. Από προεπιλογή, όταν αλλάξετε το γραφικό δεδομένων, η αλλαγή εφαρμόζεται αυτόματα σε όλα τα σχήματα στα οποία εφαρμόστηκε το γραφικό δεδομένων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε όσα γραφικά δεδομένων χρειάζεστε για τα σχήματά σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα για να εμφανίσετε δεδομένα διεργασίας και να το εφαρμόσετε σε όλα τα σχήματα των υπαλλήλων σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δεύτερο γραφικό δεδομένων για να εμφανίσετε δεδομένα εξοπλισμού και να το εφαρμόσετε σε όλα τα σχήματα του εξοπλισμού σας.

Από πού προέρχονται τα δεδομένα;     Τα δεδομένα που μπορείτε να εμφανίσετε χρησιμοποιώντας γραφικά δεδομένων παρατίθενται στα Δεδομένα σχήματος του κάθε σχήματος. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε δεδομένα μέσα στο παράθυρο εργασιών Δεδομένα γραφικών για κάθε σχήμα ξεχωριστά ή να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων σε σχήματα. Εάν εισαγάγετε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων σε σχήματα, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων από το Visio. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή δεδομένων από τις τοποθεσίες του Excel, του SQL Server, του SharePoint και από άλλες εξωτερικές πηγές.

Σημείωση: Για να εμφανίσετε το παράθυρο εργασιών Δεδομένα σχήματος, στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράθυρο δεδομένων σχήματος.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία γραφικού δεδομένων

Μπορείτε να προσθέσετε τέσσερις τύπους στοιχείων στο γραφικό δεδομένων σας: κείμενο, γραμμές δεδομένων, εικονίδια και κωδικοποίηση με χρώματα. Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τον τρόπο προσθήκης κάθε τύπου στοιχείου.

Σημείωση: Αυτές οι διαδικασίες λειτουργούν καλύτερα εάν το σχήμα σας περιέχει ήδη δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή δεδομένων σε σχήματα, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή δεδομένων από τις τοποθεσίες του Excel, του SQL Server, του SharePoint και άλλες εξωτερικές πηγές.

Προσθήκη γραφικού κειμένου σε ένα σχήμα

Μπορείτε να επιλέξετε είτε από επεξηγήσεις κειμένου είτε από επικεφαλίδες κειμένου. Οι επεξηγήσεις κειμένου περιέχουν τόσο το όνομα της στήλης όσο και την τιμή της. Οι επικεφαλίδες εμφανίζουν μόνο την τιμή των δεδομένων.

 1. Επιλέξτε το σχήμα για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα γραφικό δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εμφάνιση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικά δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία νέου γραφικού δεδομένων.

  Η ομάδα Εμφάνιση δεδομένων της καρτέλας Δεδομένα στην Κορδέλα του Visio 2010.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία γραφικού δεδομένων κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία στοιχείου.

  Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία δεδομένων γραφικών.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου, στην ενότητα Προβολή, στη λίστα Πεδίο δεδομένων, επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε.

  Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου με επιλεγμένο Κείμενο

 5. Στη λίστα Εμφανίζεται ως, επιλέξτε Κείμενο.

 6. Στη λίστα Στυλ, επιλέξτε το στυλ του γραφικού κειμένου που θέλετε.

 7. Στην ενότητα Θέση, επιλέξτε θέση για το γραφικό κειμένου με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη θέση από τη λίστα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένης θέσης.

  • Για να ορίσετε μια άλλη θέση, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένης θέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα στοιχεία Οριζόντια και Κατακόρυφα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις θέσεις που θέλετε.

 8. Στην ενότητα Λεπτομέρειες, επιλέξτε εμφάνιση για την επεξήγηση ή την επικεφαλίδα.

 9. Μόλις ολοκληρώσετε τη δημιουργία του νέου σας στοιχείου γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Για να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία στο γραφικό δεδομένων σας, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 9.

 11. Μόλις ολοκληρώσετε την προσθήκη των στοιχείων στο γραφικό δεδομένων σας, στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη γραμμής δεδομένων σε σχήμα

Οι γραμμές δεδομένων εμφανίζουν τα δεδομένα με δυναμικό τρόπο, σε μικροσκοπικά γραφήματα, όπως οι γραμμές προόδου, οι χαρακτηρισμοί με αστέρια, τα θερμόμετρα και τα ταχύμετρα.

 1. Επιλέξτε το σχήμα για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα γραφικό δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εμφάνιση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικά δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία νέου γραφικού δεδομένων.

  Η ομάδα Εμφάνιση δεδομένων της καρτέλας Δεδομένα στην Κορδέλα του Visio 2010.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία στοιχείου.

  Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία δεδομένων γραφικών.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου, στην ενότητα Προβολή, στη λίστα Πεδίο δεδομένων, επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε.

  Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου με επιλεγμένη τη Γραμμή δεδομένων.

 5. Στη λίστα Εμφανίζεται ως, επιλέξτε Γραμμή δεδομένων.

 6. Στη λίστα Στυλ, επιλέξτε το στυλ που θέλετε για τη γραμμή δεδομένων.

 7. Στην ενότητα Θέση, επιλέξτε θέση για τη γραμμή δεδομένων με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη θέση της λίστας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένης θέσης.

  • Για να ορίσετε μια άλλη θέση, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένης θέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα στοιχεία Οριζόντια και Κατακόρυφα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις θέσεις που θέλετε.

 8. Στην ενότητα Λεπτομέρειες, επιλέξτε εμφάνιση για τη γραμμή δεδομένων.

 9. Μόλις ολοκληρώσετε τη δημιουργία του νέου στοιχείου γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί OK

 10. Για να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία στο γραφικό δεδομένων σας, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 9.

 11. Μόλις ολοκληρώσετε την προσθήκη στοιχείων στο γραφικό δεδομένων σας, στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη συνόλου εικονιδίων σε σχήμα

Μπορείτε να εμφανίσετε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας σύνολα εικονιδίων όπως σημαίες, σήματα κυκλοφορίας και βέλη τάσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα εικονίδια έτσι ώστε να εμφανίζονται βάσει συγκεκριμένων τιμών, ημερομηνιών, εκφράσεων ή ακόμα και πεδίων δεδομένων μέσα στο ίδιο σχήμα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σημαίες για να δείξετε πώς οι τρέχουσες πωλήσεις συγκρίνονται με αυτές του προηγούμενου έτους. Όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε τις τιμές σημαίας έτσι ώστε η μπλε σημαία να σημαίνει σημαντική αύξηση των πωλήσεων, η κίτρινη σημαία να σημαίνει μέτρια αύξηση των πωλήσεων και η κόκκινη σημαία να σημαίνει πτώση των πωλήσεων για το τρέχον έτος.

 1. Επιλέξτε το σχήμα για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα γραφικό δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εμφάνιση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικά δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία νέου γραφικού δεδομένων.

  Η ομάδα Εμφάνιση δεδομένων της καρτέλας Δεδομένα στην Κορδέλα του Visio 2010.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία στοιχείου.

  Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία δεδομένων γραφικών.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου, στην ενότητα Προβολή, στη λίστα Πεδίο δεδομένων, επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε.

  Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου με επιλεγμένο το Σύνολο εικονιδίων.

 5. Στη λίστα Εμφανίζεται ως, επιλέξτε Σύνολο εικονιδίων.

 6. Στη λίστα Στυλ, επιλέξτε το σύνολο εικονιδίων που θέλετε.

 7. Στην ενότητα Θέση, επιλέξτε το εικονίδιο θέσης με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη θέση που παρατίθεται, στην ενότητα Θέση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένης θέσης.

  • Για να ορίσετε μια άλλη θέση, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένης θέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα στοιχεία Οριζόντια και Κατακόρυφα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις θέσεις που θέλετε.

 8. Στην ενότητα Κανόνες εμφάνισης των εικονιδίων, επιλέξτε τις τιμές που θα αντιπροσωπεύει κάθε εικονίδιο.

 9. Μόλις ολοκληρώσετε τη δημιουργία του νέου στοιχείου γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Για να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία στο γραφικό δεδομένων σας, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 9.

 11. Μόλις ολοκληρώσετε την προσθήκη στοιχείων στο γραφικό δεδομένων σας, στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή χρώματος γεμίσματος κατά τιμή δεδομένων

Με τη χρήση της επιλογής Χρώμα κατά τιμή, μπορείτε να εφαρμόσετε χρώμα γεμίσματος για να υποδείξετε μοναδικές τιμές ή περιοχές τιμών.

Σημείωση: Εάν δημιουργήσετε περισσότερα από ένα στοιχεία γραφικού δεδομένων μέσω της επιλογής Χρώμα κατά τιμή και είναι όλα αληθή για ένα μεμονωμένο σχήμα, το Visio εφαρμόζει το γέμισμα γραφικού δεδομένων σε εκείνο το σχήμα που παρατίθεται πρώτο στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία γραφικού δεδομένων.

 1. Επιλέξτε το σχήμα για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα γραφικό δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εμφάνιση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικά δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία νέου γραφικού δεδομένων.

  Η ομάδα Εμφάνιση δεδομένων της καρτέλας Δεδομένα στην Κορδέλα του Visio 2010.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία στοιχείου.

  Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία δεδομένων γραφικών.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου, στην ενότητα Προβολή, στη λίστα Πεδίο δεδομένων, επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε με ένα γραφικό δεδομένων.

  Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου με επιλεγμένο το στοιχείο Χρώμα κατά τιμή.

 5. Στη λίστα Εμφανίζεται ως, επιλέξτε Χρώμα κατά τιμή.

 6. Στη λίστα Μέθοδος χρωματισμού, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το Visio εφαρμόζει ένα γέμισμα στο σχήμα βάσει αυτού του πεδίου δεδομένων:

  • Κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει μια μοναδική τιμή      Μπορείτε να εφαρμόσετε το ίδιο χρώμα σε όλα τα σχήματα που έχουν την ίδια τιμή. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρωματίσετε όλα τα σχήματα των υπαλλήλων του τμήματος πωλήσεων με κίτρινο χρώμα και όλα τα σχήματα των υπαλλήλων του λογιστηρίου με κόκκινο.

  • Κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει μια περιοχή τιμών      Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια γκάμα χρωμάτων, από φωτεινά έως μουντά, για να υποδείξετε μια γκάμα χρωμάτων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια γκάμα χρωμάτων από κυμαίνονται από κόκκινο έως ροζ για να τα αντιστοιχίσετε στις περιοχές με υψηλή, μεσαία και χαμηλή αύξηση στις πωλήσεις.

 7. Στην ενότητα Αναθέσεις χρωμάτων, πληκτρολογήστε τις τιμές του πεδίου δεδομένων για να εφαρμόσετε κάθε ένα από τα χρώματα γεμίσματος και επιλέξτε τα χρώματα γεμίσματος και κειμένου που θα εφαρμοστούν.

 8. Εάν χρειάζεται να δημιουργήσετε περισσότερα χρώματα γεμίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 9. Μόλις ολοκληρώσετε τη δημιουργία του νέου στοιχείου γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Για να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία στο γραφικό δεδομένων σας, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 9.

 11. Μόλις ολοκληρώσετε την προσθήκη στοιχείων στο γραφικό δεδομένων σας, στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή ενός υπάρχοντος γραφικού δεδομένων σε ένα σχήμα

Σημείωση: Το σχήμα που εφαρμόζετε στο υπάρχον γραφικό δεδομένων πρέπει να περιέχει τα πεδία δεδομένων στα οποία αναφέρεται το γραφικό δεδομένων.

 1. Επιλέξτε το σχήμα στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε το γραφικό δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εμφάνιση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικά δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαθέσιμα γραφικά δεδομένων και επιλέξτε το γραφικό δεδομένων που θέλετε.

  Για να καταργήσετε ένα γραφικό δεδομένων από το σχήμα σας, επιλέξτε Χωρίς γραφικό δεδομένων.

Σημείωση: Μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα γραφικό για να δείτε μια προεπισκόπηση του σχήματος με εφαρμοσμένο το γραφικό δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή ενός υπάρχοντος γραφικού δεδομένων

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα με το γραφικό δεδομένων που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εμφάνιση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικά δεδομένων και επιλέξτε Επεξεργασία γραφικού δεδομένων.

  Το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία γραφικού δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία γραφικού δεδομένων, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  1. Για να αλλάξετε το πεδίο δεδομένων που απεικονίζει το γραφικό, στη στήλη Πεδίο δεδομένων, επιλέξτε ένα άλλο πεδίο δεδομένων για αυτό το στοιχείο.

  2. Για να αλλάξετε το χρώμα, τις ρυθμίσεις, τη γραμματοσειρά, τη μορφοποίηση ή τον τύπο του γραφικού που εμφανίζεται, στη στήλη Εμφανίζεται ως, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία στοιχείου. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στοιχείου, στην ενότητα Προβολή, στη λίστα Εμφανίζεται ως, επιλέξτε τον τύπο γραφικού που θέλετε.

  3. Για να αλλάξετε τη θέση του στοιχείου γραφικού δεδομένων σε σχέση με το σχήμα, στη στήλη Εμφανίζεται ως, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία στοιχείου. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στοιχείου, στην ενότητα Θέση, επιλέξτε τη θέση που θέλετε.

 4. Εάν θέλετε να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε όλα τα σχήματα που έχουν το ίδιο γραφικό δεδομένων, στην περιοχή Εφαρμογή αλλαγών σε, επιλέξτε το στοιχείο Όλα τα σχήματα με αυτό το γραφικό δεδομένων.

 5. Εάν θέλετε να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε επιλεγμένα σχήματα, στην περιοχή Εφαρμογή αλλαγών σε, επιλέξτε το στοιχείο Μόνο τα επιλεγμένα σχήματα.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση γραφικού δεδομένων από σχήμα

 1. Επιλέξτε τα σχήματα από τα οποία θέλετε να καταργήσετε το γραφικό δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εμφάνιση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικά δεδομένων και, στη συνέχεια, στην ενότητα Χωρίς γραφικό δεδομένων, επιλέξτε Χωρίς γραφικό δεδομένων.

  Για να καταργήσετε ένα γραφικό δεδομένων από το σχήμα σας, επιλέξτε Χωρίς γραφικό δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×