Εμφάνιση αριθμών ως αριθμοί πιστωτικών καρτών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν πληκτρολογείτε έναν αριθμό που περιέχει περισσότερα από 15 ψηφία σε ένα κελί φύλλου εργασίας, το Microsoft Office Excel αλλαγές οποιαδήποτε ψηφία μετά το δέκατο πέμπτο σημείο σε μηδενικά. Επιπλέον, το Excel εμφανίζει τον αριθμό σε εκθετική γραφή, αντικαθιστώντας μέρος του αριθμού με E + n, όπου E (το οποίο υποδεικνύει Εκθέτης) πολλαπλασιάζει τον προηγούμενο αριθμό με 10 στη νιοστή δύναμη.

Εάν δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή αριθμών για ένα 16ψήφιο αριθμό πιστωτικής κάρτας (όπως ################ ή ####-####-####-####), το Excel θα μετατρέψει και πάλι το τελευταίο ψηφίο σε μηδέν. Για να εμφανίσετε έναν ολόκληρο έναν 16ψήφιο αριθμό πιστωτικής κάρτας, πρέπει να μορφοποιήσετε τον αριθμό ως κείμενο.

Για λόγους ασφάλειας, μπορείτε να αποκρύψετε όλα τα ψηφία ενός αριθμού πιστωτικής κάρτας εκτός από τα τελευταία, χρησιμοποιώντας έναν τύπο που περιλαμβάνει τις συναρτήσεις CONCATENATE, RIGHT και REPT.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εμφανίζονται οι αριθμοί πιστωτικών καρτών πλήρως

Εμφανίζει μόνο τα μερικά τελευταία ψηφία του αριθμοί πιστωτικών καρτών

Εμφάνιση ολόκληρων των αριθμών πιστωτικών καρτών

 1. Επιλέξτε το κελί ή τις περιοχή κελιών που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Πώς μπορείτε να επιλέξετε ένα κελί ή μια περιοχή

  Για να επιλέξετε

  Κάντε το εξής

  Ένα μόνο κελί

  Κάντε κλικ στο κελί ή πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

  Μια περιοχή κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, μεταφέρετέ το στο τελευταίο κελί ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πιέζετε τα πλήκτρα βέλους για επέκταση της επιλογή σας.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί στην περιοχή, να πιέσετε το πλήκτρο F8 (αντί να κρατάτε πατημένο το Shift) και, στη συνέχεια, να επεκτείνετε την επιλογή, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πιέστε ξανά το πλήκτρο F8.

  Μια μεγάλη περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί στην περιοχή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στο τελευταίο κελί στην περιοχή. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

  Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

  Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

  Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα CTRL+A.

  Σημείωση: Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το CTRL+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί μιας περιοχής και κατόπιν κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί μιας περιοχής και, στη συνέχεια, να πατήσετε τα πλήκτρα Shift+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή μια περιοχή κελιών στην επιλογή. Για να διακόψετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή σας, πιέστε ξανά Shift+F8.

  Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής κελιών ή περιοχών κελιών σε μη γειτονικές θέσεις χωρίς να καταργήσετε ολόκληρη την επιλογή.

  Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

  Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

  1. Επικεφαλίδα γραμμής

  2. Επικεφαλίδα στήλης

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή μια στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό βέλος ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Σημείωση: Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχουν δεδομένα, τότε τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους επιλέγουν τη γραμμή ή τη στήλη έως το τελευταίο σε χρήση κελί. Πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

  Γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

  Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης της επιλογής σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL κάντε κλικ στην επικεφαλίδα των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

  Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό Ctrl + Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή ένα πίνακα του Microsoft Office Excel

  Πατήστε το συνδυασμό CTRL+HOME για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

  Πατήστε το συνδυασμό CTRL+END για να επιλέξετε το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

  Τα κελιά μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+End για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

  Κελιά στην αρχή του φύλλου εργασίας

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Home για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών στην αρχή του φύλλου εργασίας.

  Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογωνική περιοχή μεταξύ του ενεργό κελί και του κελιού όπου κάνατε κλικ θα είναι η νέα επιλογή.

  Συμβουλή: Για να ακυρώσετε την επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

  Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κενά κελιά και, στη συνέχεια, να καταχωρήσετε αριθμούς μετά τη μορφοποίηση των κελιών ως κείμενο. Οι αριθμοί αυτοί θα μορφοποιηθούν ως κείμενο.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, επιλέξτε την Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού δίπλα στην επιλογή αριθμός.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο πλαίσιο Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Κείμενο, χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να μεταβείτε στο τέλος της λίστας.

Συμβουλή: Για να συμπεριλάβετε άλλους χαρακτήρες (όπως παύλες) σε αριθμούς που αποθηκεύονται ως κείμενο, μπορείτε να τους συμπεριλάβετε κατά την πληκτρολόγηση των αριθμών των πιστωτικών καρτών.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση μόνο των τελευταίων ψηφίων των αριθμών πιστωτικών καρτών

Για συνηθισμένα μέτρα ασφάλειας, μπορείτε να εμφανίσετε μόνο τα τελευταία ψηφία ενός αριθμού πιστωτικής κάρτας και να αντικαταστήσετε τα υπόλοιπα ψηφία με αστερίσκους ή άλλους χαρακτήρες. Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας έναν τύπου που περιέχει τις συναρτήσεις CONCATENATE, REPT και RIGHT.

Στην ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιούνται δείγματα δεδομένων για να δείτε πώς μπορείτε να αποκρύψετε μόνο τα τελευταία τέσσερα ψηφία ενός αριθμού πιστωτικής κάρτας. Αφού αντιγράψετε τον τύπο στο φύλλο εργασίας σας, μπορείτε να τον προσαρμόσετε ώστε να εμφανίσετε τους δικούς σας αριθμούς πιστωτικών καρτών με παρόμοιο τρόπο.

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Σε αυτό το άρθρο της Βοήθειας, επιλέξτε τα ακόλουθα δείγματα δεδομένων χωρίς τις κεφαλίδες γραμμών και στηλών.

1

2

3

4

A

B

Πληκτρολογήστε

Δεδομένα

Αριθμός πιστωτικής κάρτας

5555-5555-5555-5555

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=CONCATENATE(REPT("****-",3), RIGHT(B2,4))

Επαναλαμβάνεται η συμβολοσειρά κειμένου "****-" τρεις φορές και συνδυάζεται το αποτέλεσμα με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού της πιστωτικής κάρτας (****-****-****-5555)

 1. Πώς μπορείτε να επιλέξετε δεδομένα του παραδείγματος

  1. Κάντε κλικ μπροστά από το κείμενο στο κελί A1 και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού κατά μήκος των κελιών για να επιλέξετε όλο το κείμενο.

  2. Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 2. Για να αντιγράψετε τα επιλεγμένα δεδομένα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 3. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1.

 4. Για να επικολλήσετε τα δεδομένα που αντιγράψατε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής του τύπου από τον οποίο προέκυψε το αποτέλεσμα, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

  Συντόμευση πληκτρολογίου μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL +' (βαρεία).

Σημείωση: 

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×