Εισαγωγή σε συνδέσεις δεδομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μια σύνδεση δεδομένων είναι μια δυναμική σύνδεση μεταξύ μιας φόρμας του Microsoft Office InfoPath και μια εξωτερική προέλευση δεδομένων που αποθηκεύει ή παρέχει δεδομένα για τη συγκεκριμένη φόρμα. Προέλευση δεδομένων είναι μια συλλογή πεδίων και ομάδων που καθορίζουν και αποθήκευση των δεδομένων για μια φόρμα. Στοιχεία ελέγχου είναι συνδεδεμένα με πεδία και ομάδες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων και να εμφανίσετε τα δεδομένα για τους χρήστες.

Μια φόρμα μπορεί να έχει μια πρωτεύουσα σύνδεση δεδομένων, η οποία ονομάζεται κύρια σύνδεση δεδομένων, και μπορεί, προαιρετικά, να έχει μία ή περισσότερες δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων. Ανάλογα με τους στόχους της φόρμας, η σύνδεση δεδομένων ενδέχεται να εκτελεί ερωτήματα ή υποβολή δεδομένων φόρμας σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, όπως είναι μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server ή μια υπηρεσία Web.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των συνδέσεων δεδομένων

Εργασία με την κύρια σύνδεση δεδομένων

Εργασία με δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων

Την αποθήκευση των δεδομένων για χρήση χωρίς σύνδεση

Ζητήματα σχετικά με τη σύνδεση με εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων

Επισκόπηση των συνδέσεων δεδομένων

Μια σύνδεση δεδομένων είναι μια δυναμική σύνδεση μεταξύ μιας φόρμας και ενός αρχείου προέλευσης δεδομένων, το οποίο αποθηκεύει ή παρέχει δεδομένα για τη συγκεκριμένη φόρμα. Μια φόρμα μπορεί να έχει μια πρωτεύουσα σύνδεση δεδομένων, η οποία ονομάζεται κύρια σύνδεση δεδομένων, και μπορεί, προαιρετικά, να έχει μία ή περισσότερες δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων. Η κύρια σύνδεση δεδομένων καθορίζει το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας. Μια Σχήμα XML περιγράφει τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας. Μπορεί να υπάρχει μόνο μία κύρια σύνδεση δεδομένων για μια φόρμα και δημιουργείται αυτόματα κατά τη δημιουργία ενός προτύπου φόρμας που βασίζεται σε εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων θέλετε, όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας.

Ανάλογα με τους στόχους της φόρμας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κύρια ή μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, όπως είναι μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server ή μια υπηρεσία Web. Ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι ένας χώρος αποθήκευσης που στέλνει δεδομένα ή που μπορεί να λαμβάνει δεδομένα από μια φόρμα που βασίζεται στο δικό σας πρότυπο φόρμας. Το InfoPath λειτουργεί με τα παρακάτω εξωτερικά αρχεία προέλευσης δεδομένων:

 • Βάση δεδομένων Microsoft Office Access

 • Βάση δεδομένων Microsoft SQL Server

 • Υπηρεσία Web

 • Βιβλιοθήκη ή λίστα εγγράφων σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services

 • Αρχείο XML

Μπορείτε να δημιουργήσετε τρεις τύπους συνδέσεων δεδομένων σε εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων: δεδομένα ερωτήματος μόνο, δεδομένα υποβολής μόνο ή δεδομένα ερωτήματος και δεδομένα υποβολής. Μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος λαμβάνει δεδομένα από ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων και αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα στη φόρμα. Μια σύνδεση δεδομένων υποβολής στέλνει δεδομένα από τη φόρμα σε αρχείο προέλευσης δεδομένων, σε εφαρμογή σε διακομιστή Web, σε βιβλιοθήκη εγγράφων ή σε διακομιστή που εκτελεί υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services ή σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι συνδέσεις δεδομένων ερωτήματος και υποβολής λαμβάνουν δεδομένα από και στέλνουν δεδομένα σε αρχεία προέλευσης δεδομένων. Όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων, καθορίζετε τον τύπο της σύνδεσης δεδομένων που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση δεδομένων που να εκτελεί μια ενέργεια από τις παρακάτω:

 • Υποβολή ερωτημάτων για δεδομένα από βάση δεδομένων

 • Υποβολή δεδομένων φόρμας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Υποβολή δεδομένων φόρμας από μια εφαρμογή σε διακομιστή Web

 • Υποβολή δεδομένων φόρμας σε προσαρμοσμένη εφαρμογή στην οποία χρησιμοποιείται το στοιχείο ελέγχου XmlFormView

 • Εκτέλεση ερωτήματος ή υποβολής δεδομένων μέσω προσαρμοσμένου κώδικα προγραμματισμού, όπως C#, Microsoft Visual Basic .NET ή Microsoft JScript.

 • Χρήση ρυθμίσεων συνδέσεων που είναι αποθηκευμένες σε βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων ή σε διακομιστή που εκτελεί Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • Ερώτημα ή υποβολή δεδομένων σε υποβολή δεδομένων σε υπηρεσίες Human Workflow Services του Microsoft BizTalk Server 2004 ή του BizTalk Server 2006

Ο τύπος της σύνδεσης που χρησιμοποιείτε εξαρτάται από τους στόχους της φόρμας και από τον τύπο του εξωτερικού αρχείου προέλευσης δεδομένων στο οποίο θέλετε να συνδέσετε τη φόρμα.

Συνδέσεις δεδομένων ερωτήματος

Μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος λαμβάνει δεδομένα από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων και αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα στα πεδία στην προέλευση δεδομένων κύρια ή δευτερεύοντα μιας φόρμας. Στη συνέχεια, μπορείτε να βιβλιοδεσία στοιχεία ελέγχου σε αυτά τα πεδία για να εμφανίσετε τα δεδομένα στη φόρμα. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση δεδομένων με τους εξής τρόπους:

 • Σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας που βασίζεται σε βάση δεδομένων, υπηρεσία Web ή ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες σε βιβλιοθήκη συνδέσεων. Η δομή του εξωτερικού αρχείου προέλευσης δεδομένων καθορίζει κατόπιν το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας.

 • Τροποποίηση ενός υπάρχοντος προτύπου φόρμας με προσθήκη μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων που εκτελεί ερώτημα σε βάση δεδομένων, υπηρεσία Web, λίστα ή βιβλιοθήκη του SharePoint ή αρχείο XML.

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε βάση δεδομένων, σε υπηρεσία Web ή σε ρυθμίσεις σε μια βιβλιοθήκη συνδέσεων, δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος που γίνεται η κύρια σύνδεση δεδομένων για φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Μπορείτε να καθορίσετε μόνο μία σύνδεση δεδομένων ερωτήματος ως κύρια σύνδεση δεδομένων για ένα πρότυπο φόρμας. Εάν χρειάζονται ερωτήματα δεδομένων από πρόσθετα αρχεία προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων που να εκτελούν ερωτήματα δεδομένων από αυτά τα αρχεία προέλευσης δεδομένων. Πιο κάτω σε αυτό το άρθρο θα μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων.

Όταν προσθέτετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων που εκτελεί ερωτήματα δεδομένων στο πρότυπο φόρμας, μπορείτε να καθορίσετε αν το InfoPath θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη σύνδεση δεδομένων κάθε φορά που ο χρήστης ανοίγει τη φόρμα ή όταν εμφανίζονται συγκεκριμένα συμβάντα κατά το συμπλήρωμα της φόρμας από τον χρήστη, όπως κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί για την εμφάνιση μιας λίστας επιλογών. Για τη χρήση της σύνδεσης δεδομένων μετά την εμφάνιση συγκεκριμένων συμβάντων, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

 • Εισαγωγή ενός στοιχείου ελέγχου κουμπιού που να ανανεώνει τα δεδομένα της φόρμας.

 • Προσθήκη ενός κανόνα που να χρησιμοποιεί τη σύνδεση δεδομένων όταν υπάρχει μια συνθήκη στη φόρμα.

 • Εγγραφή προσαρμοσμένου κώδικα για συγκεκριμένα συμβάντα.

Υποβολή συνδέσεων δεδομένων

Όταν οι χρήστες υποβάλλουν μια φόρμα, τα δεδομένα από αυτήν τη φόρμα στέλνονται μέσω σύνδεσης δεδομένων υποβολής σε εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους σε αυτό το πρότυπο φόρμας, ώστε να επιτρέπεται στους χρήστες να στέλνουν δεδομένα στους παρακάτω τύπους εξωτερικών αρχείων προέλευσης δεδομένων:

 • Βάση δεδομένων Microsoft Office Access

 • Βάση δεδομένων Microsoft SQL Server

 • Υπηρεσία Web

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων που να υποβάλλουν δεδομένα με τους παρακάτω τρόπους:

 • Υποβολή δεδομένων φόρμας σε βιβλιοθήκη εγγράφων ή διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services.

 • Υποβολή δεδομένων φόρμας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Υποβολή δεδομένων φόρμας από μια εφαρμογή σε διακομιστή Web.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση δεδομένων υποβολής με τους παρακάτω τρόπους:

 • Σχεδίαση ενός νέου προτύπου φόρμας που βασίζεται σε βάση δεδομένων, υπηρεσία Web ή ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες σε βιβλιοθήκη συνδέσεων σε διακομιστή που εκτελεί το Office SharePoint Server 2007. Η δομή του εξωτερικού αρχείου προέλευσης δεδομένων καθορίζει κατόπιν το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας.

 • Τροποποίηση ενός υπάρχοντος προτύπου φόρμας με προσθήκη μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων και, κατόπιν, προσαρμογή των ρυθμίσεων του προτύπου φόρμας, ώστε να επιτρέπεται στους χρήστες να υποβάλλουν τις φόρμες τους μέσω αυτής της δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων.

  Συμβουλή: Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε βάση δεδομένων Office Access ή SQL Server, το InfoPath προσαρμόζει αυτόματα τις παραμέτρους μιας σύνδεσης δεδομένων υποβολής, αν η βάση δεδομένων πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις απαιτήσεις στην ενότητα Δείτε επίσης. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα υποβολής, αν θέλετε οι χρήστες να υποβάλλουν τις συμπληρωμένες φόρμες τους με χρήση άλλου τύπου σύνδεσης δεδομένων υποβολής.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα μπορείτε να ρυθμίσετε ένα σύνδεσης δεδομένων υποβολής ως κύριας ενέργειας για το πρότυπο φόρμας υποβολής. Ωστόσο, μπορείτε να σχεδιάσετε το πρότυπο φόρμας, έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν τις συμπληρωμένες φόρμες σε πολλές θέσεις με τη χρήση κανόνων ή προσαρμοσμένου κώδικα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβάλλουν τις συμπληρωμένες φόρμες σε μια υπηρεσία Web, καθώς και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνήθως, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρότυπο φόρμας για την υποβολή όλων των δεδομένων στη φόρμα. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένου κώδικα για να υποβάλετε τα δεδομένα της φόρμας ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να επιτρέψετε τη φόρμα για την υποβολή δεδομένων σε μια υπηρεσία Web, μπορείτε να υποβάλετε ένα τμήμα των δεδομένων στη φόρμα.

Συνδέσεις δεδομένων ερωτήματος και υποβολής

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση δεδομένων που να λαμβάνει δεδομένα και να υποβάλλει δεδομένα στη βάση δεδομένων ή στην υπηρεσία Web. Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε βάση δεδομένων, η σύνδεση δεδομένων μπορεί να λαμβάνει ή να υποβάλλει δεδομένα. Ωστόσο, για να είναι δυνατό στις φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας να υποβάλλουν δεδομένα στη βάση δεδομένων, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:

 • Δεν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

 • Όλοι οι πίνακες της κύριας σύνδεσης δεδομένων πρέπει να περιέχουν ένα πρωτεύον κλειδί, ένα μοναδικό περιορισμό ή ένα μοναδικό ευρετήριο.

 • Όλοι οι πίνακες του ερωτήματος πρέπει να έχουν μια απλή, ιεραρχική σχέση.

 • Κανένα από τα πεδία δεδομένων στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας δεν μπορεί να αποθηκεύσει έναν μεγάλο τύπο δυαδικών δεδομένων.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις απαιτήσεις σε ζητήματα σχετικά με τη σύνδεση με εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων αργότερα σε αυτό το άρθρο.

Μια σύνδεση δεδομένων που μπορεί να λαμβάνει δεδομένα από ή να υποβάλλει δεδομένα σε υπηρεσία Web μοιάζει με μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος και μια σύνδεση δεδομένων υποβολής, συνδυασμένες σε μονή σύνδεση δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Εργασία με την κύρια σύνδεση δεδομένων

Η κύρια σύνδεση δεδομένων καθορίζει μια σύνδεση προς το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας. Μια διάταξη XML περιγράφει τη δομή αποθήκευσης δεδομένων στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας. Μπορείτε να σχεδιάσετε το αρχείο προέλευσης δεδομένων με χρήση του παραθύρου εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων ή μπορείτε να αφήσετε το InfoPath να δημιουργήσει αυτόματα το αρχείο προέλευσης δεδομένων κατά την προσθήκη στοιχείων ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που να βασίζεται σε εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, το οποίο με τη σειρά του καθορίζει τη δομή του κύριου αρχείου προέλευσης δεδομένων. Ένα πρότυπο φόρμας μπορεί να έχει μόνο μια κύρια σύνδεση δεδομένων.

Εάν η κύρια σύνδεση δεδομένων συνδέεται σε εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, ο τρόπος εργασίας με την κύρια σύνδεση δεδομένων εξαρτάται από τον τύπο του αρχείου προέλευσης δεδομένων στο οποίο συνδέεται.

Βάση δεδομένων    Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί μια κύρια σύνδεση δεδομένων που υποβάλλει ερωτήματα και προαιρετικά δεδομένα σε αυτήν τη βάση δεδομένων. Εάν η φόρμα πρόκειται να συμπληρώνεται μόνο με χρήση του InfoPath και η βάση δεδομένων πληροί τις απαιτήσεις που παρατίθενται στην ενότητα προβλέψεις για τη σύνδεση με εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων , το InfoPath δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων υποβολής αυτόματα και ρυθμίζει τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβάλλουν τις φόρμες τους. Εάν η φόρμα πρόκειται να συμπληρώνεται με ένα πρόγραμμα περιήγησης, το InfoPath δεν δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων υποβολής στη βάση δεδομένων. Συνδέσεις δεδομένων που υποβολή δεδομένων σε μια βάση δεδομένων δεν υποστηρίζονται σε πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

Συμβουλή: Εάν η φόρμα πρόκειται να συμπληρώνεται με χρήση προγράμματος περιήγησης και θέλετε να υποβάλλονται δεδομένα σε βάση δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε αυτό συνδέοντας τη φόρμα σε μια υπηρεσία Web που να υποβάλλει δεδομένα στη βάση δεδομένων.

Υπηρεσία Web    Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια υπηρεσία Web, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κύρια σύνδεση δεδομένων που να εκτελεί ερωτήματα και υποβολή δεδομένων, μόνο ερωτήματα δεδομένων ή μόνο υποβολή δεδομένων. Εάν επιλέξετε να υποβάλλονται δεδομένα, το InfoPath ρυθμίζει αυτόματα τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να επιτρέπεται στους χρήστες να υποβάλλουν τις φόρμες τους. Μπορείτε να καθορίσετε αν θα υποβάλλονται μερικά από τα δεδομένα φόρμας ή όλα τα δεδομένα φόρμας. Εάν υποβάλλονται μόνο μερικά από τα δεδομένα, μπορείτε να καθορίσετε τα πεδία σε μια συγκεκριμένη ομάδα που περιέχουν τα δεδομένα που θα πρέπει να υποβάλλονται, ανάλογα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας Web.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath δημιουργεί ένα κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων με πεδία ερωτήματος, πεδία δεδομένων και ομάδες που αντιστοιχούν στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στη βάση δεδομένων ή στην υπηρεσία Web. Ένα πεδίο ερωτήματος περιέχει την τιμή που χρησιμοποιείται σε ένα ερώτημα για την ανάκτηση δεδομένων από μια βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση δεδομένων ερωτήματος. Τα αποτελέσματα του ερωτήματος τοποθετούνται σε πεδία δεδομένων με δυνατότητα επεξεργασίας, όταν ο χρήστης ανοίγει τη φόρμα. Όταν ο χρήστης υποβάλλει τη φόρμα, τα δεδομένα των πεδίων δεδομένων στέλνονται με χρήση της σύνδεσης δεδομένων υποβολής. Επειδή τα πεδία και οι ομάδες στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων πρέπει να ταιριάζουν στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε αυτά τα πεδία και τις ομάδες. Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε πεδία ή ομάδες στο ριζικό πεδίο του κύριου αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Για να επιτρέπεται στους χρήστες να προβάλλουν, να επιλέγουν, να επεξεργάζονται ή να υποβάλλουν δεδομένα σε πεδία δεδομένων, μπορείτε να συνδέσετε στοιχεία ελέγχου, όπως είναι πλαίσια κειμένου και πλαίσια ελέγχου, στα πεδία της φόρμας. Εάν θέλετε να εκτελέσετε ερώτημα και εμφάνιση πρόσθετων τιμών που μπορούν να επιλέξουν οι χρήστες, μπορείτε να συνδέσετε ένα στοιχείο ελέγχου, όπως είναι ένα πλαίσιο λίστας στα πεδία ερωτήματος. Εάν θέλετε οι χρήστες να επιλέγουν μια τιμή από λίστα, μπορείτε να συνδέσετε ένα στοιχείο ελέγχου, όπως είναι ένα πλαίσιο λίστας σε ένα πεδίο δεδομένων, και μετά να ορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου στην εμφάνιση τιμών από ένα δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων ή από ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Εργασία με δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων

Μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων συνδέει μια φόρμα σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Οι δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων είναι χρήσιμες όταν πρέπει να εκτελέσετε ερώτημα ή υποβολή δεδομένων φόρμας σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων που είναι διαφορετικό από το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων στην κύρια σύνδεση δεδομένων ή όταν θέλετε οι χρήστες να υποβάλλουν δεδομένα σε πολλά εξωτερικά αρχεία προέλευσης δεδομένων. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες δευτερεύουσες συνδέσεις θέλετε.

Μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων μπορεί να εκτελεί ερώτημα ή υποβολή δεδομένων στους παρακάτω τύπους εξωτερικών αρχείων προέλευσης:

 • Βάση δεδομένων Office Access

 • Βάση δεδομένων SQL Server

 • Υπηρεσία Web

 • Βιβλιοθήκη ή λίστα εγγράφων σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services

 • Αρχείο XML

Χρησιμοποιώντας μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων μπορείτε επίσης να επιτρέπετε στους χρήστες να υποβάλλουν δεδομένα φόρμας σε εφαρμογή διακομιστή Web, σε βιβλιοθήκη εγγράφων ή σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν δημιουργήσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων που εκτελεί ερωτήματα δεδομένων, σε αυτήν τη φόρμα χρησιμοποιείται από προεπιλογή αυτή η σύνδεση δεδομένων κατά άνοιγμα της φόρμας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη σύνδεση δεδομένων ρυθμίζοντας τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας με τους παρακάτω τρόπους:

 • Προσθήκη ενός κουμπιού ανανέωσης στο πρότυπο φόρμας, στο οποίο να μπορεί να κάνει κλικ ο χρήστης για να στείλει το ερώτημα.

 • Προσθήκη ενός κανόνα στο πρότυπο φόρμας για εκτέλεση ερωτήματος στο αρχείο προέλευσης δεδομένων με χρήση αυτής της σύνδεσης δεδομένων.

 • Προσθήκη προσαρμοσμένου κώδικα στο πρότυπο της φόρμας που στέλνει το ερώτημα.

Όταν προσθέτετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων σε φόρμα, το InfoPath δημιουργεί αυτόματα ένα δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων με πεδία και ομάδες δεδομένων που ταιριάζουν στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Αυτό συμβάλει στην ακεραιότητα των δεδομένων. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα πεδία και τις ομάδες σε ένα δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων .

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση δεδομένων για χρήση χωρίς σύνδεση

Όταν προσθέτετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων που εκτελεί ερωτήματα δεδομένων από ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σύνδεσης για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων του ερωτήματος στον υπολογιστή του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι χρήστες μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα, αν οι υπολογιστές τους δεν είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Αυτό ονομάζεται εργασία χωρίς σύνδεση.

Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων με αυτόν τον τρόπο, το ερώτημα στέλνεται στο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων ενώ ο υπολογιστής του χρήστη είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Τα αποτελέσματα του ερωτήματος αποθηκεύονται στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας και εμφανίζονται στη φόρμα, όταν ο χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα. Εκτελείται προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων κάθε φορά που ο χρήστης εκτελεί ένα νέο ερώτημα, ώστε τα δεδομένα να παραμένουν ενημερωμένα όσο το δυνατόν περισσότερο.

Το InfoPath λαμβάνει υπόψη παραμέτρους ερωτήματος, κατά την απόφαση αν είναι κατάλληλα τα αποθηκευμένα δεδομένα για ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Όταν δημιουργείτε τη σύνδεση δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται ένα προεπιλεγμένο σύνολο αποθηκευμένων δεδομένων στη φόρμα, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο προέλευσης δεδομένων. Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη αν τα δεδομένα από το ερώτημα είναι κατάλληλα για όλους τους χρήστες σας ή αν η φόρμα θα πρέπει να εμφανίζει συγκεκριμένα δεδομένα για κάθε χρήστη. Για παράδειγμα, αν τα δεδομένα που επιστρέφονται από το ερώτημα βασίζονται στην ταυτότητα ή στον ρόλο του χρήστη, η χρήση ενός προεπιλεγμένου συνόλου δεδομένων που ρυθμίστηκε κατά τη σχεδίαση αντί για τη χρήση αποτελεσμάτων ερωτήματος ενδέχεται να αποδίδει λάθος δεδομένα για τον συγκεκριμένο χρήστη.

Αρχή της σελίδας

Προβλέψεις για τη σύνδεση σε εξωτερικά αρχεία προέλευσης δεδομένων

Το InfoPath υποστηρίζει συνδέσεις δεδομένων στους παρακάτω τύπους εξωτερικών αρχείων προέλευσης:

 • Βάση δεδομένων Office Access

 • Βάση δεδομένων SQL Server

 • Υπηρεσία Web

 • Βιβλιοθήκη ή λίστα εγγράφων σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services

 • Αρχείο XML

Στις παρακάτω ενότητες παρέχονται πληροφορίες και προβλέψεις για τη σύνδεση σε καθένα από αυτά τα αρχεία προέλευσης δεδομένων

Βάση δεδομένων Microsoft Office Access ή SQL Server

Το InfoPath υποστηρίζει συνδέσεις δεδομένων σε βάσεις δεδομένων Access και SQL Server. Για να συνδέσετε κάποιον άλλον τύπο βάσης δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία Web που λειτουργεί με αυτήν τη βάση δεδομένων.

Μια φόρμα μπορεί να εκτελεί ερωτήματα δεδομένων από βάση δεδομένων μέσω μιας κύριας ή μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων και μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε αριθμό πινάκων βάσης δεδομένων για σύνδεση. Ο πρώτος πίνακας που επιλέγετε είναι ο πρωτεύων πίνακας. Κάθε πίνακας που επιλέγετε στη συνέχεια πρέπει να περιέχει ένα πεδίο που να σχετίζεται με τον πρωτεύοντα πίνακα. Το InfoPath προσπαθεί να ορίσει αυτήν τη σχέση αντιστοιχώντας τα ονόματα πεδίων των δύο πινάκων. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη σχέση ή να προσθέσετε δική σας σχέση πίνακα κατά τη δημιουργία της σύνδεσης δεδομένων.

Μια φόρμα μπορεί να υποβολή δεδομένων σε μια βάση δεδομένων μέσω της φόρμας κύριας σύνδεσης δεδομένων, εάν το πρότυπο φόρμας που βασίζεται στη φόρμα και η βάση δεδομένων δεν καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Το πρότυπο φόρμας είναι δεν ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης    Το InfoPath δεν θα δημιουργήσει μια σύνδεση δεδομένων υποβολής στην κύρια σύνδεση δεδομένων εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Για να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβάλλουν δεδομένα σε μια φόρμα που βασίζεται σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, χρησιμοποιήστε μια υπηρεσία Web που λειτουργεί με τη βάση δεδομένων.

 • Το αριστερό πίνακα σε κάθε ζεύγος σχετικούς πίνακες στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων περιέχει ένα πρωτεύον κλειδί    Τουλάχιστον μία από τις σχέσεις για κάθε ζεύγος σχετικούς πίνακες πρέπει να συμπεριλάβετε ένα πρωτεύον κλειδί από τον αριστερό πίνακα.

 • Κανένα από τα πεδία δεδομένων στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων του χώρου αποθήκευσης φόρμας ένα μεγάλο τύπο δυαδικών δεδομένων    Το InfoPath θα απενεργοποιήσει τη σύνδεση δεδομένων υποβολής, εάν το ερώτημα περιλαμβάνει τα πεδία που μπορούν να αποθηκεύουν ένα μεγάλο τύπο δυαδικών δεδομένων, όπως εικόνες, εικόνες, OLE αντικείμενα, συνημμένων αρχείων, τον τύπο δεδομένων υπομνήματος Office Access ή τον τύπο δεδομένων κειμένου SQL.

Εάν το πρότυπο φόρμας και η βάση δεδομένων καλύπτουν όλες αυτές τις απαιτήσεις, το InfoPath δημιουργεί τη σύνδεση δεδομένων υποβολής και ρυθμίζει τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να επιτρέπεται στους χρήστες να υποβάλλουν τις φόρμες τους. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων υποβολής στην κύρια σύνδεση δεδομένων, αν θέλετε οι χρήστες να υποβάλλουν τα δεδομένα φόρμας μέσω μιας διαφορετικής σύνδεσης δεδομένων.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε βάση δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί ένα κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων που περιέχει πεδία ερωτήματος και πεδία δεδομένων που αντιστοιχούν στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στη βάση δεδομένων. Το InfoPath προσθέτει επίσης τα κουμπιά Εκτέλεση ερωτήματος και Νέα εγγραφή στην προεπιλεγμένη προβολή του προτύπου φόρμας. Όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Εκτέλεση ερωτήματος, το InfoPath στέλνει ένα ερώτημα με τα δεδομένα του πεδίου ερωτήματος στη βάση δεδομένων. Με το κουμπί Νέα εγγραφή απαλείφονται τυχόν τρέχοντα δεδομένα στη φόρμα και ορίζονται στοιχεία ελέγχου που είναι συνδεδεμένα στα πεδία δεδομένων στην προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου δεδομένων. Όταν ένας χρήστης υποβάλλει δεδομένα στη βάση δεδομένων, κάθε αλλαγή στα δεδομένα των πεδίων δεδομένων αλλάζει τις αντίστοιχες εγγραφές της βάσης δεδομένων. Εάν ένας χρήστης διαγράψει δεδομένα από ένα πεδίο δεδομένων, η αντίστοιχη εγγραφή διαγράφεται από τη βάση δεδομένων. Τέλος, τα δεδομένα που έχουν τυχόν προστεθεί στα πεδία δεδομένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία ή προσθέτουν τις αντίστοιχες εγγραφές στη βάση δεδομένων.

Εάν θέλετε να συνδέσετε μια φόρμα σε βάση δεδομένων και η κύρια σύνδεση δεδομένων έχει ήδη δημιουργηθεί για αυτήν τη φόρμα, μπορείτε να προσθέσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων που να εκτελεί ερωτήματα στη βάση δεδομένων. Όταν προσθέτετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί ένα δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων με πεδία ερωτήματος, πεδία δεδομένων και ομάδες που αντιστοιχούν σε πεδία στους πίνακες βάσης δεδομένων. Μπορείτε να επιλέξετε πολλούς πίνακες βάσης δεδομένων και να δημιουργήσετε σχέσεις πινάκων, όπως θα κάνατε για την κύρια σύνδεση δεδομένων.

Όταν δημιουργείτε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων που εκτελεί ερωτήματα δεδομένων, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σύνδεσης στην αποστολή ερωτήματος κάθε φορά που ο χρήστης ανοίγει τη φόρμα ή μπορείτε να κάνετε ένα από τα παρακάτω για να στείλετε το ερώτημα:

 • Προσθήκη ενός κουμπιού στο οποίο να μπορούν να κάνουν κλικ οι χρήστες για να ανανεώσουν τα δεδομένα από τη σύνδεση δεδομένων.

 • Δημιουργία ενός κανόνα που στέλνει το ερώτημα με χρήση της σύνδεσης δεδομένων.

 • Εγγραφή προσαρμοσμένου κώδικα που να στέλνει το ερώτημα, όταν είναι ενεργός.

Υπηρεσία Web

Μια φόρμα μπορεί να εκτελεί ερώτημα ή υποβολή δεδομένων σε υπηρεσία Web μέσω μιας κύριας ή μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων. Το InfoPath ακολουθεί τα παρακάτω πρότυπα για συνδέσεις σε υπηρεσίες Web:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    Το SOAP είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας που καθορίζει τα μηνύματα XML που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με την υπηρεσία Web.

 • Web Services Description Language (WSDL)    Το WSDL είναι το πρότυπο διάταξης XML που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της θέσης, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και τις διεπαφές σε μια υπηρεσία Web. Στο InfoPath μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο υπηρεσίες Web με στυλ εγγράφου/καθορισμένο στυλ.

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    Το UDDI είναι η υπηρεσία καταλόγου που περιγράφει τις υπηρεσίες Web που προσφέρονται από μια επιχείρηση.

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε υπηρεσία Web, το InfoPath δημιουργεί μια κύρια σύνδεση δεδομένων στην υπηρεσία Web και μετά δημιουργεί ένα κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων, το οποίο περιέχει πεδία ερωτήματος, πεδία δεδομένων και ομάδες που ταιριάζουν στη διάταξη XML της υπηρεσίας Web.

Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας στη χρήση άλλης λειτουργίας στην ίδια υπηρεσία Web ή αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συνολικά μια διαφορετική υπηρεσία Web, μπορείτε να προσθέσετε δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων στο πρότυπο φόρμας. Όταν προσθέτετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων που εκτελεί ερώτημα δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί ένα δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων με πεδία και ομάδες που ταιριάζουν στη διάταξη της υπηρεσίας Web. Εάν προσθέσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων που υποβάλλει δεδομένα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σύνδεσης στην αποστολή όλων ή μόνο μερικών από τα δεδομένα στη φόρμα, ανάλογα με τις παραμέτρους στην υπηρεσία Web.

Όταν δημιουργείτε μια κύρια ή δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων σε υπηρεσία Web, μπορείτε να καθορίσετε αν η σύνδεση θα εκτελεί ερωτήματα δεδομένων μόνο, αν θα υποβάλλει δεδομένα μόνο ή αν θα εκτελεί ερωτήματα και θα υποβάλλει δεδομένα. Εάν η σύνδεση εκτελεί ερωτήματα δεδομένων, το InfoPath προσθέτει το κουμπί Εκτέλεση ερωτήματος στο πρότυπο φόρμας. Όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Εκτέλεση ερωτήματος, το InfoPath στέλνει ένα ερώτημα με τα δεδομένα στα πεδία ερωτήματος στην υπηρεσία Web. Εάν η σύνδεση υποβάλλει δεδομένα, το InfoPath ενεργοποιεί τη δυνατότητα υποβολής για τη φόρμα. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους μιας σύνδεσης δεδομένων υποβολής, το InfoPath καθορίζει τα δεδομένα που απαιτούνται από την υπηρεσία Web. Βάσει αυτών των πληροφοριών, μπορείτε να καθορίσετε τα πεδία στο πρότυπο φόρμας που θα πρέπει να εκτελούν υποβολή δεδομένων στην υπηρεσία Web.

Βιβλιοθήκη ή λίστα εγγράφων σε τοποθεσία του SharePoint

Μια φόρμα μπορεί να εκτελεί ερωτήματα δεδομένων μέσω μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων σε βιβλιοθήκη ή λίστα εγγράφων σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services. Μια φόρμα έχει επίσης τη δυνατότητα υποβολής δεδομένων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων σε διακομιστή. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε σύνδεση σε βιβλιοθήκη ή λίστα μέσω μιας κύριας σύνδεσης δεδομένων.

Εάν δημιουργείτε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων που εκτελεί ερωτήματα δεδομένων από μια βιβλιοθήκη ή λίστα εγγράφων, το InfoPath δημιουργεί ένα δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων για τη φόρμα, το οποίο αντιστοιχεί στις στήλες της βιβλιοθήκης ή λίστας εγγράφων.

Εάν δημιουργείτε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων που υποβάλλει δεδομένα σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων και θέλετε αυτή η σύνδεση δεδομένων υποβολής να είναι η κύρια ενέργεια υποβολής για το πρότυπο φόρμας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα υποβολής για το πρότυπο φόρμας και να τη συσχετίσετε με τη σύνδεση δεδομένων, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Επιλογές υποβολής (μενού Εργαλεία, εντολή Επιλογές υποβολής). Από προεπιλογή, όλα τα δεδομένα της φόρμας υποβάλλονται μέσω της σύνδεσης δεδομένων υποβολής. Εάν θέλετε να υποβάλλετε μόνο μερικά από τα δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε γράφοντας προσαρμοσμένο κώδικα για το πρότυπο φόρμας.

Αρχείο XML

Μια φόρμα μπορεί να εκτελεί ερωτήματα δεδομένων μέσω μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων σε ένα αρχείο XML. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Office Excel ως αρχείο XML και μετά να χρησιμοποιήσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων για εκτέλεση ερωτήματος και εμφάνισης των δεδομένων από αυτό το αρχείο στη φόρμα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων για την εκτέλεση ερωτήματος δεδομένων από ένα αρχείο XML για την ανάκτηση δεδομένων από μια εφαρμογή σε διακομιστή Web που επιστρέφει XML, όπως είναι μια εφαρμογή Microsoft ASP.NET, μια δέσμη ενεργειών Common Gateway Interface (CGI) ή μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί το Internet Server Application Programming Interface (ISAPI).

Εφαρμογή σε διακομιστή Web

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων που να υποβάλλει δεδομένα σε διακομιστή Web, όπως είναι μια εφαρμογή ASP.NET, μια δέσμη ενεργειών CGI ή μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί ISAPI. Για την υποβολή δεδομένων σε μια εφαρμογή σε διακομιστή Web, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας ώστε να επιτρέπεται στους χρήστες να υποβάλλουν τα δεδομένα φόρμας και να ρυθμίζουν τις επιλογές υποβολής για τη σύνδεση δεδομένων, ενεργοποιώντας την επιλογή Διακομιστής Web (HTTP) στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές υποβολής (μενού Εργαλεία, εντολή Επιλογές υποβολής).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μια φόρμα μπορεί να έχει μόνο μία σύνδεση δεδομένων που να υποβάλλει δεδομένα σε μια εφαρμογή σε διακομιστή Web. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός προτύπου φόρμας για να επιτρέπεται στις φόρμες να χρησιμοποιούν έναν κανόνα για την υποβολή δεδομένων σε μια εφαρμογή σε διακομιστή Web.

Ρυθμίσεις σύνδεσης σε μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων

Εάν σε πολλές φόρμες χρησιμοποιείται η ίδια ή παρόμοιες συνδέσεις δεδομένων, σκεφθείτε την αποθήκευση των ρυθμίσεων κάθε σύνδεσης δεδομένων σε αρχείο σύνδεσης δεδομένων σε βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων σε διακομιστή που εκτελεί Office SharePoint Server 2007. Ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων είναι ένα αρχείο XML που περιέχει πληροφορίες σύνδεσης για ένα μεμονωμένο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων και έχει προέκταση ονόματος αρχείου .xml ή .udcx. Όταν ένας χρήστης ανοίγει μια φόρμα που συνδέεται σε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων, το InfoPath χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις αυτού του αρχείου για να συνδεθεί στο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης αρχείων συνδέσεων δεδομένων περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Το ίδιο αρχείο σύνδεσης δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιείται από πολλές φόρμες και, συνεπώς, δεν υπάρχει ανάγκη δημιουργίας της ίδιας σύνδεσης δεδομένων από την αρχή για κάθε φόρμα.

 • Εάν η θέση ή οι ρυθμίσεις σύνδεσης για ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων αλλάξουν, πρέπει να ενημερώσετε μόνο το αρχείο σύνδεσης δεδομένων και όχι κάθε πρότυπο φόρμας.

 • Το αρχείο σύνδεσης δεδομένων μπορεί να περιέχει εναλλακτικές πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον διακομιστή, όταν ένας χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα με χρήση προγράμματος περιήγησης.

 • Οι φόρμες που συμπληρώνονται σε πρόγραμμα περιήγησης χωρίς επίπεδο ασφάλειας πλήρους αξιοπιστίας μπορούν να συνδεθούν σε υπολογιστή άλλου τομέα, εάν όλες οι συνδέσεις δεδομένων της φόρμας χρησιμοποιούν αρχεία σύνδεσης δεδομένων.

Για τη σύνδεση μιας φόρμας σε αρχείο σύνδεσης δεδομένων, το αρχείο πρέπει να είναι αποθηκευμένο σε βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων σε διακομιστή που εκτελεί το Office SharePoint Server 2007 και πρέπει να ακολουθεί τη μορφή αρχείου Universal Data Connection (UDC) έκδοσης 2.0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η μορφή αρχείου UDC 2.0 είναι υπερσύνολο της μορφής έκδοσης 1.0 που χρησιμοποιείται από το Microsoft Office FrontPage. Στο InfoPath δεν είναι δυνατή η χρήση ενός αρχείου συνδέσεων δεδομένων στη μορφή έκδοσης 1.0. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με βιβλιοθήκες συνδέσεων δεδομένων και αρχεία συνδέσεων δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×