Εισαγωγή στα στοιχεία ελέγχου

Όλες οι φόρμες του InfoPath που συμπληρώνουν οι χρήστες βασίζονται σε ένα υποκείμενο πρότυπο φόρμας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Office InfoPath για να σχεδιάσετε και να δημοσιεύσετε αλληλεπιδραστικά πρότυπα φόρμας φιλικά προς τους χρήστες. Το πρότυπο φόρμας προσδιορίζει την εμφάνιση και τη συμπεριφορά της φόρμας.

Κατά τη συμπλήρωση φορμών, οι χρήστες εισάγουν πληροφορίες πληκτρολογώντας σε πλαίσια κειμένου, κάνοντας κλικ σε μια λίστα, επιλέγοντας πλαίσια ελέγχου και πραγματοποιώντας άλλες ενέργειες. Το γραφικά αντικείμενα του περιβάλλοντος χρήστη με τα οποία αλληλεπιδρούν οι χρήστες ονομάζονται στοιχεία ελέγχου. Χρησιμοποιείτε τα στοιχεία ελέγχου για την εμφάνιση δεδομένων ή επιλογών, την πραγματοποίηση μιας ενέργειας ή για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του περιβάλλοντος χρήστη της φόρμας.

Επίσης, για την τυποποίηση των στοιχείων ελέγχου, όπως τα πλαίσια κειμένου και τα πλαίσια λίστας, το InfoPath συμπεριλαμβάνει διάφορα νέα στοιχεία ελέγχου, όπως τους επαναλαμβανόμενους πίνακες, τις ομάδες επιλογής και τις προαιρετικές ενότητες. Αυτοί οι τύποι στοιχείων ελέγχου σας επιτρέπουν να σχεδιάζετε ένα ευέλικτο πρότυπο φόρμας που καλύπτει τους χρήστες. Για παράδειγμα, σε ένα πρότυπο φόρμας αναφοράς εξόδων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα για να μπορούν οι χρήστες να εισάγουν μόνο όσα στοιχεία εξόδων είναι απαραίτητα.

Οι πληροφορίες που εισάγουν οι χρήστες σε ένα στοιχείο ελέγχου αποθηκεύονται στο προέλευση δεδομένων της φόρμας. Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, τυπικά χρησιμοποιείτε το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου για να εισάγετε στοιχεία ελέγχου, παρόλο που μπορείτε επίσης να εισαγάγετε στοιχεία ελέγχου σύροντας πεδίο και ομάδα από το παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων, στο πρότυπο φόρμας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση ενός στοιχείου ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της γραμματοσειράς, του χρώματος και της στοίχισης κειμένου μέσα στο στοιχείο ελέγχου, την προεπιλεγμένη τιμή του στοιχείου ελέγχου και τον τύπος δεδομένων και άλλες ιδιότητες όπως τη Συμβουλή οθόνης που εμφανίζεται όταν ο χρήστης τοποθετεί το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά ενός στοιχείου ελέγχου, όπως η δυνατότητα φιλτραρίσματος πληροφοριών ή η απόκριση σε κανόνας.

Συμβουλή: Για να προβάλλετε τις ιδιότητες για ένα στοιχείο ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας.

Σε αυτό το άρθρο

Τα στοιχεία ελέγχου και η προέλευση δεδομένων

Τρόποι εισαγωγής στοιχείων ελέγχου σε ένα πρότυπο φόρμας

Τύποι στοιχείων ελέγχου

Ζητήματα συμβατότητας

Τα στοιχεία ελέγχου και η προέλευση δεδομένων

Σχεδόν όλα τα στοιχεία ελέγχου σε μια φόρμα του Microsoft Office InfoPath είναι συσχετισμένα ή βιβλιοδεσία με την προέλευση δεδομένων του προτύπου φόρμας. Τα περισσότερα στοιχεία ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων κειμένου, των πλαισίων ελέγχου και των πλαισίων λίστας είναι συνδεδεμένα με πεδία στο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι συνδεδεμένο με το αρχείο προέλευσης δεδομένων ή αν δεν είναι σωστά συνδεδεμένο, οι πληροφορίες που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν μπορούν να αποθηκευτούν σωστά στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml).

Κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας στο InfoPath, μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργούνται αυτόματα τα πεδία στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάθε φορά που εισάγετε ένα στοιχείο ελέγχου ή μπορείτε να συνδέετε κάθε στοιχείο ελέγχου σε ένα υπάρχον πεδίο μη αυτόματα.

Στο παρακάτω παράδειγμα, το πρόγραμμα σχεδίασης φόρμας έχει εισαγάγει ένα πλαίσιο κειμένου Επώνυμο στο πρότυπο φόρμας. Το πλαίσιο κειμένου είναι συνδεδεμένο στο πεδίο επώνυμο στο αρχείο προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας.

Relationship between control on form template and field in data source

Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, ο χρήστης εισάγει το όνομά του στο πλαίσιο κειμένου Επώνυμο. Το InfoPath αποθηκεύει τα δεδομένα ως Επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (XML), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Data entered in the text box is saved as XML

Από κοινού, ο τύπος στοιχείου ελέγχου και το συσχετισμένο πεδίο του προσδιορίζουν τον τύπο πληροφοριών που μπορούν να εισάγουν οι χρήστες στο στοιχείο ελέγχου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι χρήστες να εισάγουν τις πληροφορίες αυτές. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα στοιχείο ελέγχου επιλογής στο πρότυπο φόρμας που είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο με τύπος δεδομένων ημερομηνίας, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν μόνο ημερομηνίες σε αυτό το στοιχείο ελέγχου. Εάν επιχειρήσουν να εισάγουν άλλα δεδομένα, όπως το όνομα ή τη διεύθυνσή τους, το InfoPath θα εμφανίσει σφάλμα επαλήθευσης δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εκτός από το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας, μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση δεδομένων σε έγγραφα XML, βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες Web και βιβλιοθήκες και λίστες του Microsoft Windows SharePoint Services. Αυτές οι συνδέσεις δεδομένων έχουν ως αποτέλεσμα δευτερεύουσα προέλευση δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση πλαισίων λίστας και παρέχουν τις τιμές για τα πλαίσια κειμένου και άλλα στοιχεία ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Τρόποι εισαγωγής στοιχείων ελέγχου σε ένα πρότυπο φόρμας

Κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου για να εισαγάγετε στοιχεία ελέγχου. Μπορείτε να επιλέξετε τη δημιουργία του αρχείου προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας αυτόματα, κατά την εισαγωγή ενός στοιχείου ελέγχου και στην περίπτωση αυτή θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα πεδίο ή μια ομάδα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων για κάθε στοιχείο ελέγχου που προσθέτετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε να συνδέσετε κάθε στοιχείο ελέγχου με ένα υπάρχον πεδίο ή ομάδα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα πεδίο ή μια ομάδα από το αρχείο προέλευσης δεδομένων όταν εισάγετε ένα στοιχείο ελέγχου.

Συμβουλή: Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της αυτόματης δημιουργίας του αρχείου προέλευσης δεδομένων και τη σύνδεση των στοιχείων ελέγχου σε ένα υπάρχον πεδίο ή ομάδα, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων, στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου.

Μπορείτε επίσης να εισάγετε στοιχεία ελέγχου σύροντας πεδία και ομάδες από το παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων στο πρότυπο φόρμας. Κάθε φορά που σύρετε ένα πεδίο ή μια ομάδα στο πρότυπο φόρμας, το InfoPath προτείνει το στοιχείο ελέγχου που ταιριάζει καλύτερα στο πεδίο ή την ομάδα. Για παράδειγμα, εάν το πεδίο έχει έναν τύπο δεδομένων ημερομηνίας, το InfoPath προτείνει ένα στοιχείο επιλογής ημερομηνίας.

Αρχή της σελίδας

Τύποι στοιχείων ελέγχου

Το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου περιλαμβάνει περισσότερα από 30 διαφορετικά στοιχεία ελέγχου που μπορείτε να προσθέσετε στο πρότυπο φόρμας. Τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να ομαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Τυπικά στοιχεία ελέγχου

 • Επαναλαμβανόμενα και προαιρετικά στοιχεία ελέγχου

 • Στοιχεία ελέγχου αρχείου και εικόνας

 • Σύνθετα στοιχεία ελέγχου

 • Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν το σκοπό κάθε στοιχείου ελέγχου.

Τυπικά στοιχεία ελέγχου

Τα τυπικά στοιχεία ελέγχου περιλαμβάνουν τα στοιχεία που τυπικά συσχετίζετε με τη συλλογή και την εμφάνιση πληροφοριών. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου περιλαμβάνουν πλαίσια κειμένου, πλαίσια λίστας, πλαίσια ελέγχου και κουμπιά.

Στοιχείο ελέγχου

Εικονίδιο

Περιγραφή

Πλαίσιο κειμένου

Button image

Το στοιχείο που χρησιμοποιείται συχνότερα σε μια φόρμα. Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν οποιονδήποτε τύπο μη μορφοποιημένου κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου, όπως προτάσεις, ονόματα, αριθμούς, ημερομηνίες και ώρες. Τα πλαίσια κειμένου δεν μπορούν να περιέχουν μορφοποιημένο κείμενο.

Πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που μπορεί να περιέχει μορφοποιημένο κείμενο, συμπεριλαμβανομένου και κειμένου σε έντονη ή πλάγια γραφή και διάφορες γραμματοσειρές, μεγέθη γραμματοσειράς και χρώματα γραμματοσειράς. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν εικόνες, λίστες και πίνακες σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου.

Πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας

Button Image

Ένα στοιχείο ελέγχου που παρουσιάζει στους χρήστες μια λίστα επιλογών σε ένα πλαίσιο. Για να επιλέξουν ένα στοιχείο από τη λίστα, οι χρήστες κάνουν κλικ σε ένα βέλος για να ανοίξουν τη λίστα επιλογών. Οι επιλογές μπορεί να προέρχονται από μια λίστα που έχετε δημιουργήσει μη αυτόματα, από τις τιμές στην προέλευση δεδομένων της φόρμας ή από τιμές που προέρχονται από μια σύνδεση δεδομένων με ένα έγγραφο XML, μια βάση δεδομένων, μια υπηρεσία Web ή μια βιβλιοθήκη ή λίστα των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services.

Σύνθετο πλαίσιο

Button Image

Ένα στοιχείο ελέγχου που παρουσιάζει στους χρήστες μια λίστα επιλογών σε ένα πλαίσιο, από το οποίο μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο στοιχείο ή να πληκτρολογήσουν το δικό τους. Οι επιλογές μπορεί να προέρχονται από μια λίστα που έχετε δημιουργήσει μη αυτόματα, από τις τιμές στην προέλευση δεδομένων της φόρμας ή από τιμές που προέρχονται από μια σύνδεση δεδομένων με ένα έγγραφο XML, μια βάση δεδομένων, μια υπηρεσία Web ή μια βιβλιοθήκη ή λίστα των υπηρεσιών Windows SharePoint Services.

Πλαίσιο λίστας

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που παρουσιάζει στους χρήστες μια λίστα επιλογών σε ένα πλαίσιο, από το οποίο μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο στοιχείο. Οι επιλογές μπορεί να προέρχονται από μια λίστα που έχετε δημιουργήσει μη αυτόματα, από τις τιμές στο αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας ή από τιμές που προέρχονται από μια σύνδεση δεδομένων με ένα έγγραφο XML, μια βάση δεδομένων, μια υπηρεσία Web ή μια βιβλιοθήκη ή λίστα των υπηρεσιών Windows SharePoint Services.

Επιλογή ημερομηνίας

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει ένα πλαίσιο στο οποίο οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογήσουν ημερομηνίες και ένα κουμπί ημερολογίου που επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν μια ημερομηνία.

Πλαίσιο ελέγχου

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν τις τιμές ναι/όχι ή αληθές/ψευδές προσθέτοντας ή καταργώντας ένα σημάδι επιλογής από ένα μικρό τετράγωνο πλαίσιο.

Κουμπί επιλογής

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν από ένα σύνολο αμοιβαία αποκλειόμενων επιλογών. Όταν επιλέγεται ένα κουμπί επιλογής σε μια ομάδα, τα άλλα κουμπιά επιλογής απαλείφονται. Μια ομάδα κουμπιών επιλογής είναι συνδεδεμένη σε ένα πεδίο στο αρχείο προέλευσης δεδομένων και κάθε κουμπί επιλογής αποθηκεύει μια άλλη τιμή στο συγκεκριμένο πεδίο.

Κουμπί

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή μιας φόρμας ή ενός ερωτήματος σε μια βάση δεδομένων, μεταξύ άλλων. Μπορείτε επίσης να συσχετίσετε ένα κουμπί με κανόνες ή προσαρμοσμένο κώδικα που εκτελείται όταν οι χρήστες κάνουν κλικ στο κουμπί.

Ενότητα

Button Image

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου. Οι ενότητες μπορούν να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε στοιχεία παρατίθενται στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων άλλων ενοτήτων.

Επαναλαμβανόμενα και προαιρετικά στοιχεία ελέγχου

Τα επαναλαμβανόμενα και τα προαιρετικά στοιχεία ελέγχου περιλαμβάνουν στοιχεία ελέγχου λίστας, επαναλαμβανόμενους πίνακες, επαναλαμβανόμενες ενότητες και προαιρετικές ενότητες. Τα στοιχεία ελέγχου επιτρέπουν στους χρήστες να εισάγουν στοιχεία λίστας, γραμμές, σύνολα εγγραφών και προαιρετικές πληροφορίες κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας.

Στοιχείο ελέγχου

Εικονίδιο

Περιγραφή

Προαιρετική ενότητα

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου και είναι χρήσιμο για την συμπερίληψη επιπλέον πληροφοριών που δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν όλοι οι χρήστες. Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας που περιλαμβάνει μια προαιρετική ενότητα, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αν θα συμπεριλάβουν την προαιρετική ενότητα στη φόρμα.

Επαναλαμβανόμενη ενότητα

Button Image

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου και είναι χρήσιμο για την παρουσίαση δεδομένων που βασίζονται σε έγγραφές, όπως οι εγγραφές μιας βάσης δεδομένων εργαζομένων. Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας που περιλαμβάνει μια επαναλαμβανόμενη ενότητα, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν πρόσθετες εμφανίσεις της επαναλαμβανόμενης ενότητας.

Επαναλαμβανόμενος πίνακας

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που εμφανίζει επαναλαμβανόμενες πληροφορίες σε δομή πίνακα. Κάθε στοιχείο εμφανίζεται σε νέα γραμμή στον επαναλαμβανόμενο πίνακα. Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν ή να διαγράψουν γραμμές σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα όπως είναι απαραίτητο. Οι επαναλαμβανόμενοι πίνακες μπορεί να περιέχουν άλλα στοιχεία ελέγχου.

Οριζόντιος επαναλαμβανόμενος πίνακας

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που εμφανίζει επαναλαμβανόμενες πληροφορίες σε δομή πίνακα. Κάθε στοιχείο εμφανίζεται σε νέα στήλη στον επαναλαμβανόμενο πίνακα. Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν ή να διαγράψουν στήλες σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα όπως είναι απαραίτητο. Οι οριζόντιοι επαναλαμβανόμενοι πίνακες μπορεί να περιέχουν άλλα στοιχεία ελέγχου.

Κύριο/Λεπτομέρειες

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που είναι στην πραγματικότητα ένα σύνολο επαναλαμβανόμενων στοιχείων ελέγχου που έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους. Το κύριο στοιχείο ελέγχου είναι πάντα ένας επαναλαμβανόμενος πίνακας και το στοιχείο ελέγχου λεπτομερούς προβολής μπορεί να είναι είτε επαναλαμβανόμενος πίνακας ή μια επαναλαμβανόμενη ενότητα. Τα στοιχεία ελέγχου "Κύριο/Λεπτομέρειες" βοηθούν τους χρήστες να εργαστούν πιο αποτελεσματικά με μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν το πρότυπο φόρμας εμφανίζει εγγραφές βάσης δεδομένων εργαζομένων, μπορείτε να ορίσετε να εμφανίζεται μόνο ένα υποσύνολο πληροφοριών για κάθε εργαζόμενο στο κύριο στοιχείο ελέγχου. Στη συνέχεια, όταν ο χρήστης επιλέγει μια εγγραφή (γραμμή) στο κύριο στοιχείο ελέγχου, το στοιχείο λεπτομερούς προβολής μπορεί να εμφανίσει πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον εργαζόμενο.

Λίστα με κουκκίδες

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες να προσθέσουν ή να διαγράψουν στοιχεία στη φόρμα όπως απαιτείται. Τα στοιχεία ελέγχου λίστας με κουκκίδες είναι ένας καλός τρόπος για την συμπερίληψη απλού, επαναλαμβανόμενου κειμένου, όπως μια λίστα στοιχείων ενεργειών σε ένα πρότυπο φόρμας ημερήσιας διάταξης σύσκεψης.

Λίστα με αρίθμηση

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν ή να διαγράφουν στοιχεία σε μια φόρμα όπως απαιτείται. Τα στοιχεία ελέγχου λίστας με αρίθμηση είναι ένας καλός τρόπος για τη συμπερίληψη απλού, επαναλαμβανόμενου κειμένου και υποδεικνύει κάποια σειρά, όπως μια λίστα στοιχείων σε ένα πρότυπο φόρμας ημερήσιας διάταξης σύσκεψης.

Απλή λίστα

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν ή να διαγράφουν στοιχεία λίστας στη φόρμα όπως απαιτείται. Τα στοιχεία ελέγχου απλής λίστας είναι ένας καλός τρόπος για τη συμπερίληψη απλού, επαναλαμβανόμενου κειμένου, όπως μια λίστα ονομάτων συμμετεχόντων σε ένα πρότυπο φόρμας πρόσκλησης σε σύσκεψη.

Πλαίσιο λίστας πολλαπλών επιλογών

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που παρουσιάζει στο χρήστη μια λίστα επιλογών που εμφανίζονται σε μια λίστα πλαισίων ελέγχου με δυνατότητα κύλισης. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν όσα στοιχεία ελέγχου είναι απαραίτητα και μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν προσαρμοσμένες καταχωρήσεις, ανάλογα με τον τρόπο σχεδίασης του προτύπου φόρμας.

Στοιχεία ελέγχου αρχείου και εικόνας

Μπορείτε να σχεδιάσετε το πρότυπο φόρμας, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εισάγουν συνημμένα αρχεία ή εικόνες κατά τη συμπλήρωση φορμών που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας. Επίσης, οι χρήστες που συμπληρώνουν φόρμες στο InfoPath σε ένα Tablet PC επωφελούνται από ένα ειδικό στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού που τους επιτρέπει να δημιουργήσουν και να αποθηκεύσουν σχέδια μελανιού.

Στοιχείο ελέγχου

Εικονίδιο

Περιγραφή

Επισύναψη αρχείου

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες να επισυνάψουν αρχεία στις φόρμες τους. Κάθε στοιχείο επισύναψης αρχείου επιτρέπει την επισύναψη ενός αρχείου και μπορείτε να περιορίσετε τον τύπο αρχείου, αν είναι απαραίτητο. Εάν οι χρήστες θέλουν να επισυνάπτουν πολλά αρχεία, μπορείτε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου μέσα σε ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο ελέγχου.

Εικόνα

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που μπορεί να περιλαμβάνεται σε ένα πρότυπο φόρμας ως στατικό στοιχείο, όπως ένας τίτλος ή ένα φόντο ή να επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν μια εικόνα ως μέρος της φόρμας. Τα στοιχεία ελέγχου εικόνας μπορούν να αποθηκεύσουν την εικόνα στην ίδια τη φόρμα ή να αποθηκεύσουν μια διεύθυνση (Ενιαίο προσδιοριστικό πόρου (URL)) που να οδηγεί στην τοποθεσία αποθήκευσης της εικόνας.

Εικόνα μελανιού

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες με Tablet PC να προσθέτουν σχέδια μελανιού στις φόρμες τους, είτε μέσα στο ίδιο το στοιχείο ελέγχου είτε επάνω από μια εικόνα φόντου.

Σύνθετα στοιχεία ελέγχου

Τα σύνθετα στοιχεία ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν λιγότερο συχνά από τα τυπικά ή μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

Στοιχείο ελέγχου

Εικονίδιο

Περιγραφή

Υπερ-σύνδεση

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση με μια διεύθυνση URL. Για παράδειγμα, ένα πρότυπο φόρμας που δείχνει πληροφορίες σχετικά με μια λίστα προϊόντων μπορεί να περιλαμβάνει υπερ-συνδέσεις με ιστοσελίδες για πληροφορίες προϊόντων. Τα στοιχεία ελέγχου υπερ-σύνδεσης μπορεί να οδηγούν σε οποιονδήποτε διακομιστή του Web στο intranet ή το Internet.

Πλαίσιο έκφρασης

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου κειμένου μόνο για ανάγνωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλαίσια έκφρασης για να εμφανίσετε κείμενο μόνο για ανάγνωση, να εμφανίσετε την τιμή ενός άλλου στοιχείου ελέγχου στη φόρμα ή να δημιουργήσετε τύπους που βασίζονται σε εκφράσεις Γλώσσα XML Path (XPath).

Κατακόρυφη ετικέτα

Button image

Μια ετικέτα κειμένου μόνο για ανάγνωση που εμφανίζεται σε γωνία 90 μοιρών στο πρότυπο φόρμας. Οι κατακόρυφες ετικέτες χρησιμοποιούνται συχνά ως επικεφαλίδες στήλης σε επαναλαμβανόμενους πίνακες.

Περιοχή κύλισης

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου, διατηρεί σταθερό μέγεθος και περιλαμβάνει γραμμές κύλισης, ώστε οι χρήστες να εκτελούν κύλιση για να βλέπουν πληροφορίες που είναι εκτός ορατού πεδίου. Οι περιοχές κύλισης είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν μια ενότητα φόρμας περιέχει πολλά δεδομένα και οι χρήστες δεν χρειάζεται να τα βλέπουν όλα ταυτόχρονα.

Οριζόντια περιοχή

Button Image

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση άλλων στοιχείων ελέγχου δίπλα δίπλα σε ένα πρότυπο φόρμας.

Ομάδα επιλογών

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει δύο ή περισσότερες ενότητα επιλογών που με τη σειρά τους περιέχουν άλλα στοιχεία ελέγχου. Κάθε ενότητα επιλογών σε μια ομάδα επιλογών λειτουργεί ως μεμονωμένη επιλογή σε ένα σύνολο αμοιβαία αποκλειόμενων επιλογών. Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας, οι χρήστες μπορούν να αντικαταστήσουν την προεπιλεγμένη ενότητα επιλογών με μια διαφορετική ενότητα επιλογών. Για παράδειγμα, σε ένα πρότυπο φόρμας αίτησης για θέση εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ομάδα επιλογών για να μπορούν οι χρήστες να εισάγουν είτε έναν αριθμό τηλεφώνου οικίας ή έναν αριθμό τηλεφώνου εργασίας για αναφορά.

Επαναλαμβανόμενη ομάδα επιλογών

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που εμφανίζει δύο ή περισσότερες ενότητες επιλογών σε μια επαναλαμβανόμενη δομή. Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν, να διαγράψουν ή να αντικαταστήσουν επαναλαμβανόμενες ομάδες επιλογών όπως απαιτείται. Για παράδειγμα, σε ένα πρότυπο φόρμας πληροφοριών εργαζομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια επαναλαμβανόμενη ομάδα επιλογών για να μπορούν οι χρήστες να καταχωρούν πολλές επείγουσες επαφές. Για κάθε επαφή, ο χρήστης μπορεί να αντικαταστήσει τις πληροφορίες διεύθυνσης οικίας με πληροφορίες διεύθυνσης εργασίας.

Ενότητα επιλογών

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου και τα οποία πρέπει να εμφανίζονται πάντα μέσα σε ομάδες επιλογών ή επαναλαμβανόμενες ομάδες επιλογών. Οι ενότητες επιλογών είναι χρήσιμες όταν πρέπει να προσθέσετε περισσότερες επιλογές σε μια υπάρχουσα ομάδα επιλογών. Εάν εισάγετε μια ενότητα επιλογών οπουδήποτε εκτός από μια ομάδα επιλογών, το InfoPath εισάγει αυτόματα την ενότητα επιλογών μέσα σε μια νέα ομάδα επιλογών.

Επαναλαμβανόμενη ενότητα περιοδικότητας

Button image

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου και μπορεί να εισαχθεί μέσα στον εαυτό του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επαναλαμβανόμενες ενότητες περιοδικότητας για να δημιουργήσετε ιεραρχικό περιεχόμενο, όπως μια διάρθρωση.

Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό προσθήκης προσαρμοσμένου στοιχείου ελέγχου" για να είναι διαθέσιμα στο InfoPath τα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ελέγχου Microsoft στοιχείο ελέγχου ActiveX και των τμημάτων προτύπου. Προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου είναι το στοιχείο ελέγχου που δεν περιλαμβάνεται στο InfoPath από προεπιλογή.

Στοιχείο ελέγχου

Περιγραφή

Τμήμα προτύπου

Ένα προσαρμοσμένο σύνολο στοιχείων ελέγχου που περιλαμβάνει διάταξη, ρυθμίσεις ιδιοτήτων και ορισμένα θέματα συμπεριφοράς των στοιχείων ελέγχου, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν για εκ νέου χρήση σε πολλά πρότυπα φόρμας. Μετά τη δημιουργία ενός τμήματος προτύπου, χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό προσθήκης προσαρμοσμένου στοιχείου ελέγχου" για να εισαγάγετε το τμήμα προτύπου σε κατάσταση σχεδίασης, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο πρότυπο φόρμας.

Στοιχείο ελέγχου ActiveX

Ένα στοιχείο ελέγχου που δεν περιλαμβάνεται στο InfoPath αλλά μπορεί να προστεθεί στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου. Μπορείτε να επιλέξετε από υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου ActiveX που έχουν καταχωρηθεί στον υπολογιστή σας ή να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου που έχετε αναπτύξει για να καλύψετε τις επιχειρηματικές σας ανάγκες. Για παράδειγμα, εάν αναπτύσσετε ένα πρότυπο φόρμας για χρήση σε ένα περιβάλλον οικονομικών δραστηριοτήτων, μπορείτε να αναπτύξετε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX που επιτρέπει την εμφάνιση κυλιόμενου μηνύματος μετοχών σε ένα πρότυπο φόρμας. Μετά τη δημιουργία ή τον εντοπισμό ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX, χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό προσθήκης προσαρμοσμένου στοιχείου ελέγχου" για να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου σε κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο πρότυπο φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Ζητήματα συμβατότητας

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας στο InfoPath, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη λειτουργία συμβατότητας για τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας συμβατού με προγράμματα περιήγησης. Όταν ένα πρότυπο φόρμας συμβατό με προγράμματα περιήγησης δημοσιεύεται σε διακομιστή που εκτελεί το InfoPath Forms Services και κατόπιν αποκτά δυνατότητα ενεργοποίησης από πρόγραμμα περιήγησης, οι φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας μπορούν να προβληθούν σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας συμβατό με προγράμματα περιήγησης, ορισμένα στοιχεία ελέγχου δεν είναι διαθέσιμα στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου, επειδή δεν είναι δυνατή η εμφάνισή τους σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου δεν υποστηρίζονται σε πρότυπα φόρμας που είναι συμβατά με πρόγραμμα περιήγησης.

 • Σύνθετο πλαίσιο

 • Πλαίσια λίστας πολλαπλών επιλογών

 • Στοιχεία ελέγχου "Κύριο/Λεπτομέρειες"

 • Στοιχεία ελέγχου με κουκκίδες, με αρίθμηση και στοιχεία ελέγχου απλής λίστας

 • Στοιχεία ελέγχου εικόνας και εικόνας μελανιού

 • Στοιχεία ελέγχου εικόνας μελανιού

 • Κατακόρυφες ετικέτες

 • Περιοχές κύλισης

 • Οριζόντιες περιοχές

 • Οριζόντιοι επαναλαμβανόμενοι πίνακες

 • Στοιχεία ελέγχου ομάδας επιλογών, επαναλαμβανόμενης ομάδας επιλογών και ενότητας επιλογών

 • Επαναλαμβανόμενες ενότητες περιοδικότητας

 • Στοιχεία ελέγχου ActiveX

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να σχεδιάσετε τμήμα προτύπου και πρότυπα φόρμας του Microsoft Office InfoPath 2007 που είναι συμβατά με το Microsoft Office InfoPath 2003. Στα τμήματα προτύπου, τα στοιχεία ελέγχου ActiveX δεν υποστηρίζονται και συνεπώς είναι κρυφά στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου. Σε πρότυπα φόρμας συμβατά με προηγούμενες εκδόσεις, τα σύνθετα πλαίσια και τα πλαίσια λίστας πολλών επιλογών δεν υποστηρίζονται. Όταν οι χρήστες ανοίγουν το πρότυπο φόρμας στο InfoPath 2003, τα σύνθετα πλαίσια εμφανίζονται ως πλαίσια αναπτυσσόμενης λίστας και τα πλαίσια λίστας πολλαπλών επιλογών εμφανίζονται ως λίστες με κουκκίδες.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×