Εισαγωγή πλαισίου ελέγχου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να εισαγάγετε ένα πλαίσιο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath, ώστε οι χρήστες να μπορούν να καταχωρούν γρήγορα αληθείς ή ψευδείς τιμές.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο ελέγχου

Εισαγωγή πλαισίου ελέγχου

Συμβουλές διάταξης

Πότε χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο ελέγχου

Χρησιμοποιήστε ένα ή περισσότερα πλαίσια ελέγχου για τις παρακάτω ενέργειες:

 • Να επιτρέπεται στους χρήστες να κάνουν μια επιλογή "αληθές"/"ψευδές" ή "ναι"/"όχι".

 • Εμφάνιση πληροφοριών ή "ναι"/"όχι" που προέρχονται από βάση δεδομένων, υπηρεσία Web ή άλλο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Στην παρακάτω απεικόνιση, οι χρήστες ενεργοποιούν πλαίσια ελέγχου για να υποδείξουν αν θέλουν να κάνουν κράτηση για ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο μαζί με την κράτηση αεροπορικού ταξιδιού.

Πλαίσια ελέγχου σε φόρμα

Συμβουλή: Από προεπιλογή, τα πλαίσια ελέγχου δεν είναι ενεργοποιημένα. Αν θέλετε να είναι ενεργοποιημένο ένα πλαίσιο ελέγχου από προεπιλογή, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ επάνω του και να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κατάστασή του.

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει άλλα στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με τα πλαίσια ελέγχου, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από αυτά τα στοιχεία ελέγχου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Κουμπί επιλογής    Όπως σε ένα πλαίσιο ελέγχου, μια ομάδα κουμπιών επιλογής επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν μια επιλογή. Ωστόσο, με τα κουμπιά επιλογής, οι χρήστες επιλέγουν από ένα σύνολο μικρών κύκλων αντί από ένα σύνολο τετράγωνων πλαισίων ελέγχου. Επίσης, τα πλαίσια ελέγχου αναπαριστούν πάντα μη ρητές επιλογές, ενώ τα κουμπιά επιλογής χρησιμοποιούνται στην αναπαράσταση μιας μεμονωμένης επιλογής μέσα σε ένα περιορισμένο σύνολο αμοιβαία αποκλειόμενων επιλογών.

Πλαίσιο λίστας πολλαπλών επιλογών    Ένα πλαίσιο λίστας πολλαπλών επιλογών αποτελείται από έναν αριθμό πλαισίων ελέγχου μέσα σε μια λίστα με δυνατότητα κύλισης. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν περισσότερα από ένα πλαίσια ελέγχου στη λίστα ή να προσθέσουν τη δική τους καταχώρηση στη λίστα, ανάλογα με τον τρόπο που είναι σχεδιασμένο το πρότυπο φόρμας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Εισαγωγή πλαισίου ελέγχου

Η διαδικασία εισαγωγής ενός πλαισίου ελέγχου διαφέρει λίγο ανάλογα με το εάν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας ή εάν βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή σε άλλο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα πλαίσιο ελέγχου ενώ είναι επιλεγμένο σε κατάσταση σχεδίασης.

Σύνθετο πλαίσιο επιλεγμένο σε κατάσταση σχεδίασης

Τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να είναι δεσμευμένα ή μη δεσμευμένα. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή μια ομάδα στην προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο στοιχείο ελέγχου να αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου εμφανίζεται κείμενο και ένα εικονίδιο σύνδεσης. Το κείμενο υποδεικνύει την ομάδα ή το πεδίο με τα οποία είναι συνδεδεμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο υποδεικνύει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά συνδεδεμένο με αυτή την ομάδα ή το πεδίο. Όταν η σύνδεση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, θα δείτε ένα μπλε ή κόκκινο εικονίδιο.

Το αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας αποτελείται από πεδία και τις ομάδες που εμφανίζονται σε μια ιεραρχική προβολή στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

Τα πλαίσια ελέγχου είναι πάντα συνδεδεμένα σε πεδία. Στο παρακάτω παράδειγμα, το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη ξενοδοχείου στο πρότυπο φόρμας συνδέεται με το πεδίο includeHotel του παραθύρου εργασίας Αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Σχέση μεταξύ του πλαισίου ελέγχου στο πρότυπο φόρμας και του αντίστοιχου πεδίου στην προέλευση δεδομένων

Εάν συνδέετε το πλαίσιο ελέγχου σε επαναλαμβανόμενο πεδίο, το πλαίσιο ελέγχου πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο ελέγχου, όπως είναι ένας επαναλαμβανόμενος πίνακας ή μια επαναλαμβανόμενη ενότητα.

Εισαγωγή πλαισίου ελέγχου σε νέο, κενό πρότυπο φόρμας

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα τα πεδία και τις ομάδες στην προέλευση δεδομένων καθώς προσθέτετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες φακέλων και αρχείων αντιπροσωπεύονται από εικονίδια φακέλων και αρχείων στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην περιοχή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο ελέγχου.

 4. Για να αντικαταστήσετε την προεπιλεγμένη ετικέτα του στοιχείου ελέγχου, επιλέξτε το κείμενο δίπλα από το πλαίσιο ελέγχου που εισάχθηκε στο πρότυπο φόρμας και μετά εισαγάγετε τη δική σας ετικέτα.

 5. Για να αλλάξετε την τιμή που είναι αποθηκευμένη στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, όταν οι χρήστες απενεργοποιούν ή ενεργοποιούν το πλαίσιο ελέγχου στη φόρμα, κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο ελέγχου, κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα και, κατόπιν, κάντε κλικ στις τιμές που θέλετε στη λίστα Τιμή κατά την απαλοιφή και στη λίστα Τιμή κατά την επιλογή.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, η τιμή TRUE στα πλαίσια ελέγχου σημαίνει "επιλεγμένο" ή "ενεργοποιημένο", ενώ η τιμή FALSE σημαίνει "καταργήθηκε η επιλογή" ή "απενεργοποιημένο".

Εισαγωγή πλαισίου ελέγχου σε πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε υπάρχον αρχείο προέλευσης δεδομένων

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε ένα υπάρχον αρχείο επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (XML), βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath χρησιμοποιεί προέρχονται τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων από την υπάρχουσα προέλευση δεδομένων. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να εισαγάγετε ένα πλαίσιο ελέγχου, σύροντας ένα πλαίσιο ελέγχου από το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας ή εισάγοντας ένα πλαίσιο ελέγχου από το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, όπως περιγράφεται στην ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην περιοχή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο ελέγχου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση πλαισίου ελέγχου, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε την τιμή του πλαισίου ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Το InfoPath χρησιμοποιεί το όνομα του πεδίου ή ομάδας ως ετικέτα του στοιχείου ελέγχου. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το κείμενο της ετικέτας.

 6. Για να αλλάξετε την τιμή που είναι αποθηκευμένη στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, όταν απενεργοποιείται ή ενεργοποιείται το πλαίσιο ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο ελέγχου που εισάχθηκε στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα και, κατόπιν, εισαγάγετε τις τιμές που θέλετε στα πλαίσια Τιμή κατά την απαλοιφή και Τιμή κατά την επιλογή.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, η τιμή TRUE στα πλαίσια ελέγχου σημαίνει "επιλεγμένο" ή "ενεργοποιημένο", ενώ η τιμή FALSE σημαίνει "καταργήθηκε η επιλογή" ή "απενεργοποιημένο".

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων για εισαγωγή στοιχείων ελέγχου. Στο παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε δεξιό κλικ στο πεδίο στο οποίο θέλετε να συνδέσετε το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Πλαίσιο ελέγχου του μενού συντόμευσης. Για να μπορείτε να δείτε αυτήν την εντολή, στο πεδίο πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος τύπος δεδομένων, όπως είναι ο τύπος δεδομένων "Αληθής/Ψευδής (boolean)".

Επάνω μέρος της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για να βελτιώσετε την εμφάνιση, το μέγεθος και άλλα στοιχεία ενός στοιχείου ελέγχου πλαισίου ελέγχου:

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος πολλών πλαισίων ελέγχου ταυτόχρονα, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου των οποίων το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+ENTER και, στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές στην καρτέλα Μέγεθος.

 • Εάν κάνετε ένα πλαίσιο ελέγχου πολύ μεγάλο, το σημείο επιλογής στο πλαίσιο ελέγχου ενδέχεται να εμφανίζεται παραμορφωμένο.

 • Για να αλλάξετε το περίγραμμα ή το χρώμα ενός πλαισίου ελέγχου, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου που θέλετε να αλλάξετε. Από το μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Περιγράμματα και σκίαση και κατόπιν κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση υπό όρους για να εμφανίσετε στοιχεία στο πρότυπο φόρμας, όταν οι χρήστες ενεργοποιούν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου. Για παράδειγμα, σε μια φόρμα κατάστασης εξόδων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση υπό όρους για να εμφανίζεται μια ενότητα έγκρισης διευθυντή σε άτομα, κατά την ενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου Απαιτείται έγκριση διευθυντή. Εάν δεν απαιτείται έγκριση διευθυντή, οι χρήστες δεν ενεργοποιούν το πλαίσιο ελέγχου και η ενότητα παραμένει κρυφή στη φόρμα.

Επάνω μέρος της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×