Εναλλαγή μεταξύ των περιβαλλόντων εργασίας χρήστη του Skype για επιχειρήσεις και του προγράμματος-πελάτη Lync

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για τις εταιρείες με Skype για επιχειρήσεις Online, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Απομακρυσμένο PowerShell στο Office 365, για να δώσετε τη δυνατότητα στους χρήστες του Skype για επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις ή το περιβάλλον εργασίας χρήστη του προγράμματος-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις (Lync). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι οι χρήστες να χρησιμοποιούν το περιβάλλον εργασίας χρήστη του προγράμματος-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις. Εάν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία προγράμματος-πελάτη Lync, μπορείτε να διαχειριστείτε τη συμπεριφορά του προγράμματος-πελάτη κατά την πρώτη εκκίνηση για να εμφανίσετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη του Lync ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω σε αυτό το θέμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εμπειρία προγράμματος-πελάτη Lync 2013 δεν υπάρχει ως επιλογή για τις εκδόσεις προγράμματος-πελάτη Skype για επιχειρήσεις 2016. Πριν προσπαθήσετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του περιβάλλοντος του προγράμματος-πελάτη Lync 2013, ελέγξτε την έκδοση του προγράμματος-πελάτη για να βεβαιωθείτε ότι δεν ξεκινά με τον αριθμό 16, για παράδειγμα: 16.x.x.x.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να αλλάζετε εύκολα το περιβάλλον εργασίας χρήστη και δεν θέλετε να κάνετε τα μη αυτόματα βήματα, ανατρέξτε στο θέμα το Κέντρο λήψης της Microsoft για μια δέσμη ενεργειών του PowerShell για να διευκολύνετε.

Αλλαγή του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Skype για επιχειρήσεις για χρήστες

Τη λειτουργική μονάδα Windows PowerShell για το Skype για επιχειρήσεις Online σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια απομακρυσμένη περίοδο λειτουργίας του Windows PowerShell που συνδέεται με το Skype για επιχειρήσεις Online. Αυτή η ενότητα, που υποστηρίζεται μόνο σε υπολογιστές 64-bit μπορούν να ληφθούν από το Κέντρο λήψης της Microsoft στη Λειτουργική μονάδα Windows PowerShell για το Skype για επιχειρήσεις Online. Για άλλες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή για το Skype για επιχειρήσεις Online διαχείρισης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ρύθμιση πολιτικής του Global για την αλλαγή του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη δεν θα εφαρμοστούν σε ένα χρήστη ο οποίος έχει ήδη εφαρμόσει μια προσαρμοσμένη πολιτική. Για να μπορέσετε να αλλάξετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη, θα χρειαστεί να εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες για κάθε χρήστη που έχει εφαρμόσει μια προσαρμοσμένη πολιτική:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Προσοχή: Η πολιτική του ClientPolicyEnableSkypeUI θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα ρύθμιση προσαρμοσμένης πολιτικής για το χρήστη.

Για να ενεργοποιήσετε όλους τους χρήστες στην εταιρεία σας ώστε να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις, ανοίξτε το Απομακρυσμένο PowerShell και πληκτρολογήστε τα εξής:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Εάν ρυθμίσετε σωστά την πολιτική, θα δείτε τα εξής:

PowerShell: SkypeUIEnabled

Για να ενεργοποιήσετε όλους τους χρήστες στην εταιρεία σας ώστε να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις (Lync), ανοίξτε το Απομακρυσμένο PowerShell και πληκτρολογήστε τα εξής:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Εάν ρυθμίσετε σωστά την πολιτική, θα δείτε τα εξής:

PowerShell: SkypeUIDisabled

Για να επιτρέψετε σε ένα μεμονωμένο χρήστη στην εταιρεία σας να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις, ανοίξτε το Απομακρυσμένο PowerShell και πληκτρολογήστε τα εξής:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Εάν ρυθμίσετε σωστά την πολιτική, θα δείτε τα εξής:

Skype για επιχειρήσεις Online - Ενεργοποίηση περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Για να επιτρέψετε σε ένα μεμονωμένο χρήστη στην εταιρεία σας να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις (Lync), ανοίξτε το Απομακρυσμένο PowerShell και πληκτρολογήστε τα εξής:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Εάν ρυθμίσετε σωστά την πολιτική, θα δείτε τα εξής:

Skype για επιχειρήσεις Online - Απενεργοποίηση περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Για να επιτρέψετε σε πολλαπλούς χρήστες στην εταιρεία σας να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις, ανοίξτε το Απομακρυσμένο PowerShell και πληκτρολογήστε τα εξής:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Για να επιτρέψετε σε πολλαπλούς χρήστες στην εταιρεία σας να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις (Lync), ανοίξτε το Απομακρυσμένο PowerShell και πληκτρολογήστε τα εξής:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Για να επιτρέψετε σε μια ομάδα ατόμων στην εταιρεία σας να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις, ανοίξτε το Απομακρυσμένο PowerShell και πληκτρολογήστε τα εξής:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Για να επιτρέψετε σε μια ομάδα ατόμων στην εταιρεία σας να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις (Lync), ανοίξτε το Απομακρυσμένο PowerShell και πληκτρολογήστε τα εξής:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Σημειώσεις: Το όνομα χρήστη είναι το όνομα του λογαριασμού χρήστη στον οποίο θα πρέπει να ανατεθεί η πολιτική. Το όνομα λογαριασμού του χρήστη μπορεί να εισαχθεί σε μία από τις παρακάτω μορφές:

 • Διεύθυνση SIP του χρήστη

 • Κύριο όνομα χρήστη (UPN) του χρήστη

 • Τομέας\όνομα χρήστη του χρήστη

 • Εμφανιζόμενο όνομα Active Directory του χρήστη

Χρήση του Windows PowerShell για τη Διαχείριση Lync Online

Ρυθμίσεις πολιτικής του Skype για επιχειρήσεις Online

Αυτός ο πίνακας δείχνει την εμπειρία χρήστη κατά την πρώτη εφαρμογή της πολιτικής στους χρήστες:

Ρύθμιση πολιτικής διαχειριστή

Εμφανιζόμενο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Η πολιτική δεν έχει ρυθμιστεί.

Ο χρήστης θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το περιβάλλον εργασίας χρήστη του προγράμματος-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Ο χρήστης θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το περιβάλλον εργασίας χρήστη του προγράμματος-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Θα ζητηθεί από το χρήστη να αλλάξει στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του προγράμματος-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις (Lync). Μπορεί να αλλάξει αργότερα.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Ο χρήστης θα χρησιμοποιεί το περιβάλλον εργασίας χρήστη του προγράμματος-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Θα ζητηθεί από το χρήστη να αλλάξει στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του προγράμματος-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις (Lync). Ένας διαχειριστής μπορεί να αλλάξει τη ρύθμιση στο μέλλον, με την οποία θα αλλάξει στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του προγράμματος-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις.

Αυτός ο πίνακας δείχνει την εμπειρία χρήστη κατά την αλλαγή της πολιτικής:

Ρύθμιση πολιτικής διαχειριστή

Περιβάλλον εργασίας χρήστη του Skype για επιχειρήσεις (Lync)

Περιβάλλον εργασίας χρήστη του Skype για επιχειρήσεις

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Θα ζητηθεί από το χρήστη να αλλάξει στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του προγράμματος-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις.

Ο χρήστης θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το περιβάλλον εργασίας χρήστη του προγράμματος-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Ο χρήστης θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το περιβάλλον εργασίας του Skype για επιχειρήσεις (Lync).

Θα ζητηθεί από το χρήστη να αλλάξει στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του προγράμματος-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις (Lync).

Η πολιτική δεν έχει ρυθμιστεί.

Οι χρήστες δεν θα δουν ποτέ το περιβάλλον εργασίας χρήστη του προγράμματος-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις (Lync), εάν δεν ρυθμιστεί η πολιτική. Θα χρησιμοποιούν πάντα το περιβάλλον εργασίας χρήστη του προγράμματος-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις.

Ο χρήστης θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το περιβάλλον εργασίας χρήστη του προγράμματος-πελάτη του Skype για επιχειρήσεις.

Αυτός ο πίνακας εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες προσαρμοσμένες πολιτικές του Online. Υπάρχουν νέες πολιτικές που δημιουργήθηκαν για να παρέχουν ευελιξία στους διαχειριστές όσον αφορά τη διατήρηση της παλιάς προσαρμοσμένης πολιτικής κατά την εναλλαγή μεταξύ των σημαιών EnableSkypeUI. Χρησιμοποιήστε τα cmdlet που αναφέρονται παραπάνω για να εκχωρήσετε μία από τις παρακάτω πολιτικές στους χρήστες σας.

Όνομα πολιτικής

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

Ψευδής

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

Ψευδής

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Ψευδής

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

Ψευδής

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

Ψευδής

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Ψευδής

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

Ψευδής

Για γρήγορα αποτελέσματα με το Windows PowerShell, ανατρέξτε σε αυτά τα θέματα:

Συμπεριφορές πρώτης εκκίνησης προγράμματος-πελάτη

Από προεπιλογή, όταν οι χρήστες ξεκινούν το Skype για επιχειρήσεις για πρώτη φορά, βλέπουν πάντα το περιβάλλον εργασίας χρήστη για το Skype για επιχειρήσεις, ακόμα και εάν έχετε επιλέξει την εμπειρία προγράμματος-πελάτη Lync έχοντας ορίσει την πολιτική προγράμματος-πελάτη στην εμπειρία προγράμματος-πελάτη (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI) όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Μετά από μερικά λεπτά, θα ζητηθεί από τους χρήστες να μεταβούν σε λειτουργία Lync.

Εάν θέλετε να εμφανίζεται το περιβάλλον εργασίας χρήστη του Lync όταν οι χρήστες εκκινούν το πρόγραμμα-πελάτη Skype για επιχειρήσεις για πρώτη φορά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα πριν εκκινήσετε το πρόγραμμα-πελάτη για πρώτη φορά μετά την ενημέρωση:

 1. Ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω σε αυτό το θέμα και επιβεβαιώστε ότι η πολιτική προγράμματος-πελάτη έχει ρυθμιστεί ώστε να είναι απενεργοποιημένο το περιβάλλον εργασίας χρήστη του Skype για επιχειρήσεις.

 2. Ενημερώστε το μητρώο συστήματος στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτό πρέπει να το κάνετε πριν από την πρώτη εκκίνηση του προγράμματος-πελάτη Skype για επιχειρήσεις από τους χρήστες και πρέπει να το κάνετε μόνο μία φορά. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός αντικειμένου πολιτικής ομάδας για την ενημέρωση του μητρώου σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος σε τομέα, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα παρακάτω σε αυτό το θέμα.

  Στο κλειδί [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\Lync]   , δημιουργήστε μια νέα Δυαδική τιμή.

  Το Όνομα τιμής πρέπει να είναι EnableSkypeUI    και η Τιμή δεδομένων πρέπει να οριστεί σε 00 00 00 00   .

  Το κλειδί πρέπει να μοιάζει ως εξής:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  "CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  "EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

Τώρα, θα εμφανίζεται το περιβάλλον εργασίας χρήστη του Lync όταν οι χρήστες εκκινούν το πρόγραμμα-πελάτη Skype για επιχειρήσεις για πρώτη φορά.

Έλεγχος της εμφάνισης της εκμάθησης της σελίδας υποδοχής

Όταν οι χρήστες ανοίγουν το πρόγραμμα-πελάτη Skype για επιχειρήσεις, η προεπιλεγμένη συμπεριφορά είναι να εμφανίζεται μια οθόνη υποδοχής που περιλαμβάνει 7 γρήγορες συμβουλές που ζητούν οι περισσότεροι χρήστες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση της οθόνης υποδοχής, αλλά να εξακολουθήσετε να επιτρέπετε στους χρήστες την πρόσβαση στην εκμάθηση, προσθέτοντας την παρακάτω τιμή μητρώου στον υπολογιστή με το πρόγραμμα-πελάτη:

Στο κλειδί [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]   , δημιουργήστε μια νέα Τιμή DWORD (32 bit)   . Το Όνομα τιμής    πρέπει να είναι IsBasicTutorialSeenByUser    και η Τιμή δεδομένων    πρέπει να οριστεί σε 1   .

Το κλειδί πρέπει να μοιάζει ως εξής:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

Απενεργοποίηση της εκμάθησης προγράμματος-πελάτη

Εάν δεν θέλετε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στην εκμάθηση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εκμάθηση προγράμματος-πελάτη με την παρακάτω τιμή μητρώου:

Στο κλειδί [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]   , δημιουργήστε μια νέα Τιμή DWORD (32 bit)   . Το Όνομα τιμής    πρέπει να είναι TutorialFeatureEnabled    και η Τιμή δεδομένων    πρέπει να οριστεί σε 0   .

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την εκμάθηση ορίζοντας την Τιμή δεδομένων    σε 1   .

Δημιουργία αντικειμένου πολιτικής ομάδας για την τροποποίηση του μητρώου σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος σε τομέα

Η ενημέρωση μητρώου για την εμφάνιση της εμπειρίας προγράμματος-πελάτη Lync την πρώτη φορά που ένας χρήστης εκκινεί το πρόγραμμα-πελάτη Skype για επιχειρήσεις πρέπει να γίνεται μόνο μία φορά. Εάν χρησιμοποιήσετε ένα αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO) για την ενημέρωση του μητρώου, πρέπει να ορίσετε ότι η νέα τιμή θα δημιουργείται από το αντικείμενο και όχι να ενημερώσετε την τιμή δεδομένων. Όταν εφαρμοστεί το GPO, εάν η νέα τιμή δεν υπάρχει, το GPO θα την δημιουργήσει και θα ορίσει την τιμή δεδομένων σε 0.

Η ακόλουθη διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε το μητρώο, ώστε να εμφανίζεται η εμπειρία πελάτη Lync την πρώτη φορά που ένας χρήστης εκκινεί το Skype για επιχειρήσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να ενημερώσετε το μητρώο ώστε να απενεργοποιηθεί η εκμάθηση οθόνης υποδοχής όπως περιγράφεται παραπάνω.

Για να δημιουργήσετε το αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ

 1. Εκκινήστε την Κονσόλα διαχείρισης πολιτικής ομάδας.

  Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα διαχείρισης πολιτικής ομάδας, ανατρέξτε στο θέμα Κονσόλα διαχείρισης πολιτικής ομάδας.

 2. Κάντε δεξί κλικ στον κόμβο Αντικείμενα πολιτικής ομάδας και επιλέξτε Δημιουργία από το μενού.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία αντικειμένου πολιτικής ομάδας (GPO), πληκτρολογήστε ένα όνομα για το GPO, για παράδειγμα, MakeLyncDefaultUI και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Κάντε δεξί κλικ στο νέο αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO) που μόλις δημιουργήσατε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία από το μενού.

 5. Στην Επεξεργασία διαχείρισης πολιτικής ομάδας, αναπτύξτε διαδοχικά τους κόμβους Ρυθμίσεις χρήστη, Προτιμήσεις, Ρυθμίσεις των Windows και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον κόμβο Μητρώο.

 6. Κάντε δεξί κλικ στον κόμβο Μητρώο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία > Στοιχείο μητρώου.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Νέα τιμή μητρώου, ενημερώστε τα εξής:

  Πεδίο

  Τιμή για επιλογή ή εισαγωγή

  Ενέργεια

  Δημιουργία

  Ομάδα

  HKEY_CURRENT_USER

  Διαδρομή κλειδιού

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Όνομα τιμής

  EnableSkypeUI

  Τύπος τιμής

  REG_BINARY

  Τιμή δεδομένων

  00000000

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, κλείστε το αντικείμενο πολιτικής ομάδας.

Στη συνέχεια, πρέπει να συνδέσετε το αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO) που έχετε δημιουργήσει με την ομάδα χρηστών στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε την πολιτική, όπως μια οργανική μονάδα (OU).

Για να χρησιμοποιήσετε το αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ για να αντιστοιχίσετε την πολιτική

 1. Στην Κονσόλα διαχείρισης πολιτικής, κάντε δεξί στην οργανική μονάδα (OU) στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε την πολιτική και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση με υπάρχον αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO).

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αντικειμένου πολιτικής ομάδας (GPO), επιλέξτε το αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO) που δημιουργήσατε και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 3. Στον υπολογιστή προορισμού του χρήστη, ανοίξτε μια γραμμή εντολών και πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:

  gpupdate /target:user   

  Ενώ εφαρμόζεται το αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO), εμφανίζεται το μήνυμα "Ενημέρωση πολιτικής...". Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται το μήνυμα "Η ενημέρωση της πολιτικής χρήστη ολοκληρώθηκε με επιτυχία".

 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:

  gpresult /r   

  Θα πρέπει να εμφανιστεί παρακάτω το μήνυμα "Ανάθεση πολιτικής ομάδας αντικειμένων" με το όνομα του GPO που δημιουργήσατε.

Μπορείτε επίσης να επαληθεύσετε ότι το αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO) ενημέρωσε με επιτυχία το μητρώο σε έναν υπολογιστή χρήστη εξετάζοντας το μητρώο. Ανοίξτε τον Επεξεργαστή Μητρώου και μεταβείτε στο κλειδί [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   . Εάν το αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO) ενημέρωσε με επιτυχία το μητρώο, θα δείτε μια τιμή με όνομα EnableSkypeUI και τιμή 0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×