Εισαγωγή στα στοιχεία ελέγχου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται τα διάφορα είδη στοιχείων ελέγχου που είναι διαθέσιμα στην Access και περιγράφεται ο τρόπος για να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου σε φόρμες και εκθέσεις. Τα στοιχεία ελέγχου είναι τα μέρη μιας φόρμας ή μιας έκθεσης τα οποία χρησιμοποιείτε για την εισαγωγή, επεξεργασία ή εμφάνιση δεδομένων. Για παράδειγμα, το πλαίσιο κειμένου είναι ένα δημοφιλές στοιχείο ελέγχου για την εμφάνιση δεδομένων σε εκθέσεις, ή για την εισαγωγή και την εμφάνιση δεδομένων σε φόρμες. Άλλα δημοφιλή στοιχεία ελέγχου είναι τα κουμπιά εντολών, τα πλαίσια ελέγχου και τα σύνθετα πλαίσια (αναπτυσσόμενες λίστες).

Σε αυτό το άρθρο

Κατανόηση των στοιχείων ελέγχου

Κατανόηση των διατάξεων

Κατανόηση των στοιχείων ελέγχου

Τα στοιχεία ελέγχου σάς δίνουν τη δυνατότητα να προβάλετε και να εργάζεστε με δεδομένα στην εφαρμογή της βάσης δεδομένων. Το στοιχείο ελέγχου που χρησιμοποιείται πιο συχνά είναι το πλαίσιο κειμένου, αλλά στα υπόλοιπα στοιχεία ελέγχου περιλαμβάνονται τα κουμπιά εντολών, οι ετικέτες, τα πλαίσια ελέγχου και τα στοιχεία ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας/δευτερεύουσας έκθεσης.

Τα στοιχεία ελέγχου μπορεί να είναι δεσμευμένα, μη δεσμευμένα ή υπολογιζόμενα:

 • Δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου    Ένα στοιχείο ελέγχου του οποίου η προέλευση δεδομένων είναι ένα πεδίο πίνακα ή ερωτήματος ονομάζεται δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου για να εμφανίσετε τιμές που προέρχονται από πεδία της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε. Οι τιμές μπορεί να είναι κείμενο, ημερομηνίες, αριθμοί, τιμές "Ναι/Όχι", εικόνες ή γραφικά. Για παράδειγμα, το πλαίσιο κειμένου που εμφανίζει το επώνυμο ενός υπαλλήλου μπορεί να λαμβάνει αυτήν την πληροφορία από το πεδίο "Επώνυμο" στον πίνακα "Υπάλληλοι".

 • Μη δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου    Ένα στοιχείο ελέγχου που δεν έχει προέλευση δεδομένων (όπως ένα πεδίο ή μια παράσταση) ονομάζεται μη δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μη δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου για να εμφανίσετε πληροφορίες, εικόνες, γραμμές ή ορθογώνια. Για παράδειγμα, μια ετικέτα που εμφανίζει τον τίτλο μιας φόρμας είναι ένα μη δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου.

 • Υπολογιζόμενο στοιχείο ελέγχου    Ένα στοιχείο ελέγχου του οποίου η προέλευση δεδομένων είναι παράσταση, αντί για πεδίο, ονομάζεται υπολογιζόμενο στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε να καθορίσετε την τιμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προέλευση δεδομένων στο στοιχείο ελέγχου, καθορίζοντας μια παράσταση. Η παράσταση μπορεί να είναι συνδυασμός τελεστών (όπως = και + ), ονομάτων στοιχείων ελέγχου, ονομάτων πεδίων, λειτουργιών που αποδίδουν μόνο μία τιμή και σταθερών τιμών. Για παράδειγμα, η ακόλουθη παράσταση υπολογίζει την τιμή ενός στοιχείου με 25 τοις εκατό έκπτωση, πολλαπλασιάζοντας την τιμή του πεδίου "Τιμή μονάδας" με μια σταθερή τιμή (0,75).

= [Τιμή μονάδας] * 0,75

Μια παράσταση μπορεί να χρησιμοποιεί δεδομένα από ένα πεδίο του πίνακα ή του ερωτήματος βάσης της φόρμας ή της έκθεσης, ή δεδομένα από άλλο στοιχείο ελέγχου της φόρμας ή της έκθεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι υπολογισμοί μπορεί επίσης να πραγματοποιούνται σε πίνακες προσθέτοντας ένα πεδίο υπολογισμού ή σε ερωτήματα με την εισαγωγή μιας παράστασης στη γραμμή "Πεδίο" του πλέγματος ερωτήματος. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε φόρμες και εκθέσεις με αυτούς τους πίνακες ή τα ερωτήματα και οι υπολογισμοί εμφανίζονται στις φόρμες ή στις εκθέσεις χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα υπολογιζόμενο στοιχείο ελέγχου.

Όταν δημιουργείτε μια φόρμα ή έκθεση, είναι πιθανόν πιο αποτελεσματικό να προσθέσετε πρώτα και να τακτοποιήσετε όλα τα δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου, ειδικότερα όταν αποτελούν την πλειονότητα των στοιχείων ελέγχου του αντικειμένου. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε τα μη δεσμευμένα και τα υπολογιζόμενα στοιχεία ελέγχου, τα οποία συμπληρώνουν τη σχεδίαση, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ομάδας Στοιχεία ελέγχου, της καρτέλας Σχεδίαση σε Προβολή διάταξης ή Προβολή σχεδίασης.

Η σύνδεση ενός στοιχείου ελέγχου με ένα πεδίο γίνεται μέσω της αναγνώρισης του πεδίου από το οποίο λαμβάνει δεδομένα το στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου το οποίο είναι δεσμευμένο στο επιλεγμένο πεδίο, σύροντας το πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων στη φόρμα ή στην έκθεση. Το παράθυρο Λίστα πεδίων εμφανίζει τα πεδία του πίνακα ή του ερωτήματος βάσης της φόρμας. Για να εμφανίσετε το παράθυρο Λίστα πεδίων, ανοίξτε το αντικείμενο σε Προβολή διάταξης ή Προβολή σχεδίασης και, στη συνέχεια, από την καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων. Όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων, η Access προσθέτει στο αντικείμενο τον κατάλληλο τύπο στοιχείου ελέγχου για αυτό το πεδίο.

Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδέσετε ένα πεδίο με ένα στοιχείο ελέγχου, πληκτρολογώντας το όνομα πεδίου μέσα στο ίδιο το στοιχείο ελέγχου (εάν το αντικείμενο είναι ανοιχτό σε Προβολή σχεδίασης) ή στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου, στο φύλλο ιδιοτήτων του στοιχείου ελέγχου. Το φύλλο ιδιοτήτων καθορίζει τα χαρακτηριστικά του στοιχείου ελέγχου, όπως το όνομά του, την προέλευση δεδομένων και τη μορφή του. Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το φύλλο ιδιοτήτων, πιέστε το πλήκτρο F4.

Η χρήση του παραθύρου Λίστα πεδίων είναι ο καλύτερος τρόπος για τη δημιουργία ενός δεσμευμένου στοιχείου ελέγχου, για δύο λόγους:

 • Η Access συμπληρώνει αυτόματα τη συνημμένη ετικέτα του στοιχείου ελέγχου με το όνομα του πεδίου (ή τη λεζάντα που καθορίζεται για αυτό το πεδίο στον πίνακα ή το ερώτημα βάσης) έτσι, ώστε να μην χρειάζεται να πληκτρολογήσετε οι ίδιοι την ετικέτα του στοιχείου ελέγχου.

 • Η Access ορίζει αυτόματα τις κατάλληλες τιμές για πολλές από τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου, σύμφωνα με τις ιδιότητες του πεδίου στον πίνακα ή το ερώτημα βάσης (όπως τις ιδιότητες Μορφή, Δεκαδικά ψηφία και Μάσκα εισαγωγής).

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει ένα μη δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου και θέλετε να το συνδέσετε με ένα πεδίο, ορίστε το όνομα του πεδίου ως τιμή του πλαισίου ιδιοτήτων Προέλευση στοιχείου ελέγχου του στοιχείου ελέγχου. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου, πιέστε το πλήκτρο F1 όταν ο δείκτης του ποντικιού βρίσκεται στην αναπτυσσόμενη λίστα της ιδιότητας.

Αρχή της σελίδας

Κατανόηση των διατάξεων

Οι διατάξεις είναι οδηγοί που ευθυγραμμίζουν τα στοιχεία ελέγχου οριζόντια και κατακόρυφα για να δώσουν στη φόρμα μια ομοιόμορφη εμφάνιση. Μπορείτε να θεωρήσετε μια διάταξη ως πίνακα, όπου κάθε κελί του πίνακα είναι κενό ή περιέχει ένα μόνο στοιχείο ελέγχου. Στις παρακάτω διαδικασίες παρουσιάζεται ο τρόπος προσθήκης, κατάργησης ή αναδιάταξης των στοιχείων ελέγχου σε διατάξεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι διατάξεις είναι προαιρετικές στην περίπτωση που δημιουργείτε μια βάση δεδομένων επιφάνειας εργασίας η οποία θα ανοίγει με τη χρήση της Access. Ωστόσο, εάν σκοπεύετε να δημοσιεύσετε τη βάση δεδομένων σε ένα διακομιστή SharePoint και την χρησιμοποιήσετε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε διατάξεις σε όλες τις φόρμες και τις εκθέσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων Web, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία βάσης δεδομένων για κοινή χρήση στο Web.

Η διαμόρφωση των διατάξεων μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αλλά συνήθως είναι διαμορφωμένες σε μορφή πίνακα ή σωρευμένη μορφή. Σε αυτές τις δύο βασικές μορφές, μπορείτε να διαιρέσετε ή να συγχωνεύσετε κελιά για να προσαρμόσετε τη διάταξη ώστε να χωράει καλύτερα τα στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαίρεση ή συγχώνευση κελιών σε μια διάταξη.

 • Στις διατάξεις πίνακα στοιχείων ελέγχου, η τακτοποίηση των στοιχείων ελέγχου γίνεται σε γραμμές και στήλες όπως σε ένα υπολογιστικό φύλλο, με ετικέτες κατά μήκους του επάνω μέρους, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

  Διάταξη πίνακα σε μια έκθεση.

  Οι διατάξεις πίνακα στοιχείων ελέγχου εκτείνονται πάντα σε δύο ενότητες μιας φόρμας ή μιας έκθεσης. Σε μία ενότητα βρίσκονται τα στοιχεία ελέγχου και στην ενότητα επάνω από αυτήν βρίσκονται οι ετικέτες.

 • Στις σωρευμένες διατάξεις, τα στοιχεία ελέγχου τακτοποιούνται κατακόρυφα, όπως θα τα βλέπατε σε έντυπη μορφή, με την ετικέτα στην αριστερή πλευρά κάθε στοιχείου ελέγχου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

  Σωρευμένη διάταξη σε φόρμα.

  Οι σωρευμένες διατάξεις περιέχονται πάντα σε μια μεμονωμένη ενότητα της φόρμας ή της έκθεσης.

Η Access δημιουργεί αυτόματα διατάξεις πίνακα σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις:

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα έκθεση κάνοντας κλικ στην επιλογή Έκθεση της ομάδας Εκθέσεις στην καρτέλα Δημιουργία.

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα έκθεση κάνοντας κλικ στην επιλογή Κενή έκθεση της ομάδας Εκθέσεις στην καρτέλα Δημιουργία και, κατόπιν, σύροντας ένα πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων στην έκθεση.

Η Access δημιουργεί αυτόματα σωρευμένες διατάξεις σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις:

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Φόρμα της ομάδας Φόρμας στην καρτέλα Δημιουργία.

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Κενή φόρμα της ομάδας Φόρμες στην καρτέλα Δημιουργία και, κατόπιν, σύροντας ένα πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων στη φόρμα.

Σε αυτήν την ενότητα

Δημιουργία νέας διάταξης

Αλλαγή μιας διάταξης από πίνακα σε στοίβα ή από στοίβα σε πίνακα

Διαίρεση μίας διάταξης σε δύο διατάξεις

Προσθήκη γραμμών ή στηλών σε διάταξη

Κατάργηση γραμμών ή στηλών από μια διάταξη

Διαίρεση ή συγχώνευση κελιών σε μια διάταξη

Αναδιοργάνωση των στοιχείων ελέγχου σε μια διάταξη

Προσθήκη στοιχείων ελέγχου σε μια διάταξη

Κατάργηση στοιχείων ελέγχου από μια διάταξη

Δημιουργία νέας διάταξης

Σε ένα υπάρχον αντικείμενο φόρμας ή έκθεσης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα διάταξη στοιχείων ελέγχου, κάνοντας τα εξής:

 1. Επιλέξτε ένα στοιχείο ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε στη διάταξη.

 2. Εάν θέλετε να προσθέσετε άλλα στοιχεία ελέγχου στην ίδια διάταξη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και επιλέξτε αυτά τα στοιχεία ελέγχου.

 3. Από την καρτέλα Τακτοποίηση, στην ομάδα Πίνακας, επιλέξτε Πίνακα ή Σωρευμένη.

Η Access δημιουργεί τη διάταξη και προσθέτει τα επιλεγμένα στοιχεία ελέγχου.

Αρχή της ενότητας

Αλλαγή μιας διάταξης από πίνακα σε στοίβα ή από στοίβα σε πίνακα

Για να αλλάξετε ολόκληρη τη διάταξη από έναν τύπο σε έναν άλλο:

 • Επιλέξτε ένα κελί στη διάταξη που θέλετε να αλλάξετε.

 • Από την καρτέλα Τακτοποίηση, στην ομάδα Γραμμές & στήλες, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή διάταξης.

 • Από την καρτέλα Τακτοποίηση, στην ομάδα Πίνακας, επιλέξτε τον τύπο διάταξης που θέλετε (Πίνακα ή Σωρευμένη).

Η Access τακτοποιεί ξανά τα στοιχεία ελέγχου στον τύπο διάταξης που θέλετε.

Αρχή της ενότητας

Διαίρεση μίας διάταξης σε δύο διατάξεις

Μπορείτε να διαιρέσετε μια διάταξη στοιχείων ελέγχου σε δύο διατάξεις, κάνοντας τα εξής:

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα κελιά που θέλετε να μετακινήσετε στη νέα διάταξη.

 2. Από την καρτέλα Τακτοποίηση, στην ομάδα Πίνακας, επιλέξτε τον τύπο που θέλετε για τη νέα διάταξη (Πίνακα ή Σωρευμένη).

Η Access δημιουργεί μια νέα διάταξη στοιχείου ελέγχου και προσθέτει τα επιλεγμένα στοιχεία ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η αρχική διάταξη μπορεί να περιέχει κενές σειρές ή στήλες λόγω διαίρεσης της διάταξης. Για να διαγράψετε μια σειρά ή στήλη, κάντε δεξιό κλικ σε ένα κελί της σειράς ή της στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές Διαγραφή γραμμής ή Διαγραφή στήλης.

Αρχή της ενότητας

Προσθήκη γραμμών ή στηλών σε διάταξη

 1. Επιλέξτε ένα κελί που είναι παρακείμενο στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη νέα γραμμή ή στήλη.

 2. Από την καρτέλα Τακτοποίηση, στην ομάδα Γραμμές & στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή επάνω ή στην επιλογή Εισαγωγή κάτω για να εισαγάγετε μια νέα γραμμή επάνω ή κάτω από την τρέχουσα γραμμή. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αριστερά ή Εισαγωγή δεξιά για να εισαγάγετε μια νέα στήλη στα αριστερά ή στα δεξιά της τρέχουσας στήλης.

Η Access προσθέτει τη νέα γραμμή ή στήλη στη διάταξη.

Αρχή της ενότητας

Κατάργηση γραμμών ή στηλών από μια διάταξη

 1. Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Από την καρτέλα Τακτοποίηση, στην ομάδα Γραμμές & στήλες, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή στήλης ή Επιλογή γραμμής για να επιλέξετε τη στήλη ή τη γραμμή.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Delete.

Η Access διαγράφει τη γραμμή ή τη στήλη από τη διάταξη.

Αρχή της ενότητας

Διαίρεση ή συγχώνευση κελιών σε μια διάταξη

Όπως συμβαίνει με έναν πίνακα σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, μια διάταξη αποτελείται από κελιά τα οποία είναι τακτοποιημένα σε γραμμές και στήλες. Κάθε κελί περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου, όπως ένα πλαίσιο κειμένου, μια ετικέτα ή ένα κουμπί εντολής. Μπορείτε να διαιρέσετε ένα κελί οριζόντια ή κατακόρυφα για να δημιουργήσετε δύο κελιά, ή μπορείτε να συγχωνεύσετε πολλά κελιά μαζί για να δημιουργήσετε ένα μεγάλο κελί το οποίο εκτείνετε σε πολλές γραμμές ή στήλες της διάταξης. Ακόμα και αν ένα κελί εκτείνεται σε πολλές γραμμές ή στήλες, μπορεί να περιέχει μόνο ένα στοιχείο ελέγχου.

Διαίρεση κελιών

Αν διαιρέσετε ένα κελί κατακόρυφα, δημιουργείτε μια νέα γραμμή στη δομή της διάταξης. Εάν υπάρχουν άλλα κελιά στην ίδια σειρά με αυτό που διαιρέσατε, παραμένουν στο ίδιο μέγεθος (εκτείνονται σε δύο υποκείμενες γραμμές που προέρχονται από τη λειτουργία διαίρεσης). Αν διαιρέσετε ένα κελί οριζόντια, δημιουργείτε μια νέα στήλη στη δομή της διάταξης. Αν υπάρχουν άλλα κελιά στην ίδια στήλη με αυτό που διαιρέσατε, παραμένουν στο ίδιο μέγεθος (εκτείνονται σε δύο υποκείμενες στήλες που προέρχονται από τη λειτουργία διαίρεσης).

Συγχώνευση κελιών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να συγχωνεύσετε μαζί κενά κελιά ή μπορείτε να συγχωνεύσετε ένα κελί το οποίο περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου μαζί με άλλα κενά κελιά. Ωστόσο, δεν μπορείτε να συγχωνεύσετε κελιά που περιέχουν στοιχεία ελέγχου, επειδή κάθε κελί μπορεί να περιέχει μόνο ένα στοιχείο ελέγχου.

 1. Επιλέξτε το πρώτο κελί που θέλετε να συγχωνεύσετε.

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και επιλέξτε τα άλλα κελιά που θέλετε να συγχωνεύσετε.

 3. Από την καρτέλα Τακτοποίηση, στην ομάδα Συγχώνευση / Διαίρεση, επιλέξτε Συγχώνευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Καθώς διαιρείτε και συγχωνεύετε πολλά κελιά σε μια διάταξη, η δομή των υποκείμενων γραμμών και στηλών μπορεί να γίνει κάπως σύνθετη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η αλλαγή μεγέθους μόνο το κελιού που θέλετε. Σας συνιστούμε να προσαρμόσετε πρώτα το ύψος των γραμμών και το μέγεθος των στηλών όσο το δυνατόν περισσότερο και, στη συνέχεια, να διαιρέσετε και να συγχωνεύσετε κελιά για να δημιουργήσετε τη διάταξη που θέλετε.

Αρχή της ενότητας

Αναδιοργάνωση των στοιχείων ελέγχου σε μια διάταξη

Μπορείτε να μετακινήσετε ένα στοιχείο ελέγχου εντός μιας διάταξης ή μεταξύ διατάξεων σύροντάς το στη θέση που θέλετε. Καθώς σύρετε το στοιχείο ελέγχου, μια οριζόντια ή κατακόρυφη γραμμή υποδεικνύει πού θα τοποθετηθεί όταν ελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού. Εάν σύρετε το στοιχείο ελέγχου σε ένα κενό κελί, η Access επισημαίνει ολόκληρο το κελί για να υποδείξει το σημείο όπου θα τοποθετηθεί το στοιχείο ελέγχου.

Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε ένα στοιχείο ελέγχου σε μια διάταξη, επιλέγοντας το, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ALT και, στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το στοιχείο ελέγχου.

Εάν χρησιμοποιείτε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + βέλος συνδυασμό πλήκτρων για να μετακινήσετε ένα στοιχείο ελέγχου προς τα αριστερά ή δεξιά και μπορείτε να το μετακινήσετε εκτός των ορίων του τη διάταξη, η Access προσθέτει νέες στήλες στη διάταξη, όπως απαιτείται ώστε να περιλαμβάνει τη μετακίνηση. Αυτές οι νέες στήλες θα παραμείνει ακόμα και εάν μετακινήσετε το στοιχείο ελέγχου πίσω στην αρχική του θέση και μπορούν να έχουν ακούσια συνέπεια της τη διεύρυνση της αναφοράς, έτσι ώστε να εκτείνεται σε άλλη σελίδα. Στις εκθέσεις, αυτό μπορεί να προκαλέσει κενές σελίδες για να εκτυπώσετε, λόγω του επιπλέον πλάτους του αντικειμένου αναφοράς. Για να διαγράψετε μια κενή στήλη σε μια διάταξη, στην προβολή διάταξης, επιλέξτε ένα κελί σε αυτήν τη στήλη και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE. Όταν η διάταξη δεν είναι πλέον διασταυρώνεται με το όριο της σελίδας, η Access αλλάζει αυτόματα το μέγεθος της αναφοράς πίσω προς τα κάτω, το πλάτος της αρχικής σελίδας.

Αρχή της ενότητας

Προσθήκη στοιχείων ελέγχου σε μια διάταξη

Για να προσθέσετε ένα νέο πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων σε μια υπάρχουσα διάταξη στοιχείων ελέγχου   

 • Σύρετε το πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων στη διάταξη. Μια οριζόντια ή κατακόρυφη γραμμή υποδηλώνει πού θα τοποθετηθεί το πεδίο όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού. Εάν σύρετε το πεδίο σε ένα κενό κελί, η Access επισημαίνει ολόκληρο το κελί για να υποδείξει πού θα τοποθετηθεί το πεδίο.

Για να προσθέσετε υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου σε μια υπάρχουσα διάταξη στοιχείων ελέγχου   

 1. Στην Προβολή διάταξης, επιλέξτε το πρώτο στοιχείο ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε στη διάταξη στοιχείων ελέγχου.

 2. Εάν θέλετε να προσθέσετε άλλα στοιχεία ελέγχου στην ίδια διάταξη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και επιλέξτε αυτά τα στοιχεία ελέγχου. Μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία ελέγχου από άλλες διατάξεις στοιχείων ελέγχου.

 3. Σύρετε τα επιλεγμένα πεδία στη διάταξη. Θα εμφανιστεί μια μπλε, οριζόντια γραμμή που υποδεικνύει τη θέση του πεδίου, εφόσον απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού.

Αρχή της ενότητας

Κατάργηση στοιχείων ελέγχου από μια διάταξη

Η κατάργηση στοιχείων ελέγχου από μια διάταξη σας δίνει τη δυνατότητα να τα τοποθετήσετε οπουδήποτε στη φόρμα ή στην έκθεση, χωρίς να επηρεάζεται η θέση τυχόν άλλων στοιχείων ελέγχου.

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μια φόρμα ή μια έκθεση ως μέρος μιας εφαρμογής Web, όλα τα στοιχεία ελέγχου που διαθέτει πρέπει να περιέχονται στη διάταξη.

 1. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να καταργήσετε από τη διάταξη, όπως οποιεσδήποτε ετικέτες. Για να επιλέξετε πολλά κελιά, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα κελιά που θέλετε να καταργήσετε. Για να επιλέξετε όλα τα κελιά της διάταξης, από την καρτέλα Τακτοποίηση, στην ομάδα Γραμμές & στήλες, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή διάταξης.

 3. Κάντε δεξιό κλικ σε ένα από τα επιλεγμένα κελιά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διάταξη και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση διάταξης.

  Η Access καταργεί τα επιλεγμένα κελιά από τη διάταξη.

 4. Σε περίπτωση που αφήσετε μερικά στοιχεία ελέγχου στη διάταξη, τώρα θα επικαλύψουν τα στοιχεία ελέγχου που καταργήσατε. Ενώ τα στοιχεία ελέγχου είναι ακόμα επιλεγμένα, σύρετε τα επιλεγμένα στοιχεία ελέγχου εκτός της διάταξης, προσέχοντας να μην τα αποθέσετε και πάλι πίσω στη διάταξη.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×