Επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων (Power Query)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Το Power Query είναι γνωστό ως Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ισχύουν και για τα δύο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016.

Θέλω να κάνω

Ρύθμιση παραμέτρων ενός επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ρύθμιση παραμέτρων του Γρήγορου συνδυασμού

Στο Power Query, επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων καθορίζουν ένα επίπεδο απομόνωσης το οποίο ορίζει τον βαθμό θα απομόνωσης μιας προέλευσης δεδομένων από άλλες προελεύσεις δεδομένων. Παρόλο που ένα επίπεδο απομόνωσης περιοριστικό αποκλείει την ανταλλαγή μεταξύ των προελεύσεων δεδομένων πληροφοριών, αυτό μπορεί να μειώσει λειτουργιών και επιδόσεων επίδραση.

Η ρύθμιση Γρήγορος συνδυασμός Καθορίζει αν το Power Query χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις Επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τον συνδυασμό των δεδομένων. Παράθυρο διαλόγου Επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων παρέχει ένα ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με τις συνέπειες επιλογής επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων της προέλευσης δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει μια σύνδεση για το Power Query ηλεκτρονική Βοήθεια σχετικά με τα Επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και Γρήγορος συνδυασμός.

Επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προσοχή: Θα πρέπει να ορίζετε μια προέλευση δεδομένων που περιέχει ιδιαίτερα ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα ως Ιδιωτική.

Ρύθμιση παραμέτρων ενός επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων

Με τις ρυθμίσεις επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να καθορίσετε ένα επίπεδο απομόνωσης το οποίο ορίζει τον βαθμό απομόνωσης μιας προέλευσης δεδομένων από άλλες προελεύσεις δεδομένων.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Παράδειγμα προελεύσεων δεδομένων

Ιδιωτική προέλευση δεδομένων

Μια Ιδιωτική προέλευση δεδομένων περιέχει ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες και η ορατότητα της προέλευσης δεδομένων μπορεί να περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Μια ιδιωτική προέλευση δεδομένων είναι εντελώς απομονωμένη από τις άλλες προελεύσεις δεδομένων.

Τα δεδομένα στο Facebook, ένα αρχείο κειμένου που περιέχει τιμές μετοχών ή ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει αξιολογήσεις εργαζομένων.

Οργανική προέλευση δεδομένων

Μια Οργανική προέλευση δεδομένων περιορίζει την ορατότητα μιας προέλευσης δεδομένων σε μια αξιόπιστη ομάδα ατόμων. Μια Οργανική προέλευση δεδομένων είναι απομονωμένη από όλες τις Δημόσιες προελεύσεις δεδομένων, αλλά είναι ορατή στις άλλες Οργανικές προελεύσεις δεδομένων.

Ένα έγγραφο του Microsoft Word σε μια τοποθεσία intranet του SharePoint με ενεργοποιημένα δικαιώματα για μια αξιόπιστη ομάδα.

Δημόσια προέλευση δεδομένων

Μια Δημόσια προέλευση δεδομένων παρέχει σε όλους ορατότητα στα δεδομένα που περιέχονται στο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Ως Δημόσια μπορούν να επισημανθούν μόνο αρχεία, όχι προελεύσεις δεδομένων Internet ή δεδομένα βιβλίων εργασίας.

Δωρεάν δεδομένα από το Microsoft Azure Marketplace, δεδομένα από μια σελίδα της Wikipedia ή ένα τοπικό αρχείο που περιέχει δεδομένα που έχουν αντιγραφεί από μια δημόσια ιστοσελίδα

Ρύθμιση παραμέτρων επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων

  1. Όταν σας ζητηθεί από το παράθυρο διαλόγου Επιλογή επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων για προελεύσεις δεδομένων, κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές Δημόσια, Οργανωτική ή Ιδιωτική, ανάλογα με τον τύπο της συγκεκριμένης προέλευσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος ρύθμισης ενός επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων του Γρήγορου συνδυασμού

Γρήγορος συνδυασμός είναι μια ρύθμιση βιβλίου εργασίας που έχει οριστεί για να συνδυάσετε δεδομένα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων για κάθε προέλευση από προεπιλογή, γεγονός που σημαίνει ότι Γρήγορος συνδυασμός δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Συνδυασμός δεδομένων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων για κάθε προέλευση (, και η προεπιλεγμένη ρύθμιση)

Οι ρυθμίσεις επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου απομόνωσης μεταξύ των προελεύσεων δεδομένων κατά τον συνδυασμό των δεδομένων.

Παράβλεψη τα επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ενδεχομένως βελτίωση της απόδοσης (απενεργοποίηση)

Τα επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον συνδυασμό δεδομένων, ωστόσο, οι επιδόσεις και η λειτουργικότητα των δεδομένων ενδέχεται να αυξηθούν.

Σημείωση ασφαλείας : Ενεργοποίηση Γρήγορος συνδυασμός επιλέγοντας Παράβλεψη τα επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ενδεχομένως βελτίωση της απόδοσης στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις του βιβλίου εργασίας θα μπορούσε να εκθέσει ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Μην ενεργοποιείτε Γρήγορος συνδυασμός, εκτός εάν είστε βέβαιοι ότι το αρχείο προέλευσης δεδομένων δεν περιέχει ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα.

Ρύθμιση παραμέτρων Γρήγορος συνδυασμός

  1. Στο Excel 2016, επιλέξτε νέο ερώτημα > Επιλογές ερωτήματος από την καρτέλα ΔΕΔΟΜΕΝΑ της κορδέλας για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ερωτήματος. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, επιλέξτε Επιλογές από την καρτέλα κορδέλας Power Query. Ή στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές και ρυθμίσεις > Επιλογές ερωτήματος για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ερωτήματος. Από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ερωτήματος, επιλέξτε προστασία προσωπικών δεδομένων στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.

    1. Όταν έχει επιλεγεί ο Συνδυασμός δεδομένων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων για κάθε προέλευση, θα συνδυαστούν δεδομένα σύμφωνα με τη ρύθμιση Επιπέδων προστασίας προσωπικών δεδομένων σας. Συγχώνευση δεδομένων σε ζώνες απομόνωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων θα έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες αποθήκευση δεδομένων στο buffer.

    2. Όταν είναι επιλεγμένο αγνοήσετε τα επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ενδεχομένως βελτίωση της απόδοσης, τα δεδομένα θα συνδυαστούν παραβλέποντας σας Επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων τα οποία θα μπορούσε να αποκαλύπτουν ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η ρύθμιση μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις και λειτουργικότητα.

      Σημείωση ασφαλείας : Επιλογή Παράβλεψη τα επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ενδεχομένως βελτίωση της απόδοσης ενδέχεται να βελτιώσετε την απόδοση; Ωστόσο, Power Query δεν είναι δυνατό να εξασφαλίσετε την προστασία προσωπικών δεδομένων των δεδομένων συγχωνεύονται σε βιβλίο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×