Εκχώρηση του Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες Microsoft άδειες χρήσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο παρέχει συμβουλές σχετικά με την εκχώρηση αδειών χρήσης στους χρήστες σας για δυνατότητες όπως διασκέψεων ήχου και κλήση προγράμματος. Παρέχει επίσης δέσμες ενεργειών για την εκχώρηση αδειών χρήσης μαζικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ανατρέξτε στο θέμα του Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες Microsoft πρόσθετο παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης για πληροφορίες σχετικά με το τι άδειες χρήσης που πρέπει να αγοράσετε και να τους - ανάλογα με το πρόγραμμα του Office 365 - ώστε οι χρήστες να λαμβάνουν διασκέψεων ήχου, με χρέωση δωρεάν αριθμούς, πώς μπορείτε να αγοράσετε και η δυνατότητα κλήσης αριθμών τηλεφώνου έξω από την επιχείρησή σας.

Κλήσεων συστήματος και προγράμματος κλήση: συμβουλές και δεσμών ενεργειών για την εκχώρηση αδειών χρήσης

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν από την εκχώρηση αδειών χρήσης τηλεφωνικό σύστημα και κλήση πρόγραμμα

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να εμφανίζεται η επιλογή Φωνή στο αριστερό παράθυρο περιήγησης του κέντρου διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις, πρέπει πρώτα να αγοράσετε τουλάχιστον μία άδεια χρήσης για μεγάλες επιχειρήσεις E5, μία άδεια χρήσης πρόσθετου για σύστημα τηλεφώνου ή μία άδεια χρήσης πρόσθετου για Διάσκεψη ήχου.

 • Χρήση συνδεσιμότητας PSTN εσωτερικής εγκατάστασης για τους χρήστες υβριδικές; Εάν Ναι, αρκεί να εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης Τηλεφωνικό σύστημα. Θα πρέπει να μην εκχώρηση μια κλήση Σχεδιασμός.

 • Λανθάνων χρόνος μετά την εκχώρηση αδειών χρήσης: λόγω του λανθάνοντος χρόνου μεταξύ του Office 365 και Skype για επιχειρήσεις Online, αυτό είναι δυνατόν να μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες για ένα χρήστη να ανατεθούν μια κλήση σχεδιασμός, αφού αναθέσετε μια άδεια χρήσης. Εάν μετά από 24 ώρες, ο χρήστης δεν έχει εκχωρηθεί μια κλήση Σχεδιασμός επικοινωνήστε μαζί μας κλήσεων.

 • Μηνύματα σφάλματος: θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος εάν έχετε αγοράσει το σωστό αριθμό των αδειών χρήσης. Εάν πρέπει να αγοράσετε περισσότερες άδειες χρήσης καλώντας πρόγραμμα, επιλέξτε αγορά περισσότερων.

 • Επόμενα βήματα: Αφού αναθέσετε κλήση Σχεδιασμός άδειες χρήσης στους χρήστες σας, θα πρέπει να λάβετε τους αριθμούς τηλεφώνου για την εταιρεία σας και, στη συνέχεια, αντιστοιχίστε αυτών των αριθμών στα άτομα της εταιρείας σας. Για οδηγίες βήμα προς βήμα, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση κλήση προγράμματος.

Πώς μπορείτε να εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης τηλεφωνικό σύστημα και κλήση πρόγραμμα σε ένα χρήστη

Τα βήματα είναι ίδια με την εκχώρηση μιας άδειας χρήσης Office 365. Ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση αδειών χρήσης σε χρήστες στο Office 365 για επιχειρήσεις άδειες χρήσης.

Πώς μπορείτε να εκχωρήσετε άδειες χρήσης τηλεφωνικό σύστημα και κλήση πρόγραμμα μαζικά

 1. Εγκατάσταση του Microsoft Online Services Βοηθού εισόδου για επαγγελματίες τεχνολογιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ RTW. Δεν έχετε εγκατεστημένη τη λειτουργική μονάδα; Ανατρέξτε στο θέμα Βοηθό Microsoft Online Services εισόδου για RTW επαγγελματίες IT για τη λήψη της.

 2. Εγκαταστήστε το λειτουργική μονάδα Azure Active Directory των Windows. Δεν έχετε εγκατεστημένη τη λειτουργική μονάδα; Για οδηγίες λήψης και σύνταξη cmdlet, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση Azure AD χρησιμοποιώντας το Windows PowerShell .

 3. Αφού εγκαταστήσετε τις λειτουργικές μονάδες, χρησιμοποιήστε τη γραμμή εντολών του Windows PowerShell και την ακόλουθη σύνταξη για να εκχωρήσετε τις άδειες χρήσης στους χρήστες σας:

  Αυτό το παράδειγμα αντιστοιχίζει μια άδεια χρήσης για μεγάλες επιχειρήσεις E3 μαζί με ένα Σύστημα του τηλεφώνου και μια άδεια χρήσης Εσωτερικού κλήση πρόγραμμα .

  Το όνομα του των αδειών χρήσης ή ονόματα προϊόντων στη δέσμη ενεργειών αναφέρονται σε πλάγια γραφή κειμένου (ανατρέξτε στο θέμα τηλεφωνικό σύστημα και κλήση Σχεδιασμός ονόματα προϊόντων ή SKU που χρησιμοποιούνται για εκτέλεση, μετά στο παράδειγμα).

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice.
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file.
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users.
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable.
  #Use MCOPSTN1 for PSTN Domestic Calling and MCOPSTN2 for Domestic and International Calling.
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOEV" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOPSTN1" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Ονόματα προϊόντων τηλεφωνικό σύστημα και κλήση προγράμματος ή SKU που χρησιμοποιούνται για τη δέσμη ενεργειών

Όνομα προϊόντος

Όνομα SKU

Για μεγάλες επιχειρήσεις E5 (με τηλεφωνικό σύστημα)

ENTERPRISEPREMIUM

για μεγάλες επιχειρήσεις E3

ENTERPRISEPACK

για μεγάλες επιχειρήσεις E1

STANDARDPACK

Μεμονωμένο Skype για επιχειρήσεις Online Πρόγραμμα 2

MCOSTANDARD

Σύστημα τηλεφώνου

MCOEV

Πρόγραμμα διεθνείς κλήσεις

MCOPSTN2

Πρόγραμμα τοπικών κλήσεων

MCOPSTN1

Πιστώσεων επικοινωνίας

MCOPSTNPP

Διασκέψεων ήχου: Συμβουλές και δεσμών ενεργειών για την εκχώρηση αδειών χρήσης

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν από την εκχώρηση αδειών χρήσης διασκέψεων ήχου

 • Υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου τρίτων κατασκευαστών: Εάν κάποιος έχει ήδη ρυθμιστεί για να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου τρίτων κατασκευαστών, όταν τους εκχωρείτε μια άδεια χρήσης του Διασκέψεων ήχου, θα αλλάξει για να χρησιμοποιήσετε Microsoft ως το διασκέψεων ήχου υπηρεσία παροχής. Μπορείτε να αλλάξετε τους πίσω στην υπηρεσία παροχής τρίτων κατασκευαστών.

 • Επόμενα βήματα: μετά την εκχώρηση αδειών χρήσης Διασκέψεων ήχου, πρέπει να εκχωρήσετε μια υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου. Κάντε ένα από τα εξής:

Πώς μπορείτε να εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης διασκέψεων ήχου για ένα χρήστη

Τα βήματα είναι ίδια με την εκχώρηση μιας άδειας χρήσης Office 365. Ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση αδειών χρήσης σε χρήστες στο Office 365 για επιχειρήσεις άδειες χρήσης.

Πώς μπορείτε να εκχωρήσετε άδειες χρήσης διασκέψεων ήχου μαζικά

 1. Λήψη και εγκατάσταση Βοηθό Microsoft Online Services εισόδου για RTW επαγγελματίες IT.

 2. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε το Windows Azure Active Directory λειτουργική μονάδα. Για οδηγίες λήψης και σύνταξη cmdlet, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση Azure AD χρησιμοποιώντας το Windows PowerShell .

  Αφού εγκαταστήσετε τις λειτουργικές μονάδες, χρησιμοποιήστε τη γραμμή εντολών του Windows PowerShell και την ακόλουθη σύνταξη για να εκχωρήσετε τις άδειες χρήσης στους χρήστες σας:

  Το όνομα του των αδειών χρήσης ή ονόματα προϊόντων στη δέσμη ενεργειών παρατίθενται στο κείμενο πλάγια γραφή. Ανατρέξτε στο θέμα ονόματα προϊόντων διάσκεψης ήχου ή SKU που χρησιμοποιούνται για τη δέσμη ενεργειών για όλα τα ονόματα προϊόντων.

  Αυτό το παράδειγμα αντιστοιχίζει μια άδεια χρήσης για μεγάλες επιχειρήσεις E3 μαζί με μια άδεια χρήσης του διασκέψεων ήχου.

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOMEETADV" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Ονόματα προϊόντων ήχου διασκέψεων ή SKU που χρησιμοποιούνται για τη δέσμη ενεργειών

Όνομα προϊόντος

Όνομα SKU

Διάσκεψη ήχου

MCOMEETADV

Skype για επιχειρήσεις Online Αυτόνομο Πρόγραμμα 2

MCOSTANDARD

για μεγάλες επιχειρήσεις E1

STANDARDPACK

για μεγάλες επιχειρήσεις E3

ENTERPRISEPACK

Για μεγάλες επιχειρήσεις E5 (χωρίς διασκέψεων ήχου)

ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF

Για μεγάλες επιχειρήσεις E5 (με διασκέψεων ήχου)

ENTERPRISEPREMIUM

Πιστωτικές μονάδες επικοινωνίας

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν από την εκχώρηση αδειών χρήσης πιστώσεων επικοινωνίες

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις E5 πελάτες: ακόμα και εάν οι χρήστες σας έχουν εκχωρηθεί άδειες χρήσης για μεγάλες επιχειρήσεις E5, συνιστάται εξακολουθεί να ότι μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις άδειες χρήσης Πιστώσεων επικοινωνίας.

 • Επόμενα βήματα: Αφού αναθέσετε αυτές τις άδειες χρήσης, θα πρέπει να λάβετε τους αριθμούς τηλεφώνου για την εταιρεία σας και, στη συνέχεια, αντιστοιχίστε αυτών των αριθμών στα άτομα της εταιρείας σας. Για οδηγίες βήμα προς βήμα, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση κλήση προγράμματος.

Πώς μπορείτε να εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης πιστώσεων επικοινωνιών σε ένα χρήστη

Τα βήματα είναι ίδια με την εκχώρηση μιας άδειας χρήσης Office 365. Ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση αδειών χρήσης σε χρήστες στο Office 365 για επιχειρήσεις άδειες χρήσης.

Πώς μπορείτε να εκχωρήσετε άδειες χρήσης πιστώσεων επικοινωνίας μαζικά

Ρίξτε μια ματιά το δείγμα δέσμης ενεργειών για την εκχώρηση αδειών χρήσης Διασκέψεων ήχου. Ενημερώστε το με τις πληροφορίες για την εκχώρηση αδειών χρήσης Πιστώσεων επικοινωνίες.

Σχετικά άρθρα

Ρύθμιση διάσκεψης ήχου για το Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες της Microsoft

Ρύθμιση του κλήση προγράμματος

Προσθήκη κεφαλαίων και διαχείριση πιστώσεων επικοινωνίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×