Εισαγωγή στην εργασία με τοποθεσίες δημοσίευσης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εργασία με πρότυπα τοποθεσιών δημοσίευσης και τύπους περιεχομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Σχετικά με τα πρότυπα τοποθεσιών με δυνατότητα δημοσίευσης

Σχετικά με τους τύπους περιεχομένου με δυνατότητα δημοσίευσης

Πληροφορίες για τα πρότυπα τοποθεσιών με δυνατότητα δημοσίευσης

Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία, επιλέγετε ένα πρότυπο τοποθεσίας από τη λίστα Επιλογή προτύπου. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία για τη δημοσίευση των ιστοσελίδων μιας ομάδας, επιλέγετε το πρότυπο Τοποθεσία δημοσίευσης.

Ένα πρότυπο τοποθεσίας είναι ένα αρχείο που υπαγορεύει τη συνολική εμφάνιση και εντύπωση μιας τοποθεσίας. Μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Σελίδες Τμήματος Web

  • Προσαρμοσμένες σελίδες

  • Θέματα και περιγράμματα

  • Προσαρμογές στη Γρήγορη εκκίνηση

  • Περιεχόμενο τοποθεσίας (περιεχόμενα βιβλιοθηκών λιστών και εγγράφων — προαιρετικό)

Οι τοποθεσίες δημοσίευσης έχουν ενεργοποιημένες τις δυνατότητες δημοσίευσης. Αυτές περιλαμβάνουν εντολές της Κορδέλας, οι οποίες σάς επιτρέπουν να υποβάλετε μια σελίδα για έγκριση, να διαχειριστείτε τις ιδιότητές της, να τη δημοσιεύσετε και να μεταβιβάσετε ή να αναλάβετε τον έλεγχό της. Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει μια σύντομη περιγραφή κάθε προτύπου τοποθεσίας δημοσίευσης.

Πρότυπο

Σκοπός

Τοποθεσία δημοσίευσης

Δημιουργεί μια τοποθεσία για τη δημοσίευση ιστοσελίδων. Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη εγγράφων και εικόνων για την αποθήκευση πόρων δημοσίευσης Web. Μπορείτε να διευκολύνετε τις ομάδες στη διαχείριση των αλλαγών με τη γραμμή εργαλείων επεξεργασίας σελίδας, την ανάληψη ελέγχου και τις δυνατότητες του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου.

Τοποθεσία δημοσίευσης με ροή εργασίας

Δημιουργεί μια τοποθεσία για τη δημοσίευση ιστοσελίδων με βάση ένα χρονοδιάγραμμα, χρησιμοποιώντας εγκεκριμένες ροές εργασίας. Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη εγγράφων και εικόνων για την αποθήκευση πόρων δημοσίευσης Web. Από προεπιλογή, μπορείτε να δημιουργείτε δευτερεύουσες τοποθεσίες δημοσίευσης μόνο στις τοποθεσίες που έχετε δημιουργήσει με αυτό το πρότυπο.

Εταιρικό Wiki

Δημιουργεί ένα wiki μεγάλης κλίμακας με κατηγορίες και διατάξεις σελίδας. Για να είναι διαθέσιμο το πρότυπο εταιρικού Wiki, οι διατάξεις εταιρικού Wiki πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στη σελίδα δυνατοτήτων Συλλογής τοποθεσιών.

Σημειώσεις: 

  • Από προεπιλογή, μπορείτε να επιλέξετε μόνο το πρότυπο της τοποθεσίας Τοποθεσία δημοσίευσης ή της τοποθεσίας Τοποθεσία δημοσίευσης με ροή εργασίας κατά τη δημιουργία δευτερεύουσας τοποθεσίας μιας τοποθεσίας δημοσίευσης. Ωστόσο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε πρόσθετα πρότυπα τοποθεσίας για τους χρήστες στην περιοχή Διατάξεις σελίδας και πρότυπα τοποθεσίας της σελίδας "Ρυθμίσεις τοποθεσίας".

  • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια Συλλογή τοποθεσιών χρησιμοποιώντας το πρότυπο τοποθεσίας εταιρικού Wiki, μόνο εάν είστε διαχειριστής χώρου αποθήκευσης όρων. Δεν είναι απαραίτητο να είστε διαχειριστής χώρου αποθήκευσης όρων για να δημιουργήσετε μια δευτερεύουσα τοποθεσία που χρησιμοποιεί το πρότυπο τοποθεσίας εταιρικού Wiki.

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες για τους τύπους περιεχομένου με δυνατότητα δημοσίευσης

Η τροποποίηση ενός τύπου περιεχομένου σάς δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε όλες τις σελίδες στον οποίο χρησιμοποιείται αυτός ο τύπος περιεχομένου. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να προσθέσετε ένα πεδίο εικόνας σε όλες τις σελίδες άρθρου, μπορείτε να το κάνετε τροποποιώντας τον τύπο περιεχομένου "Σελίδα άρθρου". Με αυτή την ενέργεια το πεδίο γίνεται διαθέσιμο για χρήση ως στοιχείο διάταξης σελίδας. Στις σελίδες στις οποίες εφαρμόζεται αυτός ο τύπος περιεχομένου θα μπορεί να χρησιμοποιείται το νέο πεδίο.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε και να προσαρμόζετε τύπους περιεχομένου για τους οποίους είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Δημοσίευση", χρησιμοποιώντας τη σελίδα "Συλλογή τύπων περιεχομένου" της τοποθεσίας ανωτάτου επιπέδου της συλλογής τοποθεσιών.

  1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  2. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Συλλογές, κάντε κλικ στην εντολή Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

  3. Κάντε κλικ στον τύπο περιεχομένου που θέλετε να τροποποιήσετε.

Κατά την τροποποίηση ενός τύπου περιεχομένου, μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείται ή όχι η αλλαγή στις σελίδες στις οποίες γίνεται μεταβίβαση από αυτόν τον τύπο περιεχομένου. Στην ενότητα Ενημέρωση τύπων λιστών και περιεχομένου τοποθεσίας, καθορίστε εάν οι τύποι περιεχομένου των θυγατρικών τοποθεσιών που μεταβιβάζουν τον τύπο περιεχομένου της συγκεκριμένης σελίδας, θα ενημερωθούν μαζί με τις αλλαγές σας.

Υπάρχουν έξι τύποι περιεχομένου για τους οποίους είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Δημοσίευση". Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται κάθε τύπος, η θέση στην οποία παρατίθεται, καθώς και η περιγραφή του.

Τύπος περιεχομένου

Θέση στην οποία παρατίθεται

Περιγραφή τύπου περιεχομένου

Σελίδα άρθρου

Τύποι περιεχομένου διάταξης σελίδας

Το πρότυπο "Σελίδα άρθρου" είναι ένα πρότυπο τύπου περιεχομένου συστήματος που δημιουργείται με χρήση της δυνατότητας "Πόροι δημοσίευσης". Είναι το συσχετισμένο πρότυπο τύπου περιεχομένου για τις προεπιλεγμένες διατάξεις σελίδας, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία σελίδων άρθρων σε τοποθεσίες που έχουν ενεργοποιημένη τη δυνατότητα "Δημοσίευση".

Σελίδα ανακατεύθυνσης

Τύποι περιεχομένου διάταξης σελίδας

Το πρότυπο "Σελίδα ανακατεύθυνσης" είναι ένα πρότυπο τύπου περιεχομένου συστήματος που δημιουργείται με χρήση της δυνατότητας "Πόροι δημοσίευσης". Είναι το συσχετισμένο πρότυπο τύπου περιεχομένου για τη διάταξη σελίδας ανακατεύθυνσης

Σελίδα υποδοχής

Τύποι περιεχομένου διάταξης σελίδας

Το πρότυπο "Σελίδα υποδοχής" είναι ένα πρότυπο τύπου περιεχομένου συστήματος που δημιουργείται με χρήση της δυνατότητας "Πόροι δημοσίευσης". Είναι το συσχετισμένο πρότυπο τύπου περιεχομένου για τις προεπιλεγμένες διατάξεις σελίδας, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία σελίδων υποδοχής σε τοποθεσίες που έχουν ενεργοποιημένη τη δυνατότητα "Δημοσίευση".

Σελίδα

Τύποι περιεχομένου δημοσίευσης

Το πρότυπο "Σελίδα" είναι ένα πρότυπο τύπου περιεχομένου του συστήματος που δημιουργείται με χρήση της δυνατότητας "Πόροι δημοσίευσης". Τα πρότυπα στήλης από το πρότυπο "Σελίδα" προστίθενται σε όλες τις βιβλιοθήκες σελίδων που δημιουργούνται από τη δυνατότητα "Δημοσίευση".

Διάταξη σελίδας

Τύποι περιεχομένου δημοσίευσης

Το πρότυπο "Διάταξη σελίδας" είναι ένα πρότυπο τύπου περιεχομένου του συστήματος που δημιουργείται με χρήση της δυνατότητας "Πόροι δημοσίευσης". Σε όλες τις διατάξεις σελίδας περιλαμβάνονται τα πρότυπα στήλης από το πρότυπο "Διάταξη σελίδας".

Κύρια σελίδα δημοσίευσης

Τύποι περιεχομένου δημοσίευσης

Το πρότυπο "Κύρια σελίδα" είναι ένα πρότυπο τύπου περιεχομένου του συστήματος που δημιουργείται με χρήση της δυνατότητας "Πόροι δημοσίευσης". Σε όλες τις κύριες σελίδες περιλαμβάνονται τα πρότυπα στήλης από το πρότυπο "Κύρια σελίδα".

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×