Επιλογές άξονα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε αυτές τις επιλογές για να κάνετε αλλαγές μορφοποίησης για να τους άξονες στο γράφημά σας.

Σημαντικό: Ανάλογα με τον τύπο του επιλεγμένου άξονα και τον τύπο του γραφήματος, διατίθενται διαφορετικές επιλογές άξονα.

Σε αυτό το άρθρο

Άξονας τιμών

Άξονα κατηγοριών

Άξονας χρονικής κλίμακας

Άξονας σειράς

Άξονας τιμών

Σημαντικό: Τα περισσότερα γραφήματα εμφανίζουν τις τιμές στον κατακόρυφο άξονα και τις κατηγορίες στον οριζόντιο άξονα. Γραφήματα ράβδων εμφανίζουν τις τιμές στον οριζόντιο άξονα, και τις κατηγορίες στον κατακόρυφο άξονα. Γραφήματα XY (διασποράς) και φυσαλίδων εμφανίζουν τις τιμές στον τόσο οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα.

Ελάχιστη     Καθορίζει τον αριθμό με τον οποίο ξεκινά τον άξονα τιμών.

Αυτόματη     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ελάχιστη ρύθμιση που καθορίζεται από Microsoft Office Excel 2007.

Σταθερή     Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση ελάχιστο. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο Ελάχιστη.

Μέγιστο     Καθορίζει τον αριθμό την οποία λήγει στον άξονα τιμών.

Αυτόματη     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση μέγιστου που καθορίζεται από Office Excel 2007.

Σταθερή     Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση μέγιστο. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο μέγιστη.

Κύρια μονάδα     Καθορίζει το διάστημα του υποδιαιρέσεις και γραμμές πλέγματος γραφήματος για τα κύρια μονάδα.

Αυτόματη     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη κύρια μονάδα τη ρύθμιση που καθορίζεται από το Excel.

Σταθερή     Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κύρια μονάδα τη ρύθμιση. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο κύρια μονάδα.

Δευτερεύουσα μονάδα     Καθορίζει το διάστημα του υποδιαιρέσεις και γραμμές πλέγματος γραφήματος για τη δευτερεύουσα μονάδα.

Αυτόματη     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη δευτερεύουσα μονάδα τη ρύθμιση που καθορίζεται από το Excel.

Σταθερή     Σας επιτρέπει να αλλάξετε την προεπιλεγμένη μονάδα μικρή τη ρύθμιση. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο δευτερεύουσα μονάδα.

Τιμές σε αντίστροφη διάταξη     Για να αντιστρέψετε τη σειρά των τιμών στον άξονα τιμών, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Όταν αλλάζετε τη σειρά των τιμών σε αυτόν τον άξονα από κάτω προς τα επάνω, οι ετικέτες κατηγορίας στον άξονα κατηγοριών αντιστρέφει από το κάτω μέρος του γραφήματος στο επάνω μέρος του γραφήματος. Ομοίως, όταν αλλάζετε τη σειρά των κατηγοριών από αριστερά προς τα δεξιά, οι ετικέτες τιμών αντιστρέφει από την αριστερή πλευρά του γραφήματος στη δεξιά πλευρά του γραφήματος.

Λογαριθμική κλίμακα     Για να αλλάξετε την τιμή άξονα σε λογαριθμική, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Μια λογαριθμική κλίμακα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρνητικές ή μηδενικές τιμές.

Μονάδες που εμφανίζονται     Για να αλλάξετε τις μονάδες εμφάνισης στον άξονα τιμών, επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τις μονάδες που θέλετε σε αυτό το πλαίσιο λίστας. Εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή που δεν είναι στη λίστα, θα πρέπει να πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εφαρμόσετε τη μονάδα.

Εμφάνιση ετικέτας μονάδων στο γράφημα     Για να εμφανίσετε μια ετικέτα που περιγράφει τις μονάδες, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Αλλαγή της μονάδας εμφάνισης είναι χρήσιμη όταν οι τιμές γραφήματος είναι μεγάλου αριθμού που θέλετε να κάνετε πιο σύντομο και ευανάγνωστο στον άξονα. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίσετε τιμές γραφήματος με διαβάθμιση από 1.000.000 έως 50.000.000 ως 1 έως 50 στον άξονα και να εμφανίσετε μια ετικέτα που υποδεικνύει ότι οι μονάδες εκφράζονται σε εκατομμύρια.

Τύπος υποδιαίρεσης σε     Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των κύριων υποδιαιρέσεων. Κάντε κλικ στην επιλογή κανένα για χωρίς κύριων υποδιαιρέσεων, μέσα σε για να τις εμφανίσετε στο εσωτερικό του άξονα, εκτός της για να τις εμφανίσετε στο εξωτερικό του άξονα (η προεπιλεγμένη ρύθμιση) και Cross για να τις εμφανίσετε και στις δύο πλευρές του άξονα.

Τύπος υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα     Καθορίζει τον τρόπο για να εμφανίσετε τα σημάδια υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή κανένα για χωρίς σημάδια υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα, μέσα σε για να τις εμφανίσετε στο εσωτερικό του άξονα, εκτός της για να τις εμφανίσετε στο εξωτερικό του άξονα και σε όλους τους για να τις εμφανίσετε και στις δύο πλευρές του άξονα.

Ετικέτες άξονα     Καθορίζει τον τρόπο για να εμφανίσετε ετικέτες του άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή κανένα για χωρίς ετικέτες άξονα, Υψηλή για να τις εμφανίσετε στη δεξιά πλευρά του άξονα, Χαμηλή για να τις εμφανίσετε στην αριστερή πλευρά του άξονα και, δίπλα στην επιλογή άξονα για να τις εμφανίσετε δίπλα στον άξονα.

Διασταύρωση οριζόντιου άξονα     Σας επιτρέπει να αλλάξετε το σημείο όπου θέλετε το οριζόντιο άξονα (κατηγορία) να τέμνει τον άξονα κατακόρυφο άξονα (τιμή). Για γραφήματα 3-δ και για γραφήματα σε 3-δ, αυτή η επιλογή αλλάζει σε Floor Διασταύρωση σε.

Αυτόματη     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση που καθορίζεται από το Excel.

Τιμή άξονα     Καθορίζει την τιμή άξονα όπου θα τέμνει τους άξονες. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο τιμή άξονα.

Μέγιστη τιμή άξονα     Καθορίζει ότι οριζόντιου άξονα (κατηγορία) τέμνει τον άξονα κατακόρυφο άξονα (τιμή) στην υψηλότερη τιμή του άξονα. Όταν κάνετε κλικ σε αυτήν την επιλογή, οι ετικέτες κατηγορίας μετακινούνται προς την αντίθετη πλευρά του γραφήματος.

Αρχή της σελίδας

Άξονα κατηγοριών

Σημαντικό: Τα περισσότερα γραφήματα εμφανίζουν τις κατηγορίες στον οριζόντιο άξονα. Τα γραφήματα ράβδων εμφανίζουν τις κατηγορίες στον κατακόρυφο άξονα και τις τιμές στον οριζόντιο άξονα. Γραφήματα XY (διασποράς) και φυσαλίδων εμφανίζουν τις τιμές αντί για κατηγορίες στον οριζόντιο άξονα.

Χρονικό διάστημα μεταξύ των υποδιαιρέσεων     Αλλάζει το διάστημα μεταξύ των υποδιαιρέσεων. Στο πλαίσιο χρονικό διάστημα μεταξύ των υποδιαιρέσεων, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε. Ο αριθμός που πληκτρολογείτε καθορίζει τον αριθμό των κατηγοριών που εμφανίζονται μεταξύ των σημαδιών υποδιαίρεσης.

Διάστημα μεταξύ των ετικετών     Αλλάζει το διάστημα μεταξύ των ετικετών άξονα.

Αυτόματη     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση που καθορίζεται από το Excel.

Καθορισμός μονάδας διαστήματος     Σας επιτρέπει να καθορίσετε τις δικές σας μονάδας διαστήματος. Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Καθορισμός μονάδας διαστήματος, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 1 για να εμφανίσετε μια ετικέτα για κάθε κατηγορία, 2 για να εμφανίσετε μια ετικέτα για κάθε δεύτερη κατηγορία, 3 για να εμφανίσετε μια ετικέτα για κάθε τρίτη κατηγορία και ούτω καθεξής.

Κατηγορίες με αντίστροφη σειρά     Αντιστροφή της σειράς των κατηγοριών, όταν επιλέγετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

Ετικέτες άξονα πολλών επιπέδων     Εμφανίζει τις ετικέτες του άξονα σε περισσότερες από μία γραμμή στο γράφημα. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, εάν το φύλλο εργασίας περιέχει πολλά επίπεδα των δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ετικέτες.

Απόσταση ετικέτας από άξονα     Καθορίζει τη θέση των ετικετών άξονα. Στο πλαίσιο Απόσταση ετικέτας από άξονα, πληκτρολογήστε ένα μικρότερο αριθμό για να τοποθετήσετε τις ετικέτες κοντά στον άξονα ή πληκτρολογήστε ένα μεγαλύτερο αριθμό εάν θέλετε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ της ετικέτας και τον άξονα.

Τύπος άξονα     Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τύπο άξονα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για έναν άξονα κείμενο ή ημερομηνία, στην περιοχή Τύπος άξονα, κάντε κλικ στην επιλογή κείμενο άξονας ή Άξονας ημερομηνίας και, στη συνέχεια, κάντε τις κατάλληλες επιλογές.

Επιλέξτε αυτόματα με βάση δεδομένων     Επιλεγμένο από προεπιλογή, αυτή η επιλογή καθορίζει τον τύπο άξονα που θεωρείτε καταλληλότερο για τον τύπο των δεδομένων.

Κείμενο άξονα     Αλλάζει τον άξονα κατηγοριών σε έναν άξονα που εμφανίζει μόνο κείμενο. Τα σημεία κειμένου και δεδομένων είναι ισοκατανεμημένες σε έναν άξονα κειμένου.

Άξονα ημερομηνίας     Αλλάζει τον άξονα κατηγοριών σε έναν άξονα που εμφανίζει ημερομηνίες. Έναν άξονα ημερομηνίας εμφανίζει ημερομηνίες με χρονολογική σειρά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή μονάδες μέτρησης, όπως τον αριθμό των ημερών, μηνών ή ετών, ακόμα και εάν οι ημερομηνίες στο φύλλο εργασίας είναι δεν σε σειρά ή στις ίδιες μονάδες μέτρησης.

Τύπος υποδιαίρεσης σε     Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των κύριων υποδιαιρέσεων. Κάντε κλικ στην επιλογή κανένα για χωρίς κύριων υποδιαιρέσεων, μέσα σε για να τις εμφανίσετε στο εσωτερικό του άξονα, εκτός της για να τις εμφανίσετε στο εξωτερικό του άξονα (η προεπιλεγμένη ρύθμιση) και Cross για να τις εμφανίσετε και στις δύο πλευρές του άξονα.

Τύπος υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα     Καθορίζει τον τρόπο για να εμφανίσετε τα σημάδια υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή κανένα για χωρίς σημάδια υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα, μέσα σε για να τις εμφανίσετε στο εσωτερικό του άξονα, εκτός της για να τις εμφανίσετε στο εξωτερικό του άξονα και σε όλους τους για να τις εμφανίσετε και στις δύο πλευρές του άξονα.

Ετικέτες άξονα     Καθορίζει τον τρόπο για να εμφανίσετε ετικέτες του άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή κανένα για χωρίς ετικέτες άξονα, Υψηλή για να τις εμφανίσετε στη δεξιά πλευρά του άξονα, Χαμηλή για να τις εμφανίσετε στην αριστερή πλευρά του άξονα και, δίπλα στην επιλογή άξονα για να τις εμφανίσετε δίπλα στον άξονα.

Διασταύρωση κατακόρυφου άξονα     Σας επιτρέπει να αλλάξετε το σημείο όπου θέλετε το κατακόρυφο άξονα (τιμή) να τέμνει τον άξονα οριζόντιο άξονα (κατηγορία).

Αυτόματη     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση που καθορίζεται από το Excel.

Στον αριθμό κατηγορίας     Καθορίζει τον αριθμό κατηγορίας όπου θα τέμνει τους άξονες. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο στον αριθμό κατηγορίας.

Στην μέγιστη κατηγορία     Καθορίζει ότι ο κατακόρυφος άξονας (τιμών) τέμνει στον οριζόντιο άξονα (κατηγοριών) μετά την τελευταία κατηγορία στον άξονα x.

Θέση άξονα     Επηρεάζει τον τρόπο εμφανίζονται τα σημεία δεδομένων και τις ετικέτες του άξονα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για περιοχή 2-Δ, στηλών και τα γραφήματα γραμμών.

Σημάδια υποδιαίρεσης     Στοιχίζει τα σημεία δεδομένων και τις ετικέτες με τα σημάδια υποδιαίρεσης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για περιοχή 2-Δ, στηλών και τα γραφήματα γραμμών.

Μεταξύ των υποδιαιρέσεων    Εμφανίζει τα σημεία δεδομένων και τις ετικέτες μεταξύ των σημαδιών υποδιαίρεσης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για περιοχή 2-Δ, στηλών και τα γραφήματα γραμμών.

Αρχή της σελίδας

Άξονας χρονικής κλίμακας

Σημαντικό: Έναν άξονα κατηγοριών γίνεται άξονας χρονικής κλίμακας όταν ο Τύπος άξονα έχει οριστεί σε άξονα ημερομηνίας.

Ελάχιστη     Καθορίζει τον αριθμό με τον οποίο ξεκινά κατακόρυφου άξονα (τιμή).

Αυτόματη     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ελάχιστη ρύθμιση που καθορίζεται από το Excel.

Σταθερή     Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση ελάχιστο. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο Ελάχιστη.

Μέγιστο     Καθορίζει τον αριθμό την οποία λήγει στον άξονα ημερομηνίας.

Αυτόματη     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση μέγιστου που καθορίζεται από το Excel.

Σταθερή     Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση μέγιστο. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο μέγιστη.

Κύρια μονάδα     Καθορίζει το διάστημα του υποδιαιρέσεις και γραμμές πλέγματος γραφήματος για τα κύρια μονάδα.

Αυτόματη     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη κύρια μονάδα τη ρύθμιση που καθορίζεται από το Excel.

Σταθερή     Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κύρια μονάδα τη ρύθμιση. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, πληκτρολογήστε ένα διαφορετικό αριθμό στο πλαίσιο κύρια μονάδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε στο πλαίσιο λίστας.

Δευτερεύουσα μονάδα     Καθορίζει το διάστημα του υποδιαιρέσεις και γραμμές πλέγματος γραφήματος για τη δευτερεύουσα μονάδα.

Αυτόματη     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη δευτερεύουσα μονάδα τη ρύθμιση που καθορίζεται από το Excel.

Σταθερή     Σας επιτρέπει να αλλάξετε την προεπιλεγμένη μονάδα μικρή τη ρύθμιση. Κάντε κλικ στην επιλογή αυτήν την επιλογή, και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα διαφορετικό αριθμό στο πλαίσιο δευτερεύουσα μονάδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε στο πλαίσιο λίστας.

Βασική μονάδα     Καθορίζει τη μονάδα μέτρησης που εμφανίζεται στον άξονα. Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε αυτό το πλαίσιο λίστας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για έναν άξονα ημερομηνίας.

Ημερομηνίες σε αντίστροφη διάταξη     Για να αντιστρέψετε τη σειρά των μονάδων βάσης στον άξονα ημερομηνίας, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

Τύπος άξονα     Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τύπο άξονα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για έναν άξονα κείμενο ή ημερομηνία, στην περιοχή Τύπος άξονα, κάντε κλικ στην επιλογή κείμενο άξονας ή Άξονας ημερομηνίας και, στη συνέχεια, κάντε τις κατάλληλες επιλογές.

Επιλέξτε αυτόματα με βάση δεδομένων     Επιλεγμένο από προεπιλογή, αυτή η επιλογή καθορίζει τον τύπο άξονα που θεωρείτε καταλληλότερο για τον τύπο των δεδομένων.

Κείμενο άξονα     Αλλάζει τον άξονα ημερομηνίας σε έναν άξονα κειμένου που εμφανίζει μόνο κείμενο. Τα σημεία κειμένου και δεδομένων είναι ισοκατανεμημένες σε έναν άξονα κειμένου.

Άξονα ημερομηνίας     Επιλεγμένο από προεπιλογή για έναν άξονα ημερομηνιών, αυτός ο άξονας εμφανίζει ημερομηνίες με χρονολογική σειρά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή μονάδες μέτρησης, όπως τον αριθμό των ημερών, μηνών ή ετών, ακόμα και εάν οι ημερομηνίες στο φύλλο εργασίας είναι δεν σε σειρά ή στις ίδιες μονάδες μέτρησης.

Τύπος υποδιαίρεσης σε     Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των κύριων υποδιαιρέσεων. Κάντε κλικ στην επιλογή κανένα για χωρίς κύριων υποδιαιρέσεων, μέσα σε για να τις εμφανίσετε στο εσωτερικό του άξονα, εκτός της για να τις εμφανίσετε στο εξωτερικό του άξονα (η προεπιλεγμένη ρύθμιση) και Cross για να τις εμφανίσετε και στις δύο πλευρές του άξονα.

Τύπος υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα     Καθορίζει τον τρόπο για να εμφανίσετε τα σημάδια υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή κανένα για χωρίς σημάδια υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα, μέσα σε για να τις εμφανίσετε στο εσωτερικό του άξονα, εκτός της για να τις εμφανίσετε στο εξωτερικό του άξονα και σε όλους τους για να τις εμφανίσετε και στις δύο πλευρές του άξονα.

Ετικέτες άξονα     Καθορίζει τον τρόπο για να εμφανίσετε ετικέτες του άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή κανένα για χωρίς ετικέτες άξονα, Υψηλή για να τις εμφανίσετε στη δεξιά πλευρά του άξονα, Χαμηλή για να τις εμφανίσετε στην αριστερή πλευρά του άξονα και, δίπλα στην επιλογή άξονα για να τις εμφανίσετε δίπλα στον άξονα.

Διασταύρωση κατακόρυφου άξονα     Σας επιτρέπει να αλλάξετε το σημείο όπου θέλετε το κατακόρυφο άξονα (τιμή) να τέμνει τον άξονα ημερομηνίας.

Μεταξύ των ημερομηνιών     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση που καθορίζεται από το Excel.

Στην ημερομηνία     Καθορίζει την ημερομηνία όπου θα τέμνει τους άξονες. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία που θέλετε στο πλαίσιο στην ημερομηνία.

Στη μέγιστη ημερομηνία     Καθορίζει ότι άξονα τιμών τέμνει τον άξονα ημερομηνίας μετά την τελευταία ημερομηνία στο συγκεκριμένο άξονα.

Θέση άξονα     Επηρεάζει τον τρόπο εμφανίζονται τα σημεία δεδομένων και τις ετικέτες του άξονα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για περιοχή 2-Δ, στηλών και τα γραφήματα γραμμών.

Σημάδια υποδιαίρεσης     Στοιχίζει τα σημεία δεδομένων και τις ετικέτες με τα σημάδια υποδιαίρεσης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για περιοχή 2-Δ, στηλών και τα γραφήματα γραμμών.

Μεταξύ των υποδιαιρέσεων    Εμφανίζει τα σημεία δεδομένων και τις ετικέτες μεταξύ των σημαδιών υποδιαίρεσης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για περιοχή 2-Δ, στηλών και τα γραφήματα γραμμών.

Αρχή της σελίδας

Άξονας σειράς

Σημαντικό: Μόνο true γραφήματα 3-δ, όπως ένα γράφημα στηλών 3-δ, εμφανίζουν σειρές στον άξονα βάθους του γραφήματος.

Χρονικό διάστημα μεταξύ των υποδιαιρέσεων     Αλλάζει το διάστημα μεταξύ των υποδιαιρέσεων. Στο πλαίσιο χρονικό διάστημα μεταξύ των υποδιαιρέσεων, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε. Ο αριθμός που πληκτρολογείτε καθορίζει τον αριθμό των σειρών που εμφανίζονται μεταξύ των σημαδιών υποδιαίρεσης.

Διάστημα μεταξύ των ετικετών     Αλλάζει το διάστημα μεταξύ των ετικετών άξονα.

Αυτόματη     Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση που καθορίζεται από το Excel.

Καθορισμός μονάδας διαστήματος     Σας επιτρέπει να καθορίσετε τις δικές σας μονάδας διαστήματος. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Καθορισμός μονάδας διαστήματος, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 1 για να εμφανίσετε μια ετικέτα για κάθε σειρά, 2 για να εμφανίσετε μια ετικέτα για κάθε δεύτερη σειρά, 3 για να εμφανίσετε μια ετικέτα για κάθε τρίτη σειρά, και ούτω καθεξής.

Σειρές σε αντίστροφη διάταξη     Αντιστροφή της σειράς των σειρών όταν επιλέγετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

Τύπος υποδιαίρεσης σε     Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των κύριων υποδιαιρέσεων. Κάντε κλικ στην επιλογή κανένα για χωρίς κύριων υποδιαιρέσεων, μέσα σε για να τις εμφανίσετε στο εσωτερικό του άξονα, εκτός της για να τις εμφανίσετε στο εξωτερικό του άξονα (η προεπιλεγμένη ρύθμιση) και Cross για να τις εμφανίσετε και στις δύο πλευρές του άξονα.

Τύπος υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα     Καθορίζει τον τρόπο για να εμφανίσετε τα σημάδια υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή κανένα για χωρίς σημάδια υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα, μέσα σε για να τις εμφανίσετε στο εσωτερικό του άξονα, εκτός της για να τις εμφανίσετε στο εξωτερικό του άξονα και σε όλους τους για να τις εμφανίσετε και στις δύο πλευρές του άξονα.

Ετικέτες άξονα     Καθορίζει τον τρόπο για να εμφανίσετε ετικέτες του άξονα. Κάντε κλικ στην επιλογή κανένα για χωρίς ετικέτες άξονα, Υψηλή για να τις εμφανίσετε στη δεξιά πλευρά του άξονα, Χαμηλή για να τις εμφανίσετε στην αριστερή πλευρά του άξονα και, δίπλα στην επιλογή άξονα για να τις εμφανίσετε δίπλα στον άξονα.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×