Εγκατάσταση του κιτ εργαλείων συγχρονισμού σχολικών δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κιτ εργαλείων συγχρονισμού σχολικών δεδομένων για να επικυρώσετε τα αρχεία σας CSV και να ελέγξετε για σφάλματα, να εκτελέσετε μη αυτόματο συγχρονισμό CSV από το PowerShell και να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία συγχρονισμού CSV σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Σε αυτό το θέμα:

Εγκατάσταση του κιτ εργαλείων συγχρονισμού σχολικών δεδομένων της Microsoft

  1. Κάντε λήψη του εργαλείου από τη σύνδεση Κιτ εργαλείων συγχρονισμού σχολικών δεδομένων της Microsoft.

  2. Κάντε διπλό κλικ στο εργαλείο για την εκτέλεση του οδηγού.

  3. Στη σελίδα Καλώς ορίσατε, επιλέξτε Επόμενο.

    Επιλέξτε "Επόμενο" στη σελίδα υποδοχής της Εγκατάστασης του κιτ εργαλείων συγχρονισμού σχολικών δεδομένων της Microsoft
  4. Αποδεχτείτε την άδεια χρήσης > κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο, επιλέξτε μια διαδρομή εγκατάστασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

    Επιλέξτε τη διαδρομή εγκατάστασης για το κιτ εργαλείων συγχρονισμού σχολικών δεδομένων της Microsoft
  5. Επιλέξτε Εγκατάσταση > Τέλος.

Δυνατότητες του κιτ εργαλείων συγχρονισμού σχολικών δεδομένων

Αφού εγκαταστήσετε το κιτ εργαλείων και δημιουργηθεί το αρχικό προφίλ σας στην πύλη συγχρονισμού σχολικών δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών για την αποστολή πρόσθετων αρχείων CSV σε τακτική βάση ή κατά περίσταση ανάλογα με τις ανάγκες. Το πρόγραμμα εγκατάστασης σάς επιτρέπει να εκτελέσετε πολλά cmdlet από μια περίοδο λειτουργίας PowerShell διαχειριστή στον υπολογιστή σας, για να σας βοηθήσει να αναπτύξετε επιτυχώς το συγχρονισμό σχολικών δεδομένων. Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες για μια περιγραφή και υπόθεση χρήσης για κάθε cmdlet.

Χρήση του κιτ εργαλείων συγχρονισμού σχολικών δεδομένων για την επικύρωση δεδομένων αρχείων CSV (προ-συγχρονισμός)

Για να χρησιμοποιήσετε το κιτ εργαλείων για την επικύρωση αρχείων CSV πριν από την αποστολή των αρχείων για συγχρονισμό, ανοίξτε το PowerShell ως διαχειριστής και χρησιμοποιήστε το cmdlet Start-CsvFilesValidation όπως περιγράφεται σύμφωνα με την ακόλουθη σύνταξη και τα παραδείγματα.

Σύνταξη Start-CsvFilesValidation

Χρησιμοποιήστε το cmdlet Start-CsvFilesValidation για την επικύρωση αρχείων CSV για ένα δεδομένο προφίλ συγχρονισμού.

Start-CsvFilesValidation -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Παράμετρος

Περιγραφή

CsvFolderPath

Διαδρομή για το φάκελο που περιέχει τα αρχεία CSV.

ProfileName

Όνομα του προφίλ που δημιουργήσατε στο συγχρονισμό σχολικών δεδομένων για τα αρχεία CSV που θέλετε να επικυρώσετε.

UserName

Όνομα χρήστη του λογαριασμού διαχειριστή με δικαιώματα καθολικού διαχειριστή για το μισθωτή του Office 365.

Το παράδειγμα που ακολουθεί εκτελεί επικύρωση από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη των αρχείων CSV που βρίσκονται στον κατάλογο c:\temp του τοπικού υπολογιστή, για ένα προφίλ που ονομάζεται "Σχολείο 1", χρησιμοποιώντας το λογαριασμό καθολικού διαχειριστή admin@contoso.com.

Start-CsvFilesValidation –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName admin@contoso.com

Χρήση του κιτ εργαλείων συγχρονισμού σχολικών δεδομένων για το συγχρονισμό αρχείων CSV

Για την αποστολή και το συγχρονισμό αρχείων CSV με το συγχρονισμό σχολικών δεδομένων, ανοίξτε το PowerShell ως διαχειριστής και χρησιμοποιήστε το cmdlet Send-CsvFiles όπως περιγράφεται σύμφωνα με την ακόλουθη σύνταξη και το παράδειγμα.

Σύνταξη Send-CsvFiles

Χρησιμοποιήστε το cmdlet Send-CsvFiles για την αποστολή και το συγχρονισμό αρχείων CSV για ένα δεδομένο προφίλ συγχρονισμού.

Send-CsvFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Παράμετρος

Περιγραφή

CsvFolderPath

Διαδρομή για το φάκελο που περιέχει τα αρχεία CSV.

ProfileName

Όνομα του προφίλ που δημιουργήσατε στο συγχρονισμό σχολικών δεδομένων για τα αρχεία CSV που θέλετε να επικυρώσετε.

UserName

Όνομα χρήστη του λογαριασμού διαχειριστή με δικαιώματα καθολικού διαχειριστή για το μισθωτή του Office 365.

Το παράδειγμα που ακολουθεί εκτελεί αποστολή και συγχρονισμό ενός συνόλου αρχείων CSV που βρίσκονται στον κατάλογο c:\temp του τοπικού υπολογιστή, για ένα προφίλ που ονομάζεται "Σχολείο 1", χρησιμοποιώντας το λογαριασμό καθολικού διαχειριστή "admin@contoso.com.

Send-CsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

Χρήση του κιτ εργαλείων συγχρονισμού σχολικών δεδομένων για τη ρύθμιση παραμέτρων του αυτοματοποιημένου συγχρονισμού CSV

Μπορείτε να προγραμματίσετε αυτοματοποιημένους συγχρονισμούς χωρίς επίβλεψη μεταξύ των αρχείων σας CSV που είναι τοπικά αποθηκευμένα και του προφίλ σας συγχρονισμού SDS στο Office 365. Για να το κάνετε, ανοίξτε το PowerShell ως διαχειριστής και χρησιμοποιήστε το cmdlet Add-CsvFileSyncTask όπως περιγράφεται σύμφωνα με την ακόλουθη σύνταξη και τα παραδείγματα. Μετά την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης εργασίας, μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο και το ιστορικό αυτών των αυτοματοποιημένων συγχρονισμών εξετάζοντας την προγραμματισμένη εργασία που μόλις δημιουργήσατε στο Χρονοδιάγραμμα εργασιών. Αυτή η προγραμματισμένη εργασία θα εκτελείται καθημερινά τα μεσάνυχτα, εκτός εάν τροποποιήσετε την ώρα έναρξης χρησιμοποιώντας την παρακάτω παράμετρο.

Κατά την εκτέλεση αυτής της εντολής, θα σας ζητηθεί έλεγχος ταυτότητας. Το πρώτο μήνυμα ελέγχου ταυτότητας θα ζητά τα διαπιστευτήριά σας καθολικού διαχειριστή και θα περιέχει ήδη το όνομα χρήστη που καθορίζετε στην παρακάτω εντολή, κάτω από την παράμετρο ονόματος χρήστη. Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήσετε Enter, στη συνέχεια θα λάβετε ένα δεύτερο μήνυμα βασικού ελέγχου ταυτότητας. Εδώ θα πρέπει να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του τοπικού διαχειριστή, που θα είναι τα διαπιστευτήρια τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της προγραμματισμένης εργασίας, καθημερινά κάθε φορά που ξεκινά. Εάν συμπεριλάβετε την παράμετρο StoreCredentials, τα διαπιστευτήρια λογαριασμού του τοπικού διαχειριστή θα αποθηκευτούν στη Διαχείριση διαπιστευτηρίων και θα συνεχίσουν να λειτουργούν για όσο διάστημα παραμένει ίδιος ο κωδικός πρόσβασης. Εάν δεν καθορίσετε την παράμετρο StoreCredentials, θα σας παραχωρηθεί ένα διακριτικό ελέγχου ταυτότητας, το οποίο έχει μέγιστη διάρκεια ζωής 90 ημερών. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να εκτελέσετε ξανά την εντολή όταν λήξει το διακριτικό ελέγχου ταυτότητας και δεν μπορεί πλέον να πραγματοποιήσει έλεγχο ταυτότητας κατά την εκτέλεση της προγραμματισμένης εργασίας.

Σύνταξη Add-CsvFileSyncTask

Χρησιμοποιήστε το cmdlet Add-CsvFileSyncTask για την αποστολή και το συγχρονισμό αρχείων CSV για ένα δεδομένο προφίλ συγχρονισμού.

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath <path to csv file location> -ProfileName <name of sync profile in SDS> -LogPath <path to store logs> -UserName <global admin account> -Validate -RedirectOutput

Παράμετρος

Περιγραφή

CSVFolderPath

Διαδρομή για το φάκελο που περιέχει τα αρχεία CSV τα οποία θα συγχρονίζονται τακτικά.

ProfileName

Όνομα του προφίλ συγχρονισμού SDS με το οποίο συγχρονίζετε τα αρχεία CSV.

UserName

UserPrincipalName του λογαριασμού καθολικού διαχειριστή που θα χρησιμοποιηθεί με το SDS.

LogPath

Διαδρομή για τον κατάλογο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία καταγραφής επικύρωσης.

RedirectOutput

Θα επιτρέψει στο αποτέλεσμα της παραμέτρου Validate να εγγραφεί στον καθορισμένο κατάλογο. Αυτό είναι απαραίτητο εάν θέλετε να εξετάσετε τα αποτελέσματα της παραμέτρου Validate.

Validate

Εκτέλεση της εργασίας επικύρωσης πριν από κάθε συγχρονισμό. Δημιουργεί ένα αρχείο στον κατάλογο Logpath εάν περιλαμβάνεται επίσης η παράμετρος RedirectOutput.

TaskUserName

Όνομα της προγραμματισμένης εργασίας.

TaskStartTime

Ώρα της ημέρας που θα ξεκινήσει η προγραμματισμένη εργασία.

StoreCredentials

Δημιουργεί μια καταχώρηση στη Διαχείριση διαπιστευτηρίων για την εκτέλεση της προγραμματισμένης εργασίας. Τα διαπιστευτήρια παραμένουν σε ισχύ και συνεχίζουν να λειτουργούν, εκτός και εάν λήξει ο κωδικός πρόσβασης που συσχετίζεται με αυτόν το λογαριασμό.

Το παράδειγμα που ακολουθεί δημιουργεί μια προγραμματισμένη εργασία αυτοματοποιημένου συγχρονισμού για αρχεία CSV που βρίσκονται στο φάκελο C:\temp, σε ένα προφίλ συγχρονισμού που ονομάζεται SDSSync, δημιουργεί αρχεία καταγραφής επικύρωσης στο φάκελο C:\temp\logs και ορίζει τον κατάλογο C:\temp\SDS\Logs ως τη θέση για όλα τα αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται. Αυτή η εντολή εκτελεί επίσης τη διαδικασία επικύρωσης για τα αρχεία CSV πριν να ξεκινήσει ο συγχρονισμός και αποθηκεύει το αποτέλεσμα της επικύρωσης στον ίδιο κατάλογο c:\temp\logs.

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath “C:\temp” -ProfileName “SDSSync” -LogPath “C:\temp\logs” -UserName admin@contoso.com -Validate -RedirectOutput

Χρήση του κιτ εργαλείων συγχρονισμού σχολικών δεδομένων για τη μετατροπή αρχείων CSV OneRoster

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κιτ εργαλείων για τη μετατροπή αρχείων CSV OneRoster και το συγχρονισμό τους με το συγχρονισμό σχολικών δεδομένων. Για να το κάνετε, ανοίξετε το PowerShell ως διαχειριστής και χρησιμοποιήστε το cmdlet Convert-OneRostertoMicrosoftSDS όπως περιγράφεται σύμφωνα με την ακόλουθη σύνταξη και το παράδειγμα. Αφού ολοκληρωθεί η μετατροπή, μπορείτε στη συνέχεια να συγχρονίσετε αυτά τα αρχεία CSV μέσω SDS, ακολουθώντας τις οδηγίες μας τυπικού συγχρονισμού CSV.

Σύνταξη Convert-OneRostertoMicrosoftSDS

Χρησιμοποιήστε το cmdlet Convert-OneRostertoMicrosoftSDS για την αποστολή και το συγχρονισμό αρχείων CSV για ένα δεδομένο προφίλ συγχρονισμού.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath <String> -SDSFolderPath <String> -LogPath <String>

Παράμετρος

Περιγραφή

OneRosterFolderPath

Διαδρομή για το φάκελο που περιέχει τα αρχεία CSV τα οποία εξάγονται από το OneRoster.

SDSFolderPath

Διαδρομή για το φάκελο όπου θα δημιουργούνται τα αρχεία CSV που μετατρέπονται.

LogPath

Διαδρομή για το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύεται η καταγραφή για αυτές τις ενέργειες.

Το παρακάτω παράδειγμα μετατρέπει ένα σύνολο αρχείων CSV OneRoster στο φάκελο C:\temp\OneRoster, δημιουργεί ένα νέο σύνολο αρχείων CSV στον κατάλογο C:\temp\SDS του τοπικού υπολογιστή και ορίζει τον κατάλογο C:\temp\SDS\Logs ως τη θέση για όλα τα αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath “C:\temp\OneRoster” -SDSFolderPath “C:\temp\SDS” -LogPath “C:\temp\SDS\logs”

Χρήση του κιτ εργαλείων συγχρονισμού σχολικών δεδομένων για την επικύρωση δεδομένων αρχείων CSV (μετα-συγχρονισμός)

Για να χρησιμοποιήσετε το κιτ εργαλείων για την επικύρωση αρχείων CSV μετά την αποστολή και το συγχρονισμό ενός συνόλου αρχείων CSV, ανοίξτε το PowerShell ως διαχειριστής και χρησιμοποιήστε το cmdlet Compare-DirectoryToCSVFiles όπως περιγράφεται σύμφωνα με την ακόλουθη σύνταξη και τα παραδείγματα.

Σύνταξη Compare-DirectoryToCSVFiles

Χρησιμοποιήστε το cmdlet Compare-DirectoryToCSVFiles για την επικύρωση αρχείων CSV για ένα δεδομένο προφίλ συγχρονισμού.

Compare-DirectoryToCSVFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Παράμετρος

Περιγραφή

CsvFolderPath

Διαδρομή για το φάκελο που περιέχει τα αρχεία CSV.

ProfileName

Όνομα του προφίλ που δημιουργήσατε στο συγχρονισμό σχολικών δεδομένων για τα αρχεία CSV που θέλετε να επικυρώσετε.

UserName

Όνομα χρήστη του λογαριασμού διαχειριστή με δικαιώματα καθολικού διαχειριστή για το μισθωτή του Office 365.

Το παράδειγμα που ακολουθεί εκτελεί επικύρωση από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη των αρχείων CSV που βρίσκονται στον κατάλογο c:\temp του τοπικού υπολογιστή, για ένα προφίλ που ονομάζεται "Σχολείο 1", χρησιμοποιώντας το λογαριασμό καθολικού διαχειριστή "admin@contoso.com".

Compare-DirectoryToCsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

Δείτε επίσης

Επισκόπηση συγχρονισμού σχολικών δεδομένων και Classroom

Αρχεία CSV για συγχρονισμό σχολικών δεδομένων

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά του συγχρονισμού σχολικών δεδομένων για το συγχρονισμό PowerSchool

Πώς μπορείτε να αναπτύξετε το συγχρονισμό σχολικών δεδομένων χρησιμοποιώντας αρχεία CSV

Πώς μπορείτε να αναπτύξετε το συγχρονισμό σχολικών δεδομένων χρησιμοποιώντας το συγχρονισμό PowerSchool

Πώς μπορείτε να αναπτύξετε το συγχρονισμό σχολικών δεδομένων χρησιμοποιώντας το συγχρονισμό Clever

Πώς μπορείτε να αναπτύξετε το συγχρονισμό σχολικών δεδομένων χρησιμοποιώντας αρχεία CSV OneRoster

Σφάλματα και αντιμετώπιση προβλημάτων συγχρονισμού σχολικών δεδομένων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×