Επανυπολογισμός τύπων στο Power Pivot

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν εργάζεστε με δεδομένα στο Power Pivot, μπορεί κάποιες στιγμές να χρειαστεί να ανανεώσετε τα δεδομένα από την προέλευση, να υπολογίσετε εκ νέου τους τύπους που έχετε δημιουργήσει σε υπολογιζόμενες στήλες ή να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα είναι ενημερωμένα σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Αυτό το θέμα εξηγεί τη διαφορά μεταξύ της ανανέωσης δεδομένων και του επανυπολογισμού των δεδομένων, παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου ενεργοποίησης του επανυπολογισμού και περιγράφει τις επιλογές σας ως προς τον έλεγχο του επανυπολογισμού.

Κατανόηση της ανανέωσης δεδομένων σε σύγκριση με τον επανυπολογισμό

Το Power Pivot χρησιμοποιεί τόσο την ανανέωση δεδομένων, όσο και τον επανυπολογισμό:

Ανανέωση δεδομένων είναι η λήψη ενημερωμένων δεδομένων από εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων. Το Power Pivot δεν ανιχνεύει αυτόματα τις αλλαγές σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων, αλλά τα δεδομένα μπορούν να ανανεωθούν με μη αυτόματο τρόπο από το παράθυρο του Power Pivot ή αυτόματα, αν το βιβλίο εργασίας είναι κοινόχρηστο στο SharePoint.

Επανυπολογισμός είναι η ενημέρωση όλων των στηλών, των πινάκων, των γραφημάτων και των Συγκεντρωτικών Πινάκων στο βιβλίο εργασίας σας που περιέχουν τύπους. Επειδή ο επανυπολογισμός ενός τύπου ενέχει ένα κόστος ως προς τις επιδόσεις, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις εξαρτήσεις που σχετίζονται με κάθε υπολογισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν θα πρέπει να αποθηκεύσετε ή να δημοσιεύσετε το βιβλίο εργασίας έως ότου επαναϋπολογιστούν οι τύποι.

Μη αυτόματος σε σύγκριση με τον αυτόματο επανυπολογισμό

Από προεπιλογή, το Power Pivot πραγματοποιεί αυτόματα επανυπολογισμό όπως απαιτείται, βελτιστοποιώντας το χρόνο που απαιτείται για επεξεργασία. Αν και ο επανυπολογισμός μπορεί να διαρκέσει πολύ, είναι μια σημαντική εργασία, επειδή κατά τον επανυπολογισμό ελέγχονται οι εξαρτήσεις στήλης και θα ειδοποιηθείτε για τυχόν αλλαγή κάποιας στήλης, αν τα δεδομένα δεν είναι έγκυρα ή αν παρουσιαστεί σφάλμα σε έναν τύπο που λειτουργούσε κανονικά. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να αποφύγετε την επαλήθευση και να ενημερώσετε μόνο τους υπολογισμούς με μη αυτόματο τρόπο, ειδικά αν εργάζεστε με σύνθετους τύπους ή πολύ μεγάλες ομάδες δεδομένων και θέλετε να ελέγχετε τον χρόνο των ενημερώσεων.

Τόσο η αυτόματη όσο και η μη αυτόματη λειτουργία έχουν πλεονεκτήματα. Ωστόσο, συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία επανυπολογισμού. Αυτή η λειτουργία διατηρεί τα μετα-δεδομένα του Power Pivot σε συγχρονισμό και προλαμβάνει προβλήματα που οφείλονται στη διαγραφή δεδομένων, σε αλλαγές σε ονόματα ή τύπους δεδομένων ή σε εξαρτήσεις που λείπουν. 

Χρήση αυτόματου επανυπολογισμού

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτόματου επανυπολογισμού, οποιεσδήποτε αλλαγές κάνετε σε δεδομένα που θα προκαλούσαν αλλαγή του αποτελέσματος οποιουδήποτε τύπου, θα προκαλέσουν επανυπολογισμό ολόκληρης της στήλης που περιέχει έναν τύπο. Οι παρακάτω αλλαγές απαιτούν πάντα να εκτελέσετε επανυπολογισμό των τύπων:

 • Έχουν ανανεωθεί οι τιμές από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων.

 • Άλλαξε ο ορισμός του τύπου.

 • Έχουν αλλάξει τα ονόματα πινάκων ή στηλών που αναφέρονται σε έναν τύπο.

 • Έχουν προστεθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί οι σχέσεις μεταξύ των πινάκων.

 • Έχουν προστεθεί νέες μετρήσεις ή υπολογιζόμενες στήλες.

 • Έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές σε άλλους τύπους εντός του βιβλίου εργασίας, επομένως θα πρέπει να ανανεωθούν οι στήλες ή οι υπολογισμοί που εξαρτώνται από αυτόν τον υπολογισμό.

 • Έχουν προστεθεί ή διαγραφεί γραμμές.

 • Εφαρμόσατε ένα φίλτρο που απαιτεί την εκτέλεση ενός ερωτήματος για την ενημέρωση του συνόλου δεδομένων. Το φίλτρο θα μπορούσε να εφαρμοστεί είτε σε έναν τύπο είτε ως μέρος ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικού Γραφήματος.

Χρήση μη αυτόματου επανυπολογισμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μη αυτόματο επανυπολογισμό για να αποφύγετε το κόστος του υπολογισμού των αποτελεσμάτων του τύπου μέχρι να είστε έτοιμοι. Η μη αυτόματη λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Σχεδιάζετε έναν τύπο χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο και θέλετε να αλλάξετε τα ονόματα των στηλών και των πινάκων που χρησιμοποιούνται στον τύπο, πριν να τον επικυρώσετε.

 • Γνωρίζετε ότι ορισμένα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας έχουν αλλάξει, αλλά εργάζεστε με μια διαφορετική στήλη που δεν έχει αλλάξει, επομένως θέλετε να αναβάλετε τον επανυπολογισμό.

 • Εργάζεστε σε ένα βιβλίο εργασίας που έχει πολλές εξαρτήσεις και θέλετε να αναβάλετε τον επανυπολογισμό έως ότου είστε βέβαιοι ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες αλλαγές.

Να σημειωθεί ότι, για όσο διάστημα το βιβλίο εργασίας είναι ρυθμισμένο σε μη αυτόματο τρόπο λειτουργίας υπολογισμού, το Power Pivot στο Microsoft Excel 2013 δεν εκτελεί καμία επικύρωση ή έλεγχο τύπων, με τα παρακάτω αποτελέσματα:

 • Οποιοιδήποτε νέοι τύποι που προσθέτετε στο βιβλίο εργασίας, θα επισημανθούν ως τύποι που περιέχουν σφάλμα.

 • Δεν θα εμφανιστούν αποτελέσματα σε νέες υπολογιζόμενες στήλες.

Για τη ρύθμιση παραμέτρων του βιβλίου εργασίας για μη αυτόματο επανυπολογισμό

 1. Στο Power Pivot, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση > υπολογισμοί > Επιλογές υπολογισμού > Λειτουργία μη αυτόματου υπολογισμού.

 2. Για να επαναϋπολογίσετε άμεσα όλους τους πίνακες, κάντε ξανά κλικ στο στοιχείο Επιλογές υπολογισμού> Άμεσος υπολογισμός.

  Πραγματοποιείται έλεγχος των τύπων στο βιβλίο εργασίας για τυχόν σφάλματα και οι πίνακες ενημερώνονται με αποτελέσματα, αν υπάρχουν. Ανάλογα με την ποσότητα των δεδομένων και τον αριθμό των υπολογισμών, το βιβλίο εργασίας μπορεί να μην ανταποκρίνεται για κάποιο χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν από τη δημοσίευση του βιβλίου εργασίας, φροντίστε να αλλάξετε ξανά τη λειτουργία υπολογισμού στην αυτόματη επιλογή. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται προβλήματα κατά τη σχεδίαση τύπων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων επανυπολογισμού

Εξαρτήσεις

Όταν μια στήλη εξαρτάται από μια άλλη στήλη και τα περιεχόμενα αυτής της άλλης στήλης αλλάζουν με οποιονδήποτε τρόπο, όλες οι σχετικές στήλες ενδεχομένως να πρέπει να φορτωθούν εκ νέου και τα αποτελέσματα να υπολογιστούν ξανά. Κάθε φορά που γίνονται αλλαγές στο βιβλίο εργασίας του Power Pivot, το Power Pivot στο Microsoft Excel 2013 εκτελεί μια ανάλυση των υπαρχόντων δεδομένων του Power Pivot  για να προσδιορίσει εάν ο επανυπολογισμός είναι απαραίτητος και εκτελεί την ενημέρωση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν πίνακα, Sales, που σχετίζονται με τους πίνακες, προϊόντων και ProductCategory; και τύπους στον πίνακα πωλήσεων εξαρτώνται από και τα δύο από τους άλλους πίνακες. Οποιαδήποτε αλλαγή με το προϊόν ή ProductCategory πίνακες θα προκαλέσει των υπολογιζόμενων στηλών στον πίνακα πωλήσεων εκ νέου υπολογισμό. Αυτό έχει νόημα όταν θα λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να έχετε τύπους που συνάθροιση των πωλήσεων ανά κατηγορία ή κατά προϊόν. Επομένως, για να βεβαιωθείτε ότι τα αποτελέσματα είναι σωστή. Οι τύποι με βάση τα δεδομένα πρέπει να υπολογιστεί ξανά.

Το Power Pivot εκτελεί πάντοτε πλήρη επανυπολογισμό για πίνακες, επειδή αυτή η διαδικασία είναι πιο αποτελεσματική από τον έλεγχο για τιμές που έχουν αλλάξει. Οι αλλαγές που ενεργοποιούν τον επανυπολογισμό ενδέχεται να περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές όπως η διαγραφή μιας στήλης, η αλλαγή του τύπου αριθμητικών δεδομένων μιας στήλης ή η προσθήκη μιας νέας στήλης. Ωστόσο, ο επανυπολογισμός ενδέχεται να οφείλεται σε φαινομενικά ασήμαντες αλλαγές, όπως είναι η αλλαγή του ονόματος μιας στήλης. Αυτό οφείλεται στο ότι τα ονόματα των στηλών χρησιμοποιούνται ως αναγνωριστικά σε τύπους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, Power Pivot μπορούν να καθορίσουν ότι στήλες να εξαιρούνται από τον επανυπολογισμό. Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν τύπο που αναζητά μια τιμή όπως [Χρώμα προϊόντος] από τον πίνακα Products και τη στήλη που έχει τροποποιηθεί είναι [Ποσότητα] στον πίνακα " Sales ", ο τύπος δεν χρειάζεται να υπολογιστεί Παρόλο που οι πίνακες πωλήσεων και τα προϊόντα σχετίζονται. Ωστόσο, εάν έχετε τυχόν τύπους που βασίζονται σε Πωλήσεις [Ποσότητα], απαιτείται επανάληψη του υπολογισμού.

Ακολουθία επανυπολογισμού για εξαρτώμενες στήλες

Οι εξαρτήσεις επανυπολογίζονται πριν οποιονδήποτε επανυπολογισμό. Εάν, υπάρχουν πολλαπλές στήλες που εξαρτώνται η μία από την άλλη, το Power Pivot ακολουθεί την αλληλουχία των εξαρτήσεων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των στηλών γίνεται με τη σωστή σειρά στη μέγιστη ταχύτητα.

Συναλλαγές

Οι λειτουργίες που επαναϋπολογίζουν ή ανανεώνουν τα δεδομένα πραγματοποιούνται ως συναλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι, αν οποιοδήποτε τμήμα της λειτουργίας ανανέωσης αποτύχει, οι υπόλοιπες λειτουργίες ανακαλούνται. Αυτό συμβαίνει για να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα δεν έχουν μείνει σε κατάσταση μερικής επεξεργασίας. Δεν είναι δυνατή η διαχείριση των συναλλαγών όπως σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων ή η δημιουργία σημείων ελέγχου.

Επανυπολογισμός αόριστων συναρτήσεων

Ορισμένες συναρτήσεις, όπως οι NOW, RAND ή TODAY, δεν έχουν σταθερές τιμές. Για να αποφευχθούν προβλήματα επιδόσεων, η εκτέλεση ενός ερωτήματος ή το φιλτράρισμα συνήθως δεν προκαλούν τον επανυπολογισμό των συναρτήσεων αν χρησιμοποιούνται σε μια υπολογιζόμενη στήλη. Τα αποτελέσματα αυτών των συναρτήσεων επαναϋπολογίζονται μόνο όταν επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η στήλη. Αυτές οι περιπτώσεις περιλαμβάνουν την ανανέωση από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων ή τη μη αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων που προκαλεί τον επανυπολογισμό των τύπων οι οποίοι περιέχουν αυτές τις συναρτήσεις. Ωστόσο, οι αόριστες συναρτήσεις όπως οι NOW, RAND ή TODAY θα επαναϋπολογίζονται πάντα αν η συνάρτηση χρησιμοποιείται στον ορισμό ενός υπολογιζόμενου πεδίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×