Εμφάνιση ή απόκρυψη σχολίων ή εντοπισμένων αλλαγών

Για να αποφύγετε τη διανομή εγγράφων που περιέχουν εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια, το Word εμφανίζει τις εντοπισμένες αλλαγές και τα σχόλια από προεπιλογή. Τελική έκδοση με επισημάνσειςείναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση στο πλαίσιο Εμφάνιση για αναθεώρηση.

Μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις αλλαγές σε ένα έγγραφο με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε το Microsoft Office Word ώστε να εμφανίζει τις εντοπισμένες αλλαγές ανά τύπο επεξεργασίας — όπως οι εισαγωγές και οι διαγραφές και οι αλλαγές μορφοποίησης. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται μόνο τα σχόλια. Ακόμα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα πλαίσια για τα σχόλια και τις εντοπισμένες αλλαγές έτσι, ώστε όλα τα σχόλια και αλλαγές να εμφανίζονται ευθυγραμμισμένες. Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να εμφανίζετε μόνο τις αλλαγές που έχουν γίνει από τον συντάκτη ή από έναν συγκεκριμένο αναθεωρητή.

Για να εμφανίσετε γρήγορα εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σημειώσεων στην ομάδα Παρακολούθηση στην καρτέλα Αναθεώρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάνοντας κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σημειώσεων εμφανίζονται ή αποκρύπτονται όλες οι σήμανση για τους επιλεγμένους αναθεωρητές στο έγγραφο. Όταν προβάλετε όλες τις επισημάνσεις, στο μενού Εμφάνιση σημειώσεων επιλέγονται όλοι οι τύποι επισήμανσης.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εμφάνιση όλων των αλλαγών εσωτερικά

Εμφάνιση σχολίων σε Συμβουλές οθόνης αντί για πλαίσια

Εμφάνιση αλλαγών κατά τύπο επεξεργασίας ή αναθεωρητή

Εμφάνιση αλλαγών και σχολίων για συγκεκριμένους αναθεωρητές

Απόκρυψη εντοπισμένων αλλαγών και σχολίων κατά την εκτύπωση

Εμφάνιση όλων των αλλαγών εσωτερικά

Το Word, από προεπιλογή, εμφανίζει τις διαγραφές και τα σχόλια σε πλαίσια τα οποία βρίσκονται στα περιθώρια του εγγράφου. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση ώστε τα σχόλια να εμφανίζονται ενσωματωμένα και όλες οι διαγραφές να εμφανίζονται με διάστικτη γραφή αντί μέσα σε ενσωματωμένα πλαίσια.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σημειώσεων.

  Εντολή "Εμφάνιση σημειώσεων"

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πλαίσια και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση όλων των αναθεωρήσεων ενσωματωμένων για να εμφανίσετε τις διαγραφές με διακριτή διαγραφή και τα σχόλια ενσωματωμένα.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση σχολίων σε Συμβουλές οθόνης αντί για πλαίσια

Το Word, από προεπιλογή, εμφανίζει τις διαγραφές και τα σχόλια σε πλαίσια τα οποία βρίσκονται στα περιθώρια του εγγράφου. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση, ώστε τα σχόλια να παρουσιάζονται ενσωματωμένα. Τα ενσωματωμένα σχόλια μπορούν να προβληθούν όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο δείκτη σχολίου.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σημειώσεων.

  Εντολή "Εμφάνιση σημειώσεων"

 2. Καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Πλαίσια και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση όλες των αναθεωρήσεων ενσωματωμένων για να εμφανίσετε τις διαγραφές με διακριτή διαγραφή και τα σχόλια ενσωματωμένα.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα σχόλιο του εγγράφου. Το σχόλιο εμφανίζεται σε Συμβουλή οθόνης.

  Ενσωματωμένο σχόλιο

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση αλλαγών κατά τύπο επεξεργασίας ή κατά αναθεωρητή

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σημειώσεων.

  Εντολή "Εμφάνιση σημειώσεων"

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε με κλικ τον τύπο της αλλαγής που θέλετε να εμφανίζεται.

   Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή "Σχόλια" ή "Εισαγωγές και διαγραφές". Το σημάδι ελέγχου δίπλα στο στοιχείο υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί το στοιχείο.

   Λίστα επιλογών Εμφάνιση σημειώσεων

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ακόμη και αν κάνετε απόκρυψη αυτού του τύπου επισήμανσης απενεργοποιώντας το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου στο μενού Εμφάνιση σχολίων, η επισήμανση εμφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που εσείς ή κάποιος αναθεωρητής ανοίγει το έγγραφο.

  • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αναθεωρητές και στη συνέχεια κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή σε όλα τα πλαίσια ελέγχου, εκτός από αυτά που βρίσκονται δίπλα στα ονόματα των αναθεωρητών των οποίων οι αλλαγές και τα σχόλια θέλετε να εμφανίζονται.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε τις επιλογές σε όλα τα πλαίσια ελέγχου για όλους τους αναθεωρητές της λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή Όλοι οι αναθεωρητές.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση αλλαγών και σχολίων για συγκεκριμένους αναθεωρητές

Συνήθως ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ή ένας αναθεωρητής θέλουν να προβάλλουν ένα έγγραφο όπως αυτό θα εμφανίζεται μετά την ενσωμάτωση των αλλαγών τους. Η διαδικασία αυτή δίνει στο πρόγραμμα επεξεργασίας ή στον αναθεωρητή τη δυνατότητα να προβάλλει το έγγραφο όπως αυτό θα εμφανίζεται μετά τις αλλαγές.

 • Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Παρακολούθηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Εμφάνιση για αναθεώρηση και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.

  Μενού επιλογών "Εμφάνιση για αναθεώρηση"

  • Τελική έκδοση με επισημάνσεις    Αυτή η προβολή εμφανίζει το τελικό έγγραφο με ορατές όλες τις εντοπισμένες αλλαγές και τα σχόλια. Είναι η προεπιλεγμένη προβολή για όλα τα έγγραφα που ανοίγονται στο Word.

  • Τελική έκδοση    Αυτή η προβολή εμφανίζει το έγγραφο με όλες τις αλλαγές ενσωματωμένες στο κείμενο και χωρίς να εμφανίζονται οι εντοπισμένες αλλαγές. Ωστόσο, τυχόν εντοπισμένες αλλαγές ή σχόλια που έχουν γίνει αποδεκτά, έχουν απορριφθεί ή διαγραφεί παραμένουν στο έγγραφο.

  • Αρχική έκδοση με επισημάνσεις    Αυτή η προβολή εμφανίζει το αρχικό κείμενο με εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια.

  • Αρχικό    Η προβολή αυτή εμφανίζει το αρχικό έγγραφο χωρίς να φαίνονται οι εντοπισμένες αλλαγές και τα σχόλια. Ωστόσο, τυχόν εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια στο έγγραφο που δεν έχουν γίνει αποδεκτά, έχουν απορριφθεί ή διαγραφεί παραμένουν στο έγγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε τα σχόλια και οι εντοπισμένες αλλαγές να εμφανίζονται μέσα σε πλαίσια, θα πρέπει να βρίσκεστε σε Προβολή διάταξης εκτύπωσης ή σε Προβολή διάταξης Web.

Αρχή της σελίδας

Απόκρυψη εντοπισμένων αλλαγών και σχολίων κατά την εκτύπωση

Η απόκρυψη αλλαγών δεν καταργεί τις αλλαγές από το έγγραφο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις εντολές Αποδοχή και Απόρριψη στην ομάδα Αλλαγές εάν θέλετε να καταργήσετε την επισήμανση από το έγγραφό σας.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Εκτύπωση όλων των σελίδων.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση σήμανσης για να καταργήσετε το σημάδι ελέγχου.

  Εκτύπωση σήμανσης στο Word

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×