Εισαγωγή στους υπολογισμούς δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τύπους και συναρτήσεις σε λίστες ή βιβλιοθήκες για τον υπολογισμό δεδομένων με διάφορους τρόπους. Προσθέτοντας μια υπολογιζόμενη στήλη σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο που περιλαμβάνει δεδομένα από άλλες στήλες και να εκτελεί λειτουργίες για να υπολογίσετε ημερομηνίες και ώρες, για να εκτελέσετε μαθηματικές εξισώσεις, ή για να χειριστείτε κείμενο. Για παράδειγμα, σε μια λίστα εργασιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια στήλη για να υπολογίσετε τον αριθμό των ημερών που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας, με βάση τις στήλες ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Σημείωση: Το άρθρο αυτό περιγράφει τις βασικές έννοιες που έχουν σχέση με την χρήση τύπων και συναρτήσεων. Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη συνάρτηση, ανατρέξτε στο άρθρο σχετικά με τη συνάρτηση

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση τύπων

Επισκόπηση συναρτήσεων

Χρήση αναφορών στήλης σε έναν τύπο

Χρήση σταθερών σε έναν τύπο

Χρήση τελεστών υπολογισμού σε έναν τύπο

Επισκόπηση τύπων

Οι τύποι είναι εξισώσεις που πραγματοποιούν υπολογισμούς στις τιμές μιας λίστας ή μιας βιβλιοθήκης. Ένας τύπος ξεκινά με το σημείο της ισότητας (=). Για παράδειγμα, ο ακόλουθος τύπος πολλαπλασιάζει το 2 με το 3 και μετά προσθέτει στο αποτέλεσμα το 5.

=5+2*3

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο σε μια υπολογιζόμενη στήλη και για τον υπολογισμό προεπιλεγμένων τιμών για μια στήλη. Ένας τύπος μπορεί να περιέχει συναρτήσεις, αναφορές σε στήλες, τελεστές και σταθερές, όπως στο παρακάτω παράδειγμα.

=PI()*[Result]^2

Στοιχείο

Περιγραφή

Συνάρτηση

Η συνάρτηση PI() επιστρέφει την τιμή pi: 3.141592654.

Αναφορά (ή όνομα στήλης)

[Αποτέλεσμα] αντιπροσωπεύει την τιμή στη στήλη Αποτέλεσμα για την τρέχουσα γραμμή.

Σταθερά

Αριθμοί ή τιμές κειμένου που εισάγονται κατευθείαν σε έναν τύπο, όπως το 2.

Τελεστής

τελεστές Ο τελεστής ^ (σημείο παραλείψεως) υψώνει έναν αριθμό σε δύναμη και ο τελεστής * (αστερίσκος) πολλαπλασιάζει.

Ένας τύπος μπορεί να χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία του προηγούμενου πίνακα. Παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα τύπων (με σειρά περιπλοκότητας).

Απλοί τύποι (όπως =128+345)

Οι ακόλουθοι τύποι περιέχουν σταθερές και τελεστές.

Παράδειγμα

Περιγραφή

=128+345

Προσθέτει τους αριθμούς 128 και 345

=5^2

Υπολογίζει το τετράγωνο του 5

Τύποι που περιέχουν αναφορές σε στήλες (όπως=[έσοδα] –>[κόστος])

Οι ακόλουθοι τύποι αναφέρονται σε άλλες στήλες της ίδιας λίστας ή βιβλιοθήκης.

Παράδειγμα

Περιγραφή

=[έσοδα]

Χρησιμοποιήστε την τιμή στη στήλη Έσοδα

=[έσοδα]*10/100

10% της τιμής στη στήλη Έσοδα

=[έσοδα] > [κόστος]

Επιστρέφει τιμή "Ναι", εάν η τιμή στη στήλη "Έσοδα" είναι μεγαλύτερη από την τιμή στη στήλη "Κόστος"

Τύποι που καλούν συναρτήσεις (όπως=AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5))

Οι ακόλουθοι τύποι καλούν ενσωματωμένες συναρτήσεις.

Παράδειγμα

Περιγραφή

=AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5)

Αποδίδει το μέσο όρο ενός συνόλου αριθμών

=MAX([Q1], [Q2], [Q3], [Q4])

Αποδίδει τη μέγιστη τιμή μίας λίστας τιμών.

=IF([κόστος]>[έσοδα], "Όχι OK", "OK")

Επιστρέφει Όχι OK εάν το κόστος είναι μεγαλύτερο από τα έσοδα. Διαφορετικά, επιστρέφει OK.

=DAY("15-Apr-2008")

Επιστρέφει το ημερήσιο τμήμα μιας ημερομηνίας. Αυτός ο τύπος επιστρέφει τον αριθμό 15.

Τύποι με ενσωματωμένες συναρτήσεις (όπως =SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

Οι ακόλουθοι τύποι καθορίζουν μία ή περισσότερες συναρτήσεις ως ορίσματα συνάρτησης.

Παράδειγμα

Περιγραφή

=SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])

Η συνάρτηση ΕΑΝ επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ των τιμών στις στήλες Α και Β, ή 10.

Η συνάρτηση ΑΘΡΟΙΣΜΑ προσθέτει την τιμή που επιστράφηκε από τη συνάρτηση ΕΑΝ και την τιμή της στήλης Γ.

=DEGREES(π())

Η συνάρτηση PI επιστρέφει τον αριθμό 3.141592654.

Η συνάρτηση ΜΟΙΡΕΣ μετατρέπει μια καθορισμένη σε ακτίνια τιμή σε μοίρες. Αυτός ο τύπος επιστρέφει την τιμή 180.

=ISNUMBER(FIND("BD",[στήλη1]))

Η συνάρτηση ΕΥΡΕΣΗ αναζητά τη συμβολοσειρά ΒΔ στη στήλη1 και επιστρέφει την αρχική θέση της συμβολοσειράς. Επιστρέφει εσφαλμένη τιμή, εάν δεν βρεθεί η συμβολοσειρά.

Η συνάρτηση ISNUMBER επιστρέφει το τιμή "Ναι", εάν η συνάρτηση ΕΥΡΕΣΗ επέστρεψε αριθμητική τιμή. Διαφορετικά, επιστρέφει τιμή "Όχι".

Αρχή της σελίδας

Επισκόπηση συναρτήσεων

Οι συναρτήσεις είναι προκαθορισμένοι τύποι, οι οποίοι πραγματοποιούν υπολογισμούς χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τιμές, που καλούνται ορίσματα, με συγκεκριμένη σειρά ή δομή. Οι συναρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πραγματοποίηση απλών ή πολύπλοκων υπολογισμών. Για παράδειγμα, η παρακάτω εμφάνιση της συνάρτησης ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ στρογγυλοποιεί κάποιον αριθμό της στήλης Κόστος σε δύο δεκαδικούς.

=ROUND([Cost], 2)

Το παρακάτω λεξιλόγιο είναι χρήσιμο όταν μαθαίνετε συναρτήσεις και τύπους:

δομή     Η δομή μιας συνάρτησης ξεκινά με το σημείο της ισότητας (=), ακολουθείται από το όνομα της συνάρτησης, το άνοιγμα παρένθεσης, τα ορίσματα της συνάρτησης, διαχωριζόμενα από κόμματα και το κλείσιμο της παρένθεσης.

όνομα συνάρτησης     Το όνομα μιας συνάρτησης που υποστηρίζεται από λίστες ή βιβλιοθήκες. Κάθε συνάρτηση λαμβάνει έναν συγκεκριμένο αριθμό ορισμάτων, τα επεξεργάζεται και επιστρέφει μια τιμή.

ορίσματα     Τα ορίσματα μπορούν να είναι αριθμοί, κείμενο, λογικές τιμές, όπως "Αληθές" ή "Ψευδές", ή αναφορές σε στήλες. Το όρισμα που επιλέγετε, πρέπει να παράγει έγκυρη τιμή αυτού του ορίσματος. Τα ορίσματα μπορούν επίσης να είναι τύποι, ή άλλες συναρτήσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση σαν ένα από τα ορίσματα άλλης συνάρτησης. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος τύπος χρησιμοποιεί την ένθετη συνάρτηση ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ και συγκρίνει το αποτέλεσμα με το άθροισμα των τιμών δύο στηλών.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

έγκυρες επιστροφές     Όταν μια συνάρτηση χρησιμοποιείται ως όρισμα, πρέπει να επιστρέφει τον ίδιο τύπο τιμής με αυτόν που χρησιμοποιεί το όρισμα. Για παράδειγμα, εάν το όρισμα χρησιμοποιεί τιμές "Ναι" και "Όχι", τότε η ένθετη συνάρτηση πρέπει να επιστρέφει "Ναι" ή "Όχι". Εάν δεν το κάνει, η λίστα ή η βιβλιοθήκη εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος #VALUE!.

όρια επιπέδου ένθεσης     Ένας τύπος μπορεί να περιέχει έως οκτώ επίπεδα ένθετων λειτουργιών. Όταν χρησιμοποιείται η συνάρτηση Β ως όρισμα στη συνάρτηση Α, η συνάρτηση Β είναι συνάρτηση δευτέρου επιπέδου. Για παράδειγμα, η συνάρτηση ΑΘΡΟΙΣΜΑ είναι συνάρτηση δευτέρου επιπέδου επειδή είναι όρισμα της συνάρτησης ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ. Μια συνάρτηση ένθετη στη συνάρτηση ΑΘΡΟΙΣΜΑ θα είναι συνάρτηση τρίτου επιπέδου και ούτω καθεξής.

Σημειώσεις: 

 • Οι λίστες και οι βιβλιοθήκες δεν υποστηρίζουν τις συναρτήσεις RAND και NOW.

 • Η συναρτήσεις TODAY και ME δεν υποστηρίζονται σε στήλες υπολογισμού, αλλά υποστηρίζεται στη ρύθμιση προεπιλεγμένης τιμής μιας στήλης.

Αρχή της σελίδας

Χρήση των αναφορών σε στήλες σε έναν τύπο

Μια αναφορά προσδιορίζει ένα κελί της τρέχουσας γραμμή σε φύλλο δεδομένων και υποδεικνύει σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη που θα αναζητήσει τις τιμές ή τα δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε έναν τύπο. Για παράδειγμα, το [Κόστος] αναφέρεται στην τιμή της στήλης Κόστος στην τρέχουσα γραμμή. Εάν η στήλη Κόστος έχει την τιμή 100 για την τρέχουσα γραμμή, τότε το =[Κόστος]*3 επιστρέφει 300.

Με τις αναφορές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα που περιέχονται σε διαφορετικές στήλες μιας λίστας ή βιβλιοθήκης σε έναν ή περισσότερους τύπους. Οι στήλες των ακόλουθων τύπων δεδομένων μπορούν να αναφέρονται σε κάποιον τύπο: Μονή γραμμή κειμένου, αριθμός, νομισματική μονάδα, ημερομηνία και ώρα, επιλογή, ναι/όχι και υπολογισμός.

Χρησιμοποιήστε το όνομα εμφάνισης της στήλης για την αναφορά της σε τύπο. Εάν το όνομα περιέχει κενό ή ειδικό χαρακτήρα, πρέπει να κλείσετε το όνομα μέσα σε αγκύλες ([ ]). Οι αναφορές δεν εξαρτώνται από τον τρόπο περιγραφής. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να αναφέρετε τη στήλη Τιμή Μονάδας σε έναν τύπο ως [Τιμή Μονάδας] ή [τιμή μονάδας].

Σημειώσεις: 

 • Δεν μπορείτε να αναφέρετε την τιμή διαφορετικής γραμμής από την τρέχουσα γραμμή.

 • Δεν μπορείτε να κάνετε αναφορά μιας τιμής σε μια άλλη λίστα ή βιβλιοθήκη.

 • Δεν μπορείτε να αναφέρετε το Αναγνωριστικό μιας γραμμής για μια νέα γραμμή που έχει εισαχθεί. Το Αναγνωριστικό δεν υπάρχει ακόμη, κατά την εκτέλεση του υπολογισμού.

 • Δεν μπορείτε να αναφέρετε μια άλλη στήλη σε έναν τύπο που δημιουργεί μια προεπιλεγμένη τιμή για μια στήλη.

Αρχή της σελίδας

Χρήση σταθερών σε έναν τύπο

Σταθερά είναι μια τιμή που δεν υπολογίζεται. Για παράδειγμα, η ημερομηνία 10/9/2008,ο αριθμός 210 και το κείμενο "Τριμηνιαίες απολαβές" είναι όλα σταθερές. Οι σταθερές μπορούν να είναι οι ακόλουθοι τύποι δεδομένων:

 • συμβολοσειρά (παράδειγμα: =[Επίθετο] = "Σμιθ")

  Οι σταθερές συμβολοσειράς εσωκλείονται σε εισαγωγικά και μπορούν να περιλαμβάνουν έως 255 χαρακτήρες.

 • αριθμός (παράδειγμα: =[Cost] >= 29.99)

  Οι αριθμητικές σταθερές έχουν τη δυνατότητα να περιέχουν δεκαδικές θέσεις και να είναι θετικές ή αρνητικές.

 • ημερομηνία (παράδειγμα: =[Date] > DATE(2007,7,1))

  Οι σταθερές ημερομηνίας απαιτούν τη χρήση της συνάρτησης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ(έτος,μήνας,ημέρα).

 • Boolean (παράδειγμα: =IF([κόστος]>[Έσοδα], "Απώλειες", "Χωρίς απώλειες")

  1 (ΑΛΗΘΕΣ) και 0 (ΨΕΥΔΕΣ) είναι σταθερές Boolean. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε εκφράσεις συνθήκης. Στο πιο πάνω παράδειγμα, εάν το κόστος είναι μεγαλύτερο από τα έσοδα, η συνάρτηση IF επιστρέφει 1 και ο τύπος τη συμβολοσειρά ""Απώλειες"". Εάν το κόστος είναι ίσο ή μικρότερο από τα έσοδα, η συνάρτηση επιστρέφει τιμή 0 και ο τύπος τη συμβολοσειρά ""Χωρίς απώλειες"".

Αρχή της σελίδας

Χρήση τελεστών υπολογισμού σε έναν τύπο

Οι τελεστές καθορίζουν τον τύπο του υπολογισμού που θέλετε να πραγματοποιήσετε στα στοιχεία ενός τύπου. Οι λίστες και οι βιβλιοθήκες υποστηρίζουν τρεις διαφορετικούς τύπους τελεστών υπολογισμού: αριθμητικούς, συγκριτικούς και κειμένου.

Αριθμητικοί τελεστές

Για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις όπως η πρόσθεση, η αφαίρεση ή ο πολλαπλασιασμός, να συνδυάσετε αριθμούς και να παράγετε αριθμητικά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους αριθμητικούς τελεστές.

Αριθμητικός τελεστής

Ερμηνεία (παράδειγμα)

+ (σημείο πρόσθεσης)

Πρόσθεση (3+3)

– (σύμβολο μείον)

Αφαίρεση (3–1)
Αρνητικός (–1)

* (αστερίσκος)

Πολλαπλασιασμός (3*3)

/ (παύλα προς τα εμπρός)

Διαίρεση (3/3)

% (σημείο ποσοστού)

Ποσοστό (20%)

^ (σημείο παραλείψεως)

Ύψωση σε δύναμη (3^2)

Τελεστές σύγκρισης

Μπορείτε να συγκρίνετε δύο τιμές με τους ακόλουθους τελεστές. Όταν γίνεται σύγκριση δύο τιμών με τη χρήση αυτών των τελεστών, το αποτέλεσμα είναι μια λογική τιμή Ναι ή Όχι.

Τελεστής σύγκρισης

Ερμηνεία (παράδειγμα)

= (σημείο ισότητας)

Ισούται με (A=B)

> (σημείο μεγαλύτερο από)

Μεγαλύτερο από (A>B)

< (σημείο μικρότερο από)

Μικρότερο από (A<B)

>= (σημείο μεγαλύτερο από ή ίσο με)

Μεγαλύτερο ή ίσο με (A>=B)

<= (σημείο μικρότερο ή ίσο με)

Μικρότερο ή ίσο με (A<=B)

<> (σύμβολο μικρότερο)

δεν ισούται με (A<>B)

Τελεστής κειμένου

Χρησιμοποιήστε το σύμβολο (&), για να συνδέσετε ή να συνενώσετε μία ή περισσότερες ακολουθίες χαρακτήρων κειμένου, ώστε να παραχθεί μόνο ένα τμήμα κειμένου.

Τελεστής κειμένου

Ερμηνεία (παράδειγμα)

& (συμπλεκτικό σύμβολο)

Ενώνει ή συνδέει δύο τιμές για να παράγει μια συνεχή τιμή κειμένου ("βόρειος"&"άνεμος")

Η σειρά με την οποία εκτελεί μια λίστα ή βιβλιοθήκη λειτουργίες σε έναν τύπο

Οι τύποι υπολογίζουν τις τιμές με συγκεκριμένη σειρά. Ένας τύπος μπορεί να ξεκινά με το σημείο ισότητας(=). Μετά το σημείο ισότητας ακολουθούν τα στοιχεία που θα υπολογιστούν (οι τελεστέοι), οι οποίοι χωρίζονται από τους τελεστές υπολογισμού. Οι λίστες και οι βιβλιοθήκες υπολογίζουν τον τύπο από αριστερά προς τα δεξιά, σύμφωνα με μια συγκεκριμένη σειρά για κάθε τελεστή του τύπου.

Προτεραιότητα τελεστών

Εάν συνδυάζετε αρκετούς τελεστές σε έναν μόνο τύπο, οι λίστες και οι βιβλιοθήκες εκτελούν τις λειτουργίες με την σειρά που παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. Εάν ένας τύπος περιέχει τελεστές με την ίδια προτεραιότητα  — για παράδειγμα, εάν ένας τύπος περιέχει και τελεστή πολλαπλασιασμού, αλλά και τελεστή διαίρεσης  — οι λίστες και οι βιβλιοθήκες υπολογίζουν τους τελεστές από αριστερά προς τα δεξιά.

Τελεστής

Περιγραφή

Αρνητικοί αριθμοί (όπως στο –1)

%

Ποσοστό

^

Ύψωση σε δύναμη

* και /

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

+ και –

Πρόσθεση και αφαίρεση

&

Αλληλουχία (συνδέει δύο συμβολοσειρές κειμένου)

= < > <= >= <>

Σύγκριση

Χρήση παρενθέσεων

Για να αλλάξετε τη σειρά αξιολόγησης, κλείστε σε παρενθέσεις το τμήμα του τύπου που θα υπολογιστεί πρώτο. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος τύπος παράγει 11, επειδή η λίστα ή η βιβλιοθήκη πρώτα πολλαπλασιάζει και μετά διαιρεί. Ο τύπος πολλαπλασιάζει το 2 με το 3 και μετά προσθέτει το 5 στο αποτέλεσμα.

=5+2*3

Αντίθετα, εάν χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις για να αλλάξετε τη σύνταξη, η λίστα ή η βιβλιοθήκη προσθέτει το 5 και το 2 και μετά πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα με το 3 για να παράγει 21.

=(5+2)*3

Στο παρακάτω παράδειγμα, οι παρενθέσεις γύρω από το πρώτο τμήμα του τύπου υποχρεώνουν τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη να υπολογίσει πρώτα [κόστος]+25 και μετά να διαιρέσει το αποτέλεσμα με το άθροισμα των τιμών στις στήλες EC1 και EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×