Εμφάνιση ή απόκρυψη σημαδιών μορφοποίησης

Τα σημάδια μορφοποίησης, όπως οι κουκκίδες (...) για τα κενά διαστήματα ή τα βέλη (→) για τους χαρακτήρες tab, χρησιμοποιούνται στο Word για να εμφανίζουν τις διατάξεις κειμένου των εγγράφων. Αυτά τα σημάδια μορφοποίησης μπορούν να σας φανούν χρήσιμα όταν σχεδιάζετε περιεχόμενο έχοντας υπόψη μια συγκεκριμένη εμφάνιση.

Σημείωση: Ο Publisher χρησιμοποιεί ορισμένα σημάδια μορφοποίησης.

Τα σημάδια μορφοποίησης είναι ένα σύνολο συμβόλων που παρέχουν μια οπτική αναπαράσταση της ειδικής μορφοποίησης σε ένα έγγραφο.

Πάντα εμφάνιση ή απόκρυψη των συμβόλων μορφοποίησης

Χαρακτήρες tab    
Εμφάνιση των χαρακτήρων tab ως βέλη.

Διαστήματα    
Εμφάνιση των κενών διαστημάτων μεταξύ λέξεων ως κουκκίδες.

Σημάδια παραγράφου    
Εμφάνιση του τέλους των παραγράφων με το σύμβολο της παραγράφου.

Κρυφό κείμενο    
Εμφάνιση μιας διάστικτης γραμμής κάτω από το κείμενο που έχει μορφοποιηθεί ως κρυφό.

Προαιρετικά ενωτικά    
Ενωτικά που δείχνουν πού μπορείτε να χωρίσετε μια λέξη στο τέλος μιας γραμμής. Τα προαιρετικά ενωτικά δεν εκτυπώνονται εκτός εάν μια λέξη όντως χωρίζεται στο τέλος μιας γραμμής. Όταν μια λέξη χωρίζεται στο τέλος της γραμμής, το προαιρετικό ενωτικό εκτυπώνεται ως κανονικό ενωτικό.

Αγκυρώσεις αντικειμένων    
Εμφάνιση των αγκυρώσεων αντικειμένου, που υποδεικνύουν ότι ένα αντικείμενο είναι συνδεδεμένο με μια συγκεκριμένη παράγραφο.

Προαιρετικές αλλαγές   
Έλεγχος του σημείου όπου μια λέξη ή φράση αλλάζει γραμμή όταν βρεθεί στο τέλος μιας γραμμής. Εάν χρησιμοποιείτε το Word με μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας, αυτή η επιλογή αποτρέπει τις εσφαλμένες αλλαγές γραμμής στο κείμενο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου.

Το κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη είναι σαν ένας διακόπτης που σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια προβολή.

 • Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, επιλέξτε Εμφάνιση/Απόκρυψη.

  Το εικονίδιο "Εμφάνιση/Απόκρυψη" επισημαίνεται στην "Κεντρική" καρτέλα.

Σημείωση: Το φόντο του κουμπιού Εμφάνιση/Απόκρυψη είναι σκιασμένο όταν το κουμπί είναι ενεργοποιημένο.

Μπορείτε να επιλέξετε ποια σημάδια μορφοποίησης θα εμφανίζονται πάντα στην οθόνη, ανεξάρτητα από αν το κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε να εμφανίζονται πάντα οι παράγραφοι και τα διαστήματα, αλλά να αποκρύπτονται οι χαρακτήρες tab και το κρυφό κείμενο όταν η επιλογή Εμφάνιση/Απόκρυψη είναι απενεργοποιημένη.

Σημείωση: Το φόντο του κουμπιού Εμφάνιση/Απόκρυψη είναι σκιασμένο όταν το κουμπί είναι ενεργοποιημένο.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές > Εμφάνιση.

 2. Στην περιοχή Να εμφανίζονται πάντα αυτά τα σημάδια μορφοποίησης στην οθόνη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για κάθε σημάδι μορφοποίησης που θέλετε να εμφανίζεται πάντα, ανεξάρτητα από το αν το κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο.

  Πάντα εμφάνιση ή απόκρυψη των συμβόλων μορφοποίησης

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, στην περιοχή Βοήθεια, κάντε κλικ στα στοιχεία Επιλογές > Εμφάνιση.

 2. Στην περιοχή Να εμφανίζονται πάντα αυτά τα σημάδια μορφοποίησης στην οθόνη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για κάθε σημάδι μορφοποίησης που θέλετε να εμφανίζεται πάντα, ανεξάρτητα από το αν το κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο.

  Πάντα εμφάνιση ή απόκρυψη των συμβόλων μορφοποίησης

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση.

 3. Στην περιοχή Να εμφανίζονται πάντα αυτά τα σημάδια μορφοποίησης στην οθόνη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για κάθε σημάδι μορφοποίησης που θέλετε να εμφανίζεται πάντα, ανεξάρτητα από το αν το κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο.

  Πάντα εμφάνιση ή απόκρυψη των συμβόλων μορφοποίησης

Μπορείτε να καταργήσετε οποιοδήποτε σημάδι μορφοποίησης που επιλέξατε να εμφανίζεται πάντα στην οθόνη. Όταν καταργήσετε την επιλογή από ένα πλαίσιο ελέγχου για ένα σημάδι μορφοποίησης, αυτό το σημάδι δεν θα εμφανίζεται πλέον στην οθόνη πάντα, ανεξάρτητα από αν το κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές > Εμφάνιση.

 2. Στην περιοχή Να εμφανίζονται πάντα αυτά τα σημάδια μορφοποίησης στην οθόνη, καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου για κάθε σημάδι μορφοποίησης που δεν θέλετε να εμφανίζεται πάντα στην οθόνη.

  Πάντα εμφάνιση ή απόκρυψη των συμβόλων μορφοποίησης

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, στην περιοχή Βοήθεια, κάντε κλικ στα στοιχεία Επιλογές > Εμφάνιση.

 2. Στην περιοχή Να εμφανίζονται πάντα αυτά τα σημάδια μορφοποίησης στην οθόνη, καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου για κάθε σημάδι μορφοποίησης που δεν θέλετε να εμφανίζεται πάντα στην οθόνη.

  Πάντα εμφάνιση ή απόκρυψη των συμβόλων μορφοποίησης

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση.

 3. Στην περιοχή Να εμφανίζονται πάντα αυτά τα σημάδια μορφοποίησης στην οθόνη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για κάθε σημάδι μορφοποίησης που δεν θέλετε να εμφανίζεται πάντα στην οθόνη.

  Πάντα εμφάνιση ή απόκρυψη των συμβόλων μορφοποίησης

Οι κόκκινες κυματιστές γραμμές στο Word υποδεικνύουν πιθανά ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη. Οι μπλε κυματιστές γραμμές υποδεικνύουν λέξεις που ίσως να μην είναι σωστές στο περιβάλλον τους - "ευφορία" αρχαιοτήτων αντί για "εφορία" αρχαιοτήτων ή "ύλη" ιππικού αντί για "ίλη" ιππικού.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στα στοιχεία Επιλογές > Γλωσσικός έλεγχος.

 2. Στην περιοχή Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας και γραμματικής στο Word, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα σε ένα στοιχείο που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Στην περιοχή Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας και γραμματικής στο Word, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα σε ένα στοιχείο που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στα στοιχεία Επιλογές > Γλωσσικός έλεγχος.

 2. Στην περιοχή Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας και γραμματικής στο Word, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα σε κάθε στοιχείο που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

Οι κόκκινες κυματιστές γραμμές στον Publisher υποδεικνύουν πιθανά ορθογραφικά λάθη.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στα στοιχεία Επιλογές > Γλωσσικός έλεγχος.

 2. Στην περιοχή Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στον Publisher, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία, κάντε κλικ στα στοιχεία Ορθογραφικός έλεγχος > Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου.

 2. Στην περιοχή Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στον Publisher, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×